رفاقتی

کبوتر گفت بنویس گفتم قلم ندارم گفت باپرم بنویس گفتم جوهر ندارم گفت باخونم بنویس گفتم چه بنویسم گفت بنویس دوست چیزی نیست که به همین سادگی فراموش شود

زنده باد دوستانی که دوستیشان با ما شرطی نیست حتی اگرمحبتی ازما نبینند!
ﻧﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺝ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺝ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ….
ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻭ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻮﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ …
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺣﺠﻢ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺖ :
…ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ ،
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻡ :
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ !!!!!
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺐ،
ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ..
امشب پر از بغضم……..
شانه ات ساعتی چند رفیق؟؟؟
🙁
دوست واقعی مثل میخ روی دیوار می مونه، حتی وقتی میخ نباشه جاش رو دیوارهست، باور کن خودت نیستی ولی تصویرت همیشه جلوی چشممه!
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺩﻝِ ﺯﻧﺪﮔﯽﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ،ﺑﺪﻭﻥ ﺫﺭﻩﺍﯼ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﺳﻪﺵ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻪ …
کاش میدانستى دنیا با همه وسعتش بدون عزیزان جایى براى ماندن ندارد. به رسم سپاس نوشتم که بدانى “عزیزى”
نه فقط “خوشی”ها رابرایت ارزومیکنم که تمام خوبی ها را برایت ارزو میکنم. خوشی آنست که”تو” دوست داری وخوبی آنکه”خدا” برای تودوست دارد. خوبی هایت جاودانه …..
میدونی بهترین دوست کیه؟ اونی که اولین قطره ی اشکتو میبینه. دومیشو پاک میکنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه!
لوطی ایم و قلبمان بی کینه است /دوستی باهرکه کردیم جای اودر سینه است/ دروجودما فقط مردانگی /درمرام مابود افتادگی/ نه بلند سرمی کنیم سرکش شویم /نه کمرخم میکنیم بارکش شویم /نه زدست ناکسان نان خورده ایم /نه به مر گ نامردان خندیده ایم/ماهمینیم لوطی ودریادلیم/ ازبرای دوستی
به نام خدایی که برای قلب دوست وبرای اثبات دوستی اشک را آفرید
اگه یکم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی؟؟
از ۳ نفر هرگز متنفر نباش :فروردینی ها ، مهری‌ ها ، اسفندی هاچـون بهتـرین ها هستند….سه نفر را هرگز نرنجون :اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها… … چـون صادق هستند….سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :شهریوری‌ ها ، آذری‌ ها ، آبانی ها… چـون به درد دلت گوش میدهند….سه نفر رو هرگز از دست نده :مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها… چـون دوست واقعی هستند…شما متولد چه ماهی هستی؟
ﯾﻪ ﺟﺎﺧﻮﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ” ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ” ﻫﻪ ﺧﻨﺪﻡ
ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﺯﻧﺪﮔﯽ “ﺍﻭﺝ ﻟﺬﺗﻪ ” ﺑﺎﺯﻡ ﺧﻨﺪﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ”ﻏﺮﺑﺖ ﻭﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻪ” ﺍ ﯾﻨﺒﺎﺭﺩﯾﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﺷﺪ .
” ﺍﺯﻧﻈﺮﺷﻤﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟”
” ﻭﺍﻗﻌﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ؟ “!
” ﺍﺻﻼﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ”
ﺷﻤﺎﺩﻭﺳﺘﺎﺑﺮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪﭼﻮﻥ ﻣﻦ
ﻣﻌﻨﯿﺸﻮﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ
مخ =تعطیل
جیب =خالی
اعصاب =خراب
دل =تنگ
غم =زیاد
شادی =کم
محبت =رفت
عشق =مرد
عاشق =نیست
رفیق =کجاست
رفاقت =یخ
بدبختی=تادلت بخواد
ولی ما همچنان مخلص شما موندیم.
این حال سگی من ;نتیجه ی گربه صفتی توست …..!
این پیام تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی به زیبایی لبخندش نیست!
نمیدانم ازچه بگویم.ازمهربانی هایت.یاازدنیای ساده صداقتت.نمیدانم.امامیدانم آنقدرخوبی که خوبی هاهم ازتوشرمنده میشوند.
برای این که هنوز به تو فکر می‌کنم
هنوز نگرانت میشوم
هنوز دلتنگت میشوم
و هنوز دوستت دارم از خودم متنفـــــــرم…

چون میبینم حتى اسمم رو هم نمیدونى…
آقا؟؟؟؟؟!!!✔

گل اگردرفصل خودبوییدنی است خاک پای دوستان،تاابدبوسیدنی است
انتها دریا را برکه ها نمیفهمند.؟ببخش اگر گاهی گم می کنم نشانی ات را…
ایمان دارم که کمترین مهربانیها،از ضعیفترین خاطره ها پاک نمیشوند پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانیست..
رفاقت با تو دومین افتخار زندگی من است…
اولین افتخار یافتن تو بود…
افسانه ها را رهــــــــا کن.
دوری و دوستی کدام است؟؟
فاصله هایند که دوستی را میبلعند !!!
تـــــــــــو اگر نباشی
دیگری جایت را پر میکند…
به همین
ســــــــــــادگی…
انصاف نیست دنیا انقدرکوجک باشد که آدم های تکراری را روزی هزاربارببینی وآنقدربزرک باشد که نتوانی آن کس راکه دلت میخواهد حتی یکبارببینی!
ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ؛
ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ
ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺣﻮﺻـﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ… !!
اینجا زمین است!
ساعت بوقت انسانیت خواب است.
دل عجب موجود سخت جانی است!
هزار بار تنگ میشود،
میشکند،
میسوزد،
میمیرد!
ولى باز هم میتپد برای دوست…
بانگاهم به گل گفتم: ازتوزیباتر چیست؟

گفت: زندگی… زندگی کردم دیدم زیباست امابی وفاست.

به زندگی گفتم: ازتوزیباترچیست؟

گفت:عشق… عاشق شدم دیدم زیباست امامی سوزاند.

به عشق گفتم این چه رسمیست؟!!! ازتوزیبا تر کیست؟

گفت((دوست)) پس تقدیم به عزیز ترین دوست!!!

برای عزیزترین همپای لحظه هایم در غریبانه ترین لحظه تنهایی خویش چشمهایم را تقدیم میکنم،تا هیچگاه به پاکی دوستیمان شک نکند.
میدونی خیلی چیزا داری و خیلی چیزا نداری ؟ مثلا معرفت داری ولی لنگه نداری !
بگذار تا بگریم ، چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺧﻨﺪﻳﺪﻱ ﻳﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻲ ﻭﻟﻲ ﮐﺴﻲ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮﺩﻱ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﮑﻨﻲ !!…
برای هر کس که ادعای رفاقت می کند درب را باز نکن،خیلی ها مثل بچه ها درب را میزنند وفرار می کنند…
بعضی آدم ها ! اونقدر دوس داشتنی و شیرینن
که وقتی به عکسشون نگاه میکنی
به همون اندازه دلت براشون ضعف میره که باهاشون رو به رو میشی
!با دیدن عکسشون کلی حالت خوب میشه…
کلی انرژی میگیری!چه برسه به دیدن خودشون
در عالم رفاقت محبت تقدیمت میکنم، تا در بیگانگی فردا فراموشم نکنی ….
نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم، قلبهاییست که جذب میکنیم،خدایا دوستانم هدایایی از رحمت بیکران توهستنددرپناه خود سلامتشان بدار.
میگن آخر رفاقت انقدر دوره که عمر آدم کفاف نمیده که بهش برسه اما این پیام میره واسه کسی که آخر جاده ایستاده
یک سلام قشنگ و یک دعای ناب از ته دل تقدیم به کسى که جنسش کیمیاست.عهدش وفاست.مهرش صفاست.‎
میگن قدیمامحبت،معرفت،رفاقت وعبادت بین همه معنی داشت؟قدیمی میخوامت…
یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره
کفشتم رفیق
عراق ۸سال جنگید تااسیر گرفت
مانجنگیده اسیرتیم باوفا
شنیدم قیمت زمین تو قلبت گرونه ! ما که فقیریم میشه تو خاطر شما چادر بزنیم ؟
ﺗﻮﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺳﯿﮕﺎﺭﺑﺪﻩ،ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻧﮑﺸﯿﺪﻡ،ﺗﻮﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺣﺮﻭﻣﻪ،ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ،ﺗﻮﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺪﻩ،ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﻧﺪﻡ!
گلها امضای خدا بر روی زمین هستند، تقدیم به تو که زیباترین امضای خدایی…
ﺑﻪ ﺣﺲ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﻟﮕﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎ :
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻟﮕﺪ ﺁﺧﺮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺑﺰﻥ
ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﻪ
نمی دانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی!
فقط یک آرزو دارم:
که در دنیای شیرینت میان قلب تو با غم،نباشد هیچ پیوندی…
بزرگترین خطانسبت به دوست فراموش کردن اوست من هرگزخطانمیکنم
‎((.¤*dihaVahid*¤.)
ﺩﺳﺘــــﺖ ﺭﺍ ﺑﯿـــــــﺎﻭﺭ ….

ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ..

ﺩﺳـــــﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺭﺳــــﻢ ِ ﮐﻮﺩﮐــــــــــﯽ …

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــــــﺖ ﻫــــﻮﺍﯼ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿـــﻢ …

بادبشی خاکتم. درخت بشی برگتم. دریابشی آبتم هرجاباشی یادتم.
درویشى راگفتند بهشت بهتراست یا رفیق؟ خندید و گفت.بهشت بی رفیق جهنم اس
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﯾﻜﺴﺮﯼ ﺭﻭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺻﺪﺍ
ﻛﻨﻢ …
ﻛﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮕﻢ …
ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ، ﺍﺯ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻩ …
ز قبرستان گذر کردم زمانی .شنیدم ناله یک نوجوانی. به زیر قبر میغلتید و میگفت. رفیقا قدر یکدیگر بدانید.
میدونی DOST یعنی چی؟
D=داشتنه
O=اونی که
S=ستایش کردنش
T=تمومی نداره ! !
بنازم حسن نیکویت عجب یادی زما کردی،فضای تنک قلبم را،زمین تا اسمان کردی
لاتی ترین اس سال برای لوتی ترین رفیق :بیادتم خفن تازمانی که برم توکفن
رفاقت غروب بی پایان است که خورشید در حسرت آن می سوزد
“با یک فنجان چای هم میشود مست شد”
“اگر بسلامتی تو باشد رفیق”
مهربانیت از دور چه نزدیک است و عجب احساس میکنم جغرافیا دروغ محض تاریخ است…
میدونی به زودی قراره اعدامت کنن؟؟؟؟
آخه مهربونیت منو کشته…
قاتل…
اگر ای دوست تحمل بنمایی ، همچو خاری که شود همدم گل، با تو تا مرز شکفتن ، با تو تا سبز شدن ، آن طرف تر حتی ، با تو تا زرد شدن می مانم .
از خدا پرسید

