سیگار cigarette

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻲ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ
ﻛﻨﺞ ﻛﺎﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﻟﮕﻴﺮ،ﻟﻢ ﻣﻴﺪﻫﻢ
ﺑﺠﺎﻱ ﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺖ، ﻛﺎﻡ ﺑﺮ ﻛﺎﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻡ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﺷﺮﺍﺏ ﻫﻢ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻛﻔﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻱ
ﺩﻝ ﺷﻜﺴﺖ
ﺧﻨﺪﻩ ﭘﺮﻛﺸﻴﺪ
ﺍﺷﻚ،ﺳﻴﻼﺏ ﺷﺪ
ﻭﻣﻦ، ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺘﺤﺮﻙ …

ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺨﻨﺪﯼ
ﺍﻣﺎ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ …
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮑﺸﯽ !!….
ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ  ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ
ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ… ﻧﺸﺪ، ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ
ﻏﻨﭽﻪ ﺍﯼ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻼ‌ ﺭﻧﺞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ
ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﺍﯼ ﮔﻠﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﺕ ﺷﺪ ﻣﺮﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩ
ﺣﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻤﺪﺭﺩ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺭﺍ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ

ﺣﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺁﺭﺍﻡ  ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ
ﺣﺮﻑ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ
ﺗﻨﺸﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻡ…ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ
ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ے “ﮐﺸﻴﺪﻧـﮯﻫﺎ” ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻴﺴﺖ . . .

ﻧﻪ ﻧَﺦ . . . ﻧﻪ پﺎکَﺖ . . . ﻧﻪ ﺑﺎکْﺲ . . .

ﻳﮏ ﻋُﻤﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑِﮑِﺸـﮯ . . . ﻧﻪ ﺩﻭﺩﮮ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﻧﻪ ﺑﻮﻳـﮯ . . .

” ﺯَﺟﺮ ”

سیگارم را سر وته روشن کردم…
ای داد، آخرین رفیقم را اشتباهی سوزاندم…
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﺕ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺭﻓﻴﻖ؟؟؟
وقتي ﻓﻨﺪﻙ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ ﺍﺕسیگاری ام ﻛﺮﺩ..
ﺑﺎﺯ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﺳﯿﮕﺎﺭ؛
ﻣﺴﺘﯽ ﺑﯽ ﻭﺣﺸﺖ،
ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺁﺭﺍﻡ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮓ ﻫﺎ،
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﺍﻡ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؛
ﻓﮑﺮ ….
ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻓﮑﺮ …..
ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ……..
ﺁﺭﯼ ﺳﯿـــــــﮕﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﯿـــــــﮕﺎﺭ …
لعنتی…
ﻧﯿﺎﻣﺪﯼ …
ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ !…
ﻗﺪﻡ
ﺯﺩﻡ …
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ !
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺷﯽ !
ﻫﻤﺎﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ !
ﻭ ﻓﻨﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ !
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺟﺰ ﺑﻮﺩﻧﺖ …. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ !
روزهایی که باتو بودن آرزویم بود تمام شد
امروز باتوبودن یا نبودن فرقی ندارد
سیگارباشد و خیابان
من میروم تا دود کنم هستی ام را..
من خیلی گذشته ام
گذشتم از تو
گذشتم از خاطراتمان
گذشتم از بی احساسی هایت
گذشتم از بی توجهیت
من کسی نبودم که از چیزی بگذرم.اما سیگار یادم داد تا چگونه بگذرم و بی صدا بسوزم و قلبم را چطور مثل ته سیگار بیندازم دور
ﻓﻘﻂ ﮏﯾ ﻧﺦ ﺩﯾﮕﺮ …………
ﮏﯾ ﻧﺦ ﺍﺭﺍﻣﺶ
ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﺎ ﺍﺭﺍﻣﯽ ﻫﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﮐﻮﻟﻢ
ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ …..
ﮏﯾ ﻧﺦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
…ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻝ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ
ﻫﺎﯾﻢ
ﮏﯾ ﻧﺦ ﺳﮑﻮﺕ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ
… ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
ﮏﯾ ﻧﺦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ….
ﮐﻤﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮏﯾ ﻧﺦ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﺪﻣﻬﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﮏﯾ ﻧﺦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎ ﻣﺮﮒ
ﺍﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺳﻴﮕﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻍ؛ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻝ ﻧﺒﺴﺘﻦ…
این سیگار که میکشم
همان فریاد هاییست که نمیتوانم بزنم
همان دلتنگی هاییست که روز به روز پیرم میکند
همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش
همان تنهایی هایی که کسی پرش نمی کند
همان درد هایی که درمان ندارند
باز هم گم شدن بین نت های بی انتها…
بدون تو اما به یاد تو…
گیتار بهانه ای برای کشیدن سیگار
و سیگار بهانه ای برای زدن گیتار.
من . سیگار . گیتار …
سه یار جدا نشدنی.
راستی هنوز سیگار رو ترک نکردم
فقط در جیب پشتم پنهان شده…
مــردهـآ هـم بغـض میكنـند
بعــد لبخــند تقلبـی میزننــد
و . . .
در جیبــشـآن دنبـآل فنـدک میگـردند!!!
سیگار میسوزد، کم میشود ، ولی تکرار میشود
من میسوزم…
کم میشوم…
ولی دیگر تکرار نمیشوم…..
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﻤـﮧ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ . . .
ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ . . .
ﺑـﮧ ﺁﺧﺮ ﮐـﮧ ﺑﺮﺳﯽ . . .
ﺩﯾﮕــﺮ ﻓﻘﻂ . .
ﺳـﯿـﮕـﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ . . .
ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻡ …
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎﻡ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ …
ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﻣﻦ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﺎﻟﻢ …
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﯿﺮ …
این آخرین پاکت بود

سیگاری نمانده برای کشیدن
تو بمان،

من منّت تو را “می‌ کشم”

و تو

بودنت را “بکش”

به رخ واژه هایم. . .

“عادت ما آدمهاست” سیگار هم کامش را که داد، زیر پا لهش میکنیم…؟!
چه شبهايي که نور سيگارم تنهاروشنايي زندگيم بود
من وته سيگارو پنجره نيمه باز مانده ايم ک کدام يک براي سقوط مناسبتريم؟
ته سيگارهايم پوکه هاي خاطرات
است که شليک ميکنم وسط مغزم
سيگارم چه زيبا کام ميدهد…
او تاصبح پيراهن سفيدش را برايم ميسوزاندو من از لبانش بوسه ها ميگيرم
او از جان مايه ميگذارد و من از عمر…

هرروز نبودنت را بر دیوار خط کشیدم
ببین این دیوار لامروت دیگر جایی برای خط زدن ندارد
خوش به حال تو…
که خودت را راحت کردی
یک خط کشیدی
تنها
آن هم روی من)

عروسی مان خوب برگزار شد . . .
حالا در خانه خودمان نشسته ایم و این اولین شب آرامش ماست ، هنوز لباس عروس و کت شلوار دامادی بر تن مان است ، خسته ایم و این شیرین ترین خستگی دنیاست که پس از سال ها به هم رسیده ایم . . .
با همان لباس عروس برمیخیزد و ۲ نخ سیگار میاورد و روی پاهایم مینشیند ، یکی بر لب من و دیگری بر لب او . . .
چشم هایمان میخندد . . .
میدانیم امشب چه خبر است و این هم شیرین ترین سیگار دنیا خواهد شد . . .
چشم در چشم ، دست در دست و چند پک عمیق و فضای خانه مه آلود میشود . . .
ناگاه لای انگشتانم داغ میشود و از این رویای شیرین بیرون می آیم . . .
یادم می آید تو سال هاست که رفته ای بی معرفت و من هنوز با هر نخ سیگار غرق رویای تو می شوم . . .
یه سیگار گوشه لب…
خیره به خاطراتت توی ذهنت…
آهنگ غمگین ……این است حال و روز یه عاشق ساده
ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯽ؟؟؟
ﺧﺎﻙ ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ ﺭﻭ ﺗﻜﻮﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ !!..
ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺶ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﮐﺎﺵ ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮐﺸــﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﻧـﺦ ﺳـﯿﮕﺎﺭ ﺑـﻮﺩ ..✘
یـک نــخ …
یـک پــاکــت…
یکــ عـــمـر هـــم که ســـیگار بکـشـم فــایـده نــدارد ! …
تـا خـودم نـســــوزم دلـم آرام
نــمی شـــود …
گاهی اوقات به سیگارم فحش میدهم…
نفرینش میکنم…
که چرا منو آرام میکند…
نفرت نسبت به تو را در وجودم کم میکند…
لعنت به من تنها و یاد تو و سیگارم…….
لعنت به هرچه تمام شدنی است؛؛؛

حتی بعد از رفتنت هم ، دست از سرم بر نمیداری؟خودت عمرم را تمام کردی و یادت سیگارم را.

دردِ من اين است…
زندگي*ام پر از چيزهاي نانوشتني*ست…

مثلِ صداي خاموش كردنِ سيــگار
در ليوانِ چاي…

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ؛
ﻓﻘﻂ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ …
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ
ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻧﻪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ؛ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻢ ﺷﻮﻕ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﺗﻦ ﺍﻡ ﭘَﺮ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ
ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺭﺿﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻧﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺍﻡ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ؛
ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺪﺍﻡ ﻫﺪﻓﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺪﺍ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ؛ …
ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﺒﻞ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ …
در پی آخرین نخ سیگار عجولانه جیبهایم را جستجو میکنم و با دستی لرزان سیگار را بر لب مینهم،صدای جرقه کبریت سکوت اتاق را میشکند،زیر نور خفیف کبریت چشمم به آینه افتاد.وای که چقدر شکسته شده ام.چه کردی با من
ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﭼﺎﯼ
ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻦ !
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ …!
عجب! روزگاريست” خودم. بهمن. ميكشم. قلبم” تير…
بـ ـه تـ ـه سیـ گارهـ ـایتان احتـ ـرام بـ گذارید،

نــ ـیندازیدشان زیر ِ پـ ـا…

چـ ـرا آدم هـا عادت دارند

هـ ـرکه بـ ـه پـ ـایشان سوخت را

می اندازند زیر ِ پا؟!

ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﻟﺐ ، ﺳﺮﻱ ﺑﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ،
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺨﮑﻮﺏ،
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺩﻭﺭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ،
ﺩﻟﻲ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ،
ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺑﻴﺰﺍﺭ ،
ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ….
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻣﻦ . ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻲ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
سیگار که نمیکشم هوس و بوی سیگار در سرم غوغا میکند….
سیگار که میکشم بوی تو در سرم می پیچید….
آخه همه جا به تو میرسم!
با اینکه میدانم دیگر هیچگاه به تو نمیرسم….
ﻫﯽ؛ ﻟﻌﻨﺘﯽ !…
ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺹ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭ،
ﻭ ﻣﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ…
رفیق
همین کوچه را که با من تا انتها قدم بزنی
سیگارم تمام میشود
آنوقت آزادی
محو شو
در افق دود آلود این لعنتی
در سرم قطاریست
که میرود
از انتهای کوچه
به انتهای خیال
دیر نکن
باید بروی……
من و سیگار
من و دود
من و. داغ پشت دست
من و قلب شکسته
من و و جود شکسته
من و افسردگی
من و یادت
من و خاطرات تلخت
من و بدبختیام
من و شبهای پر بغضم
من و دریدگی روحم
من و حس تلخ بدبینی ب دیگران
من و ناراحتی
من و بیماری
من و پیری زود رس

آیا حاضرید این همه درد را تجمل کنید برای یک عشق چند دقیقه ایی??!

هر شب هوا که تاریک می شود به آسمان زل میزنم
وسیگار به دست…
در شهر خاطراتمان قدم میزنم
نمیدانم خاطرات دلم را میسوزاند…
یا این پک های عمیق…
کبریت را ترک کرده ام…
سیگار را با سیگار روشن میکنم از وقتی ک رفتی!
ﭼﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ . . .
ﺍﻣﺎﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ !
ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﯽ ﺗﻮ ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺗﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺑﯿﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ…! ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻦ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﻐﺾﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﭼﺎﻧﻪﺍﺕ ﺑﻔﻬﻤﺪ!!!
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﯼ، ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪﯼ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ
ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ….
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺯﯾﺮِ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ
ﺑﺮﺍﯼِ ﯾﻚ ﺁﻏﻮﺵِ ﮔﺮﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ !…
سیگار به سیگار درد می کشم تا تمام شود
بی چون و چرا ما هم تمام می شویم

ما خنده های ایستـــاده ما خنده های تکراری

تو نیستـــــی زمین برای من تنها یک زیرسیگاری ست

برای خاموش کردن بی حوصلگی هــــا

تا تمام شود درد می کشم

ﻣﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ …
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﺴﺖ…
ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﺴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺶ
ﺩﺭﻧﻤﯿﺎﯾﺪ …
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ …
میخواهى بدانى چه مى کشم ؟

فقط یکبار سیگار را

از آن طرف که مى سوزد بکش !

همین که فهمید غـــــــــــم دارم آتش گرفت

به خودت نگیر رفیق !!!!!

سیـــــــــــــ ــگارم را گفتم

پنـــجره ،
بهار ،
شـــب ،
تخت دو نفره ،
و یک تنهایی آرام با
مشروب ،
سیگار ،
و کلی حسرت…
شاید هم چند قطره اشک…
عجب شبی !!
سیگاری میان لب هایم. دستی که میلرزد. چشمی که لاب لای دود ب دور دست نگاه دوخته. غروری ک باور نمی کرد روزی این چنین ب خرابی برسد. تنها لبخندی از سر بی خیالی میزنم. آری این خود منم. کمی از پایان هم گذشته ام. تنهای تنها..
ﺷﻤﻊ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ،ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮﻣﯿﺴﻮﺯﺩ …
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ، ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﻡ …
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺳﻮﺧﺖ …
ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻫﻢ …
این روزها به هر که می رسم

شماره اش را تـعارفم می کند!!!

انگار که سیگار است!

چون در جوابشان می گویم:

اهلش نیستم….✔

من سکوتی کردم در بزم جداییت
بی تو
بی خاطراتت
با دود سیگار
با قلبی شکسته
با ارامش پر از حزینم
شبانه روز به این امیدم که تو نیز به درد من دچار شوی
تو با عشقت باش
من با سیگار
لعنت بر تو و نام و نشانت
سیگار یه درس خیلی خوب بهم داده ! به پای کسی بسوزکه نفسش رو خرجت کنه!!!
هوای خیابان دارم…
اشک به پاهایم سنگینی میکند…
ترانه هایت را بردار عشقم…
من و تو و خیابان و سیگاری که با صدای داریوش …
ﺫﻫﻨﻢ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﺯِ ﻧﺎﮐﻮﮎِ ﺧﺎﮎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘُﺮ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﭘُﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺮﻭﺩﻩ …
ﺩﺭﯾﻎ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺍﺯَﺩﻡ
ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕـــُـــﺪﺍﺯﺩ .
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭﺗﻨﻬﺎﯾﻢ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻫﻢ ﻛﻤﯽ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ!ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯﺗﻮ،ﺳﯿﮕﺎﺭﺍﺯﻣﻦ…
نگرانم نباش قدری غم دارم
با سیگار آرام میگیرم.
آخر هر سیگاری به سیگار قول داده ام که اورا روی دستم خاموش کنم,
دردش شیرینتر از تلخی درد رفتند بود.
انگـــار… آخرین سهم ما از هم … همین سکوت اجباریسـت … این سیگار که در دستانم هست … دارد میسوزد و صدایش درنمیآید … مثل من
گفت:”ساعت 4 صبح است برگرد پیش همانی که تا حال با او بودی”
باشد برمیگردم پیش دود و خاطرات تو +
هواي تو ازدودسيگارمضرتراست.. دودسيگاربه سرفه ام مي اندازد.. هواي تو به گريه ام
میخواهم تمام سیگارها را زیر تابلوی سیگار کشیدن ممنوع دود کنم

تا باطل کنم قانونی که معنای “درد” را نمی فهمد
شمرده بودم پنج سیگار تا خانه ی او راه بود…
حالا دیگر کوچه ب کوچه سیگار پشت سیگار میگردم و نمیرسم…
سیگارو گذاشته بودم زیر لبام
گفتم هی یارو !
آتیش داری؟
جواب داد: توی جیبم که نه! ولی تو دلم آره، به کارت میاد؟!
گفتم بده همدردیم!
ﺗﯿﮏ ﺗﺎﮎ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺍﺗﺎﻕ،
ﭘُﮏ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻧﺪﻫﺎﺯ ﻋﻤﺮﻡ…
ﺗﯿﮏ ،
ﺗﺎﮎ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ،
ﺑﯽ ﺗﻮ ،
.
.
.
.

ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺖ …
ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ.. ﻣﻨﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ…
ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ…
ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﻭﺭﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ….
ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﻢ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ!…
ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭﯼ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ
ﻃﻨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻧﻢ….
ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ…
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!!!…
به این سیگار حسادت می کنم

که در فکر تو این طور دود می شود و در هوا گم …

نه مانند من که هنوز این همه هست !!!

سیگار از عمر می کاهد !

مگر تو عمر مرا می دانی که تنهایی را با آن محاسبه می کنی ؟

کسی نمی داند ، شاید همین فردا من نیز خاموش شوم !!!

چه لذتی دارد دعوا کردن باتو !
اعصاب خوردیهایش به کنار !
به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد . . .
ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ” ﻋﺸــــﻖ ”
ﺟﺴﻤﺘــــــ ﺭﺍ
ﻟﮕــﺪ ﻣــﺎﻝ ﺑــﻮﺳــﻪ ﻫــﺎﯼ ﻫــﻮﺱ ﺁﻟــﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ
ﻭ ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ” ﻧـﺎﭘـﺎﮐـــﯽ ﺗــﻮ ”
ﻓــﺮﺍﻣــﻮﺷﺘـــــــ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ
ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ” ﻧﺠــﺎﺑﺘــــــــ ” ﺑـﺎﯾـــﺪ ﺳﮑــﻮﺗــــــــ ﮐﻨــﯽ
ﻭ ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ” ﺻﺒـــــﺮ ” ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻭﯾـــﺮﺍﻥ ﻣــﯽ
ﺷــﻮﯼ▣
این روزها دوست دارم
برم تو اتاقم
اهنگ غمگین گوش بدم
سیگار بکشم و
توی خاطرات تلخ و شیرین گذشته م غرق بشم
نه افسرده م نه حالم بده
فقط هیچ چیز جالبی اون بیرون برای من نیست!
یادت برایم همانند قصه ى سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است!
هوایی سرد
یک خیابان مهجور
پیرمردی غبار آلود و یک آتش سرخ
پیرمرد پرسید دودی هستی جوان؟
پاسخ دادم آری !
سیگاری تعارف کرد…
نمی دانست روزی چند نخ خاطراتم را دود می کنم … نه سیگار !
ﺭﺍﺱ ﻣﻴﮕﻦ… ﻳﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ …
ﺍﮔﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻴﮑﺸﻪ …
ﻭﻟﻲ ﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﻳﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﮑﺸﻪ . .
گفت: انقدر سيگار نكش ميميرى گفتم: اگه نكشم ميميرم گفت: اگه بكشى با درد ميميرى گفتم: اگه نكشم از درد ميميرم گفت: هواى دودى جلوى درد رو نميگيره گفتم: هواى صاف جلوى مرگو ميگيره؟ يه كم نگام كرد و گفت: بكش…
ﺗﻬـ ﺳـﯿﮕﺎﺭ ﻫﺎﯾـﻢ ﭘﻮﮐﻬـ ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻠﯿــﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﺳــﻂ ﻣﻐﺰﻡ !!!…
ﻣﯽ ﮐﺸــﺪ ﻣــﺮﺍ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗــﻮﺭﺍ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺩﻫــﺪ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ !!!…
ﻫﻤﻬـ ﺭﺍ ﺧﻄﺎ ﺯﺩﻡ…
ﭘﺎﮐـﺘـ ﺑﻌﺪﯼ
ﺧﺸـﺎﺑﯽ ﺩﯾﮕﺮ !!!…
نیازم نه دیگر آغوشت است !

نه لبانت . . .

نه گیس سیاه . . .

و نه چشم خمارت . . .

با یک نخ سیگـــــــــار تلخ . . .

فرو می برم حماقتم را که دوستت داشتم . . . !!✔

سیگار از آخرین پک
سرباز , از آخرین تیر ,
من از آخرین نگاه ,
همه از تمام شدن می ترسیم…
ﭘـــــــﮏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿــــﻖ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾــــﯽ .. ﻣﻬﻢﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ …
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﯿــﺮﯾـــﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧــﺖ،
ﺗﻠﺨـــﯽ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻢ ﻣﺰّﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
نمیدانم سیگار میکشم یا حسرت نبودنت را ،ریه هایم را پر از دود میکنم یا اه،نمیدانم تو رادود میکنم یا خاطرات را،اصلا چه فرقی دارد تو رفته ای و من سیگار و اه و حسرت را باهم میکشم…
پرسيد من كه رفتم: سيگارت را ترک كردي ؟ گفتم: نه كبريت را ترک كردم!
سيگار را با سيگار روشن می كنم …
سیگار پشت سیگار
درد پشت درد
نامیدی پشت نامیدی
خدایا امتحانت پشت امتحان
رد شدن پشت رد شدن
من قبول کردم ,قبولی ای خداااا
اما دیگر خسته شده ام از همه چیز, با یک نگاه خلاصه کن
مثل سیگار خطرناک ترین دودم باش
شعله آغوش کنم حضرت نمرودم باش
مثل سیگار بسوزانم و خاکستر کن
هر چه با من همه کردند از آن بدتر کن
مثل سیگار بسوزانم و دورم انداز
مثل سیگار بسوزانم و ترکم کن باز
ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﻟﺒﺶ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
ﺁﺗﯿﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟ ! ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻡ : ﺗــﻮﯼ ﺟﯿﺒﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ …
ﺗـــﻮ” ﺩﻟــــﻢ “ﭼﺮﺍ …
ﺑــﻪ ﮐــﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺁﯾــﺪ؟؟
…ﻫﻮای ﺗﻮ؛ از دود ﺳﯿﮕﺎرم ﻫﻢ ﻣﻀﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ

!!! دود ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪام ﻣﯽاﻧﺪازد، ﻫﻮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ام

چگونه سيگارراترك كنم؟؟؟ وقتى اولين سيگاررابراى رفتنت كشيدم…
این و فهمیدم سکوت و آرامش گاهی خیلی بیشتر آدم را میسوزاند….پس سکوت کن و بگذار در شراره ی چشمانت بسوزد
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺁﺧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﺎ !
ﺑﺨﺎﺭِ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ !!
ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺕ ﺍﺷﮑﻪ ﯾﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ !!!
طعم تلخ سیگارو دوست دارم
تلخ مثل آخرین بوسه ی لعنتی ما
تلخ مثل آخرین دروغ تو
که باز هم همو می بینیم
تلخ مثل نبودنت . . . !
ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ . . .
ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺰﻧﻢ . . .
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . . .
ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ . . .
ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘـُﺮﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ!
شب خوش یا حق…!
ﻣﯿﺸﻮﺩﺑﻪ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎﯼ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ…

ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﻧﺌﺸﻪ ﻭ ﺑﻪ…

ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ !ﺍﮔﺮ ” ﺍﻭ” ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ….
ﺭﻭﺑﺮﻭﯾﺖ ﻧﺸﺴﻨﻪ باشد…

سیگار تنها بهانه ایست برای سوختنت….
.دود میکنی و دود میشوی….
و دیگران بی آنکه بدانند تماشاچی این تراژدی نمادین تدریجی ات میشوند!!!!
دست هایت میلرزد…..
پُک به پُک عمیق تر مرگ را در آغوش میکشی………
شاید کمی حق داری……
میان این بی آغوشی آغوش مرگ هم غنیمت است…..
ﻣــﻦ ﯾﻪ ﻧــﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﻡ ﭘُﺮِ ﻓﻨﺪﮐــﻪ
ﺭﻓﯿﻖ
ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺸﻘﻢ …
ﺑﺒﯿﻦ ﺟﻮﻧﻢ …
ﺑﺒﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ …
ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ …
ﺑﺒﯿﻦ ﮔﻠﻢ …
ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﺪ …
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ …
ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻢ …
ﺳﯿﮕﺎﺭﻣﻮ ﺳﯿﮕﺎﺭﻣﻮ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ !….
سیگار می کشم ،
یعنی برای دیدن خورشید روز نو
میل ام نمی کشد …

سیگار میکشم
یعنی سکوت من از شب
تاریک تر شده ..
راه عبور من از تو
باریک تر شده …

سیگار میکشم ،
یعنی نه عاشقم و نه تنها
اما گسسته ام …

سیگار میکشم
یعنی هنوز حس میکنم که باز
راهیست سوی تو …
از پشت ویرانه های تخیل ، از پشت قصه ها …
از دوردست نگاه کودکان ، وقتی که می دوند ،
سوی شکوه و طراوت یک لحظه زندگی …

سیگار میکشم
یعنی که در تمام غزل ها
من می نوشتمت ،
اما دگر نه من آنم ، نه تو سرود من

سیگار های من ، تنها رفیق لحظه سردی که می روی
بی تو نشسته ام … اینجا کنار آتش سرد وجود خویش …
آتش کشیدی و اکنون خاکسترم به جاست…
سيگار زیر لب….
دودی غلیظ..
ریه ام بی تقصیر است
…دارد تاوان

ندانم کاری طبقه پایینیش اش را پس میدهد…
سيگار ميکشم تا دود کنم خیال بودنش را…
تا سیاه کم دوران زجرم را….

زندگی بی رحم است….
زندگی لحظه به لحظه شده است…
زندگی شوق ندارد دیگر…

زندگی کام …
زندگی کام به کام سيگار…

ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ
ﮐــﺴﯽ ﺑﻮﺳــــــﻪ ﻓــﺮﺍﻧـــــﺴﻮﯼ ﺑﻠﺪ ﻧـــــﯿﺴﺖ ..
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣــــﺜﻞ ﺁﻟـــﻤﺎﻥ ﭘـــــﻞ ﻋــــــﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ….
ﺍﺯ ﮔـــــﻞ ﺭﺯ ﻫﻠـــــﻨـــــﺪﯼ ﻫﻢ ﺧـﺒـــــﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ..
ﺍﯾﻨﺠـــــﺎ ﻋــﺸـــــﻖ ﯾﻌـــﻨﯽ ﺍﯾـــــﻨﮑﻪ …
ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﻓـــﻘـــــﻂ ﺍﺯ ﭘﺸـــﺖ ﮔﻮﺷـــــﯽ
ﺑﻮﺳــــﯿﺪﻩ ﺑـــــﺎﺷــــﯽ !
ﻫﻤﯿــــــﻦ …
من یک ایرانیم و عاشق آتش

به رسم آتش پرستی نیاکانم

در آتشکده قلبم،

آتش سیگارم را روشن نگه میدارم.

هفت سینم هفت دونه سیگار که لحظه

تحویل سال،از دوریت به آتش خواهم کشید

تا هم رسم نیاکانم زنده شود

و هم غم فراقت تازه . . .

سیگار هم میتونه ی درس خوب به ادم بده; ب پای کسی بسوز ک نفسشو خرجت کنه.
ﺳﯿــﮕﺎﺭ ﻫﺎﯾــﻢ
ﺑـﻮﯼ ﺧــﻮﻥ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ ﺍﻧـﺪ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ !
.
ﺭﮒ ﻫـﺎﯾـﻢ ،
ﺑـﻮﯼ ﺩﻭﺩ . . .
.
.
.
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﭘـﺮﻡ ﺍﺯ ﻟـﺤـﻈـﻪ ﻫـﺎﯾـﯽ ﮐﻪ
“ﺩﻭﺳـﺘـﺸـﺎﻥ ﻧـﺪﺍﺭﻡ”
این هوس آخر یا منو مغلوب میکنه
یا یاد تورو
کاش بودی که هنوز هروقت حرف از سیگار میزدم،
با اخم نگاهم میکردی…
کجایی ببینی جای دستانت سیگار جاخوش کرده است میان دستانم…؟…
کاش بودی…
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﮐﯽ
ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﻟﻨﮕﺪ ﺑﺪﺟــــﻮﺭ …
ﺳﯿﮕــﺎﺭ ﻣﯿـــــﮑﺸﻢ
ﺗﺎ ﺩﻭﺩ ﮐﻨـــﻢ ﺧﯿـــﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ …
ﺭﯾــــﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿـــﺮ ﺍﻧﺪ
ﻓﻘﻂ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗـــﺎﻭﺍﻥ ﻧﺪﺍﻧـــﻢ ﮐــــﺎﺭﯼ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯿـــﺪﻫﻨــــﺪ
ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﻗﻬﻮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻴﺮﻭﺷﮑﺮ
ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍﺯﻣﻴﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺭﺩ
ﻭﺗﻮﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ
ﻻﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪﻭﺳﻴﺎﻩ
ﺑﻴﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎ
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﺮﺍ
ﺍﺯﻳﺎﺩﻣﻴﺒﺮﻱ
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍﺑﺎﺗﻨﻬﺎﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺗﻮﺩﻭﺩ ﻣﻴﺸﻮﻱ
ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﮕﺎﺭﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺳـﯿـــﮕــــــﺎﺭ
ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺒﯿﻬﯿـﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻤﺖ . . .✘
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ …
ﺩﺭﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﺯﻫﻢ …
ﻧﺦ ﺑﻪ ﻧﺦ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ؛
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺖ
ﯾﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻻ
ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺖ ﻭ
ﺑﺮﻭﯼ
ﻓﻘﻂ
سيگارم را با سيگار خودم روشن مى کنم , وسيگار رفيقم را با فندک تامبادا رفيقم با آتش غصه هاى من بسوزد. ولى افسوس که اين غصه ها از آتش همان رفيق است…..
چه بکش بکشى شده … بى تو بودن را درد ميکشم ، با درد فرياد ميکشم ، فرياد از خشم ميکشم ، با خشم هم مثل هميشه سيگارهاى تلخ را …
دودی که از دهانم بیرون میاد، دود سیگار نیست ! قلبم سوخته ! دود میکند!
ﺳﯿﮕﺎﺭ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . .
ﻣﺴﺎﻓــﺮﺕ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . .
ﺩﯾﺎﺯﭘﺎﻡ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . .
ﻣــﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍرم ♥
دود سیگار کفاف نمی دهد

قلیان بار کن رفیق

خاطره ها زیاد است . . .

دیگر قهوه تـُـرک دم نمی کنم

رنگ چشم های توست!

سیگــــار روشن نمی کنم

طعم لب های توست!

آتش بـپا نمی کنم

تصویر نگاه های توست!

من به قهوه،سیگـــار،آتش
معتادم!

نمی توان تو را ترک کرد…

فرق نميکنه دودى که مصرف ميکنيم سيگار باشد يا قليون
اما تو اون لحظه جاى خاليشو پر ميکند
تقصير ما نيست ميخواست باشه تا ما بودنش را بوسه باران ميکرديم
نه اينکه خاطره هاش رو دود کنيم
میگن سیگار به آدم آرامش می ده..

کاش کسی پیدا میشد که بتونه قد یه نخ سیگار باشه!!