زندگی چیست؟؟

پاسخ داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر

حال را به آرامی و باامید بگذران

آینده ات را به من بسپار

شکهایت را باور نکن

به باورهایت شک نکن

میخام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو….
ای صمیمی ای دوست،گاه وبیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی، ای قدیمی ای خوب، تومرا یاد کنی یا نکنی من بیا دت هستم آرزویم همه سرسبزی توست، دایم از خنده لبانت لبریز دامنت پر گل باد.
ﺭﻧﮓ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺴﺎﻟﻢ۳۶۵ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢﻗﻬﻮﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﺵ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻢﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻓﺎﻟﻢﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﮋﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﺴﺖﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺯﺩ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻢﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺿﺪﺍﺩ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﮕﻔﺘﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻢﺭﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺷﺮﺟﯽ ﻫﻢ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯿﺴﺖﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﻗﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﮐﻤﺎﻟﺸﺎﻥ ﮐﺎﻟﻢﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺻﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻻ‌ﻟﻢ ….
گاهى اوقات
فکر کردن به بعضى ها ناخداگاه لبخندى روى لبانت مى نشاند؛
چقدر زیباست این لبخندها…
و چقدر دوست داشتنى اند این بعضى ها…
گل بودی جدا شدی
دوست بودی کجا شدی
دیگه پیام نمیدی
مثل غریبه ها شدی
دوستی رودی روان است و روان می گذرد،دوستی اتش جان است چه زود می گذرد
دوستی مدتش مهم نیست دوامش مهمه دوری ونزدیکیش مهم نیست یادش مهمه
ﺷﺐ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﻡ،
ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻡ،
ﺍﺳﻴﺮ ﻇﻠﻤﺘﻢ
امید من کجا ماندی؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻡ
زندگی رو زندگی کن!
نه واسه چشم دیگران!
واسه دل خودت و دیگران!
شاد باش
غمگین باش
شور باش
شیرین باش
نا امید نباش!
زندگی رو زندگی کن !
درخت غم به جانم کرده ریشه/
به درگاه خدا نالم همیشه/
رفیقان قدر یکدیگر بدانید/
اجل سنگ است و آدم مثل شیشه
با گفتن یک ” دوست من جایت خالیست ” ،
نه جای من پر می شود و نه از عمق شادی هایت کمتر… فقط دلخوش می شوم که هنوز بود و نبودم برایت مهم است .
ﺑﻌﻀـــﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻦ ﻭﻟـــﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴـــﺎﯼ ﺩﯾﮕـــﻪ
ﻫﻢ “ﮔـــﺮﻡ ” ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ …
ﮐﻪ ﺍﮔـــﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ” ﺑﻦ ﺑﺴـــﺖ ” ﺧـــﻮﺭﺩﻥ ﺧـــﯿﺎﻟﺸﻮﻥ ﺭﺍﺣـــﺖ
ﺑﺎﺷﻪ ﮐـــﻮﭼـــﻪ ﺑﻌـــﺪﯼ ﯾﮑـــﯽ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﺷـــﻮﻥ ﻫـــﺴﺖ !…
ﺗﻮ ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓـــﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﮕـــﻦ <--- ﻻﺷــــــــــــﯼ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارزش قطره های باران راگلهای تشنه میدانندوقدر دوستان خوب را دلهای تنگ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سوخته دلان ساکن کوی غمو دردیم در رفاقت شکست خورده ولی توبه نکردی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بدان:قشنگترین عشق،نگاه مهربان خدابه بندگانش است؛پس تورابه همان نگاه میسپارم ومیدانم تاوقتی پشتت به خداگرم است،تمام هراس های دنیاخنده دار است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روى خرابترین خرابه تخت جمشید،با خرابترین خط تاریخ مینویسم: خرابتم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست بهترین واژه در جهان است اما کسانی که معنی آن را نمیفهمند این واژه را بد نام کرده اند دوست ، دشمن تنهای یک تنها است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد ، اگر جان به جای دوست بگزینم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری،زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار... //[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دلم یک دوست می خواهد که خیلی مهربان باشد،دلش اندازه ی دنیا به قدر آسمان باشد،نجابت خانه اش باشد،صفا سرمایه اش باشد،و در شهر وجود او محبت رایگان باشد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﻤــﻪ !! ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ، ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪﻩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﻮﺩﻡ ﺁﺱ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺧﺎﺹ ".... ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺱ "[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه کامیون محبت به دوش میکشم ولی تا به تو میرسم کمپرس میکنم آخه تو با ما چه بنایی داری؟؟....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑـﻌـﻀﮯ ﺳَـﻄـﺮﻫـﺂ ﺭﺁ ﻧـﻨﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿـﺸﻮﺩ ﺧــﻮﺁﻧﺪ ﻣـﺂﻧﻨﺪ ﺁﺩﻣـ ﻫـﺂﯾـﮯ ﮐـ ـﮧ ﻧـﺪﯾـﺪﻩ ﻣـﯿﺘﻮﺁטּ ﻓَـﻬﻤﯿﺪ ﺩﺭﮎ ﮐــﺮﺩ ﺑـﺎ ﺁטּ ﻫـﺂ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁטּ ﻫـﺂ ﻟـﺬﺕ ﺑـﺮﺩ ﻣـﺜﻞ ِ "ﺗــﻮ " ﻣـﺜﻞ ِ ﻫـﻤﻪ ﮮ ﺁטּ ﻫﺂﯾﮯ ﮐـﮧ ﻧﺪﯾﺪﻣـ ﻭ ﯾـﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺑـﯿـטּِ ﺍﯾـטּ ﻫـﻤــﮧ ﻓـﺂﺻﻠــﮧ ﺁﻣـﺪﻧﺪ ﻭ ﻣَـﺤﺮﻣـِ ﺩﻟـﻤـ ﺷـﺪﻧـﺪ ﺁﻣـﺪﻧـﺪ ﻭ ﺷـﺪﻧـﺪ " ﺩﻭﺳــﺖ " ﺩﻭﺳـﺖ ﻫـﺂﯾـﮯ ﮐــﮧ ﺷـﺂﯾـﺪ ﺳَـﻄﺮ ﻧـﻨﻮﺷـﺘــﮧ ﺍﮮ ﺑـﺂﺷـﻨﺪ ﺑـﺮﺁﯼ ﺧـﻮﺁﻧـﺪטּ ﻭ ﺳـﻄﺮ ﻧـﻨﻮﺷـﺘــﮧ ﮮ ﺩﻟــﻤـ ﺭﺁ ﺑـﺨﻮﺁﻧـﻨﺪ... ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺍﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻫﺴﺘﻲ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]~ ~ ____Π__ /Φ_______ |_Π_|__ ΓΠ_| مشترک گرامی: شما بدلیل معرفت زیاد صاحب یک خانه ویلایی درقلب من شدید[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بدل گفتم : از دوست چه دیدی که چنین مسرور شدی ؟ گفت : از دوست همین بس که زما یاد کند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای ماهمین کافیست ؛ اگرروزی بدین خط وبدین دفترنظر دوزی؛ بخندی وبه دل گویی: کجایی یار دیروزی؟![divider style="solid" top="20" bottom="20"]بازی حکم یادم داد...وقتی تک باشی...حتی ازشاهم سرتری....!؟بسلامتی تویی که برام تکی....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]چه دعایی کنم بهتراز این!خنده ات ازته دل،گریه ات ازسر شوق،روزگارت همه شاد،سفره ات رنگارنگ وتنی سالم وشاد که بخندی مادام****[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هیچ سختی مثل انتظارنیست هیچ لذتی مثل دیدارنیست هیچ افتخاری مثل یک دوست وفادارنیست .،[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نعمت آسمان فقط باران نیستگاهی خدادوستی رانازل میکندبه زلالی باران مثل تو.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر چی عشقه با نگینش،هرچی خوبه بهترینش، آسمونا با زمینش، همشون فدای تو. دوست من[divider style="solid" top="20" bottom="20"]‏ |""""""""""|_:!""-., "@@"""""" ""@"'''' ١٠تن آجرفدای زیربنای وجودت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امام صادق فرمودند:إذا أحبَبْتَ رَجُلاً فَأخْبِرْه بِذلک فَإنّه أثْبَتُ لِلمَوَدّهِ بَیْنَکما هرگاه کسی را دوست داشتی به او خبر بده وابراز کن که اینکار برای ثبات دوستی بین شما بهتر است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق ! تو تنها بتی هستی که شکسته هایت هم، بر من خدایی میکند![divider style="solid" top="20" bottom="20"]شمابه علت حمل مرام وداشتن صفا به حبس ابددرقلب من محکوم هستید[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هرچی جاهل و لوتیه .هرکی که اهل قوطیه.هرکی که میشه ادعاش .نوچه ها میمیرن براش.اوناکه حبس کشیدن روتیزی دست کشیدن .اوناکه قمار بازن همه چیرو میبازن.به سالاری مثل تو همیشه مینازن رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]پیامک پزشکی بهداشتی:گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت کتاب پرماجرایی است پس هیچوقت بخاطر یک ورقش تمام کتاب را پاره مکن [divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارزش دوست برایم آنقدرهست که حاضرم برای قدمهایش پل عبور شوم حتی اگر نگاهش برای لحظه ای به زیر پایش نیفتد . :)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سربلند باد پدری که "نمی توانم" را در چشمانش زیاد دیدیم ولی از زبانش هرگز نشنیدم ...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرمی خواهی دنبال وجدان بگردی ارمیای دنبالش رابگیرد که دوستان صمیمی شان رازها نمی کنند!?[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ما زندگیمون با خاطرات رفقا میگذره،سکوتمون نشونه ی نارفیقی نیست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امیدوارم همه مثل تو عطر معرفت داشته باشند نه عطر بی معرفتی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ
ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺍﺳﻤﻢ ﺑﯿﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺸﻮﻥ ﻭ
ﯾﻪ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﺑﺰﻧﻦ ﻭ
ﻭ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﺷﮑﺸﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻦ ﻭ
ﻭ ﺑﮕﻦ:
" ﻫﯽ ! ﮐﯽ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق...! وقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم ازم انتظار نداشته باش که دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ما به حساب شما میلیون ها گل بنفشه واریز کردیم!! شما می توانید از طریق مهرکارت برداشت کنید...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روز مرگم اشک را شیدا کنید۰روی قلبم عشق را پیدا کنید۰روز مرگم خاک را باور کنید۰روی قبرم لاله را پرپر کنید۰خانه ام را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید۰روز مرگم دوست را دعوت کنید دور قبرم را کمی خلوت کنید۰بعد مرگم خنده از سر کنید۰رفتنم را دوستان باور کنید[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به دنبال گناهی هستم که مجازاتش تبعید به قلب دوستان قدیمی باشد . فقط حرف از آزادی نزن که دوست دارم تا ابد زندونی قلب تو باشم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت یک کلبه ی چوبیست که ازتخته های امید-میخ های محبت ودیوارصداقت ساخته شده که هیچ طوفانی آن راویران نمیکندمگربی وفایی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام اقا ما لوس , شما ملوس * اقا ما مترسک,شما عروسک اقا ما کویر لوت,شما جنگل بلوط اقا ما کپک,شما اخر نمک اقا ما پنیر,شما شجاع و دلیر اقا ما غضنفر,شما قلندر اقا ما شمبلیله,شما پدر زن گالیله اقا ما پشت کوهی,شما دکتر هلاکویی اقا ما افتابه,شما ماهیتابه .اصلا شما خوب ! :[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شکایت های دلمو، پیش کدوم کـس ببرم؟ که از رفیق و نارفیق، دوباره رودست نخورم! حکایت تنگیِ دل، با کی بگم که بعد از این، تو کوچه های بی کسی، به راه بن بست نخورم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]در مدرسه زندگی،درکلاس دنیا،سر زنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبتمان کم نشود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست ای تفاهم دیرینه،هرگاه دفترچه خاطرات فکرت را ورق زدی به حرمت دوستیمان،نه به زبان،بلکه در دلت آرام بگو:یادش بخیر[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این روزها همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق خوب مثل خودکار نیست که وقتی جوهرش تموم شد بندازیش دور… رفیق خوب مثل جوهر خودکاره که واست خاطره‌های به یاد موندنی رو ماندگار میکنه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]★دوست★ د ~ دور از هم...✔ و ~ واسه هم.....✔ س ~ سایه هم...✔ ت ~ تا زنده ایم برای هم...✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برایت دنیایی به زیبایی هرآنچه زیبایش میدانی آرزو دارم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینقد عصبی نشو! بعدشم الان داغی سرد شدی پشیمون میشی!!!میدونم نگرفتی چی گفتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست!تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻬ ﯾﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯾ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻂ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﮑﻬ ﺗﮑﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﭘﺎ ﺑﻬ ﭘﺎﺕ ﻣﯿﺎﺩ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه فکر میکنی رفاقت و دوستی مال تو قصه هاست . غافل از این که ..... یکی از قصه ها قصه منو و توست رفیق .....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت... رفاقت شانه میخواهد... از آنهایی که بر آن می توان تا صبح؛ بی شک, بی هراس از خنجر تند خیانت, بی صدا و بی ریا با بغض خود... اشک مداوم ریخت. ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شبی بادوست بودن دوصد دنیا بها دارد خوشا آنکس که در دنیارفیقی باوفادارد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دیگه از اقتصاد مملکت که خرابتر نداریم،اقتصادتیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست گرامی‎!
تاریخ‎ شارژ‎ ارادت‎ مابه‎ شما‎ تاوقتی‎ نفس‎ باقیست‎‎ اعتباردارد‎!
 " همراه‎ آخر‎ "‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هرچقدر زنبورا نبشت بزنن حقته از بس گلی [divider style="solid" top="20" bottom="20"]پروردگارا:به خواب دوستانم: آرامش ،به بیداریشان: آسایش، به زندگیشان:عافیت،به عشقشان: ثبات، به مهرشان: وفا به عمرشان:عزت، به رزقشان: برکت و به وجودشان: صحت، عطا بفرما،[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اندازه یک کیلو خاکشیر دوست دارم حالابشین دونه هاشوبشمار[divider style="solid" top="20" bottom="20"]|"""""""""|_:!"-., "@"""@@""@@" بگو بدخات کیه دارم میام لهش کنم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شب است و شمع من خاموش کنار بسترم مدهوش به هزیانی چنین میگفت : تو جام مهربانی را بیاد دوستانت نوش[divider style="solid" top="20" bottom="20"]||||||||||||||| یک خط اضافه کن بده نفربعدطرح سرشماری بچه های بامعرفته[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دراز میکشم،خیره میشوم ب سقف و اشکهایم سرازیر میشود به یاد دوستی ک میگفت:تمام روز دراز کشیدن و خیره شدن ب سقف کار سختیه... عزیزم اگ اینو خوندی.بدون ب فکرتم و برات آرزوی سلامتی میکنم. [divider style="solid" top="20" bottom="20"]سه تا دوست صمیمی دارم سفارش کردم تحویلت نگیرند:غم.حسرت.تنهای[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯿﻪ ﮔﻔﺘﻦ : ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گذر تک تک این ثانیه های سپری گشته عمرم به قدیمی شدن دوستیت می ارزه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میدونی اگه تموم زنبورای دنیا نیشت بزنن حقته چون خیییلی گلی![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺁﺭﺯﻭ ، ﺻﻔﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺍﯼ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر میشود ، تقدیم به کهنه ترین شراب زندگانیـــم !! ،[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم ، تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]با چتر باشم یا بدون چتر، فرقی نمی کند"بی دوست" خیس بارانم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انتهاى درىا را برکه ها نمى فهمند.....ببخش اگر گاهى گم مى کنم نشانى ات را[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی مانند جنگ است,شروع کردنش آسان,پایان دادنش سخت,وفراموش کردنش غیر ممکن.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺳـــﺖ ، ﻫﻤــــﺪﻡ ، ﻧﺎﺟــــﯽ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تنها چیزی که یارانه ای نشد رفاقته میدونی چرا? چون نتونستن روش قیمت بزارن![divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهم نیست چقد تو زندگیت سختی دیده باشی مهم اینه خدا یه رفیق راه بهت بده که تا آخرش پات وایسه تااخرش پات وایسادم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ? قطره چکید زنده باد رفیق با معرفت ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام منوبه جای زغال قلیانت قبول کن تا به احترامت خاکستر شوم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست همانند کوه است که وقتی نزدیکی نمیبینیش وقتی ﺍﺯﺵﺩﻭر میشی میبینیش [divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ . . . . . . . . . . . ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﻩ ..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی شاید ان مهمانی نباشد که میخواستی ! حالا که دعوت شده ای زیبا برقص[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اهای با معرفت...با معرفتیتو نشون همه کس نده . همه مثل من قدر شناس نیستن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رﻓﯿﻖ ﻣﺜﻞ ﮐﻔﺶ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ، رﻓﺎﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺎدﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ وﺳﻂ ﺟﺎدﻩ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ای . . . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ساقیامحتاج درمان توام درسرای دل نگهبان توام ساقیادرمان دردم دست توست این دل بشکست ام درشصت توست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای آدم نابینا شیشه و الماس یکی است، وقتی کسی ارزشت راندانست فکر نکن که تو شیشه ای، بدان که او نابیناست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سگها حتی ازجنازه گرگهاهم هراس دارند... پارس کردنشان فقط خودنمایی به چوپان است![divider style="solid" top="20" bottom="20"]قصه بعضی رفقا همون قصه دمپایی هاى آسایشگاهه دیگه هیچ وقت لنگه شون پیدانمیشه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اندازه یک کامیون زنبور عسل دوستت دارم ، اگر جرات داری برو بشمارشون[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ازدکمه “اینتر”، رفیق روزهای عصبانیتمان ممنونیم که زیر بار سخت ترین ضربات دست ما، صداش در نمیاد ! /[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یک عصا هزار بار زمین میخوره تا صاحبش زمین نخوره "عصاتیم رفیق"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]خیالم راحته اگه زمستون سردم شد،یه دوستی دارم که دمش خیلی گرمه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست خوب مثل عطرفروشه؛اگه چیزی از عطرش بهت نرسه،بوی عطرش میرسه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪ؟ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﻳﺪ؟ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺍﺷﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺨﺖ  ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺨﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺩﻳﺪﻧﻴﺴﺖ  ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﻴﺴﺖ ﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ  ﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻔﺎﺀﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻓﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ  ﻳﮏ ﻏﺰﻝ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ: " ﻣﺎ ﺯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ  ﺧﻮﺩ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﯿﻢ "[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرپرسندآخرین نفست به یاد کیست؟گویم به یاد کسی که بی وفایی درذاتش نیست/[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شاید ندانم معنی واقعی دوستی را؛اما....... میدانم دلم دوستانه برایت تنگ میشود..![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارزش دوست یک دنیاست، گرچه آخرش ناپیداست،من به آخر نمی اندیشم،چون همین دوست داشتن زیباست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باران حضورت که ببارد،تنهایى ام خشکسالى اش راتعطیل میکند، به حرمت حضورتو...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زن اگـــــــــــر زن باشد ، حیـــا دارد ؛ مـــرد اگـــــر مرد باشد ، وفـــــــا دارد ؛ و ادمـــــــــیت بــها دارد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گویند: دنیا خواهی یا دوست؟ گویم ای بی خبران دنیا با دوست نکوست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست سالها خواهدگذشت ومن خواهم مرد و تو خواهی ماند بایک دنیا خاطره،آن هنگام است که بفهمی زمانی قلبی برای تو میتپید وتو غافل ازآن همه صداقت فرسنگها از اودوربودی،دلم نه برای غربت خودبلکه درغم غفلت تو آنهم نه برای خود بلکه برای غم آنروز که توغمگین خواهی شد عجیب دلتنگ است...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این هدیه ی الهیست
که صبحگاه چشم بگشایی
ویادت بیایددوستانی داری
آبی ترازآسمان،
روشنترازصبح،
و زلالترازشبنم،
دوستانی که خودخورشیدند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن وقتی لحظه مرگ آدما فرامیرسه دل کندن ازرفیق؛ سخت ترازدل کندن ازدنیاست 
خدایا فقط به عشق رفیقم نه به خاطردنیا ازمرگ بیزارم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اعتبار قلب من از مهرو محبت شما خالی شده بازدن چند اس ام اس این اعتبار را برای مدتی شارژ کنید![divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن دوره اربابی تمام شده،،،،پس تواهل کدوم تباری که ماهنوزغلامتیم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دو چیز از یاد آدم نمیره دوستهای خوب و روزهای خوب . . . اما یه چیز همیشه تو قلب آدم ها میمونه . . . روزهای خوب که با دوستهای خوب گذشت![divider style="solid" top="20" bottom="20"],;*,"*;,, رفاقت *; ,;*,* مثل یک __)(___ درخته ...., ارزشش به قدبلندش نیست بلکه به ریشه هاشه که چقدرعمق داره[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه عاشق میکه اکه اتفاقی واسه تو بیفته میمیرم ، اما یه رفیق میکه اکه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی واسه تو بیفته . . . رفیقتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دیوانه ای را گفتند چه خواهی از خدای خویش؟گفت:عقل سالم خواهم تا برای رفیقم دوباره دیوانه شوم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این حال سگی من نتیجه ی گربه صفتی های توست . . . امشب حوالی قلب من . . . پرسه نزن قلاده ی سگها را گشوده ام . . ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]این سمت ها هنوزم باد می آید نفس بکش رفیق نفس بکش شاید تو بفهمی من چه می گویم اینجا مردم دارند برایت قیمت می گذارند اگر دوباره آمدی عطرت را عوض کن نمی دانم...نمی دانم ... این سمت ها هنوزم باد می آید.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بگذار بند کفش هایت را هم من ببندم رفیق!تو همیشه سربلند باش...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند.. اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست.. اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امیدوارم زیباترین گلهازیرپایت- قشنگترین چشمها بدرقه راهت- زیباترین لبخندهابر لبانت وبالاترین دستهانگهبانت باشد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تمام سپاسم از آن کسی است که به من نیازی نداشت امافراموشم نکرد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام بر آنان که لایق سلامند ،یک رنگ و یک مرامند / هم گلند هم گنجینه هم دوست ، هرچه از او تعریف کنى نیکوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانی و صداقت تو به ظرافت گلبرگهای یک گله نو شکفته است که برای یه پروانه خسته بهترین جای رسیدن به آرامشه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه عاشق میگه اگه واسه تو اتفاقی افتاد منم میمیرم ،اما یه رفیق میگه اگه بمیرم هم نمیذارم واسه تو اتفاقی بیفته . " رفیقتم تا آخر دنیا"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]|♥♥♥♥♥♥♥|__!""''''/ "@@""""''''@""@---! یه تریلی محبت برای قلب مهربونت.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این sms رو برای 3 نفر بفرست:1-بهترین دوستت 2-عزیزترین کست 3-نفست حالا بشین فکر کن تو کدوم یکی بودی که من اینsms رو برات فرستادم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدمهای خوب نه خاطره اند،نه تاریخ!بلکه حقیقت روزگارند"درست مثل خودت".[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بادبادک هر چی بالاتر میرفت ،قرقره از غم دوریش لاغرتر میشد "قرقرتم بادبادک"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت کلمه بسیـار زیــــــبایی است که هرکس درکش کند ترکش نمیکند..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻓــﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ " ﺣــﮑﻢ " ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﺭﻓﯿﻖ!
ﺗﻮ ﻫﻤﯿــﺸﻪ " ﻻﺯﻣﯽ . " . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی ، سعی کن پخته بیرون بیایی وگرنه سوختنو همه بلدن . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سرخوشانـــــه می خندم شوخـــی می کنم سَر به سَرت می گذارم و تو نمیدانی .... چقدر سخت اســت احساس خفگی کردن پشـت این نقابِ لعنتـی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آهای رفیق... زمان است که وفاداری تورو ثابت میکند نه زبان..!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]لات دیوانه ای راگفتند:چه خواهی ازخدای خویش؟گفت:عقل سالم خواهم تابه عشق رفیقم دوباره دیوانه شوم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اناالله وانا الیه راجعون ارسال کننده این پیام کشته مرده شماست![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم /ولی دل به پاییز نسپرده ایم/ چو گلدان خالی لب پنجره/ پراز خاطرات ترک خورده ایم/اگر داغ دل بود ما دیده ایم/اگرخون دل بود ما خورده ایم /ولی رفیق را از یاد نبرده ایم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫــﺂ ﺑﮕــﺬﺭ ! ﺩﻟـَـﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﮐﻦ ﻧـ ـﺂﺭﺍﺣﺖِ ﺍﯾﻦ ﻧﺒـ ـﺎﺵ ﮐﻪ ﭼـ ـﺮﺍ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺭﻓﺎﻗــَـﺖ ﺑﺎ ﺗـ ـﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑــ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘــ . . . ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓــﻪ ﺍﯼ . . . ﺷــﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﮐــﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘـﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺑﺪﻫﮑــﺎﺭِ ﺧﻮﺩﺕ ، ﺭﻓﺎﻗـﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﯾﺘــ ﻧﯿﺴﺘﯽ . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ساده نباش ... خیلى وقت است آدمها سادگى را خریت میپندارند ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی مانند یک پل قدیمیست،به این فکرنکن که اگه تنها ازش رد شی دیرتر خراب میشه،به این فکر کن که اگه خراب شد کسی باشه که دستتو بگیره ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هی رفیق! مانده گار باش ... نه یادگار...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارادتمند کسانی هستیم که تو خاطرمون ابدی هستن ولی توخاطرشون عددی نیستیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]Lezzate dashtane ye doste khob toye ye donyaye bad,mesle khordane ye fenjon ghahve garm zire barfe. Doroste ke havaro garm nemikone vali adamo delgarm mikone![divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست، آنقدر سیر بخند که غم از رو برود... اگر خواستی غمهاتو داخل یک خرابه چال کنی، دنبال خرابه نگرد، خودم خرابتم... قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه خواهد بود، اسیرتم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای؟ بازندگانت زنده ام بامردکانت مرده ام[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عزیزترین آدماى دنیامون،مثل قطعه هاى پازل میمونن،اگه نباشن نه جاشون پرمیشه،نه چیزى میتونه جاشونو بگیره.درست مثل تو...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی زمانه فرصت یادکردن دوستان رآزمامیگیر ولی مهرشان هرگز...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امیدوارم دلی داشته باشی بزرگ بزرگ،که پربهانه ترین بهانه هاغمگینت نکند ودلی کوچک کوچک که بی بهانه ترین بهانه هاشادت کند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دردفتر زندگیت برای سفید ماندن صفحه ی غصه هات همیشه دعا میکنم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]<><><><><><> این زنجیر رفاقتمونه، عمرا پاره بشه چون جنسش از معرفته…
همه واسه دوستاشون گل میفرستن من موندم واسه گلم چی بفرستم
دوست کجایی که دلم تنگ توست;روح و روانم همه دربند توست;بود و نبودم همه در دست توست;کاش بدانی که دلم مست توست…
زندگى”باور”دعاهای قشنگ است
برایت دعاهای قشنگ میکنم
آنها را “باور”کن…
تست معرفت!اگه خودکارت به اندازه یک کلمه جوهر داشت برام چی مینوشتی؟
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫــــﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ، . . .
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ،
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﯿـــــﺎﻟﯽ ،
ﺑﻪ ﺷــﺎﺩﯼ ،
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕــــﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، . . .
ﺍﻣﺎ ، . . .
ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ” ﻧﻤــــﺎﯾـﺶ “
دوستی من وتو مانند میخ طویله ایست که هیچ خری قادر به کندن ان نیست.
هزارتا رگ دارم و هزارتا رفیق اما تو شاهرگی و تک رفیق
تا حالا ی دیه هندونه د عقب نیسان بحوره زمی چطور موه
اینجوری تیکه پارتم
فدا بچون ورتکس که همیشه پایمونن
ده طرف تیم دیتابیس اختصاصی سی همتو. دمه هرچی لر گرم :)))
پرچمن بیایت دم بیرید دسم خسته بی 🙂
اگه تو ی کشتی باشی و ۵تا حیوون داشته باشی،گاو.گوسفند.پلنگ.اسب.جوجه. طوفان بشه مجبوری ۴تاشون روبندازی تودریا ویکیرونگه داری کدومو نگه میداری؟(جواب:پلنگ:غرورت-گوسفند:خانوادت-گاو:مال وداراییت-جوجه:بچه ات-اسب:عشقت)
شما یادتون نمیاد ، یه روزی دوسَم داشت !!!
مخلص اونایی هستیم که تو خاطرشون عددی نیستیم ولی تو خاطرمون ابدی هستن….
دلامون بزرگه تنگش نکنیم،زندگی آسونه،سختش نکنیم،رفاقت قشنگه ترکش نکنیم
ﺑﻪ ﺣﺮﻣـــــﺖ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ
ﻧــــــــﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﺒﺮ
ﮐﻪ ﺭﺍﻫـــــــــﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺎﻗﺘــــــــــﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﻧﻤــــــــــﮏ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﻫﻤﯿﺸــــــــــﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻤﺎﻧـــــــﺪ ..
*ﺻﻔــــــــــﺎﯼ ﻣـــﺎ* ﭘـــﺎﺑــﺮﻫﻨـــــــــــﻪ ﻫﺎ ﻣﯿــــﺪﻭﻧﯽ ﭼﯿــــــــــــﻪ ؟
…ﺍﯾﻨـــــــــﻪ کــــــــــــــــــــــــه، … هیــــــــچ ﺭﯾـــﮕـے ﺑـﻪ ﮐﻔـــــﺸﻤﻮﻥ ﻧﯿــــﺴـﺖ .
صافى آب مرا یاد تو انداخت ، رفیق ، 
تو دلت سبز،
لبت سرخ ، 
چراغت روشن ،
چرخ روزیت همیشه چرخان ؛
نفست داغ،
تنت گرم،
دعایت با من ،
روزهایت پى هم خوش باشد…
باغبانى پیرم،که به غیرازگلهاازهمه دلگیرم
کوله ام غرق غمست
آدم خوب کمست
عده اى بیخبرند
عده اى کوروکرند
ومیان رفقاعده اى همچوشماتاج سرند
اگرانسانها بدانند،باهم بودنشان محدود است محبتشان به هم نامحدود می شود.
از آنچه پیش دوست بود ،در خور نثار، تنها مرا دلی بود آن همه شکسته است!
دوست آن نیست که از دوست سیر شود،
دوست آن است که با دوست پیر شود.
اگه یه تابلو توی آسمون بود که همه دنیا می‌دیدنش روش چی مینویسی?
سلامی به گرمی آش رشته که با پیاز داغ روش نوشته:
مرامت منو کشته
*141*I love U#OK
بزن تو قلبت رفاقتمون شارژ شه.
میدونی چرا همه ی ستاره ی آسمون دورت جمع شدن?
آخه دنیا یه ماه داره اونم فقط تویی.
فدای رفیقی که رو طاقچه ی دلش گاهی روی ما هم یه دستمال میکشه
نمی دانم حقیقت خداچیست؟اماخوب میدانم خدا یک احساس زیباست؛این احساس زیباهمیشه پشت وپناهت…
هر وقت دلم برات تنگ میشه میام پشت قلبت در میزنم پس هر وقت قلبت میزنه بدون دلم برات تنگ شده
امام علی (ع): ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از آنها ناتوان تر آنان که دوستان خود را از دست بدهند.
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻢ،
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ!
ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
» ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ،
ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ «…
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻢ،
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ !
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ» :ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ «.…
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ !
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻣﯽ ﺑﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ
… ﺭﻭﯾﺎ …
ﺩﻟﻢ ،
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺗﻨﻬــﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿــﻦ ﺁﺩﻣــﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ
ﻭﻟــــــﯽ
ﮐــﻨﺎﺭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﻧﯿـــــﺴﺘﻦ!!
آدمهای خالص را دوست دارم ، همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند ، همانهایی که برای همه کس لبخند دارند ، همانهایی که بوی ناب “آدم”میدهند . و من باوردارم که تو از همانهایی.
روز مرگم هرکه شیون کرد از دورو برم دورش کنید،همه را مست و خراب از می انگور کنید،مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید،مست مست از همه جا حال خرابش بدهید،بر مزارم نگذارید بیاید واعظ، پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ، جای تلقین به بالاى سرم دف بزنید. شاهدی رقص کند،جمله شما کف بزنید….
اینومیفرستم به سلامتی هرچی گلدونه به شرط اینکه گلش شماباشی خاکش ما،به شرط اینکه دلمون نشکنی.امیدوارم که قدردوست داشتنم بدونی.
ﺍﮔﻪ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﻮﻧﻢ
ﻗﺪﺭ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﯼ ﻧﺸﻮﻧﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺐ، ﺷﺐ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺐ ﻃﭙﺶ ﻫﺮﺍﺱ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻢ ﺧﻨﺠﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ ﻣﺮﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪﯼ
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﺮﺩﻩ ﺷﺐ ﺭﻭ ﺩﺭﯾﺪﯼ
ﯾﺎﻭﺭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺳﻔﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﻋﺎﺩﺕ
شمع اگر سوخت و به پروانه وفادار نبود/ من برآنم که بسوزم به کنارت ای دوست.
زندگی سرسره است میکنی دل از خاک ، پله پله تا اوج ، می روی تا پرواز و سپس از آنجا می خوری سر آرام ذره ذره تا خاک . .
تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید، خاطرات پاک با هم بودن است.
اگر گدا یاد پادشاه نکند،پادشاه چه داند گدای هم هست،گدای دیدارتم پادشاه /
میگن وقتی قاصدک رو دوش گل سواره خوشبختی میاره واست هزارقاصدک آرزومیکنم
به مسابقه محبت خوش آمدید :
سوال ; چرا اس ام اس نمیدهید ؟
۱٫ اعتبار ندارید ؟
۲٫ دلشو ندارید ؟ 
۳٫ حتما ما رو دوست ندارید ؟ 
۴٫ شایدم شماره ما رو ندارید ؟
لطفا گزینه درست را به همین شماره ارسال کنید
آدمهای خوب نه خاطره اند،نه تاریخ!
بلکه حقیقت روزگارند.
برای توکه هیج وقت یادنکرفتی بد باشی یه دنیــــــــــا خوبی ارزومیکنم
میخوام برات یه سبد گل بفرستم…
ولی برات یه آینه میفرستم تا یک دنیا گل رو توی اون ببینی!
“دوست” همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر میشود، تقدیم به کهنه ترین شراب از طرف مست ترین رفیق
LLLLLLLΓ
””-o—-o–””
فقط رفقای با معرفتو سوار میکنیم، بپربالا
ﮔﺎﻩ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍﯾﺎﺩﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﭼﻘﺪﺭ”ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ”
اومدم بنویسم خیلی شبیه حیوونها هستی !اما ….وقتی یاد نجابت اسب افتادم ؛وقتی یاد وفاداری سگ و اون نگاه مهربونش افتادم ….وقتی یاد نهنگ افتادم که به جفتش تا آخر عمرش وفادار می مونه ،وقتی یاد شیر افتادم که اگر گرسنه نباشه ، شکار نمی کنه وقتی یاد قو افتادم که غرورش رو خیلی دوست داره !وقتی یاد مرغ عشق افتادم که بدون جفتش میمیره ….به خودم گفتم : خیلی نامردیه تو رو به حیوون تشبیه کنم … !!!
ﺟـــﺎﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﯼ ﮐـﺘـﺎﺏ ﺟـﻐـﺮﺍﻓـﯿـﺎ ﺧــــــــــﺎﻟﯿﻪ
ﺑـﺎ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ “ﭘـﺴﺖ ﺗـﺮﯾـﻦ ﻧـﻘـﻄـﻪ ﯼ ﺩﻧـﯿـﺎ ((:”
دوستی چون مرکزاست/زندگی چون دایره/نیم آن عشق است ومهر/نیم دیگرخاطره .
ﺷﺐ!.. ﻣﻦ !.. ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..
ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻭﺗﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ!!
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻡ !!!..
زیباترین منش آدم محبت اوست،تقدیم به کسی که چشمه محبتش هرگزکم آب نمیشود
ﯾﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﻪ! ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮﺵ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺑﺎﺷﻪ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﻪ:
….
ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ
ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ
ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ارزش ما در کاری که انجام می دهیم یا کسی که می شناسیم نمی آید
ارزش ما در این جمله است که: ما که هستیم؟
پس
هیچ وقت فراموش نکن که بعدازهراحساس شکستی ؛ برای خود ودوستانت همیشه بهترین خواهی ماند
کاش میشد همچو آواز خوش یک دوره گرد،زندگی را بارفیقان بار دیگر دوره کرد…
ساقیا باز خماریم به جامی بنواز, خاطر خسته مارا به سلامی بنواز, گر میسر نشود بگذری از کوچه ما, گاهگاهی دل مارا به پیامی بنواز
اگه میشدکف دست هرکی۱جمله بنویسی که هیچ وقت پاک نشه کف دستم چی مینوشتی؟
هر گاه دلت یاد کسی کرد و فروریخت،آنگاه به یاد آور که من هم ب یاد تو چنینم
اسمش رامیگذارم دوست مجازی…اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته…وقتی دلتنگی هاوآشفتگی هایش رامینویسدوقت میگذاردبرایم, وقت میگذارم برایش, نگرانش میشوم, دلتنگش میشوم, وقتی درصحبت هایم, به عنوان دوست یاد میشودمطمین میشوم که حقیقی ست, هرچندکنار هم نباشیم هرچندصدای هم را هم نشنیده باشیم, من برایش سلامتی وشادی آرزو دارم هرکجا که باشد…{همه شمادوستانم دردنیای مجازی را دوست دارم}.
اگر کارگردان بودم
صدای نفس هایت
موسیقی متن تمام فیلم هایم بود…
اگر “او” برای تو ساخته شده است، “من” برای تو ویران شده ام…
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ “ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ” ﻣﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ “ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻢ” ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﻭ ﻧﻮﺑﺖ “ﻣﻦ” ﮐﻪ ﺷﺪ “ﺷﺎﻧﻪ” ﺧﺎﻟﻰ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را می دانند و باز دوستم می دارند
این دنیا را به آنانى هدیه میکنم که به خیالشان دنیافقط براى آنهاست………. ولى براى توآسمان راآرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست………ازخدای آسمان آنچه میخواهی بخواه که حاجت دلهای آسمانی رواست…{M&…}
ﺭﻓﯿﻖ ﺑﯽﻣﻌﺮﻓﺖﺭﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺷﻮﻡ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﺍﺯﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩ
دوستى کلام زیبائست که هرکس درکش کرد ترکش نکرد
اگر می دانستم بی من خوش تری ،