هیچ قــطاری از این اتــاق نمی گذرد
من اینجـــا نشسته ام
و با همین سیـــگار
قـــطار می آفرینم
نمی شنــوی …!؟
سرم دارد سوت می کشد ..
ﮔﻔﺖ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯼ؟؟؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ،ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ….
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ……

ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﻭ ﻧﻤﮏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣِﯽ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ
ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!
ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ!
ﭘُﺮ ﺯِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ.. ﺭﺍﺳﺘﯽ
ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟؟
ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ . . .
ﺳﮑـــــﻮﺕ ﺳﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﺳﺖ
ﺯﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﯼ ﻟﺒـﺎﻧﺖ ﺭﺍ
ﺳﯿــﮕﺎﺭ ﺳﻔﯿﺪﻡ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ..✘
لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است سیگار را میشناسد و بس…
همین نزدیکی بود کجاست فندک شکسته ی من؟
ﺍﺯ ﺧﺎﻧـﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾـﯽ
ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻤـﺎﻝ ﺳﻔﯿــﺪ
ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺳﯿــﮕـــﺎﺭ
ﮔﺰﯾـﺪﻩ ﯼ ﺷﻌـﺮ ﻓــــــﺮﻭﻍ
ﻭ ﺗﺤﻤﻠـﯽ ﻃﻮﻻﻧــﯽ ﺑﯿــﺎﻭﺭ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝِ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦِ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ …
امروز… از بـــــیـــداری لذت می‌بــرم ..
از ســـــــــــردرد لذت می‌بـــــرم …
از خــــــــــــوردن قرص‌های رنـگـــــــــــــــــــارنگ لذت می‌بــــرم ..
از مـشــکـــــــی پـــوشــیـــدن لذت می بــــــــرم ..
از تـــنـــهـایـــی ِ بــــی انـتـهـــایــم لذت می‌بـــــــرم …
از پــــرواز توی خیالم با تــــــــــــــــو لذت می بـــــــرم …
از تک تک کــام‌هایی که از ســیــگـــــــار می‌گــیـرم لذت مــی‌بــرم ..
و همین برای انــتـقــــام گرفتن از زنــــــــدگـــی کافیست !
دلم سیگار میخواهد…
میــخواهمــ دود کنمــ
فکر و خیالهای بد را..
ميخواستم معتاد من باشي…سيگار را از دستت گرفتم،گرفتم تا وابسته اش نشوي،حالا هم گرد و غبار نبودنت روي آن سيگار نشسته و من از هر معتادي معتادتر شده ام:رنج… ميكشم،درد…ميكشم،آه…ميكشم!غرور نداشته ام استطاعت خريد منت تو را نداشت،وگرنه آن را هم ميكشيدم!
ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺷﻤﺎﻝ
ﮏﯾ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﮏﯾ ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﮐﻤﯽ ﻫﯿﺰﻡ
ﮐﻤﯽ ﺁﺗﺶ
ﮐﻤﯽ ﺟﻨﮕﻞ
ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻣﺤﺾ
ﮐﻤﯽ ﻣﺴﺘﯽ
ﮐﻤﯽ ﻣﻬﺘﺎﺏ
ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ … ﭼﻨﺪ ﻧﺦِ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻭ ﺑﻮﯼ ﯾﺎﺭ
ﻭ ﺑﻮﯼ ﯾﺎﺭ
ﻭ ﺑﻮﯼ ﯾﺎﺭ
مرهم درد مرد ، گریه کردن نیست
در آغوش گرفتن نیست
در آغوش رفتن نیست
مرد که درد دارد
پاهایش به کار می افتد
قدم می زند بر همه چیز
آری ، مرهم دلتنگی های مرد ، سیگار است
زیر دوش حرف زدن است
مرد که غمگین است با خودش زمزمه می کند
ناگفته های انباشته شده در ذهن و دلش را…..!
امان از روزي كه سيگار بخاطر كسي بياد گوشه لبت كه بخاطر همون سيگارو ترك كرده بودي…
چی شد که سیگاری شدی؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم.!
– چی شد که ترک کردی؟
یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم.!
– چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟
………… یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم.!
– چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش… اون تنها نبود
ﻧﯿﺎﺯﻡ ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﻟﺒﺎﻧﺖ
ﻧﻪ ﮔﯿﺲ ﺳﯿﺎﻩ
ﻭ ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎﺭﺕ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺗﻠﺦ
ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ﺣﻤﺎﻗﺘﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ !…
سیگارم را از پنجره می تکانم…

دنیای شما…

زیر سیگاری من است…!!!✔

لای انگشتانم رابایدانگشتان توپرمیکردبی انصاف… “نه سیگار”
دوستی گفت :
به آتش میکشی پولت را برای سیگار ؟
گفتم : پولم !؟!؟!
من خودم را به آتش کشیده ام برای او
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﺩﻭﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﻗﻠﯿﻮﻥﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺸﻮ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻨﯿﻢﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﻭﺩ ﮐﻨﯿﻢ…!!!
ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ …
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮏﭘ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﮏﯾ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭ ﻧﺸﺌﻪ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯ ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ
… ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻢ …
ﺍﺧﺮﯾﻦ ﻧﺦ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻢ
ﺩﺍﻏﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ
ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﻠﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺗﻠﺨﯿﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ !!…..
نيستى به درك…..
مقابله اينه مینشينم وسيكار را روشن ميكنم…
در نبودنت خودم را بهتر میتوانم ببينم…
نكران جاى خالی ات نباش…
سيكارپر كرده….
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ …
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ ﺁﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ ﺭﺍ …
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻳﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻢ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ …
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ …
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﻱ ﺧﺴﺘﻪ ﻱ ﻣﻦ ﺍﺧﻤﻲ ﻛﻨﺪ …
ﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺼﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ …
ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ؟؟؟
ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ؟؟؟
ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ : ﻧﻪ ” ﺗﻨﻬﺎﻳﻢ ”
ﻛﺴﻲ ﺟﺰ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﻢ ﭘﻲ ﻧﺒﺮﺩ
با بردن اسم تو دلم می لرزد
هی عشق به چشمان شما می ورزد
با فکر و خیال تو در این تنهایی
سیگار کشیدنی فقط می ارزد
درگير همين توهم تکرارى؛
– که بار دگر تو به من رو مى آرى –
هى مى پرم از خواب در اين بيدارى
چون دود که مى جهد ز جاسيگارى!
این روز ها بی تو..
سیگارهایم نیز با من لج کرده اند..
دیگر درست کام نمیدهند…
نمیدانم چرا اینها نیز دیگر در عذاب کشیدنم لذت میبرند…
دود سيگارم را هزاران بار به تو ترجيح دادم كم رنگ است ولي دو رنگ نيست !!
هی فلانی… زخمی که به دلم گذاشتی
خیلی عمیق تر از پک های ایست
که هر روز به سیگارم میزنم.
دل شکسته ام ،

مثل مادری که لباس ورزشی پسرش بوی سیگار میدهد. . . .

چه روز هایی رو تو نبودنت با سیگارم سر کردم…
بلاخره برگشتی و بعده این همه وقت اولین حرفی که زدی این بود:
اه چقدر سرفه میکنی اعصابم خورد شد!
آمدنت را”محال” می دانم… 
اما اگر روزی به خوابم آمدی مرا”نبوس”…؟؟ 
زیرا در نبودت “من” و “سیگار” “خیانت ها” به تو کردیم…
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ … ﻣﯽ ﮐﺸﯽ … ﻣﯽ ﮐﺸﻢ … ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ….ﺍﻣﺎ … ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺗﻮﺭﺍ … ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ … ﻭ ﻣﻦ …ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺑﺎﺯ
ﻓﻨﺪﮐﻢ ﺭﻭ ﮐﺠﺎ ﮔﺰﺍﺷﺘﻢ … ﮐﺴﯽ ﺁﺗﯿﺶ ﺩﺍﺭﻩ؟ !
کودک التماس میکرد
ومن به التماسش اهمیت ندادم
کودک بغض کرد
ومن اسکناس راازکیف بیرون کشیدم
کودک گریه کرد
من بیتوجه به گریه ای او روبه مردفروشنده گفتم:یه بسته مارلبوروقرمز
کودک مثل همیشه شکست خورد.
میدانید!؟
کودک درونم بود
چیپس وپاستیل میخاهد
امامن میل شدیدبه سیگاردارم!✔
واى بر من كه ديكرى من را سوزاند…
و من سيكار را….
ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩﺍﻧـــﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ …
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫــﺎ ﺭﺍ …
ﺳﻴـــﮕﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﻴــﮕﺎﺭ …
ﮔﺮﻳــﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨـــﺪ …
سیگاری نبود نمیدانم از لبان چه کسی کام سنگینی گرفته بود که دهانش بوی سیگار میداد
چرا با سیگار مخالفی؟
از خاطراتت که تلختر نیست!
از چشمانت که اعتیاداور تر نیست!
میماند سرطان! که تکلیفش مشخص است…
تو بدخیم تری
میکشم.. می کشی.. می کشد..

هر سه میکشیم!

اما او .. ناز تورا..

تو .. دست از من..

و من… ای وای، باز فندکم را کجا گذاشته ام؟

ﮔﻮﯾﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ .
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ !…
رو بـ دیواری تاریک
تاب میخورم بر صندلی لهستانی
کافه پر است از سکوت و سایه
سیگار و سیگار و باز سیگار
پنجره ها خواب آفتاب می بینند
و تاریکی سایه گسترده ست اینجــا
ﯾﻪ ﭘﮏ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭ
ﯾﻪ ﺣﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺷﺐ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﯾﻪ ﭘﮏ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﭘﯿﺎﻧﻮ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ
ﻣﻠﻮﺩﯼ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭ
ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﭘﯿﮏ ﺩﯾﺮﯾﻨﮓ ، ﺟﮕﻮﺍﺭ
ﺳﺮﯼ ﺗﺐ ﺩﺍﺭ
ﺩﻟﯽ ﺑﺮ ﺩﺍﺭ
ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺧﺮ
ﻣﻦُ ﺗﻮ ، ﺑﻮﺳﻪ ﮐــﺎﺕ
ﺗﮑــــــــــــﺮﺍﺭ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﮐﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﻟﺒﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﺑﺠﺎﯼ ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻧﺒﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺩ
ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮﺩﻩ
ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ …
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﻟﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ
ﺗﻮ ﺁﻥ ﻃـَــﺮﻑ ..
ﺣـﺮﻑ ﻣـﮯ ﺯﻧــﮯ ؛
ﺣﻮﺍﺳـَــﺖ ﻧﯿﺴــﺖ ..
ﺍﯾﻦ ﻃــَــﺮﻑ …
ﭘُــﮏ ﻫﺎ .. !!!
ﻣـُـﺪﺍﻡ ﻋﻤﯿـــــﻖ ﺗﺮ ﻣـــﮯ ﺷـﻮﻧﺪ …
$من و تنهایی و سیگار$
از من پرسید امروز می خوام تکلیفمو مشخص کنی یا من یا سیگار؟
نگاهی به سیگار توی دستم کردم که انگار سوختنش شدت گرفته و داره بهم می گه عشقت مهمتره
یه پک دیگه زدم نگاش کردم و گفتم : خداحافظ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ !
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ
ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮏﯾ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ …
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺗﺎ ﺩﻭﺩ ﮐﻨﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ
شاید روزی برسد سیگارم را به عشق کسی روشن کنم نه با یاد کسی
اوّل قصّه ات یکی بودم
بعد، آنکه نبود خواهم شد
گریه کردی و گریه خواهم کرد
دیر بودی و زود خواهم شد
مثل سیگار اوّلت هستم
تا ته ِ قصّه دود خواهم شد…
یک جرعه شراب در کنارم با تو

بگرفته تمام کار و بارم با تو

یادت نرود همیشه در این ساعت

در کافه ی سیگار قرارم با تو

ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻭ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻳﻪ ﭘﻴﮏ ﺧﺎﻟﻲ!….
آهى عجيب مى کشم امشب بياد تو/خود را صليب ميکشم امشب بياد تو/نعنا و پرتغال كه هيچ است اى رفيق/دارم دوسيب ميکشم امشب بياد تو..
یه نخ ارامش دود میکنم
به یاد ناارامی هایی که از سروکولم بالا رفته اند
یه نخ تنهایی
به یاد تمام دلتنگی هام
یه نخ سکوت
به یاد حرفهایی که قورت داده ام
یه نخ بغض
به یاد تمام اشکهای بی کسیم
کمی زمان به اندازه یه نخ دیگر
یه نخ بیشتر تا مرگه این پاکت نمانده
نخ اخر برای وداع
به یاد تمام سلام هایی که بدون وداع بر باد رفت
یه کام         
یه نخ                    
یه پاکت                             
یه جوانی                                        
یه عمر
این تمام زندگی من بود
برای مردم اینجا مانند سیگاری شده ام که اول مرا میکشند و لذتشان را میبرند و صداقت و سادگیم را در پوک آخری با خیال راحت دود هوا میکنند و خودم را زیر پاهایشان له میکنند اما دلم میسوزد چون وقتی زیر پاشون هستم باز هم راحت نمیشوند و برایم دندان تیز میکنند …
سیگار نمی کشم
سیگاری نیستم
اما گاهی دوست دارم
در شبی پاییزی
غمهایم را دود کنم
سیگار هم نشدم که ترک کردنم سخت باشد …
ﺩﻟـــــﺘـﻨـــــﮒ ﮐــــﻪ ﺑــــﺎﺷــــﯽ
ﺳـﯿـﮕـﺎﺭ ﻫـﺎ ﻓــﺎﻝ ﺣــﺎﻓــﻆ ﻣـﯿـﺸـﻮﻧـﺪ
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﭘـﮑـﺸـﺎﻥ ﻧـﯿـﺖ ﻣـﯿـﮑـﻨـﯽ
ﺑـــــــﺮﺍﯼ ﺁﻣـــــﺪﻧـــــﺶ
ﺑــــﺮﺍﯼ ﯾــﮏ ﻟــﺤــﻈـﻪ ﮐـﻨـﺎﺭﺵ ﺑــــﻮﺩﻥ…
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﮏ ﺯﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ …
ﺷﺎﯾﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻦ !
سال هاست دود سیگار

پلمپ کرده بغض گلویم را . . .

چیزی میان سینه ام
تیر میکشد
میدانم
ربطي به سیگار ندارد
اين لعنتی
تنها لذتی است
که برایم باقی مانده
ترکم کردی…
تنهایی سخت بود…
همدمی انتخاب کردم (سیگار)
با همدمم همجا رفتم…
دیگر کسی مرا حساب نمیکند…
داشتن یار تقاص دارد؟
مگر توام یار نداری؟
چرا مرا بدبخت خطاب میکنند…
تو را خوشبخت…
ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋـــﺸﻖ …

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﮕـــﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ…

ﯾﮏ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑـــــﺎﺭﻩ ﻧﯿﺴﺖ…

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳــــــﺖ…

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴـــــﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻣﯿــــﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ …

ﺑـﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯿـﻢ ﺭﺍ ﭘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ

ﺗـﺎ ﺭﯾـﻪ ﻫﺎﯾـﻢ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺭﺍ ﮐـﻢ ﺑﯿـﺎﻭﺭﺩ

ﻭ ﺷـﺮﻋـﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﮐـﺸـﯽ ﺭﺍ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﮐﻨـﻢ !!

ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿــــﮕﺎﺭﻣﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺸــﺶ ﻧﻤﯿــﮑﺸﻢ …
ﻓﻘـــﻂ …
ﺑﺮﺍﯼ ﺿــﺮﺭﺵ ﻣﯿـــﮑﺸﻢ …
ﭼﻮﻥ ﺧﺴـــﺘﻪ ﺍﻡ ..
نقطه یِ آغاز سیگار کشیدَن هایَم
روزی بود که تو تَرکَم کَردی
و سیگار دَرکَم
ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﮐﻨﻪ …✘
تادیدی داغونم آتیش گرفتی………………,به خودت نگیر سیگارمو میگم.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿـــــﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ
دیروز دست هایش میان دست هایم بود
امروز عکسش
وفرداسیگار!
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ …
ﻟﯿﻮﺍﻧﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ
ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ …
ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ …
ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺍﯼ ؟ !!!
مثل سیگار نصفه افتادم، در جهانی که پمپ بنزین بود…
چند روز است سيگارم دلم را مي زند ميلي ندارم…
اما بي انصافيست آنطور که تو مرا ترک کردي ترکش کنم شايد دلي در سينه نحيف اش با هر پک مي تپد…!
اعتراف مي کنم هيچگاه سيگارم را ترک نخواهم کرد …..
آتش داري !!
لب دریا…
تک و تنها…
سیگارو سیگار…
اشک و حسرت…
خاطرات لعنتی…
چه دلیلی برای زندگی؟
ﻧﺒﻮﺩﻥﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻮﺩﻧﯽ ﺟﺒﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ ” ﻣﺮﮒ ”
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭘﺸﺖِ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﻗﺴﺎﻭﺕِ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﺮﺩ
….
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ … ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ
سيگارم چه خوب درک مي کند مرا.واي که چه زيبا کام ميدهد…
اين نو عروس هر شب تنهايي هايم…
لباس سپيدش را تا صبح برايم مي سوزاند…
و من تا صبح بر لبانش بوسه مي زنم…
چه لذتي مي بريم از اين همخوابگي…
او از جان مايه مي گذارد و…
من از عمر.
.. هر دو مي سوزيم به پاي هم
مرد سوپری گفت سیگار گران شده … ترک میکنی؟
با خودم گفتم : کاش بدانی چقدر گران تمام شد تا سیگاری شدم ✔
دلم تنهایی میخواهد . . .
دلم یک کام سنگین از سیگار میخواهد . . .
آنقدر سنگین که سنگینی یاد تو را از یادم ببرد . . .
هه . . .
خدا بگویم چه کارت کنه . . .
کاری کردی که روی سیگارمم به روم باز شد . . .
گــور پدر اونــایی که رفتــن

ســـیگارم رو عشقـــه…!!

دودش از دوستــی با بعضیا که مـضـرتر نیستــ…!!

بوى سیگار میدهى
یا این سیگارها بوى تورا
بگذریم
به هر حال بوى خوبیست!
من و سیگار درد ِ مشترکیم…
از هردومان ، کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد…
درست زمانیکه به آخر رسیدیم…
سيــگـار هم که کامش رو داد
.
.
.
زيـر پــا لـــهش ميـکنند
خﺎﻧﻤﺎﻥ ﺳﻮﺯ ﺑﻮﺩﻧﺶ
ﭘﺎﻱ ﻣﻦ
ﺗﻮ
ﻧﺦ ﺑﺪﻩ ،
ﻣﻦ
ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﻭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ !…
ﻫﺮﺯﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﺕ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﻭ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻫﺮﺯﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻘﻢ !!!!!!!
ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ …
ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ,ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻭ,ﺟﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﻭ ,ﺍﻭﻥ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺗﻠﺨﻢ ﮔﺬﺷﺖ …
ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺗﻦ ﺟﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﺟﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ …
ﺑﺲ ﮐﻪ ﺁﺗﯿﺶ ﺩﻟﻤﻮ ﺑﺎ ﺗَﻦ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ …
ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺴﻪ….
گفتی تا سیگاری دود کنی، برگشتم…!
زندگی ام دود شد…
کجا ماندی…!!
مچاله شدم در خودم با بوى سيگار و طعم تلخ چاى مانده … پنجره را باز کن … اﻣﺮوز دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ !.!.!
با تو بودن يا نبودن فرقي ندارد….

فقط سيگار باشد،
يک خيابان…
و نم نم باران…
من ميروم تا دود کنم هستي ام را ..

چه جذابی … چه گیرایی

چه بی منطق به چشمات می شه عادت کرد

توی دستای تو باید به سیگارم حسادت کرد

سیگار با مشروب
با طعم هم آغوشی
یعنی فراموشی…فراموشی…فراموشی
عاشق که میشوینا آرام میشوی ، گاهی حسود ، گاهی خود خواه ،گاهی دیوانه، گاهی آرام ، گاهی شاد ، گاهی غمگین ،گاهی خوشبخت ترینیک روز به خودت میایی میبینی تنهایی ؛ تنها ترین… هیچ کسی رو نداری حتی برای درد و دل کردن و حرف زدن…تنها غم میماند کنارت …و تنهایی… و سیگار…
نگو سيگار نكش مطمئن باش دردامو بشنوي واسم كبريت ميكشي
من و تنهایی و سردرد و سیگار
صدای آخرین گامِت رو گیتار
من و تنهایی و سردرد و سیگار
من و عکسی که اینجا مونده ناچار
من و گل نه، تو و عکست با یه خار
من و این من که حالا مونده بی یار
من و تنهایی و سردرد و سیگار
من این دل که تنها مونده انگار
من و جنسی که مونده بی خریدار
من وقلبی به درد تو گرفتار
من و تنهایی و سردرد و سیگار
شب و درد و یه پیشونی تب دار
تو و یک نامه با مضمون اخطار
” نگاهت باشه این بار آخرین بار “
شمرده بودم
پنج سيگارتاخانه ى او راه بود…..
اماحالا
كوچه به كوچه…
سيگارپشت سيگار…
ميگردم و نميرسم…
ﻣﻨﻢ ﻭ ﺗﭙﻪ ﻱ ﺗﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ …….
ﻣﻨﻢ ﻭ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ …
ﻣﻨﻢ ﻭ ﭘﺎﮐﺘــِ ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻴــﮕﺎﺭ …
ﻣﻨﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ …
سياه بودن لبانم از سيگار نيست
لبانم مشكي پوش حرفهايي هستند كه نا گفته مانده اند.
اینایی که فک میکنن کسی نمیتونه تحملشون کنه و برا همین تو دنیای تنهائی خودشون فرو میرن با اینکه توو تنهائی میترسن
اینا که سیگاری نیستن ولی زیاد میکشن
اینا که تار و پود شخصیتشون یه ته مایه طنز داره
اینائی که یا بچه های اول یا ته تغاریای خونه‌ن
اینا خیلی خوبن…..
ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﮐﻨﺪ … ؟
ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ﭼﻪ ﺯﻧﯽ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ … ؟
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻖ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ …
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻖ ﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ ….
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﺎﯼِ ﮐﻮﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ , ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ….
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ
ﺧﻮﺩﺕ
گفتى تاسيگارى دود کنى برگشته ام ؛زندگي ام رادود کردم پس کجا مانده اى؟
ﻳﻪ ﺫﻫﻦ , ﻏﺮﻕ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻱ …
ﻳﻪ ﺷﺐ , ﺑﺎ ﺗﻢِ ﺑﺎﺭﻭﻥ …
ﻳﻪ ﺍﺗﺎﻕ , ﺗﻮ ﺣﺼﺎﺭِ ﻳﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺁﺭﻭﻡ …
ﻳﻪ ﺗﺮﺍﺱ , ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ..
ﻳﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ , ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻳﻪ ﺻﺪﺍ , ﺗﻮ ﺣﺼﺎﺭ ﺳﮑﻮﺕ
ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ …
ﻳﻪ ﺩﻝ , ﺗﻮ ﮐﻒِ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ …
.
.
.
ﻣﮕﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻻﺯﻣﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﻪ ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎﺭ ….
راست میگن مرد گریه نمیکنه…

راس میگن مرد گریه نمیکنه….

خیلی حالش بد بشه سیگار میکشه…

ولی وای به روزی که یه مرد با گریه سیگار بکشه…!

اوهنوز روسرى” آبى” ميپوشد و
من سيگار فيلتر”قرمز”!
چه شهرآوردبزرگى شده!
تو از من میپرسی روزی چند نخ سیگار را دود می کنم…
نمیدانی مدت هاست واحد ِ شمارش برای من پاکت است !!
لحظه های ناب کودکیم در پیچ وتاب زمانه گم شد دوستانم را روزگار گرفت عشقم را عاشقی دیگر ربود و ما ماندیم و سیگاری کنج لب، تلخی چای بی قند،پوچی لحظه ها،ما ماندیم و خش خش برگها زیرپا.
ﺩﺭﺩ ﻋﺸﻖ
ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺷﻤﺎﻝ
ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﮐﻤﯽ ﻫﯿﺰﻡ
ﮐﻤﯽ ﺁﺗﺶ
ﻣﻪِ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽِ ﻣﺤﺾ
ﮐﻤﯽ ﻣﺴﺘﯽ
ﮐﻤﯽ ﻣﻬﺘﺎﺏ
ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ … ﭼﻨﺪ ﻧﺦِ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻭ ﺑﻮﯼ ﯾﺎﺭﻭ ﺑﻮﯼ ﯾﺎﺭﻭ
ﺑﻮﯼ ﯾﺎﺭ
اولین باری که عشقم فهمید سیگار میکشم ،مثل بارون بارید…
با گریه قسمم داد “توروخدا دیگه نکش توروخدا ترکش کن” صداش توگوشمه هنوز!
اما من هنوزم که هنوزه دارم میکشم…
آخه چون اونم قسم خورده بود ، که ترکم نکنه ولی رفت…… !
سیگارم را پوکی زدم که تا عمق وجودم فرو رفت ..بیچاره سیگارم چه دردی کشید ،که اینگونه آتش گرفته بود.._
راستش رابخواهی..
رفتن او هیچ تکانی به زندگیم نداد!!؟
من هنوز مست قدم میزنم و سیگارمیکشم…
هوایت چنان کلافه ام کرده که هوایم طعم دود میدهد
چـــــه به کش به کــــشی شـــــده

بی تـــــو بودن را درد می کشــــــــــــــــم

با درد فریاد می کشــــــــــــم…

فریـــاد از خشـــــم می کشـــــم

با خشــــم هم, مثل همیشـــــه

سیگــــــار های تلخـــــــــــ ـ ـ ـ

ﺍﻳﻦ ﺁﻩ ﻫﺎﻳـﮯ ﮐﻪ ﻣَﻦ ﻣـﮯ ﮐـِﺸﻢ . . .

ﺍﺯ ﺩﻭﺩِ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻫﻢ ﮐُﺸﻨﺪﻩ ﺗَﺮ ﺍﺳﺖ . . .

سیگارو گذاشته بود زیر لباش
گفت هی یارو !
آتیش داری؟
جواب داد: توی جیبم که نه!
ولی تو دلم آره، به کارت می آید؟
گفت بده همدردیم!
میدانی که تا چه اندازه از دود خاکستری سیگار بیزارم….اما…
هرگز نفهمیدی چرا گاهی فقط پُکی به سیگار افروخته‌ی تو میزدم…
نه يك نخ …نه يك پاكت …
يك عمر هم سيگار بكشم فايده ندارد تا
“خودم نسوزم”
دلم آرام نميگيرد
آن موقع بود که از سیگار بدم آمد..
لبهایت طعم سیگار میداد …
و میدانستم تو سیگار نمیکشی
به احساساست بیاموز
نفس نکشد
هوای دل ها آلوده است
…….اینجا…….
فاصله یک عشق با عشق بعدی
یک نخ سیگار است
عطر تن تو میان این تاریکی
انگار که بوده ای در این نزدیکی
من در کف این اتاق هی میبینم
بر فیلتر سیگار اثر ماتیکی
ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺖ،
ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﻌﻨﺘﯽ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ،
ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺎﮐﺖ سیگار سیگار…..
سیگاری نیستم ولی خاطراتت مثل سیگار از تو داغونم می کنه…
ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺣﯿﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﺗﺸﻢ . . .
ﻓﻨﺪﮐﯽ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ، ﭼﯿﺰﯼ . . .
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺘﻢ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﻡ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ . . .
سیگارت را پشت دست من خاموش کن
بگذار این داغ نشانی باشد برای
دیگر دل نبستن ها. . .!
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ
ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﻮﻥ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ
آنروز که رفته ایی
کارت شارژها را سیگار میخرم و با خیابان حرف میزنم
همینطور پیش برود
گوشی را هم باید بفروشم و کفش بخرم……….
عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن
مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بودکه سمت سیگار نمیرفتیم
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺗﻮ ﺍﺗـﺎﻕ ﺗـﺎﺭﯾﮑﻢ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻡ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻡ ﻫﻤﺶ …
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ …
ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺎﺩ : ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺭﻭﺍﻧــﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ !
ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ،ﺑــﺮﮔﺮﺩ …
ﻣﻦ ﺧــــﻮﺑـﻢ !!
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ …
ﺗﻪ ﻓﻨﺠـــﺎﻧﻬــ ـــﺎ …
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻤﯽ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ
ﮐﯿﮑﻬﺎﯼ ﻧﯿﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺯﯾﺮﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﻬــ ـﺮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭﺵ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺷﻤﻌﻬﺎ ﻫﻢ …
ﻧـــ ـــــﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﻭ ﻣــ ــــــﻦ ﺗﻨﻬــ ــﺎ …
ﺭﻭﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯿﻪ ﮐﺎﻓﻪ …
ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﻮﻡ …
ﻏﺮﻕ ﺁﺭﺍﻣﺸـــ ـــــــﯽ ﮐﻪ ﻧﯿــﺴﺖ !
دیدی رو پاکت سیگار مینویسن :
“دخانیات ، عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان اور است ؟”
کاش یکی هم روی کارت پستالهای عاشقونه ی ما مینوشت :
“عشق ، عامل اصلی تنهایی و برای قلب ضرر دارد !”
ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ !!…
ﭼﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺨﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ !!…
ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻲ !!…
esmeto ro segaram neveshtam ta besoze bere vale nemedonestam ba har kam zare zare mere to {ghalbam}
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ،
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ،
ﺍﻭﻥ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺯﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮﻥ ،
ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ …
ﺟﺴﻤﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﺍﻣﺎ،
ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
ﺑﻲ ﻫﻮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻴﻮﻓﺘﻢ،
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ! ؟ ….
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﮔﺪﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭﯼ ﺩﺧﺘﺮﻡ،
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻣﻦ ﻣﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﻤﻴﺮﻩ،
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻣﺎ،ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺴﺖ،
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻣﺎ،
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ …
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺮ ﻭﻗﺖ،ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﻪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﻦ،
ﻣﻴﺮﻡ ﺗﻮ ﺍﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﯾﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻧﻮﺭ ﮐﻢ ﺳﻮﻱ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﮐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮕﻴﺮﻡ،
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻮﺩﯼ؟
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﻢ،ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻣﻪ،
ﻭ ﻣﻦ،
ﺑﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻟﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻧﯽ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩﯼ …
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ،
ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻣﺎ،
ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻛﺴﻴﻢ ﮐﻪ،
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻢ …
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
ﯾﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ …
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺶ ﺍﻣﺎ،
ﺍﻭﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ …
ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺑﻐﺾ ﺁﻟﻮﺩ . . .

ﺗﻮ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺧﻂ،
ﻣﺤﮑﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ . . .

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :

” ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟

ﭘﺲ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ! ﻧﻪ ﺯﻧﮓ ، ﻧﻪ ﺍﺱ ! ﺑﺎﺷﻪ؟

ﺑﺰﺍﺭ ﻫﻤﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﻢ ! ﺑﺎﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ”

ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ !

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻡ، ﺩﯾﮕﺮ غم، ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺷﺪ . . .

ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ…

ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩﻧﺪ . . .

ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪ…

ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ…

ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ …

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ؛ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﻣﻀﺮ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ …
ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪﺍﻡ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ، ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ
ﺏ ﺟﺰ
ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﮎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ
ﺁﻫـــــﯽ
ﻋﻤﯿﻖ
ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ !!..
به خدا فازه منم دسته کمی از فازه شما نداره
در عرضه 3 ساعت یه پاکت سیگارو خوردم
این روزها باید سیگار کشید..نه بخاطر قیمت دلار که
هر روز بالاتر رفت..
نه بخاطر رویاهایی که به باد رفت..
..
سيگاريم كرد با رفتنش…. كسي كه به قليان كشيدنم گير ميداد…
سیگاری در دست
غمی در دل
این زندگی من است…
سالهاست بیمارانم با تجویز سیگار کاملا شفا یافته اند !
باور ندارید ، سری به گورستان بزنید . . .
آن روزهـــا که با ” تــــــــــــو ” بودن برایـــم آرزو بــود تــــــمـــام شـــد !

امـــــــروز با “تــــــــــــو ” بــــودن یا نبــــودن برایــــم فرقــــی ندارد …

ســــیگار باشــــد …

یــــکــــ خــیابــــان …

بــــــــرفــــ هــــای زمســــتانی کوچــــه پــــس کوچــــه هــــا …

مــــن مــــیروم تــــا دود کنــــم هســــــــتی ام را …

هدیه ازاین بهتر ؟سیگار!!!!اتاق خالی!!!من خیره به دیوار!یک رویای گنگ و مبهم و یک زندگی تکراری…!
ﮔﻔﺘﯽ ﺳﯿـ ــﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ
ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻨﯽ !! ﺷﺮﻃﻢ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗــﺮﮐﻢ
ﮐﺮﺩﯼ .. ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﻢ
ﭼﻪ ﻋـــ ـــﺬﺍﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻋﻬﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻨﻢ
ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﺧﻢ،
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﺮﺩﺭﮔﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺯﺧﻢ ﻣﺮﻫﻤﺶ ﮐﻨﻢ
نسیمی می آید که هر دم بویت را بر مشامم میرساند
بوی خاطراتی که در اوج شادی داشتیم
حال من هستم و خاطرات
باهم در شب هایی که نیستی
دل میگیریم و گریه پس میدهیم
با سیگار میخندیم به هر ثانیه ایی از زندگی
این بود نصیب من از تمام تو
سیگار و فکر دردهای پهلو ز سرفه ی دود
خدایا خلاصی ده
او هنوز روسری “آبی” به سر میکند
و من هم سیگار فیلتر “قرمزم” را دود میکنم…
عجب شهرآورد بزرگی شده است میان ما…
بعد از تو سیگار که نه !
کبریت را ترک کرده ام !
سیگار را با سیگار روشن میکنم…
اوضاع حالم چطوره دکتر؟
دکتر : همراهت کسی هست؟
اره , تو جیبمه ….
سیگار و فندکم…!
پشت سر هم پُک میزنم این لعنتی را . . .
تا دودی بلند شود و من محو آن شوم !
نمیخواهم کسی رنگ پریده و چشمان اشک آلودم را ببیند . . .
چه غمناک است این روز های من !
من چقدر ساده ام… آرام و آرام پک می زنی…من خیره به رقص حلقه های دود …و من چه کودکانه..به ته سیگاره بین لبهایت حسادت می کنم…من چقدر ساده ام……که نمی دانم…همانند این سیگار..مرا پک می زنی آرام…وزندگیم همانند حلقه های دود محو می شود…………
مـے ـگـویند سیـگــار بــه آدمـ آرامشـ مے ـدَهـــَد …

لـــاکــِـردار دَر حــَدّ یکـ نــَخـ سیـگــار هـَمـ نبـــودے ؟

دَستـ مـــَریزاد دلمـ بـــا این انتخابــَـت …

یه خیابون
یه بارون
دستهای یخ کرده
یه آهنگ
کلی فکر !
و پاکت سیگار به ازای تمام شارژهایی که باید برای با “تو” بودن خریده میشد … !
ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ
ﺍﺯ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻢ !
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﻤﯽ ﺑﺰﺭﮒ،ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ …
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ،ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺍﻡ،
ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻮ،ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ﻭ ﻓﻨﺪﮐﻢ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ …
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ،ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮ،ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺁﺧﺮﺕ …
ﺗﺼﻮﯾﺮ،ﻣﺒﻬﻢ ﺍﺳﺖ !
ﺗﮑﻠﯿﻒ،ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ!
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ،ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ،
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ …
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ….
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ……
کسی که سیگار میکشه از یه درد بزرگتر رنج میبره!
از سرطان نترسونش!!
دیگه ته مونده های سیگارمو دور نمیریزم شاید فردا که من نباشم از روی همینا بفهمی چقدر دوست داشتم…
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ، ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻣﯽ ، ﺳﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﯽ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ، ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪﯼ ﻭ ﻣﻦ
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﭘﮏ ﻋﻤﯿﻘﻢ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ،ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ..
امروز بازهم سیگار کشیدم!
آرام، زیاد، با احساس…
همه ی تورا ، همه ی آنچه که از تو با من باقی مانده بود را دود کردم
با همین بهمن های کوچک دوست داشتنی…
بازهم پاسخ نَـئشه ی من به این سوال مسخره :
مــرگ یا زندگــی ؟!
قطعآ مــرگ!
ﻣﻨﻢ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ؛ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﺎﺭﯾﮏ !
ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻀﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻪ ..
ﭘﮏ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﮕـــــــــﺎﺭﻡ ..
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﻨﻢ ﻭ ﺩﻧــﯿـــﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻢ،
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻤﻢ ﻏﻤﮕﯿﻨﻪ ..
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ !!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺩﻧﯿــــــــﺎﻥ ..
ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻣﯿﺸﻢ ؛
ﯾﺎﺩ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩﺵ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ..
ﯾﺎﺩ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺖ ..
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪ ..
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﺵ ﺗﻮ ﻓﻀﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ ؛
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿــــــــﻖ ﺧﯿــــــﻠﯽ ﻋﻤﯿـــــــﻖ ..
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺷـــــــﺐ ﻭ ﺳﮑــــــﻮﺕ ﻭ ﺗــﻨـﻬﺎﯾﯽ ..
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺷــــــــﺐ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ
ﯾﺎﺩ ﺗــــﻮ ….
ﺗـــــــــــــﻢـﺎﻡ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣــﻦ !!
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ .. .. ..
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ …
سیـــــ ـــــــ ـــــگــــــار داریـــد؟؟؟میخـــواهـــم خـــاطـــره دود کـــنـــمــ ــــ ….!!!!
سوختم!وقتی لبانت رابوسیدم و بوی سیگارمیدادبا آنکه میدانستم توسیگارنمیکشی…
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺳﻔﺖ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺍﺵ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﺸﺖ
ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ…
ﮐﺴﯽ ﺳﯿـﮕــﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ؟؟؟
ﻣــﯽ ﺧـــﻮﺍﻡ ﺧـﺎﻃـﺮﻩ ﺩﻭﺩ ﮐـــﻨـﻢ !!!!
اینجا باز منم و خاطرات تلخ و سیگار و هزاران هزار بدبختی.
زیباس.
خیلی زیباست.
بعد از رفتنت .با تمام وجود سکوت میکنم و سیگار لای دستانم
هیییییی دنیا.آرامتر
غم كه به سراغم بيايد…
تعداد ته سيكارىهايم به بى نهايت ميرسد…
دیگه وقتی بوی سیگار میدم, پدرم بهم چشم غره نمیره!
بی شک اونم فهمیده خطر سرطان, از عطر تو روی لباسم کمتره !
اولین بار بود که از سیگار متنفر شدم!
وقتی لبانت بوی سیگار میداد
و من میدانستم که تو سیگار نمیکشی!و آن موقع بود ک باورم شد طعم لبهایش را از عشق ب من بیشتر دوست داری……
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻪ !
ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺒﺮﻣﺶ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ..
سيگارت را

با او

روشن

کن

تکليفت را

با من

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود…..
یک شروع دوبـــــاره نیست…….
امتداد پایان اســــــت……
برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد…..
ﻣﺮﺁ ﺑِﻪ ﺗَﺨﺘَﻢ ﺑِﺒَﻨﺪﯾﺪ ﻭَ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺑَﺮﺁﯾَﻢ ﺭُﻭﺷَﻦ ﮐُﻨﯿﺪ …
ﻭَ ﺗَﻨﻬﺎﯾَﻢ ﺑُﮕﺬﺁﺭﯾﺪ …
ﻫَﺮﭼِﻘَﺪﺭ ﻫَﻢ ﻧﺂﻟﯿﺪَﻡ ﻭَ ﻓَﺮﯾﺂﺩ ﺯَﺩَﻡ ﺑِﻪ ﺳُﺮﺁﻏَﻢ ﻧَﯿﺎﯾﯿﺪ …
ﻣَﻦ ﺩﺁﺭَﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗَﺮﮎ ﻣﯿﮑُﻨَﻢ !!
روزهاى بارونى رو خیلى دوست دارم
معلوم نمیشه منتظر تاکسى هستى یا آواره خیابونها

بخار توى هوا مال سرماس یا دود سیگار
خیسى روى گونَت مال اشک هاته یا دونه هاى بارون …!

مرد وقتی ناراحته سیگار میکشه
زن وقتی ناراحته گریه میکنه
اما وقتی مردی رو میبینی که گریه میکنه دیگه سیگار آروم نمیکنش
وقتیم زنی داره سیگار میکشه یعنی گریه دیگه آروم نمیکنش
من و تنهایی بهم می آییم
من و عشق بهم می آییم
من و خدا به هم می آییم
اما نمیدانم کجای کتاب عشق نوشته بودند که من و تو بهم نمیاییم,
مرا با سیگار جور کردند و تو را با او
این سیگاری که می کشم…همان فریاد هایی است که نمی توانم بزنم…همان حرف هایی که یارای گفتن به کسی ندارم…همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند…همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش…همان تنهایی هایی که کسی پُرش نمی کند…هــــمــــان درد هــــایی کــــه درمـــــان نــــــدارن
شمرده بودم،پنج سیگار
تا خانه ی او راه بود
حالا دیگر ،
کوچه به کوچه
سیگار پشت سیگار

میگردم و نمی رسم…
قراری کنسل … یه کافه‌ی تعطیل … یه سیگار خیس ویه قهوه ی سردم …
اتشى از نكاهت ميخواهم..
سالهاست اين نخ سيكار در دستم خاموش است…
تـمـام سـیگـارهـای دنـیـا را هـم کـه دود کـنـی،
تـنـهـایـیـت تـوجـه هـیـچـکـسـی را جـلـب نـخـواهـد کـرد،
جـز پـیـرمـرد سـیـگـار فـروش!!!!
همينکه فهميد غم دارم آتش گرفت…
به خودت نگير رفيق!!!
سيگارم را گفتم…
دیگر این انــدام سوزان تو نیست که مرا احاطه کرده
دود سیگـــار است و بــــــــس . . .
سنگین کام می گیری مرد…!
گم کردن خاطراتی که پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست!
دود کن کسانی که باعث سنگینی کام سیگارت شده اند… آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند.
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺩ ….
ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ …
ﻗﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺩ …
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺮﮎ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻭﯼ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮﺩﯾﻢ ….
ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺣﺮﻓﺖ ﺯﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ …
ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺮ ﻗﻮﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﯿﺪﻥ …
ﭼﻮﻥ ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ …
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ !..
نبودنت مثل تمام شدن سیگاراست،درنیمه شبی برفی وقتی دکه های شهر بسته اند
هر چه می گذرد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نمی دانم چرا یادم تو را فراموش نمی شود….
از این همه یادهایی که در وجود من گذاشته ای….
این سیگار لعنتی هم بوی تو را گرفته….عوضش می کنم
از تو و هر چه که بوی ترا بدهد بیزارم…
سیگــارم که به آخـــــر میرسد
لبـــــم را میسوزاند مانند بوســه ای
که تو هنگام خداحافظی به آن تقدیم کردی . . .
اي روزها هيچ دري به رويم بازنيست………جزدر پاكت سيگارم!!!
به ته سيگارهايتان احترام بگذاريد…!

نيندازيدشان زير پا…!

چرا آدم ها عادت دارند…

هر كه به پايشان سوخت….

زير پا له كنند…!

ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﺸﻢ ..
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﯾﻢ ، ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ..
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧـﺦ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻡ ..
ﺑﻌﺪ ﺗــﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ..
ﺍﻭ ﺭﺍ ..
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﺭﺍ ..
ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ !!
ﺗﻤــﺎﻡ ِ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ، ” ﺁﺭﺍﻣـﻢ” ﻣﯽ ﮐﺮﺩ !!
ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮑﺸﻢ !
ﺣﺎﻻ ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﮑﺸﺪ . . .
ﭼﺎﯼ ، ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ . . .
ﺁﯾﻨﻪ ، ﺳﺮﺍﻍ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ .. .
ﺣﺎﻝ ﺭﯾﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ . . .
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﻭﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ . . .
همیشه سیگار لازم نیست ! گاهی از سردی ِ یک نگاه هم میتوان دود شد و آتش گرفت . . . !
ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ . ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻠﺘﻮﻥ ﮐﻨﻪ . ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺯﯾﺮ
ﮔﻮﺷﺘﻮﻥ ﻭ ﺑﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..ﻧﺎﺯﺗﻮﻥ ﮐﻨﻪ ﺑﻐﻠﺘﻮﻥ ﮐﻨﻪ ..ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ … ﻫﻢ
ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻥ . ﯾﮑﯽ ﺑﻐﻠﺸﻮﻥ ﮐﻨﻪ .ﻧﻮﺍﺯﺷﺸﻮﻥ ﮐﻨﻪ . ﺍﺭﻭﻡ ﺳﺮﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮﯼ ﺑﻐﻞ ﺑﮕﯿﺮﻩ … ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺒﺎﺷﻪ … ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﺞ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ ..ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻦ . ﺍﺭﻭﻡ ﺗﻮﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ .ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ …ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﯿﮕﻦ …ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺸﺪﻩ .. ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ
ﻣﯿﮑﻨﻢ !✘
ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﮎ ﻣﯿﮑﺸﻢ ….
ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اينبار سيكار را بكش از طرفى كه ميسوزد…
تا بدانى جه ميكشم..
آنگاه که قلیان دورى اش دردهایم را دود نمیکند،چه فرقی دارد كه طعمش چيست؟
خاطراتش زغال بر زخم هایم نهاده و دودم میکند بی هیچ طعمی!
تنها دلخوشیم سیگارم است که هرثانیه به من یادآور میشود…
به پای هرکه بسوزی…
روزی به زیرهمان پا لگدمال خواهی شد…
شبيه .کسي شده ام که

پشت دود سيگارش با خود مي گويد : بايد ترک کنم !

سيگار را ، خانـــه را ، زندگي را ،

و باز پُــکــي ديگر مي زند

عــــادت کـرده ام

تنهـــا توی کافـــه ای بنشینم

از پشت پنجـــره آدم ها را ببینم
قهـــوه ای تلخ بنوشـــم

و تا خـــانه

پیــــاده با نبودنت

راه بــــروم و

سیگارم را دود کنم…!

یه درد، یه بغض، یه سیگار
یه سیم، یه نت، یه گیتار
غرور مرد شکسته
تکیه داده به دیوار
سایه، سیاه، دورنگی
یه عشق، یه روح بیمار
آشفته، خراب، بیحال
سیگار پشت سیگار
دلــمــ سیــگار میــخواهــد

میــخواهمــ دود کنمــ

فکــر و خیــالهاے بــد را..

ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﭘﮏ… ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ…ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ
ﻧﮕﺎﻩ… ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ
ﭘﺪﺭﻡ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﭘﺴﺮﻡ:
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﺯ … ﺍﺯﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﺮﺟﻲ ﺳﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﻴﺪﻳﺪﻱ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻓﺮﺟﻲ
ﺑﺎﺷﺪ
گلویم درد می کند !