نوبت به تو نمی رسید !

من

ترکت می کردم . . .

(︶︿︶)

اگر چترت خداست ، بگذار ابر سرنوشت هرچه می خواهد ببارد. لحظه هایت آرام
روزهایم گذشت اما
روزگار از من نگذشت!
اما
من از روزها و روزگار گذشتم
بگذرید از من!
عاشقان راعشق فرمان میدهد،لوتیان را معرفت ،پس سلام ای عاشق لوتی صفت
محبت نه حساب است که فراموش شود نه چراغ است که خاموش شود…خدای خوبم تقدیر خوبانم رازیبا بنویس تامن جز لبخند آنها چیز دیگری نبینم ؛ 
‏
از”موریس مترلینگ” پرسیدند دوست بهتراست یا برادر؟گفت: ما درانتخاب برادر نقشی نداریم،اما دوست برادریست که خودمان آنرا انتخاب کرده ایم.
به ۴دلیل بهت اس میدم :۱خیلی باحالی۲دوست دارم ۳بیادتم ۴ارزش زنگ زدن نداری. ناراحت نشو عزیزم آهن که نیستی که زنگ بزنی ؛توازطلایی
قلب من فرش آنهاییست که هرازگاهى یادى از وجود خسته ام میکنند.
رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست.رسم ما دریادلان خشکیدن احساس نیست.ما محبت رابه نام دوست ارزان میکنیم.تا صداقت زنده است ما هم رفاقت می کنیم
ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺷﯿﺸﻪ ؛ ﭼﺮﺍ ﺑﺨﺎﺭ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ ؟
ﻧﺘﺮﺱ ؛ ﺭﻓﺖ … ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
میگن نارنگی چون پوستش زودکنده میشه پیش مرگ همه میوه هاست
نارنگتیم ..
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻪ … !
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ …
ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ …. |:!
وقتی که توپیروزمیشی،من باغروربه دنیامیگم.این دوست منه.وقتی که توشکست میخوری من پشت سرت محکم ایستادم دستت تو دستمه میگم من دوستتم .
معرفت با وجود مسیر طولانیش اکه ایستکاهی هم داشته باشه تو آخرشی
امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشهو دیگه هیچوقت ناراحت نباشی
آدما باید یکیو داشته باشن که هر وقت
خسته
پکر
داغون
عصبی
و مریض بودی
ازت نپرسه
چرا؟
فقط دستت رو بگیره و بگه
بلند شو بریم یه دور بزنیم، دوست ندارم این شکلی ببینمت
بلند بگو لا اله الله