از بس که بغض های نشکسته ام

را با دو سیگار و

قهوه تلخ سیاه رنگ قورت دادم✔

ﻟﺐ ِ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻭ
ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ِ ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ …
ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ …
ﻣﺜﻞ ِ ﻫﻤﯿﺸﻪ …
ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ …
از خانه كه مي آيي يك دستمال سفيد،پاكتي سيگار،گزيده شعر فروغ و تحملي طولاني بياور احتمال گريستن ما بسيار است….
به من نكو سيكار نكش…
ببرس براى كدام دردم سيكار ميكشم؟؟؟
ببرس اصلا جرا سيكارى شدم؟؟؟
مطمءن باش اون موقعه خودت برام كبريت ميكشى…
شاید وقت آن رسیده

که بازگردی

خیابان‌ها را گز کنی

ساعت‌ها در کافه

سیگار دود کنی

روزنامه بخوانی

همه را از آمدنت با خبر کنی

و در تمامِ این مدت حواست باشد

که قرار نیست مرا ببینی

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨﯽ
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﯾﮏ ﺫﺭّﻩ ﺷﺪﻩ
ﺍﻣّﺎ
ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ
ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻤﺮﻡ
ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ

ﮐﺎﻡ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻫﻲ ﮐﻮﺗﺎﻩ . . .

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺪﻡ ﺩﻭﺩﺵ ﺭﻭ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﻴﺸﻪ . . .

ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ . . .

ﻧﻔﺴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ . . .

مردها هم بغض ميكنندبعد لبخند تقلبي ميزنند و…
.
.
در جيبشان دنبال فندك ميگردند!!
ﻻﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍﺑﺎﯾﺪ
ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺗﻮﭘﺮﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ،
ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ . . !.
-،ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﻧﺎب ﻛﻮدﻛﻲ در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ زﻣﺎﻧﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را روزﮔﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﺸﻘﻢ را ﻋﺎﺷﻘﻲ دﯾﮕﺮ رﺑﻮد، ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺳﯿﮕﺎري ﻛﻨﺞ ﻟﺐ، ﺗﻠﺨﻲ ﭼﺎي ﺑﻲ ﻗﻨﺪ، ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮﮔﻬﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ، ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﭘﻮﭼﻲ …ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺮدي زﻣﺎﻧﻪ روزﮔﺎر ﻏﺮﯾﺒﯿﺴﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ
ديگرى مرا ميسوزاند و من احمق سيگار را….
امشـب سیگــاری را دود کـردم کهـ

سهـ ســال در گوشهـ ی اتـــاقـــم بــود و

برایـم خاطـــرهـ به همـــراهـ داشـــت

نمیــدانم سنگینی از سیگـــار بـــود

یــا آن ســهـ ســال خـاطـــرهـ!!!

ﻗﺪﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺰﺷﮑﺶ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﻨﻌﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺴﺮﺕ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺴﻮﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ … ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ …
ﻗﺪﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺻﻔﺮﻣﺮﺯﯼ، ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮِ ﭘﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﻫﻮﺕ، ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ … ﻭ
ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﺳﺖ … ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ …
ﻗﺪﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ، ﻟﺐ ﺟﺪﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺁﺗﺶ … ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ … ﻭ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺳﺖ … ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ …
عاشق که می شوی دلت می خواهد هیچ نگویی
حرفهایت تمام می شود…
سیگار داری
با هر سيگارى ک دستم ميبينند تو را نفرين ميکنند ک اين بلا رو سرم آوردى.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪﺁﻣﺪﯼ ﻭﻗﺖ ِ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﮎ، ﺣﺮﻑ ِ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ، ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﻪﺑﺎﺭﺍﻧﯽﺳﺖ…!
ﭘﺲﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ…
مرا به تختم ببنديد و سيگاري برايم روشن کنيد و تنهايم بگذاريد, هر چقدر هم ناليدم و فرياد زدم به سراغم نياييد! من دارم “او” را ترک ميکنم…
امشب
دیوانگى در من بالا زده!
نه سکوت
نه موسیقى
نه حتى سیگار …
هیچ چیز و هیچ چیز
این دیوانگى را تسکین نمى دهد
جز عطر تنت لعنتى …
عشق رابایدازسیگاراموخت…تاپایان وجودش؛لبهایش راازمعشوقه اش جدانخواهدکرد!!!
ای عشقم
بعد از رفتن سهمم از جداییت یک دله شکسته ایست که دیگر مثل قبل نخواهد بود.
ای عشقم
بعد از رفتنت دست به دست سیگار و همپای سیگار شده ام
یک پک:تمام خاطرات را یاد آوری میکند
پکه دیگر تورا
عجسی تلخ است غم نبودنت در کنارم.
خوشبحال
تو
و
او….
من سیگارمیکشم
من همین طوری ام
بهم نگو به خاطر من سیگارو ترک کن چون تو که موندنی نیستی
اگه ترکش کنم وقتی رفتی
چه طوری توروی سیگارم نگاه کنم؟
اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن وقتی که تزریق هوای تو باشد …
تلخی این سیگار
شیرین تر از
دروغ های توست…!
امـــــشب
دیوانــــگى در مــــن بالا زده!
نـــــه سکوت
نـــــه موسیقى
نـــــه حتى سیگار …
هـــیچ چیز و هیـــچ چیز
این دیوانــــگى را تسکیــــن نمى دهد
جـــــز عــــطر تـــنت لعـــــنتى …
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ …
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻣﻦ ﺧﺴﺘـــﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿـــــــــــــــــــﮕﺎﺭ ﻭ ﭼﻨﺪ ﭘـــﮏ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
شب..!
من..!
تنهایی.. و سیگاری که سروته روشن شد!!
آخرین رفیقم را اشتباهی سوزاندم…✔
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ” ﺗﻮ” ﭘﻮﻝ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ،ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﺨﺮﻡ
ﻭﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ایـــن بـــار ،تو سیـــگار را بـــکش ،
از طـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد ؛
تـــا بــــدانــی چـــه میـــکشم ✔
ﯾﻪ ﭘﮏ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﯾﻪ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ ………
ﺗﻼﺵ ﮐﺎﻓﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻗﺮﺹ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﺎﻟﺸﺘﺘﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ….
آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند.
همدیگر را می کشند
لذت می برند
دود می کنند
تمام می کنند
.
.
.
.
و بعد از اندک زمانی ، سیگاری دیگر…✔
ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻟﺒــﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩِ ﺳﻴﮕﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﻱِ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ..
ﺭﻭﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺨﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲِ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ..
ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺫﺭّﻩ ﺫﺭّﻩ ﺩﻭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ
ﻫﻤﺮﺍﻩِ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ …
درسته که سیگار
به آدم ضرر میزنه اما
خودشم میسوزه
مثل بعضی از آدمای نامرد نیس
که فقط میسوزونن. . .
ﺭﻓﺖ ؟
ﺩﯾﮕــﻪ ﻧﯿﻮﻣــﺪ؟؟
ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟؟؟ .
ﺳــﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯽ؟؟
ﺩﺍﻏــﻮﻧﯽ؟؟؟
ﺑﻪ ﭘﻮﭼــﯽ ﺭﺳﯿﺪﯼ؟؟؟
ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷــﺪﻩ؟؟؟
ﮔـﻮﺭ ﭘﺪﺭﺵ ……
“دوستت دارم” خیلی قدیمی شده…

عاشق هم که نیستیم…

موبايل و سیگار رابیاور کمی ادای آدمهای خوشبخت را در بیاوریم✔

ﺍﯾـﻨـﺠـﺂ ﺟـﺂﯾـِ ﯾـِﮑـ ﺩﻭﺳـﺖ ﮐَـﻤـ ﺍَﺳـﺖ
ﺍَﺯ ﺁﻧـ ﺩﻭﺳـﺖ ﻫـﺂﯾـﯽ ﮐِﻬـ ﻧـــــــﺂﺭﻭ ﻧِـﻤـﯿـﺰَﻧَـﻨـﺪ!
ﺍَﺯ ﺁﻧـﻬـــﺂﯾـﯽ ﮐِـﻬـ ﻭَﻗـﺘـﯽ ﯾـِﮑـ ﺳـﯿـــــﮕــﺂﺭ ﻣـﯿـﻤـﺂﻧَـﺪ ﻣـﯿـﮕـﻮُﯾَـﻨـﺪ:
… ﺑـﯿــﺂ ﺩﻭُ ﺗـَﺮﮐِـﻬـ ﺑِـﮑِـﺸـﯿـﻤـ …
ﺍَﺯ ﺁﻧـﻬـﺂﯾـﯽ ﮐِـﻬـ ﺳَـﺮ ﻫَـﺮ ﭘــﯿـــــــﮑـــــ ﺣَـﺮﻓـﻬـــﺂﯾـِ ﻣَـﺮﺩﺍﻧـِـﻬـ
ﻣـﯿـﺰَﻧَـﻨـﺪ !!!
: ﮐــــﺎﺵ ﻫﻨــــﻮﺯ ﻭﺟــــﻮﺩ ﺩﺍﺷــــﺖ ….
عادت کرده ام
تنها توی کافه ای بنشینم
از پشت پنجره آدم ها را ببینم،
قهوه ای تلخ بنوشم
و تا خانه
پیاده با نبودنت
راه بروم و
سیگارم را دود کنم
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ
ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻓﺎﻝ ﻗﻬﻮﻩ ﮐﺮﺩﻡ

ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺍﺑﺮ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ،
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟ !
ﺁﺳﻤﺎﻥِ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﺮﺩ

ﻓﻨﺠﺎﻧﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ ﺩﺯﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﺎﺭ ﺯﺩ
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ،
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ !…
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻫﻢ
ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﺳﯽِ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ !!!
ﺍﻣﺸﺐ ﻫﻢ ،،
ﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺗﻠﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ،
ﺭﻭﯾﺎ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ
ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ،،،
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ،
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ …
ﺧﺒﺮﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺳﯿﺪ
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺳﺦ ﺩﻭﺭ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ..
ﺩﺭ ﺗﯿﺮ ﺭﺱ ﭼﻨﺪ ﺁﻏﻮﺵ ﺣــــــﺮﯾﺺ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺮ ﺻﺒﺮﺍﻧﻪ
ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺳﺮﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺕ ﻭﺍﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮ ﺑﺨﻮﺭﺩ
ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺭﺥ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﺑﮑﺸﯽ..
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﺍﻡ .. ﻧﻪ ﺑﯽ ﺁﺑﺮﻭ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﺩ
میگفت سیا سیا سیا….
تند تند پک می زنی
و من خیره به رقص دودهایت نگاه می کنم
به فیلتر سیگارت نگاه می کنم
که بین لب هایت قرار دادی
می ترسم از روزی که مانند سیگارت
تند تند پک بزنی عشق مان را
و زندگی من مانند دود سیگارت
زود محو شود در یادت
ﺍﯾـــﻦ ﺑـــﺎﺭ ،
ﺳﯿـــﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺑـــﮑﺶ ،
ﺍﺯ ﻃـﺮﻓـــﯽ ﮐـــﻪ ﻣـــﯽ ﺳـــﻮﺯﺩ ؛
ﺗـــﺎ ﺑــــﺪﺍﻧــﯽ ﭼـــﻪ ﻣﯿـــﮑﺸﻢ
گاهی دوست دارم بدون پک زدن ، فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد…شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من ؛شاید آخر قانع شدم! … .
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻣﺸﺘﻲ
ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺍﺭﺯﻳﺪ …
ﺣﺎﻝ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻢ ﺩﻭﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭﺕ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
نبــودي.. با سيــــگار تنــهايي پر مي کـردم!!
گذشت.. امــــروز ديگر قـرار بود کـه بيـايــي..
امـا کـلاغــي از سوي تـو آتـشـي برايـم آورد،
گفت: روشن کن! بکش! که او ديگر نمي آيد
بارانم و تا رود شدن پای توام
تا عمق گلالود شدن پای توام
تو مثل لبی و من شبیه سیگار
می سوزم و تا دود شدن پای توام
من بیهوده سوختم. درست مثل یک سیگار روشن وسط لبهای کسی که سیگاری نیست
آدمها،

غــمهایشان را پُک می زنند!

تا ریه هایشان زندگی را کـم بیاورد؛

و شرعی ترین خودکشی را تجربه کنند!!

ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻼﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﮑﻢ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﻲ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﺩﺍﻍ ﭼﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺵ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﺖ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ
سیگاری گوشه لبم بود …

دنبال کبریت بودم …

گفتم آقا

آتیش دارید… ؟

گفت تو جیبم نه …

اما تو دلم هست

به کارت میاد ؟…

چگونه درگیرت نباشم رفیق!؟
وقتی فندک یادگاریت سیگاریم کرد!….
سیگارم چه خوب درک میکند مرا …

وای که چه زیبا کام میدهد

این نوعروس هر شب تنهایی هایم…لباس سپیدش را تا صبح برایم میسوزاند

و من تا صبح بر لبانش بوسه میزنم ..!

چه لذتی میبریم از این هم خوابگی…

او از جان مایه میگذارد و من از عمر…

هردو میسوزیم به پای هم …

بی سیگار که میشوم

اندکی فقط اندکی پول خرج میکنم و سیگار دار میشوم …

اما عمریست کوه غرورم را خرج کرده ام و هنوز تو را ندارم …

چقدر سیگار خوب ست ..
وقتی توی زیر سیگاری
برای خودش می سوزد و
تو لب های مرا می بوسی …
این روزها وقتی بوی سیگار می دهم

پدرم دیگر به من چشم غره نمیرود !

شاید گمان می کند خطر سرطان . . .

از عطر تو بر لباسم کمتر است !

زندگیم شده مثله سوختن سیگار.انگار من نوکش وایسادم و سردمه.منتظر اون لحظم ک سیگار تموم شه و خاکستره زیر پام بریزه.منم بیوفتم.بعد همه چی تموم.
دست ها درجیب سیگار به ته رسیده میان لب ،یقه بالامیدهیم خیره به افق ان سوی خیابان به دیوار تکیه میدهیم نه اینکه کاراگاه باشیم یاعضو مافیا نه………بدبختیم
سيگارم چه زيبا كام ميدهد!
او تا صبح پيراهن سفيدش را براي من مي سوزاند و من از لبانش بوسه ها مي گيرم.
چه لذتي دارد اين همه بي خوابي!
او از جان مايه مي گذارد و من از عمر…
چه زيبا كام مي دهد سيگارم……
ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
ﺩﺍﺩ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ
ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ
ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﻨﺪ …
ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ
ﮐﺒﻮﺩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺸﻢ
ﺧﻮﺩﺭﺍ
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﮔﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ …
میدونی ! !

از یه جایی به بعد….
نه درد و دل جواب میده….نه عصبی شدن… نه شکستن وسایل اطرافت…

فقط باید به یه نقطه خیره بشی سیگارتو روشن کنی و همراش بسوزی

همـــین!!!

ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻣﺎﻧَﺪ
ﺩﺭ ﺑﺎﻟﮑﻦ
ﺭﻭﯾﺎ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺍﻧﻢ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﭘُﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺭﯼ، ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺭﯼ
ﺷﮑﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﻭ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﻣﻦ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖِ ﺗﻮ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺭﯼ
ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻡ
ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ
ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ..✘
دیگر تنها شده ام
.کسی مرا نمیخواهد.
من را سیگار انتخاب کرد,
چه دوست لذت بخشیست سیگار,کام میدهد ,
خودم به او گفته ام آرام و آرام جانم را بگیر,خوب است زجر کشیدن در فراقش
هرکجا دردم سنگین تر شد سیگارم را سنگین تر کشیدم
میدانم روزی فرا خواهد رسید
که دیگر سیگار هم به سنگینی دردم تعظیم کند✔
فکرش را هم نمیکردم
روزی سیگار بکشم
حالا… سالهاست که سیگار مرا میکشد
چای… مرا میریزد
آینه… سراغ دندان هایم را میگیرد
حال ریه ام را می پرسد
من…
به ناچار با موهایم ور میروم…
دستت می سوزد با سیگار
به خودت می آیی،
یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،
نه دستی که شانه هایت را بگیرد،
نه صدای که قشنگ تر از باد باشد..
تنهایی یعنی این…
آن قدربه زندگى باخته ام که حتى اگرکل روزهايم را هم بدهم باز هم بدهکارم

کاش مى شد جايى از زندگي را خط زد و از نو نوشت

گاه جاهاى خالى بهتر است از پر شاين سييگار که ميکشم همان فريادهاييست که نميتوانم بزنم، همان دلتنگي هاييست که روز به روز پيرم ميکند، همان خاطراتيست که نه تکرار ميشوند و نه فراموش، همان تنهايي هايي که کسي پرش نميکند، همان دردهايي که درمان ندارند…

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺟﺎﯼ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﺩ ﻣﻨﻮ ﺑﻔﻬﻤﯽ !…
سیگارم رو عشقه. . .
دودش از دوستی با بعضیا که مضرتر نیس…..
نمی‌خواهد جوابِ اشکهایم را بدهی
من هیچوقت اشک نریختم
فقط جوابِ دودِ سیگارهایی را بده که سقف بالکن را سیاه کرده!
این شبها نبودنت هم هزینه ها دارد یک قوطی کبریت دو پاکت سیگار وسالها سرفه.!!!
ﺍﻣﺸﺐ
ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﻻ ﺯﺩﻩ
ﻧﻪ ﺳــﮑﻮﺕ
ﻧﻪ ﻣﻮﺳــــــﯿﻘﯽ
ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ …
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ
.
.
.
ﺟﺰ ﻋﻄﺮ ﺗـﻨﺖ ﻟﻌﻨﺘــــــﻲ ..
با من بمان….