o<--< o/ o/ o/ [] [] [] / / / از بس پیام ندادی عزیزم تا من آخر میت شدم....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بس ک نادیدنی از دوست وزدنیا دیدم روشنم گشت ک اسایش نابینا چیست؟؟؟؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رازی که با خلق نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوســــــــــــــت بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراهمان باشد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ســـعی میکنم یا این پــک آخر باشد ،،،، یا این نفــس" نفــس آخرم باشد یا تــرک..!! یا مـــرگ..! دیگر کام نمیدهــند این روزهــا.....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪﺵ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﻴﻜﻨـــﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﮮ ﺗـــــﻮ ﻧﻔـــﺲ ﻣﮯ ﻛﺸــــﻢ ﻫــــﻨــــﻮﺯ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ان لحظه که فکرش را هم نمیکنی کسی در دور دستها خاطره خوبیهایت را ورق میزند......[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گداشدن به درمیخانه دوست قصدیادکردن اوست وگرنه نان شب راهرگدایی دارد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای گفتن خوبیهای تو یه عالم کوچیکه یه دنیا کمه...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به شب بسیار بدهکارم دوست با وفای من که هیچ وقت نه رنگ عوض کرد همیشه به دیدارم آمد و نگذاشت کسی صورتم را ببیند که خیس شده[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ی خار همیشه مواظب گلشه؛؛اگه به گلش دست بزنی خونتو میریزه؛؛؛؛همیشه خارتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه رفتین بهشت... حتما روی درش بنویسید... لعنت برکسی که ازاین مکان سیب بخورد... حوصله نداریم دوباره برگردیم به این جهنمی که هستیم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست دلت همیشه زندان من است اتشکده عشق تو ازان من است انروز که لحظه وداع من وتوست ان شوم ترین لحظه پایان من است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه تنها شدی ستاره هارو بشمار، اگه کم اومد قطره های بارون بشمار، اگه بند اومد رو رفاقت ما حساب کن چون نه کم میاد نه بند میاد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانیت را مرزی نیست؛یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینش قلبت را بوسیده[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر آید به جانم هر سه یکبار غریبی ، اسیری و غم یار اسیری و غریبی چاره دارد ولی آخر کشد ما را غم یار و غم یار و غم یار[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اس ام اس خالی هم میپذیریم ."ستادازیادرفته ها"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻭﺳﺘــــــ ﻣـــﻦ ... ﺁﺧـــﻪ ﻧﻮﮐﺮﺗـــﻢ ... ﺑــــــﻪ ﺧﺎﻃــــــﺮ ﺟﻨـــﺲ ﻣﺨـــــــــﺎﻟﻒ ﺟﻨـــﺲ ﻣﻮﺍﻓـــﻖ ﺭﻭ ﻣﻔـــﺘـــ ﻧﻔــــــﺮﻭﺵ ... |:[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گل را به عزیزان میدهند...
محبت را به مهربانان:,,,
لایق تو چه باشد....
که هم عزیزی ,, هم مهربان..!..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همه میگن خرابتیم .ما اوراقتیم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ما رسم دوستیمان مثل نان نیست!که گرمش در سفره دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی! چه گرمای حضورت چه سرمای نبودنت را دوست دارم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای خدا مگر دوزخ ما فردا نیست ,,,?پس چرا امروز میسوزیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تصورکن من یه چند وقتی فوت کردم اگه یه روزی یه جایی حرفی ازمن بود میگفتی . . . یادش بخیر.(جای خالی روپر کن وبرام بفرست)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر "او" برایش ساخته شده است، "من" برایش ویران شده ام...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی یعنی همین لبخند تو ،دوست یعنی یکنفر مانند تو ، مرحبا بردوست تفسیرش تویی ، آفرین برآسمان ، ماهش تویی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این اس ام اس رو واست فرستادم و الان خیلی خوشحالم چون می دونم اسمم رو صفحه گوشیت افتاده حداقل یک ثانیه بهم فکر کردی و این یک ثانیه برا من یک دنیاست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همینکه یادماهستی دمت گرم! همینکه مرهم دردی دمت گرم! دراین دنیاکه مردم بیوفایند، همینکه باوفاهستی دمت گرم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آیاوکیلم شمارا به دوستی خود بامهریه یک دنیاارادت ومحبت یک عالم صداقت و صمیمیت و هزاران کلمه ی دوستت دارم در بیاورم؟!!! آیا وکیلم //[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای آدما مهربون ..... . . . . . . . همین قد که فهمیدم مهربونی دیگه هیچی ازت نمیخام همین برام بسه....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن هر وقت دلت برای کسی تنگ شد نگاش کن؛ نبودش صداش کن؛نشنید دعاش کن.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آنقدرزندگی بوی نم کشیده,که دوست قدیمی ات ازترس اینکه مباداکمک بخوای, پشت دیوارزندگیش قایم میشه..نمیدونه من محتاج اینم که بگه یادش بخیر...چه دوستایی بودیم...
امانگران نباش...
قول میدم پیدات نکنم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]کلاغها گرچه سیاهند و آوازشان خوش نیست اما آنقدر باوفایند که شاخه های خشک درختان را در فصل سرد زمستان تنها نمیگذارند.کلاغتم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انسان تا زنده هست باید بهش,محبت کرد وقتی که رفت هر رهگذر برای فاتحه می فرستد وعشق تا هست باید قدرش دانست وقتی که رفت دل تنگی به چه درد می خورد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی ، رفیق اونیه که بدون اون داغونی !!!.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی، ناب ترین معنی زندگی ست، هرکجا هستی باش! به یادت حس خوبی دارم [divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترین درودهایم نثارعزیزانی که کاستی هایم رامیدانند وبازهم دوستم دارند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترین ها را نه میتوان دید نه شنید، تنها میتوان احساس کرد، مثل حضورت در ذهن من, در این لحظه ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انا لله و انا علیه راجعون فرستنده این پیام از دوری شما جان باخت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﭼﻴﺰﺍ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ! ﺧﻴﻠﻰ ﺣﺮﻓﺎﻯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﻰ ﺍﺭﺯﺷﻪ! ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺩﻟﻢُ ﻣﻴﺸﻜﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﯿﺬﺍﺭﻣﺶ ﮐﻨﺎﺭ, ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺳﻌﻰ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺧﻮﺩﻡُ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ, ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﻤﻌﺮﻓﺘﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻢ : " ﺑﻪ ﺩﺭﻙ "[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست به خدا دوری تو دشوار است بی تو از گردش ایام دلم بیزار است بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد دل افسرده من طالب یک دیدار است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رسم دوستی مثل نان نیست! که گرمش در سفره دل باشد و سردش سهم نمکی! چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت را دوست دارم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انواع قهوه:شیرین مثل چشمات.تلخ مثل دوریت.رقیق مثل قلبت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر نمی توانی درخت کاج روی تپه باشی ، پس بوته ای باش در یک دره ، اما زیباترین بوته کوچک در کنار جویبار... بوته باش ، اگر نمی توانی درخت باشی . اگر نمی توانی بوته باشی ، پس علف کوچکی باش و با سرافرازی و رضایت در حاشیه جاده بایست . اگر نمی توانی ماهی بزرگی باشی، پس یک ماهی قرمز کوچک باش . اما سرحال ترین و شادترین ماهی کوچک در دریاچه نه تنها ناخدا ، بلکه سرنشین نیز باید بود. برای همه ما جا وجود دارد. کار باید کرد ، کم یا زیاد ... اگر نمی توانی جاده باشی ، پس فقط یک گذرگاه باش . اگر نمی توانی خورشید باشی ، پس یک ستاره باش . این بزرگی نیست که باعث پیروزی و یا سقوط تو می شود ... هرچه هستی ، بهترین باش ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]با یه عدد سه رقمی منو توصیف کن: 0:مغرور 1:صبور 2:مهربون 3:خوش تیپ 4:بی خیال 5:دوست داشتنی 6:لوس 7:شیطون 8:مودب 9:احساساتی راستشوبگو!؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مشترک گرامی سلام تاریخ شارژارادت ما نسبت به شخص شما تا وقتی نفس باقیست اعتبار دارد همراه اخر[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برایت آرزو میکنم "بهتـــــــــرینهایی" را که هیچکس برایم آرزویشان نکــــــرد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همین مارابس است که یک دوست به فکر ماست فدای آن دوست که جایش دردل ماست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺍﯼ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺭﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻏﻢ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستى نه در ازدحام روز گم میشود نه درخلوت شب!خفته یابیدار به یادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر عشق ایستادن سر کوچه است پس تیر برق از همه عاشق تر است ؛ تیر برقتیم با وفا[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اندازه 1 سرکبریت دلم برات تنک شده کوچیکه اما میتونه دنیاروبه آتیش بکشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرکسی خوبیهای تورا فراموش کرد،تو خوب بودن رافراموش نکن (کوروش کبیر)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به دوستان یکرنگ بهتر از عصای شاهنشاهی میتوان تکیه کرد. (کوروش کبیر)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستان خوب خوشه های مروارید هستند که داشتن انها ثروت و دیدنشان سراسر لذت است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر در رفاقت گناهی داریم،نیازبه مجازات نیست،حسرت دیدارکافیست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر یک روز شاد شدی آرام بخند تا غم بیدار نشه و اگر یک روز غمگین شدی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای اینکه هنوز به تو فکر می‌کنم هنوز نگرانت میشوم هنوز دلتنگت میشوم و هنوز دوستت دارم از خودم متنـــــفرم....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دورفیق بودند که هرروزبه میخانه میرفتند.یکیش میمیره.یکیش میره به ساقی میگه دوتابریزساقی میگه چرادوتامیگه یکیش برای خودم دیگری به یادرفیقم.یه سال دیگه میره میگه ساقی یکی بریز.ساقی میگه رفیقتوفراموش کردی.گفت خودم ترک کردم.اینو میخورم به یادرفیقم.إنشأالله 120سال عمر کنی بیادتم رفیق.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺘﻪ ﻛﺴﻲ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ: ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺑﻐﻠﺖ ﻛﻨﻪ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻛﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﭘﺸﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺭﻓﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺘﻪ... ﺁﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻗﺪﺭ ﺑﺪﻭﻧﻴﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترین دوست اون دوستی که بتونی باهاش روی یک سکو بشینی ولی چیزی نگی و وقتی ازش دور بشی حس میکنی بهترین گفتگوی عمرت را داشتی!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]:دوستان دو گونه اند یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند قدر ایشان را بدانید[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اوج محبت رانمیتوان با پیام تقدیم کردامااز همین فاصله هم مامخلص خوبانیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﺩﻡ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺵ ﻭ ﺑﮕﻪ :ﻫﯽ ﺭﻓـــﯿـــﻖ ! ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ؟ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﺑﮕﻪ : ﺁﺭﻩ ﺭﻓﯿﻖ ،ﺍﺯ ﻫـﻤﻪ ﭼـﯽ ..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست واقعی مانند صبح می موننه؛ نمیشه تمام روز داشتش، ولی مطمىنی هستی که فردا؛ روز بعد؛ هفته بعد سال بعد؛ وتا ابد هست. و تو یه صبح قشنگی....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی اگر بین ماست از طپش قلب ماست،قلب تو گر آهن است قلب من آهنرباست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم، یادی از مرام و از وفایت بکنم، آشوب دلم به من چنین فرمان داد، درسجده بیفتم و دعایت بکنم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستان پاک چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر می شوند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﺩﻋﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺩﻣﯿﺖ ،ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺣﺎﻝ، ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ یکی ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﺸﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺧﻨﺠﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺪﻥ. ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺻﺎﻑ ﻭ ﯾﮑﺮﻧﮓ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻴﺲ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﭼﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺧﻴﺲ ﻧﺸﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای کاش........ یا بودی یا از اول نبودی اینکه هستی و کنارم نیستی. بدجور دیوانه ام میکند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مثل ایرانسل خرابتم مثل ۹۱۹ همراهتم مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ !! ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ! ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ "ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﭼﺮﺍ !!"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باید آهسته نوشت بادل خسته نوشت بالب بسته نوشت گرم و پررنگ نوشت روی هرسنگ نوشت تا بدانند همه تا بخوانند همه که اگر دوست نباشد،دل نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺍﺷــﺘــﻢ " ﺑـﺎ ﺧـــﻮﺩﻡ ﺭﻓــﯿــﻘــﺎﯼ ﺑـﺎ ﻣــﺮﺍﻡ ﺭﻭ ﻣـــﯽ ﺷــﻤــﺮﺩﻡ" " ﺩﯾــــﺪﻡ ﺑـﺎ ﺗــــــــــﻮ ﻣـــﯿــﺸـﻪ ﯾــــــﮑــــــﯽ"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه بودن ادمهایی راارزومیکنم ک زمین رازیباترمیکنند،همیشه باش دوست من[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عشق + دلواپسی = مادر   عشق + ترس = پدر   عشق + یاری = خواهر   عشق + دعوا = برادر  ...  عشق + زندگی = همسر  ... ... ... &  عشق + دلواپسی + ترس + یاری + دعوا + زندگی = دوست  اینو واسه بهترین دوستاتون که همیشه دوسشون دارید و نگرانشونید بفرستید [divider style="solid" top="20" bottom="20"]میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! [divider style="solid" top="20" bottom="20"]‎~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~غرق مرامتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روقلب همه نوشته مشکی رنگ عشقه,روقلب من نوشته رفاقت باتو عشقه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همه به دوستانشون میگن دنیافدات ولی توکه دنیای منی، جونم فدات.....![divider style="solid" top="20" bottom="20"]گوشهاى خدا پرازآرزوست و دستهایش پراز معجزه از صمیم قلب آرزو میکنم کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزویت باشد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم چون عزیزانم انگشت شمارند![divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر انسانی لبخندی از خداست تقدیم به زیباترین لبخند خدا[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست فرشته ایست بی بال،تقدیم به فرشته بی بالم که به داشتنش میبالم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی های دیرینه معنای زندگی هستند. هر جا هستی باش با یادت حس خوبی دارم دوست عزیزم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بـدتـرین درد انتظاره ! انتظاره . . . . . . . . . . . حتی یک تماس ...✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر زیبایی عزیز نیست این معرفت است که انسانها راعزیز می کند تقدیم به تو که بامعرفت ترین عزیز روی زمینی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره کفشتم رفیق ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینجا رادیو دل است، صدای مرا از عمق قلبم می شنوید،این یک پیامک نیست،یک احساس پاک است که می گوید : (فراموشی درمرام ما نیست) *********[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی کاروانیست زودگذر، آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیباو فریبنده،میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمیگیرد جز محبت دوستان...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻮﺗﻪای ازگل رز خنده ای از ته دل یادی ازجنس وفا همه تقدیم شما[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مىشه پروانه بود و روهر گلى نشست, اما بهتره انگار تو بودو به هر دلى نشست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام خوبی رفیق،فهمیدی تصادف کردم؟بذاربرات بگم کجا؟ توجاده ی چشات،اتوبان نگات،خوردم به خوبیات، چپ کردم واسه صفات،قربون وفات،عزت زیاد![divider style="solid" top="20" bottom="20"]نداری! متاسفانه نداری! البته تقصیر هم نداری! نداری دیگه من چه کنم؟ دست خودت هم نیست که نداری خوب نداری دیگه. لنگه نداری![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺘﺶ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﯿﺴﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯽ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترینها همیشه میمانند شاید جلوی دیدگان نباشند، امادر دل ماندگارند، همیشه برام بهترینی دوست من...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست خوب مثل خط سفید وسط جاده است تکه تکه میشه ولى بازم پابه پات میاد![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ایرانیهامیگن:ازدل برود هرآنکه ازدیده برفت...
امافرانسویها میگن:به قلب مانزدیک است،آنکه ازچشمهاى مادوراست...
"فرانسوی میخوامت"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی مثل یک فلوته توخالی و پر از سوراخ!! امّا اگر درست باهاش کار کنی، برات آهنگ‌های دلنوازی میزنه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اندازه ى چشم کفتربازى که غروب شده کاکولیش نیومده،بى قرارتم...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه ـ دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه ـ دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت می شه ـ دوست یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش ـ دوست یعنی یه راه دو طرفه.یعنی یه قدم من یه قدم تو اما بدون شمارش و حساب و کتاب[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بااینکه همه به دیوارپشت میکنن،ولی دیوارهرگز پشت کسی رو خالی نمیکنه... "دیوارتیم رفیق"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی مثل رابطه ی بین چشم و دست می مومنه،وقتی که دستت زخم میشه چشمات اشک میریزن اون وقت دستت اشکات رو پاک میکنه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادکردن دوست جرم نیست،تویادکن اگر محکوم شدی حبسش بامن!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی را به امید یه لحظه دیدنش به جان میخرم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اونی که گفته : دوری و دوستی ! یا طعم دوستی رو نچشیده ؛ یا درد دوری نکشیده[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نمیدانم هم اکنون درکجامشغول لبخندی...فقط یک آرزودارم که چشمانت اگه ترشدزشوق آرزوباشدنه تکراره غمه دیروز....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگردرزندگی ات به ناگاه یکی ازسیمهای سازت پاره شد،آهنگ زندگی را آنچنان ادامه بده که هیچ کس نداند بر تو چه گذشت.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]چه دعایی کنمت بهتر ازاین : که خدا پنجره باز اتاقت باشد.عشق محتاج نگاهت باشد. عقل لبریز زبانت باشد و "دلت وصل خدایت باشد"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه به دری رسیدی و اون در باز نشد،ناامید نشو!... چون اگه قرار بود اون در باز نشه، جاش دیوار میساختن!...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]طلوع هر چیز که زیبا باشد به زیبایی دیدن خوشحالی دوست نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امیدوارم! در بین مردمی که میدوند برای زنده بودن،آرام قدم بزنی،برای زندگی کردن... £[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بعضی آدمها بوی خوب دارند حتی وقتی دورند. دلت که براشون تنگ میشه بوی خوبشون تو ذهنت میپیچه و اونقدر دلت هواشونو میکنه که دوست داری محکم بغلشون کنی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باچتر باشم یابدون چتر بی رفیق "خسته بارانم"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق...... تکیه نکن بر عصای تنهاییت.... شانه هایم را خدا برای تو آفریده....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻭﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ! ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﯿﺎ …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سرزمین دودها یادش بخیر، سرخى آن سیخها یادش بخیر، منقل خوب و قشنگى داشتیم، گوشه اش بافور تنگى داشتیم، شیره مارا لایق خود کرده بود، سوخته مارا عاشق خود کرده بود، نعشگى بوى شقایق میدهد، بوى معتادان عاشق میدهد، جان ما از شیره بر افلاک شد، دین ما پیغمبرش تریاک شد، من که روزى چند نخود حب میکنم، روز را با نعشگى شب میکنم، کاش راز دل برایم فاش بود، کاش کل کهکشان خشخاش بود، خمارتم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دردراازهرطرف نوشتم دردبود دوری دوست بدترازهردردبود.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]کسى که دوست ورفیقى ندارد, جانى ناتوان داردوناتوانترازاوکسى است که دوستى راکه دارد به رایگان ازدست بدهد [divider style="solid" top="20" bottom="20"]هوا سرد است...یک استکان چای داغ میهمان من باش...کنار پنجره ی بخارگرفته،چای را در وقت تنهایی بنوش...چای رفاقت من همیشه تازه دم است...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]امدی در کوچه دل خانه دوم منم انتهای کوچه ان ویرانه دوم منم گفته اند هرجا روی اباد ابادش کنی.... پس بیا پایین تر ان ویرانه دوم منم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انواع چیپس:1-ساده مثل دلت2-نمکی مثل اشکات3-سرکه ای مثل حرفات4-فلفلی مثل چشمات5-گوجه ای مثل لبات[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میدونی چرا همه ستاره ها بالای سرت جمع شدن ؟ برای اینکه دنیا فقط یه ماه داره اونم تویی![divider style="solid" top="20" bottom="20"]چه شکوهمندانه است داشتن یک دوست، اما با شکوه تر،دوست کسی بودن است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ... ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هی رفیق دلم کمی... دروغ چرا! خیلی زیادبهانه ات رامیگیرد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی یک اتفاق و جدایی قانون طبیعت است،پس دل به اتفاق نبند چون قانون اجرا خواهد شد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]کلاغها گرچه سیاهند و آوازشان خوش نیست اماآنقدر باوفایند که شاخه های خشک درختان را درفصل سردزمستان تنها نمیگذارند. تاقیامت کلاغتم،،،؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست هاى خوب مثل ستاره هاى آسمونند،حتى اگه نبینى شون خیالت راحته که هستن![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺳﯿﮕﺎﺭﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺍﺧﺮﺵ ﺯﯾﺮﭘﺎﺕ ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ،ﻭﻟﯽ ﺗﺎﺗﻬﺶ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ;;;ﺳﯿﮕﺎﺭﺗﻢ ﺭﻓﯿﻖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت ارزش چشم به پاکی و.ارزش دست به یاری ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست....![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرپنهانی ازچشمم ، ولی درخاطرم هستی ،وفادارم به عهدخوداگراهل وفاهستی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زمونه ای شده که اگه برا عشقت کوهم بکنی نمیزارن به پای عاشق بودنت میزارن به پای کَنه بودنت..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﯿﮕﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺳﺪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ! ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ . . . ﻧﮕﺎﻩ . . . ﻟﺒﺨﻨﺪ . . . ﯾﺎﺩ . . . ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ﻣﻨﻮ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]لطفا خودت زحمت این «بی» را بکش بگذارش جلوی «معرفت»بچسبانش تنگٍ نام قشنگ خودت من دلم نمی آید از این کارها بکنم . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نمیدانم چه میخواهی ولى امروز.......برای تو ، برای رفع غمهایت ، برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد یقین دارم اثر دارد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به این نتیجه رسیدم که بعضی چیزا رو داری بعضی چیزا رو نداری . . . . . . مثلا معرفت داری ولی لنگه نداری . ‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شما هلو ما لبو، شما جوجو ما لولو، شما سوپراستارسال 92، ماقوچعلی تو فیلم صمد، شماویلای دوبلکس ما زیرپایی کانکس، شما گلادیاتور، ما ایران رادیاتور، ما کفش نهرین، شما امیربحرین، ارادت از این بیشتر :)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]پشت فریاد عجیبم زیر آسمان رفاقت زیر لب آهسته گفتم !ای خدای متعال صاحب فضل و کمال ( باعث شکر رفیقانم بشو ای روزگار )[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نصیبش غـــــــــــــم باد
 آن دل که نخواهد
 "شــــــــــادیت"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ممکنه ما گلی رو دیر یاد کنیم،اما محاله عطرخوشش رواز توخاطرمون پاک کنیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]▓▒♥لبخنــــد تـــــــــــــــــــو
 خلاصــــہ خوبــــے هاســــت؛
کمــــے بخنــــد •°•°•°•°•
خنده ے گل زیبــــاســــت.♥▒▓[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻭﺭﮮ و ﺩﻭﺳﺘـے . . . ﻧﻪ . . . !! ﺩﻭﺭﮮ و ﺩﻭﺭﮮ . . . ﺩﻭﺭِ ﺩﻭﺭ . . . ★[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر وقت دیدی نیستم بیا تعمیرگاه ، چون همیشه خرابتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]عاقبت یکروز ما هم زین جهان پرمیکشیم باده رفتن ز دنیا را همه سر میکشیم بر کن و صد پاره کن این جامه کبر وریا وقت رفتن ما همه یک جامه در بر میکشیم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زن بودن کار مشکلی است. مجبوری مثل یک بانو رفتار کنی. مثل یک مرد کارکنی. مثل یک دخترجوان به نظر برسی و همانند یک خانم مسن فکر کنی. خدا قوت...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ن سوسولیم،ن لاتیم هرجا باشی باهاتیم در ب در نگاتیم،خلاصه خاک پاتیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]" نردبان قلب من شکسته است میشود برای من دعاکنی؟؟
"یا اگر خدا اجازه میدهد تو بجای من خدا خداکنی؟؟
" راستش دلم شبیه یک نماز بین راه،خسته و شکسته است
" میشود برای بیقراری دلم، یک سفارشی به آن رفیق با وفا (خدا) کنی؟؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اجاق خاطره ها رو روشن نگه میدارم تا هیچ وقت دچار سردی فاصله ها نشویم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای صبا گربگذری ازکوی مهر افشان دوست یار ما راگوسلامی،دل همیشه تنگ اوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه سلام قشنگ و یه دعای ناب از ته دل تقدیم به کسی که جنسش کیمیاست،عهدش وفاست،مهرش صفاست،حسابش از همه جداست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی زندون عشقه ما به اون دل باختیم / خوبی هاشو ما ندیدیم با بدیهاش ساختیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درود برکسانی که از پاکی شان دوستی آغازمیشود،ازصداقتشان دوستی ادامه می یابد و به واسطه وفای شان دوستی پایانی ندارد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انتهای دریا را
برکه ها نمی فهمند!
پس ببخش اگرگاهی
گم می کنم نشانی ات را![divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی، زنجیره ای از آغازهاست… تا به رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم. امیدوارم تمامی آغازهای تو، از نیزه های آفتاب پر فروغ گردند. و تمامی رویاهای تو، گرمی پیروزی را نوید دهند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مات به حرکتی میگن که شاه با اون عظمتش نمیتونه کاری بکنه؛ مات مرامتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روی بعضیا باید برچسب زد تست شده ...... آدم نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]پنی سیلین غمهاتم.انتی بیوتیک مشکلاتم.استامینوفن درداتم.آنتی هیستامین اشکاتم.دیفن هیدرامین بی خوابی هاتم.خلاصه داروخانه ی همه ی درداتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اوج محبت را نمیتوان با پیام تقدیم کرد اما از همین فصله دور : خاک پای خوبانیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همه برایم دست تکان دادند؛‎ ‎اما کم بودند دستانی که تکانم دادند.‎ دوست‎ ‎ودست‎ ‎بسیار‎ ‎است،‎ ‎ولی‎ "دست‎ ‎دوست" اندک! دست دوستیت جاوید[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بامن ای دوست اگر خوب اگر بد باشی؛ تپش قلب من این است: ''''تو باید باشی''''[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قشنگی شب به ستاره هاشه قشنگی عشق به دوامشه و قشنگی تو به مرامته[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻓﺪﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ، ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]تقدیم به آنکه به واسطه خوبیها ومعرفتش حساب دوست داشتنش ازهمه جداست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دربیکران دور برسنگ سخت گور باگوهرسرشت دستی چنین نوشت ........دنیافدای دوست........[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﮔﺮروزى ... (محبت کردى بى منت) (لذت بردى بى گناه!) (بخشیدى بدون شرط) بدان آن روز واقعا زندگى کرده اى! هفته جهانى "رفاقت" فرخنده باد. بفرست براى اونهایی که تو زندگیت با ارزشند. من که فرستادم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﻣﻦ ﺭﻓﻴﻘﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻱ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺐ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻳﺸﻮﻥ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺩﻳﺪﻥ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سیگارباشى بیفتى دست آدم لوطى ودودت کنه بهتر از اینه که شمع باشى وبیفتى دست آدم نالوطى تافوتت کنه.شمع باشیم یاسیگار،فرقى نداره همینکه دست توباشیم خیالمون راحته،حالا میخواى دودمون کن،میخواى فوتمون کن...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قربون اون دل پاکت برم که مثل یخچال فقیرا هیچى توش نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر گویند آخرین نفست به یاد کیست؟ گویم یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ادما وقتی شادن دوستاشونو فراموش میکنن... خوشحالم ک شادی رفیق..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اجاقه خاطره ها را روشن بگذار تا دچاره سردی فاصله ها نشویم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عجب دوره زمونه ای شده که به خاطر حفظ رفاقتت باید خیلی از حرفارو تو دلت نگه داری تا حداقل کسی رو داشته باشی که بهش بگی رفیق، مگه نه رفیق؟!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند، اما حکاکیهای روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخند، ودوستان خوب حک شدگان روی قلبند وماندگارانی ابدی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هنوز "قلبم" به عشق کسانی میتپد که روزی با آنها بر سر سفره روزگار "نان وفاداری" و "نمک معرفت" خوردم، پس یاد میکنم از "دوستانم" تا بدانند اگر "نان ونمک" نیست ، ما هنوز "وفاداریم".[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانیت آنقدر زیباست که سنجاقکی بدون ترس, کف دستت ,آب خواهد خورد.شبها آمدند و روزها سپری شدند, اما تو همان خوب دیروزی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به هرکدوم از رنگهای زیر ، یک نفر که می‌شناسی و برات مهمه رو نسبت بده ! 1 – زرد ۲ – پرتقالی ۳ – قرمز ۴ – سفید ۵ – سبز جواب : ۱ – کسی فراموشش نمی‌کنی. ۲ – یه دوست خوب ۳ – واقعاً دوستش داری ۴ – یک روح در دو بدن ۵ – همیشه یادش هستی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به خاطرت بسپار:درتقویم دوستى،روزی به نام فراموشى اصلا وجود ندارد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قلبها شیشه های احساسند تقدیم به وجودی که احساس قلبش پر از معرفته[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست وفادار مثل تاکسی میمونه که تو شبای بارونی کم پیدا میشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از ابشار پرسیدم تو کیستى?گفت اشک کوه,گفتم از چ می گریى?گفت از جدایى دوست,,,[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دم هرچی رفیقه گرم،کمرهرچی نارفیقه خم روی هرچی بی مرامه کم،برای دشمنات آرزوی زلزله بم زیرچشم دشمنات نم،ایشالا نبینی غم . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بى انتها ترین جاده دنیا جاده معرفت است وکمتر کسى قادر به پیمودن آن است . اى کسى که آخر این جاده ایستاده اى سلام[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یک دل فدای هرچی قلب مهربونه، صددل فدای اون کسی که اینو میخونه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]|""""""""|_:!""-.!,____ "@@"""" @ """""@" بارم محبته،کجا برات خالی کنم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بدنم سرد است... گویا کسی دارد جام زندگی مرا به سلامتی کسی دیگر مینوشد!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ازغوغای زندگی تاسکوت مرگ خرااااااابتم بامرام![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اندازه صد کرم کراک دوست دارم /خیلی زیاد نیس فقط حکمش اعدامه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای کاش... نامم به جای اسفندیار... قسمت یار بود...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستان را یاد کردن عار نیست، قیمت یکsmsکه صد دینار نیست، قدر دوستان را بدان تا زنده ای، بعد مردن دوستی در کار نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من (خدا)را در قلب کسانی دیدم که بدونه هیچ توقعی مهربانند درست مثل تو[divider style="solid" top="20" bottom="20"]می دونی فرق تو با پنالتی چیه ؟ پنالتی ۵۰ درصد گله اما تو صد درصد گلی ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای روزهای خوبت دعا می کنم. روزهای خوب تو ربط عجیبی دارد به حال خوب من...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درسته که ما جداییم نگو که بی وفاییم. ما اهل هر کجاییم. مخلص بعضاییم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میدونی بعضی شبا چرا زود صبح میشه؟ چون خورشید هم دلش برات تنگ میشه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق روزی اگر نبودم، تنها آرزوی ساده ام این است: زیر لب بگویى :“ یادش بخیر[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه توپت افتادخونه همسایه وپاره اش کردن ناراحت نشوچون یه دوست دارى که حاظره قلبش بندازه زیرپات تاباهاش بازى کنى[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﮑﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﮑﻦ ، ﻣﺨﺘﺎﺭﯼ / ﻟﯿﮑﻦ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻨﺞ ﺩﻟﻢ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﯼ داری[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻳﮏ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺩﺍﻍ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻣﻨﯽ... 
ﻛﻨﺎﺭﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺨﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻭﻗﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﺩﻝ...
 ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻧﺖ!
 ﭼﺎﯼ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﻡ ﺍﺳﺖ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]غم داشتن بخشی از زندگیست،ولی غمخوارنداشتن عذاب زندگیست. غمخوارتم رفیق![divider style="solid" top="20" bottom="20"]من رفیق قصه هاتم هر جا بخوای باهاتم.قصه گوی شباتم بخوای نخوای فداتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت بار سنگینیست!کسی بر دوش می گیرد، که یک دنیا "وفا" دارد....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینجا " زمین " است بدبختی را " مستند " می کنند، خوشبختی را " سریال " و از جدایی ها " فیلم سینمایی " می سازند!!!✘♡[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه شاخه گل رز میتونه باغ من باشه ویک دوست مثل تو میتونه دنیای من باشه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باحالترین عزیزت کیه؟الف:من 
ب:الف 
ج:الف وب 
د:همه موارد.خ:هیچ کدام.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آموخته ام که با پول میشود تختخواب خرید ولی خواب نه!ساعت خرید ولی زمان را نه!مقام خرید ولی احترام نه!کتاب خرید اما دانش نه!دارو خرید اما سلامتی نه!خانه رو خرید ولی زندگی نه! و بلاخره میتوان قلب خرید ولی دوست خوب را نه...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺩﺍﺭﻡ !!! ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﻗﺮﺹ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ! ﻋﻼﺟﺶ ... ! ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻ ﺍﻭﺭﻥ ﻓﺤﺶ ﺍﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﻡ !![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭ ﻻﺑﻪ ﻻﻱ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎ ﻳﻢ، ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻱ..!!!ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺗﻢ ﻧﮑﻦ...!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانی تو پناهگاهی ست... تا پرندگان پاییز را از زمستان این کوچه بگذراند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باتو میشه دنیارو داشت
ازبی کسی پروا نداشت
بااین همه معرفتت مگه میشه دوستت نداشت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه گل رو دیدی.وقتی بهش دست میزنی خارش خونتو میریزه.خارتم گل من.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﻪ ﯾﻠﻮﻥ ﺭﻓﯿﻖ ﻭﻩ ﺷﯿ ﮐﺮﺩﻩ ﻧ ﺑﺎﺭ; ﭼﯿﺶ ﮐﺮﻭ ﭘﻫ ﯾ ﺗﻮ ﺩﻟ ﮐﻪ ﺭﻭ ﻫﺎﻭﺍﺭ; ﺩﺍﯾﯿﻢ ﻓﮑﺮﻭ ﺗﻮ ﻣﻬ ﺑﺮﯾﻮ ﺟﻬ ﻻﻡ; ﻣﻬ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﯿ ﺗﻮ ﺩﻟ ﮔﯿﺮ ﻭ آرام[divider style="solid" top="20" bottom="20"]۵جره چشاتم، ۴پایه نگاتم، ۳تاره شباتم، ۲رشکه صفاتم، ۱کلام خاک پاتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻏﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺎﺯ ﺑﻮﺩﻡ ﺷﺒﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺍﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﻭﻓﺎ ﻏﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میخوام اسم تو رو با صابون تو ابرا بنویسم تا وقتی بارون میباره،همه کف کنن!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]نگاه زیبای خدا رابرایت آرزو میکنم چون وقتی نگاه او به سمت توست به دیگری نیازمند نخواهی شد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]لوتیان را مرام است و عاشقان را کلام و تو دریک کلام عِند مرامی با مرام ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﻪ ﻓﻨﺠﻮﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﮔﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﻓﻪ! ﺩﺭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍ ﺭﻭ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی دلگرمی یه دوست;
معجزه ای میکند!!
که گویی خدا روی زمین کنار توست..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]چای داغ،آری یک استکان چای داغ،مهمان منی، کنار پنجره...
وقت تنهایی در سرما،نوش جان، چای رفاقت من برای شما همیشه تازه دم است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد،مثل خوردن یه فنجون چای گرم زیر برفه.درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی آدمو دل گرم می کنه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]انواع چیپس: 1:ساده مثل دلت 2:نمکی مثل اشکت 3:سرکه ای مثل حرفات 4:فلفلی مثل چشات 5:گوجه ای مثل لبات[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تقدیم به کسی که اسمش انتها ندارد ، محبتش پایان ندارد ، فراموشیش امکان ندارد . ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]1تای منی 2نیای منی 3تاره شبهای منی 4ره دردهای منی 5جه افتاب منی 6شه عمره منی 8-7بار میگم: 9کرتم 10مت گرم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفﯿﻖ!!... اﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ... ﺩﯾﺪﯼ ﺗﺎﺑﻮﺗﻢ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﻪ!!... اگه ﻧﻤﯿﺎﻡ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ!!... ﺣﻠﺎﻝ ﮐﻦ!!... .. ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ... ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯﺕ ﺑﺎﻻ تﺮ ﺑﺎﺷﻢ!!... ﺑﻌﺪﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﺗﻢ!!... ﻫﻤﯿﺸﻪ!!...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شبی دنبال معنایی برای دوست می گشتم،توبالاتر زمعنا و من بیهوده میگشتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"رفاقت بارسنگینیست! کسی بردوش میگیرد،که یک دنیا"وفا"دارد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از حق نگذریم.
گذرت ازمن حق نبود...
بگذریم یا حق.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه تودنیاجفت بودی جات روجفت چشام بودچون تکی جات توقلبمه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بعضی ها مرد به دنیا میان،بعضی ها رو روزگار مرد می کنه،تقدیم به تو که مرد بدنیا اومدی و تو روزگار نامرد ،مرد موندی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یک نفس یاد خدا/یک سبد خاطر آسوده و شاد/یک بغل شبنم آرامش صبح/یک هزار آینه از جنس دعا/همه تقدیم شما . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست دولت بی دوست در جهان پابنده نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شـازده کوچولو ببخش ، در سیـــاره ما اینطور می گویند: "ما باهم دوست هستیم " اما کسی عــاشق نیست ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت باهاش چی مینوشتی؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یخ واسه اینکه آب رو خنک کنه خودش رو فدا میکنه آهای رفیق! یخ روزگارتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]|♥♥♥[☺/___ ""@""""""@" یه وانت عشق و رفاقت واسه گلم...!++++[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هیچ بارانی ردپای دوستان رااز کوچه ی خاطراتمان نخواهدشست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺎﺯ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪ ﻡ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ .ﺩﺭ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩﻡ ﺭﻭﯾ ﺍﻭ . ﺩﯾﺪﻡ ﻏﻢ ﺍﺳﺘ ﺩﺭ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ .ﺍﯾ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﯿ ﻭﻓﺎ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﻭﻓﺎ. ﻏﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻧ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نفس باد صبا،عشقی از جنس طلا،دوری و دفع بلا،یاری از سو ی خدا همه تقدیم شما![divider style="solid" top="20" bottom="20"]لنگ کفش تو را به یک گونی چکمه نمیدهم؛حتی اگر تمام دنیا گلی باشد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت را از دستفروش نخریدم بلکه تو کوچه پس کوچه هاى خاکى محلمان یادگرفتم پس خوب مى دانم که براى کدوم رفیق ،زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکى ام رابگیره و از زمین بلندم کنه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﮔﻪ ﻫﺸﺖ ﻻﻳﻪ ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺯﺕ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻴﮑﻪ ﻣﻴﮑﻨﻪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تنهاچیزی که فروغش به خاموشی نمیگراید خاطرات خوب باهم بودن است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست خوب را باید روی چشم ها گذاشت کجایی... چشم هایم بهانه ات را گرفته اند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق خوب مثل ستارست که اگه هزارشبم نبینیش بازم خیالت راحته که سرجا شه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شبی ساقی زمن پرسید که جانا آرزویت چیست؟ بگفتم شادی دوست که جز او آرزویم نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق ؛ معامله فسخ شد در قبال دنیا ، یک تارمویت را می خواستند
ندادم !!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدمیان به لبخندی که بر لبی نشانند ، به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که می کاهند ، می مانند ، بی شک تو ماندگاری[divider style="solid" top="20" bottom="20"]با خون غم نوشتم غربت مکان ما نیست/از یاد بردن دوست هرگز مرام ما نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زمان هیچوقت دردی رادوانمیکنداین ماهستیم که به مروربه دردعادت میکنیم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر‎ ‎وقت تنها شدی ستاره‎ ‎ها روبشمار‎ ‎اگرکم اومد.قطرههای بارون روبشمار. اگربنداومد روى رفاقت من حساب کن چون نه کم میاد. نه بند میاد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگراز تمام قلب های دنیا خسته شدی به یاد قلبی باش که هرگز از یاد توخسته نمیشود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستان واقعی‌ جواهراتی هستند گرانبها که بدست آوردن آنها سخت و نگه داشتنشان سخت تر است. لطفا در حفظ و نگهداری من کوشا باشید![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دل رو زدم به دریا زدم برات پیامی فقط برای اینکه نگی که بی مرامی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امیدوارم تو خونت پماد سوختنی داشته باشی چون برات یک بوس داغ فرستادم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی شوق رسیدن ب همان فرداییست ک نخواهد.نه در دیروزی و نه در فردایی.ظرف امروز پر از بودن توست.زندگی رو دریاب[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قشنگترین عشـــق: نگاه خــدا به بنــده هاشــه سپـردمت دست همون نگـــاه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی خلوت دوستت را به هم بریز تا بداند که تنها نیست,آرزوی ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم, حتی...به مساحت یک یاد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﺎ ﺭﺳﻢ ﺩﻭﺳﺘﯿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺶ ﺩﺭﺳﻔﺮﻩ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﺪﻭ ﺳﺮﺩﺵ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﮑﯽ ! ﭼﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﻭ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می‌ارزد،دوست واقعی است و تو بهترین گنجی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درمرام مارفیقان نیست رسم ترک دوست عهدباهرکس ببندیم جانمان تقدیم اوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شاخ ک باشی... جات رو سر گاوه عزیزم... نه رو سر ما...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من ازمعبود یکتایم فقط یک چیز می خواهم نگیرد هرگز ازقلبت امید استجابت را[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اونقدر مرامت فابریکه که تو هیچ نمایندگی قطعاتش پیدا نمیشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻭﺳﺘﯿﻬﺎﯼ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ.
ﻫﺮﺟﺎﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺵ،
ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻡ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست خوب خوشبختی را دو برابر و بدبختی را نصف میکند. [divider style="solid" top="20" bottom="20"]من براى متنفر بودن از کسانى که از من متنفرن وقتى ندارم زیرا درگیر دوست داشتن دوستانی هستم که مرا دوست دارند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مسیرها همه تاریک وچشمهایم خسته.دراین گذرسخت انچه به من حس عبور میدهد خاطرمهربان کسانی ست که قشنگترین لحظات زندگیم رادر کنارشان سپری کردم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر پنجره ای زیباست اگر "تو" میان قاب آن طلوع کنی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گوشه چشمى از نگاه خدا براى خوشبختى کافیست تورابه تمام نگاهش می سپارم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﻓﯿﻖ...! ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ... ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زجر آورتـریـن آدمهــا اونایی هستن که نـه اونقــدر بـدن که ازشــون نـاامیـد بشـی و نـه اونقــدر خوبـن کـه ازشـون مطمئـن بـاشـی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن دوستای خوب مثل ستارن کم نورمیشن ولی هرگز خاموش نمیشن میدونم واست کم نور شدم ولی نزار هرگز خاموش بشم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نبینم گرفته باشی رفیق... که به خاطرت شهری را به نماز آیات در می آورم تقدیم به همه دوستان[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فردا بیا دادگاه تکلیفمون معلوم بشه,تیر مرامت خورده به قلبم, رضایت بی رضایت.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻨﻔﺲ...؛ ﺷﺮﻭﻉ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ﻋﺸﻖ...؛ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ....؛ ﻗﻠﺐ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻳــﺎﺩﺗﻪ ﺑــﻲ ﻣــﻌﺮﻓــﺖ ......... ﻣــﻴﺨــﻮﺍﺳــﺘﻲ ﺑــﺸﻲ ﺳــﻨــﮓ ﺻــــﺒــــﻮﺭ ﻡ ..... ﺗــﻮ ﺷﺪﻱ " ﺳﻨــﮓ " ﻭ ﻣــﻦ ﻫــﻨــﻮﺯﻡ ﮐــﻪ ﻫــﻨــﻮﺯﻩ " ﺻــﺒﻮﺭﻡ!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آخر چه شد که این همه نامهربان شدی چیزی که خوش نداشتم ای دوست! آن شدی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این منم: a اینم تویى: A گرفتى مطلبو؟ بابا میگم کوچیکتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﮓ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ .. ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻨﮕﯽ ﻛﻤﯿﺎﺑﻢ ... ﺁﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ؟ ......[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای محبتهایی که عمیقند, ندیدن و نبودن هرگز بهانه از یاد بردن نیست..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارزش دوست برایم آنقدر هست که حاضرم برای قدم هایش پل عبور شوم
حتی اگر نگاهش برای لحظه ای به زیر پایش نیفتد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست بجز دوستیت نیست مرا میسوزم و از تو خبری نیست مرا خواهم که به آسمان دلت پرواز کنم اما چه کنم بال و پری نیست مرا[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ همه ﺍﺯ " ﺳﻨﮕــ ﺷﺪﻧﻢ " ﺣﺮﻑ مىﺯﻧﻨـــﺪ ... !!ﺳﻨﮕـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ اﺯ ﻫـــﺮ خاکى خاکى تر ﺑﻮﺩ ! ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن اگه یه دوست جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد،برای بودنش ازش تشکرکن... ((متشکرم که هستی))[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه هر39 روز یه بارحال رفیقتو بپرس که اگه مرده بود به چهلمش برسی!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاه یادم می رود دوستانم را یاد کنم
اما
یادم نمیرود چقدر دوستشان دارم [divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ : ﭘﻮﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﻥ... ﻟﺒﺎﺳﺎﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﭙﻮﺷﻦ ... ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ ...... ﻗﻮﻟﺸﻮﻥ ﻗﻮﻟﻪ... ... ... ﯾﻪ ﺩﻝ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻣﯽِ ﺁﺩﻣَﻦ ﺗﻮﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ... ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ "" ﺩﻭﺳﺖ "" ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺎﺷﻦ ﺗﺎ ﯾﻪ "" ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ..."" ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻃﺮﻑ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻩ... ﯾﻪ ﮔﻮﺵ ﺧﻮﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺷﻮﻧﻦ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺩﺍﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﻮ ﮐﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﻫﯽ ﻏﺮﻏﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ.. ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺍﻭﻧﻪ.... ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﺍ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰِﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ! ﺷﺎﯾﺪ ﮐــــﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘﻦ , ﻫﯿﭽـــــــﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﺸﻮﻥ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امیدوارم که به اندازه مژه کوچک ردیف پایین چشم پشه،غم تو دلت نباشه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]پین کدتیم رفیق!سه باراشتباه بزنی فنامیشیم...درست بزنی فدات میشیم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن بزرگترین ثروت هر کسی مهربونیشه، چطوری مایه دار..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی تکرار دوستت دارم نیست فهمیدن ناگفتنی های کسی است که دوستش داری... دیگر بهانه ات را نمی گیرم خیالت همه جا با من است و زندگی زیباست فقط از اینکه دیگران دیوانه صدایم می کنند کمی آزرده ام بگو یادم تو را فراموش و بگذر... به معنای شکستن![divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترینم!
ای دوست!