بزار فاصله بين انگشتانم را با دستاى تو پر کنم ن با سيگار….

سیگار ِ تو دزد استــــ

بوسه هاﮯ مرا

از تو مـــﮯ دزدد..

تو آرام بگیر و بخواب.شبا خوش و آرام
این منم که باید دردهای هردویمان را با سیگار دود کنم,
نگران نباش من قبول کرده ام که در اغوش او آرامشت بیشتر است.
بخواب گل نازم.
بخواب
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﮐﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ …
ﺳﻮﺧﺘﻢ، ﻭﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﯽ ﻫﻮﺩﻩ !
ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﯿﺎﻥ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ!
سیگار رو هم که ترک کرده باشی . . .

یه گوشه می شینی و از روزگار می کشی !

لحظه های سوخته ام را به باد میسپارم..
قول میدهم این نخ ِ آخر باشد ؛
اگر تو بیایی..
دل شکسته ای کنار پنجره سیگار می کشید
خسته بودآنقدر خسته بود
که یادش رفت بعد از آخرین پک
سیگارش سرپایین پرت کند
نه خودش را…
بی انصافیست…
سیگارت رابااوروشن میکنی تکلیفت رابامن!!
سیگارها برایم دو دسته اند:
سیگارهای قبل از دیدنت و سیگارهای پس از رفتنت!
هر دو برایم حس غریبی دارند:
اولی، به خاطر دلهره ی نیامدنت و دیگری از ترس دیگر ندیدنت…
تو باش و تنهايي ات،
من و يک پاکت خالي
اي کاش ذخيره مي کردم
چند کام از تو را
براي روز مبادا . . .
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺳﯿﮕﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ-ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ !
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
پـــُرسیــدَند: چِــــرــآ سیگــــآر مــــے کِشـــے؟

گُفتـــَم: اَوَلینــــ بــــآر دَ ر مـــِه دیـــده بـــــودَمَشـــــ!!

چقدر مي چسبد اين سيگــــــــار….بعد از يک هم آغوشي طولاني،ميان بازوانت که مچاله مي شوم دود مي کنم تمام هستي را….همين که تو باشي و من گره بخورم ميان تو…بي قيد سيگاري روشن کنم و تو دوستم داشته باشي کافيســت
ﻗﺴﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ
ﻣﻦ ﺍﺯﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﻓﻘﻂ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻡ
ﺣﺘﻲ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺮﻡ
ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺑﺮ
ﺩﻭﺩِ ﺳﯿﮕﺎﺭِ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻏﻢ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ..✘
سیگاری روشن کرده ام با هر یک پک, تمام خاطراتمان را به یاد می آورم ,عجب طعمی دارد من و سیگارو خاطرات دودی.و ذره ذره از بین رفتن بخاطر جداییت
وقتی از زندگیت سیر میشی یه آهنگ غمگین میزاری،سیگار روشن میکنی،دنبال کسی میگردی که باهاش درد دل کنی ولی میبینی خیلی تنهاتر از اینایی که کسی دردتو گوش کنه،،یه سیگار دیگه روشن میکنی
من بودم ! يه خيابون ! بارون ! 2 نخ سيگار ! همه با هم دود شديم
واـﮯ از نیمه شبــــــﮯ

كه بیـــــدار شوم

تـــــو را بخواهـــــم

و پاکـــــت سیگارم خالــــــﮯ باشد

ﺑـــﻌﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﺑـــﻌﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺳﯿــﮕﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
ﺑـــﻌﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﻓﻘﻂ ﺭﻧﮓ ﺳــﯿﺎﻩ ﺷــﺐ ﻣﺮﺍ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ …..✘
سیگارو ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﯾﺮ ﻟﺒﺎﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﯽ ﯾﺎﺭﻭ !
ﺁﺗﯿﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ !
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺁﺭﻩ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﻩ ﻫﻤﺪﺭﺩﯾﻢ
لبت که نیستـــــــــــ ؛

مینشینم لبِ پنجرهــــــــــ ؛

بوسه بر لبِ سیگار میفشرمـــــــــــ

لب پنجره نشستی

و به هوای مه گرفته بیرون نگاه می کنی

پاهایت را در آغوش می گیری و سیگاری روشن می کنی مثل همیشه

مثل همیشه پاهایت را به من ترجیح دادی …

ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ،ﯾﺎﮐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ !
ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ …
ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺩﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ …
ﺁﻏﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ …✘
نمی دانم سیگار ها کوچک شدند ،
یا نبودت ، کام های مرا عمیق تر کرده … !
ﻳﺎﺩﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ….
ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﺷﺘﻲ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺮِ ﺍﺷﮏ ﮐﺮﺩﻱ
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﻫﻮﺍﻳﻢ ﺭﺍ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﻫﻮﺍ .. ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﻐﺾ ﺁﻟﻮﺩﻡ
ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻤﺖ ﻫﻨﻮﺯ؟ !!
ﻣﻦ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺳﺒﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﮑﻢ…

ﻣﻦ ﮔﻮﭼﻪ ﮔﺮﺩ ﻣﺴﺖ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻢ…

ﻣﻦ ﺯﺍﻧﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮﭺ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﯾﺦ
ﺳﻔﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺩﻟﺒﺮﮐﻢ…

ﺍﻣﺎ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﻋﺴﻞ…

ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺭﺍﻧﺪﯼ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻨﺎ
ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ !…

سیگار لبت بوسه زد و من لب سیگار…!
دیدی به چه نیرنگ، زتو بوسه گرفتم…؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﻭ ﺧﻂ ﺑﻨﻮﯾﺲ
ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﺎﻓﺖ !
ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ !
ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯼ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺩﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ
ﻗﻬﻮﻩ ﺗﻠﺦ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻣـــ ـ ـ ـ
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ !
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ، ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ . . .
ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳـﯿﮕـﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻏﻤﯽ ﺭﺍ
ﺑﺴــﻮﺯﺍﻧﻢ . . .
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺑﯿـﻤـﺎﺭﻡ ﺳﺒﮑﺘــﺮ ﺷﻮﺩ . . .
ﺷﺎﯾﺪ ﺯﻧـﺪﮔــﯽ ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ . ..
ﺷــــــــﺎﯾﺪ . . .
مـیــــــــکشم … میــــــکشی … میـــــــکشد …

هر ســـــــــه میکشیم

او ناز ِ تو را / تو دست از من / و من …

اَه فندکم کجاســـــــــت ؟

ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ،ﭘﻨﺞ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩ
ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﺮ ،
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻢ …
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ” ﺍﻭﻥ ” ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﺱ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ، ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﭼﻪ
ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ؟
ﻧﻪ !
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ؟
ﻧﻪ ! ﻧﻪ ! ﻧﻪ !
ﺁﺭﺯﻭﺕ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﺮﺳﻪ . .
اگر تو نبودی زمین یک زیر سیگاری گلی بود جایی برای خاموش کردن بی حوصلگیها
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺮﮎ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ
ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯼ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﺍ،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺗﺮﮎ
ﮐﻨﻢ
“ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﺍ
سیگاریم کرد با رفتنش. . . کسی که به قلیان کشیدنم گیر میداد..!
ﻣﻦ ﺑُﺮﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎﺭ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ
ﻣﻦ،ﺩﻟﺨﻮﺵ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮﺍﻡ، ﺩﻟﮕﺮﻡ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺍﻡ
ﻣﻦ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﻣـــﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﻨﺖ،ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻟﺒﺖ
ﻣﻦ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﺭﺕ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻟﺒﻢ ﺭﺍ ﻟﺒﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻦ ﺩﺍﻍ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻨﺖ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺪﻧﺖ ..
هدفون به گوش
سیـــگار به لـبـــــ
یک به یک رد میکنم
خاطرات آهنگی را که با تو در شب زمستانی
در یک اتاق شش متری گذرانده ام.
لعنت به اهنگ…
بــاز هـم
تــو را در تـلاطـم نـت هـا
گــم کـرده ام!
بـــی تـــــــو ،
غـریبــــ مـی نــوازد دلـــــم!
ﻟﺸﻢ ﻻﺷﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﺸﻨﻢ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺳﮑﺴﯿﻢ ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺯ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﮑﺒﺮﻡ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﮐﻢ ﺩﺭﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﮐﺘﻢ ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﻪ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﻢ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻢ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﮑﺎﺭﻡ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﺴﻢ ﻧﺎﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻭ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﯼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻦ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــرے 
کنار پنجره سیگار می کشید. . .
خسته بود. . .
آنقدر خسته که یادش رفت بعد از
آخرین پک
سیگار را به پایین پرت کند. . .
نه خودش را. . .
دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم

کم رنگ است ولی دورنگ نیست

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪﻗﺼﻪ ﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﻧﺦ ﺁﺧﺮﺍﺳﺖ . . .
از من پرسید امروز میخوام تکلیفمو مشخص کنی …..
یا من یا سیگار؟؟؟!!!!
نگاهی به سیگار توی دستم کردم که انگار سوختنش شدت گرفته و داره بهم میگه
عشقت مهمتره….
یه پک دیگه زدم…. نگاش کردم و گفتم…… خداحافظ !!!!
پکهايم را ب سيگار مهکمتر ميکشم! ! !
عشقت (بودم)ب من نگو عشق من! !
وقتى روب رويم نشسته اى
و نفرينم ميکنى
وقتى ميدانم قبلا ب اين درد مبتلا شدم
حالا دوبله اش ميکنى؟ ؟ ؟!!
ديكر اين اندام موزون تو نيست كه مرا احاطه كرده…
دود سيكار است و بس…
دلم مي‌ گيرد وقتي تنهايي زودتر از من روبه‌ رويت نشسته و با تو چاي مي‌ خورد ، سيگار ميکشد . . .
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ….
ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ, ﭼﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ
ﺁﺩﻣﯽ !!!!
ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯽ
ﺣﺎﻻ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯿﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ
ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ
ﻫﻮﺱ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ؟
اراجیـفــ که می شنوم،
یکــ نـخ سیگـــار آتـش می زنـم !
آرام مـی شــوم !
دروغ که بـشنوم،
مـثــل سیگـــار آتـش می گیرم !
نـابـــــــود می شـــوم !
ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻪ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﻣﻮ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﻡ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﯿﻨﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
امشب سیگاری را دود کردم که سه سال در گوشه اتاقم بود و خاطراتت را مرور کردم…
نميدانم سنگینی از سیگار بود؟!
یا آن سه سال خاطره…
پاى هر کس ماندم رهايم کرد
ولى اکنون
رفيقى دارم ک هر دو پاى هم ميسوزيم
من براى او”
او براى من”

!!!سيگارم!!!

بهم میگن سیگار نکش تهش نابودیه. تو دلم خندیدمو گفتم:
به تهش رسیدم که سیگاری شدم
مردی سیگار به دست را که دیدی به چشم تمسخر به او نگاه نکن
فکر نکن سیگار کشیدنش بخاطر بی ارادگیش است
بدان قلبش پر است از زخم هایی که دیگران با اراده محکم بر دل او نگاشته اند!
و دختری سیگار به دست را که دیدی فکر نکن اون فا… است
بدان قلبش پر است از غم های مردانه ای که با دود سیگار التیام پیدا می کند!
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺭﻭﺷﻨﺶ ﮐﻨﺪ
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﯼ ِ ﺩﻫﻪ ﯼ ﭼﻬﻞ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻋﺼﺮ ﭘﺎﯼ ِ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﮑﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ِ ﭘﻨﺞ ﺭﻗﻤﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ
ﮔﯿﺞ ﻭ ﻣﻨﮓ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﺳﻤﺖ ِ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩ
بعضی‌ آدمها…
با چشاشون گریه نمیکنن،
پا میشن،
یه سیگار بر میدارن،
و می‌رن تو بالکن…
آه که امشب آهم دلم را میسوزاند، غلویم غلو نیست انگار بستر بغضهای شکسته است سرفه ام از سیگار نیست
امشب به یادی دلم تنگ تنگ است
دلم از غم به خود میپیچد انگار پیر شده ام دستم میلرزد بس خسته است
سرفه ام از سیگار نیست
تمام دل تنگیم انگار سهم شب بیچارهام شده است
زمزمه ی دارد لبم خود نمی دانم چه هزیانیست ولی لبهایم بسته است
سرفه ام از سیگار نیست…
ﭼﺮﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ؟ 
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺑﺪﻥ ﻧﺮﻣﺶ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺳﺮﺩﺕ
 ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﻥ ﮔﺮﻣﺶ ﺟﺎﯼ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺳﺮﺩﺕ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ
 ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ…
ﺩﺭﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺳﺎﻧﺪ ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ 
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ 
ﺑﯿﺠﺎﺭﻩ ﺩﻟﻢ… 
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ
 ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ
 ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
 ﺩﯾﮕﺮ ﻭﻓﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑــﺮﺍﯾﻢ ﺳﯿـــﮕﺎﺭﯼ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻥ
ﻣﯿــﺎﻥ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﮕــﺬﺍﺭ
ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷـــﻮ …
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺗــﻢ…
بعضی هــا درد می کشند
بعضــی هــا سیگــار
من سیگــار را با درد می کشــم …
و یــک توصیــه:
همیشه دو نخِ آخر سیگــارت رو پشت به پشت بکــش تا ســیــگارِ آخــر زیــاد تنهــایــی نــکشــه …
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺮﺩ !..
ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻲ ﺍﺵ ﻣﻴﮕﺮﺩﻱ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺭﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ !
ﺩﻭﺩ ﻛﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﺎﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ …
ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ …
ﺍﻣﺸﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ…
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺟﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ…
ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺗﻮﯼ ﻗﺎﺏ ﮔﻮﺷﯽ …
ﺑﻮﺳﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﺮ ﻋﮑﺴﺖ..
ﻟﻤﺲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺖ…
ﻭ….
ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ…
ﺣﺎﻻ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ..
سيكار بكش…
مست كن…
بغض كن…
كريه كن…
دق كن…
ولى با ادم بى ارزش دردو دل نكن..
میگویند دود افسردگی میآورد
من وقتی سیگار میکشم تازه دود خاطرات و یاد اورا بخاطر میاورم
چه شیرین است اینگونه لحظات
ﺍﺯ ﺑـــــﯿـــﺪﺍﺭﯼ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑــﺮﻡ . . .
ﺍﺯ ﺳـــــــــــﺮﺩﺭﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑـــــﺮﻡ . . .
ﺍﺯ ﺧــــــــــــﻮﺭﺩﻥ ﻗﺮﺹﻫﺎﯼ ﺭﻧـﮕـــــــــــــــــــﺎﺭﻧﮓ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑــــﺮﻡ . . .
ﺍﺯ ﻣـﺸــﮑـــــــﯽ ﭘـــﻮﺷــﯿـــﺪﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑــــــــﺮﻡ . . .
ﺍﺯ ﺗـــﻨـــﻬـﺎﯾـــﯼ ِ ﺑــــﯽ ﺍﻧـﺘـﻬـــﺎﯾــﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑـــــــﺮﻡ . . .
ﺍﺯ ﭘــــﺮﻭﺍﺯ ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗــــــــــــــــﻮ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑـــــــﺮﻡ . . .
ﺍﺯ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐــﺎﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳــﯿــﮕـــــــﺎﺭ ﻣﯽﮔــﯿـﺮﻡ ﻟﺬﺕ ﻣــﯽﺑــﺮﻡ . . .
ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧــﺘـﻘــــﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺯﻧــــــــﺪﮔـــﯼ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ…
ﺍﻭ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺯﯾﺮ ﺑﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﮑﻞ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ
ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ …
ﻓﻘﻂ ﮊﺳﺖ ﻫﺎﯼِ ﺷﯿﮏِ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯﯼ ﺍﻧﺪ!
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ …
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺩﺭﺩِ ﺗﻠـــــﺦ …
khakestare sigaram ra az panjare be biron mirizam….
ay adamha…..
donyaye shoma zir sigariye man ast…
لعنـــــــتی در سیگار من هم نفوذ کردی!!!!
وقتی ازش کام سنگین میگریم و بهش بوس می دم ترک می کنه درست مثل تو…
سيگارى روشن مى کنم…نه به خاطر اينکه نيستى،نه به خاطر اينکه تنهاى تنهايم!سيگارى روشن مى کنم به ياد سيگارهايى کهبا عشق کنارت کشيدم…!
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻧﮑﻨﻴﺪ
ﻗﺒﻼ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﻩ …
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﻨﺪﮐﻲ،
ﮐﺒﺮﻳﺘﻲ،
ﺳﻨﮓ ﺁﺗﺶ ﺯﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻀﻢ ﻋﺸﻘﻢ
ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ !!!…
ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗـــــــﻮ,
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿــــﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ,
ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ …
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ,
ﺣﻮﺍﺳﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ,
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ؟
یادت همانند قصه ی تلخ سیگارم هست که سالهاست میگویم این نخ آخر است…
سوختن در آتشي كه تو برپامي كني ؛
لذتي دارد..
چون روشن كردن سيگار باخورشيد
از عجایب سیگار

همین بس كه

آتشش آرامت میکند

در برابر کسی

كه دلت را آتش زده…!!!

هرنخ سیگاری که می کشم وجود و رسیدن تو رو توش حس می کنم

چون هرلحظه به تو نزدیک تر می شم

وقتی عرض زندگی دست من نیست, طولش را با سیگار کم میكنم این رندانه ترین دهن كجی به سرنوشتی است که به آن محکومم
چند نخ سیگار و چشمان تو …

آنقدر برایت عاشقانه خواهم نوشت تا ازحسادت دوباره عاشق ات شوم!

ی تن تنها اینجاخوابیده ,محتاج آغوشت,تشنه نوازشت,خمارچشمات…..نیستی جغدشومم منم وسیگارتنهایی;
لﺬﺕ ﺑﺨــﺶ ﺍﺳﺖ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻭ ﺳــﯿﮕـﺎﺭﺗــــــــ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯽ !!…
اگر تو نبودی عشق نبود
همین طور
اصراری بر زندگی
اگر تو نبودی
زمین یک زیرسیگاری گلی بود
جایی
برای خاموش کردن بی حوصلگی ها
اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو
بى انصاف کمى مرا ببين✔
ﻗﻬﻮﺍﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ .. ﺗﻠﺦ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ !..
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯿﺎﻣﺪ !….
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ !…
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ …
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻓﯽ !..
ﯾﻘﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮﺵ ﺭﺍﺩﺍﺩ ﺑﺎﻻ !..
ﺍﺯ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ !…
ﺁﻩ .!!!!….. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ !!…ﺟﺎﮔﺬﺍﺷﺖ !..
ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﺵ ﺭﺍ …ﻭ ….ﻣﺮﺍ .!.
زَن هــای سيگــاری را . . .
وقـتی به تَماشا می نِشینم
لـِـــذتــــ می بَـــرم . . .
از یکـــ روح لَطــیفـــ با یکـــ زَخــم مـَــردانه …!!!
امشب تمایلم به شراب شبانه است/ برنغمه رباب و نوای چغانه است/قلیان و چای ودود وخیال تو باهم اند/ با عشق تو تمام دلم قهوه خانه است…
وای چه شاعرانه شده احساساتم بعد از رفتنت
کمی شعر با طعم دودسیگار و غم
زیباست..
با هر پک سیگار یک متن ادبی در فراقت مینویسم
به امید آن که روزی متن جداییت, بر روی سنگ قبرم حک کنند
در نبودت سیگار را در آغوش میکشم…

تا نفس هایم بوی خیانت بگیرد…

شاید فکر جاهل تو را از سرم پراند!

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ …
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﯾﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ …
ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﻩِ ﺭﻓﺘﻨﺖ …
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ …
ﺍﺻﻼ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ …
كوچه هاى كودكىام را قدم ميزنم..
اما
به جاى دست مادرم
سيگار به دست دارم …!.¡.!
چ غرورى داشتم وقتى ب خوانوادم ميگفتم نترسين من سيگارى نميشم. ديدى چى شد تو رفتى و حالا منم و همون سيگارى ک ازش نفرت داشتم. لامصب آى دود ميکنه.
کاش شعورت قدر یک پاکت سیگار بود
که هیچ نمیگه ولی آرومت میکنه با هیچش . . .
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ…
ﺟﻬﻨﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ..
ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﺣﺒﺲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻭﻋﺪﻩ
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺮﺳﻢ ….
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻨﺖ ﻧﻪ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﻧﻪ
ﺣﻮﺭﯼ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮﺕ ﺭﺍ …..
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﺞ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ..
ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺨﯽ ﺳﯿﮕﺎﺍﺍﺍﺭ …
ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮﺵ ﺑﺴﭙﺎﺭ..
ﻓﻘﻂ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺑﻐﻀﺖ ﻧﺘﺮﮐﺪ …..
هم اکنون…
تنها از دودی که ازسیگارم برمیخیزد…
انتظارباران دارم…!!
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ِ ﺍﺣﻤﻖ ؛ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ . . ✘
لعنت به این سیگار …
از با وفاییش خسته شدم ، چرا مثل همه ترکم نمیکند …
ﻣﻦ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﻦ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺗﻮ ﮐﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ
ﻣﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺧﺎﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻴﺮﻭﻱ …
ﺭﺳﻢ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ،ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﻬﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺷﺪﻡ،ﻣﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻏﺮﻕ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ،ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻏﺮﻕ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺷﺪﻡ،ﺩﻭﺩ ﺷﺪﻡ …… ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ …. ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ………..
ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻦ،ﺭﻭﺣﯽ ﺯﺧﻤﺨﻮﺭﺩﻩ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ
ﺩﻝ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟ !
باز اینجا
من و غم تنهاییم
باز اینجا
من و بغض هایی که از دستم به ستوه آمده اند .
باز اینجا من و سیگاری که هر دم به یادت دود میشویم.
باز اینجا
شکست تلخ و وجود شکسته تر
ب کدامین جرم? عاشقی?
آه, باز بغضی که گیر کرده در گلویم.
آه,باز سنگینی نگاهم, دیدگانم را به ضعف کشانده
آه تمام دلخوشی هایم از این دنیا یک کبریت و یک بسته. ی سیگار که دیگر آخریش مانده
چه تلخ است این دود سیگار با تلخی جداییت
ﭼﺮﺍ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟
ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ،
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﺲ،

ﺑﺎﺯ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ……
…….
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ !!!!
ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ …
نوشته هایم دیوانه وار حس جنون دارد
دیگر با دود سیگار ارضاء نمیشوم شاید تیغ تنها راه حل باشد. …
ﮐﻤﯽ ﻗﻬﻮﻩ ,ﮐﻤﯽ ﺩﻭﺩ
ﯾﮏ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ
ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺗﻮ
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻡ
ﻧﻌﺮﻩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﺷﺐ , ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ,ﺳﯿﮕﺎﺭ ,ﻗﻬﻮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ!..
چ تلخ .. لبهایش بوی سیگار میداد
و چ تلخ تر اینکه میدانستم سیگارنمیکشد ..!
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮑﺶ . . .
ﻣﺴﺖ ﮐﻦ . . .
ﺑﻐﺾ ﮐﻦ . . .
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ . . .
ﺍﺻﻦ ﺩﻕ ﮐﻦ . . .
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻧﮑﻦ !
ﺑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧـﯿـﺴﺖ!
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻟـﺒـﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﻢ ﻓﮑـﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﺧــﻮﺩﺵ ﺁﺗــﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ !!!…
نخی سیگار،پکی عمیق،و لبخند تو روی دیوار…
دود میشویم همه باهم امشب….
ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍﺷﮑﺴﺖ
ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯﻣِﯽ ﻭﺳﯿﮕﺎﺭﺑﺪﺳﺖ
ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍﺷﮑﺴﺖ
ﭘُﺮ ﺯِﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ
ﺭﺍﺳﺘی ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟
ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﮑﺴﺖ!
ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻟﺒﻬﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻦ ﺍﺯ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ, ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺵ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺣﺮﻑ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ…
ﺣﺎﻟﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ
ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﺭﻓﺘﻨﺖ …. ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ …. ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺪﺍﻧﻢ
ﻳﮏ ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﮐﻞّ ﻫﻴﮑﻠﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ !
ﻭ ﭘﮏ ﭘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻫﻤﭙﺎﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻻﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﮐﺸﯿـﺪﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﺟﺎﯼ ﺳﯿــﮕﺎﺭ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﮔﻢ …
ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻨــــــﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ !!!
***
ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯾــﯽ ﺩﻭﺭ
ﺩﺭ ﺁﻏــﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺑﯿﻘــﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﺎﺣﺸـــﻪ ﺍﯾﻢ
شبهایی که با یادت سیگاری به زیر لب میگیرم و با هر پیش خاطراتی را که با تو داشتم را مرور میکنم
خاطراتت هم مثل خودت هم پیر میکند هم می‌کنم
لعنت بر تو
و لعنت بر من که شبانه ب فکر توام
امروز گوشیه خاک خورده ام قلب ناامید مرا لرزاند با صدای تو,.تا خواستم بگم ب….تو گفتی نگارم…و صدایت صدایم را به زنجیر کشید,و سکوت صدایم را اسیر کرد!فکر جاهل با غرور آواز دوستی خواند,.و دست هایم عینه خر به امید نوازش های دوباره ات تو را مزاحمی بیش نخواند.reject….بوق…بوق…بوق ها در گوشم فریاد جدایی میخواند,چشم هایم دوان دوان به دنبال نامت در این گوشی که سرنوشت عشق مرا میخواند میدوید, نمایان شد نام زیبایت ولی,غرور اشک هایم را به آغوش کشید,ودر گوشم گفت: به درک.بخواد خودش زنگ میزنه.حالا یه سیگار بدم؟
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺗﻠﺦ ﻣﺜﻞ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﯼ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﺎ
ﺗﻠﺦ ﻣﺜﻞ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺗﻠﺦ ﻣﺜﻞ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ !!!…
.بی انصاف… لای انگشتانم را باید انگشتهای تو پر میکرد!! نه “سیگار”
“همیشه می گویی ترک کن این سیگارهای لعنتی را،
به تو قول می دهم که به زودی ترک کنم…
این خودِ لعنتی را!✔
ﻣــــــــــﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
” ﺗﻮ ….”
ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺑﯿـــﻨﯽ
ﺍﻣﺎ
” ﺍﻭ …”
ﺧــــــﺎﻃﺮﻩ ….(-_//)
ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪم … ﻫﺮﮐﺲ دﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﭼﻪ ﻧﻘﺎش زﺑﺮدﺳﺘﯽ!!!!
……..هيچ چيزو هيچ کسى رو نديدم
مثل سيگارم هم پام بسوزه…….
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ
ﻏﻢ ﻫﺎ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺁﺗﺸﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ
ﻭﺩﻭﺩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ
ﺗﻠﺨﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ، ﻣﺰﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ، ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﻢ
ﺩﻭﺯ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻫﯽ ﭘﺴﺮ .. ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ .. !
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﻮﻧﺪﯼ ..
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘُﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﺕ ﻣﯿﺰﻧﯽ …….
ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ
ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮑﺸﻢ
از آن روز كه رفته اي:
كارت شارژ ها را سيگار ميخرم
و با خيابان ها حرف ميزنم!
همينطوري پيش برود ‌
گوشيم را هم بايد بفروشم؛ كفش بخرم ‌
وای ازان روزی که شریک خاطره هایت، یک شماره خاموش باشدویک سیگارروشن…!!!
ته سیگار هایم،
پوکه های خاطرات است
که شلیک می کنم
وسط مغزم!!!
می کشد مرا…
اما شاید
تو را
فراری دهد از ذهنم…!
همه را خطا زدم…
پاکت بعدی
خشابی دیگر!!!✔
یاد اونروزا که عاشقونه منو بغل میکردی تو گوشم میگفتی دوست دارم که می افتم ..بوسه محکمتری به سیگارم میزم چون با اینکه سوزندمش ولی بهم ارامش داد نه اینکه منو با یادش رها کنه و ولم کنه به امون خدا پس دوست دارم سیگارم
ﻣﯿﮑﺸﻤـــ ، ﻣﯿﮑﺸﯽ ، ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﻤـــــ … ﺍﻣﺎ …
ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ …
ﺗﻮ ﺩﺳﺘــــــ ، ﺍﺯ ﻣﻦ …
ﻭ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﮕــ ــﺎﺭ ….
سیگارم چه زیبا کام میدهد. او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند ومن از لبانش بوسه ها میگیرم. چه لذتی میبرم از این رفاقت بی منت، او از جان مایه میگذارد و من از عمر…!
ﻧﮕﺮﺍﻥ “ﺷﺒﻬﺎﯾﻢ ” ﻧﺒﺎﺵ …
“ﺗﻨﻬﺎ ” ﻧﯿﺴﺘﻢ ،
” ﺑﺎﻟﺸﻢ” ،
“ﻫﻖ ﻫﻖ ﺳﮑﻮﺗﻢ ” ،
“ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯾﻢ” ،
“ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ” ،
“ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ” ،
ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ …
استخوان هایم

به سیم کشی افتاده اند

دیگر الـ ـکـل و سیــگار هم ارضـ ـایم نمی کند

قلبم را با سنجاق قفلی به لباسم آویزان کردم

تا بدانی دیگرجایی ندارد!

دلــَم میخـواهد جـا خـوش کنــَم

در دنـج تریــن جای ِ کافــه ای

سیــگار پشـت ِ سیـگار دود کنـَم و

کـَکـَم هم از رفتـنَش نگــَزد …

بعــد یـِک فنجــان قهــوه ِ تلــخ ِ تلــخ سفـآرش بدهَم و

با تلــخی ِ وجــودم سـَر بکـِشَم …

بعــدَش کـه تلخــی تمــام ِ وجـودم را گرفـت ,

اشــک هایـَم را پـآک کنــم و

آن لبخنــد ِ تظاهـُر آمیز را بزنــم و

کافــه را تــَرک کنم

نامرد !
بعد از رفتنت
زندگیم خلاصه شد در دو “اتفاق”
سیگار قبل از چای…
سیگار بعد از چای…!
میگویند چرا سیگار میکشی.?زیر لب آهسته میگویم این که چیزی نیست درد هم میکشم.!

همچنین ببینید

به سلامتی

به سلامتي دريا که همه با لبش خاطره دارن سلامتي کسايي که اگه صد لايه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.