"یادگار دیروز"!

دل من سیر برایت تنگ است...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭﻣﺮﺍﻡ ﻣﺎﺭﻓﯿﻘﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﺳﻢ ﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﻬﺪﺑﺎﻫﺮﮐﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺟﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﺍﻭﺳﺖ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بابا مخلصتم چاکرتم خاک زیر پاتم،آره رفیقتم هر جا باشی منم باهاتم،تو قندی و نباتی شیرینی آبنباتی،بذار بوست کنم من یه بوس شکلاتی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هزارشاخه گل سرخ ازگلستان کوچک قلبم پیشکش وجودآسمانیت،به خاطرمهربانیت![divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده میمونه بخوری تموم میشه نخوری حروم میشه تامیتونی اززندگیت لذت ببرچون درهرصورت تموم میشه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺎﺭﮊ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﺍﺭﺩ ! “ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺧﺮ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستیت: زلال, مرامت: وفا, ظاهرت: سکوت باطنت: دریا, وجودت: عزیز, داشتنت: رؤیا, ارزشت : بالاتر ازطلا , حافظت : فقط خدا.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام میگما:این یارو که اسمش بالای گوشیت افتاده،خیلی خرابته![divider style="solid" top="20" bottom="20"]نام زیبایت رو برروی گلبرگی از گل یاس حک کردم وان راباتمام آرزوهای خوب به باد سپردم وبرایت آنچه رادر دلت بود آرزو کردم وپروانه هارو قسم دادم برای برآورده شدن آرزوهای قشنگت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﯽ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻫﻤﯿﻦ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میدونی وقتی برات پیام نمیدم یعنی چه؟یعنی پیامی در خور مرامت ندارم!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوران خوش آن بود که با دوست به سر شد باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]‏ .*''''""*.*"''''"*. *. سفارشی .* *. دوستت دارم .* ‏ "*. ‡ .*" ‏ "*.*"در عالم رفاقت محبت تقدیمت میکنم تادربیگانگیهاى فردا فراموشم نکنى[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درتقویم دوستی این رابه ذهنت بسپارروزی به نام (فراموشی)وجودندارد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قلب واقعی مادرخاک نیست بلکه درقلب دوستانی است که مارا فراموش نمیکنند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تمام خوبی ها را برایت آرزو میکنم نه خوشی ها را ... "خوشی" آن است که تو دوست داری و "خوبی" آن است که خداوند برای تو دوست دارد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر وقت حرف رفاقت شد سرت رو با افتخار بالا بگیر و بگو دوستی دارم که بگم بمیر،،،،میمیره!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]فدای رفیقی که آتیش معرفتش جنگل بی معرفتها رو خاکستر کرده![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻗﺮﺍﺭﺑﻮﺩ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ! ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﻤﻮﻧﻢ ...... ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻖ ..... ﻫﻤﯿﻦ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیایید شماره کنید زخمهای پشت مرا ... به شمار دوست های من می رسد ! ببخشید اگر برای دوستی تان جایی نیست ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سعی کن آنقدرکامل باشی;که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران;گرفتن خودت از آن هاباشد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرسنگ درمسیرآب نبود صدای آب زیبا نبود! . پس ازسنگ های سر راهت غمگین نباش![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای رفیقان طریقت دردی عشقی من چاره کن.نام به جاریک بم کوژن نام به خنجرجرگم پاره کن.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ی دونه گل برات فرستادم،برگشت پیشم،بهش گفتم:چرااومدی؟گفت:اونی روکه دیدم،اینقدرگل بودکه خجالت کشیدم بگم منم گلم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستى هاى دیرینه معناى زندگى هستند هرجا هستى باش
به یادت حس خوبی دارم
[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دنده موتورتیم بزن تو سرمون خلاصمون کن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﮑﻠﯿﻔﻤﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺸﻪ ۰ ﺗﯿﺮ ﻣﺮﺍﻣﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ! ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿ رضایت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عمر آدم کفاف نمیدهد به آخر جاده معرفت برسد,آهای تو که آخر این جاده ای " سلام"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت فقط رفاقت موجای دریا که هیچ وقت پشت هموخالی نمیکنن؛؛ موج دریاتیم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدم است دیگر یک روز حالش خوب نیست... تو بیا رفیق حالِ بدمان را خوب کن...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ دوﺳﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﺮ ﻣﻨﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎزﯾﻦ... ﭼﻮن دارم یه دﻧﯿﺎ آرزو ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯿﺒﺮم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدم بزرگها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند. همه چیزها را ساخته و آماده می خرند. ولی چون کسی نیست که دوست بفروشد آدمها مانده اند بی دوست✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﯾﮑﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ/ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺳﻢ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺎﻥ، ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻥ ،ﻭﻟﯽ ﺣﻖ ﺧﯿﻠﯿﻬﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮﺩ/ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻛﻢ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺭﻓﻴﻘﺶ ﻛﻢ ﻧﻴﺎﺭﻩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترین سلام تقدیم به کسیکه معرفتش دریاست،گهگاهی قلب پاکش یادماست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام بیمارستانم آب جوش ریخته روسینم فعلا با کسى دراین مورد صحبت نکن اگه خواستی بیا پیشم ، بیمارستان ولیعصر ،طبقه دوم، بخش سوانح و سوختگی، اتاق 2 ، روی در نوشته سینه سوخته های رفاقت![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ... ﺩﺭﺩ !!! ﻫﻢ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﺭﺯﺍﻥ !! ﻫﻢ ﮔﯿﺮﺍﯾﯿﺶ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﮐﺮﺩ ... ﻧﺎﺑﺎﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ !!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]فرقی نداره حکم چی باشه رفیق ، شما همیشه لازمی . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ، ‌ تو ‌ فقط همیشه ردیف باش[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر برجای من، غیری گزیند دوست، حاکم اوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از همان روز که مسکین سرای تو شدم/به تو سوگند که نمک گیر عطای تو شدم گر کسی سلطنتی یافت به خود مینازد/من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]حکایت رفاقت من با تو،حکایت "قهوه" ایست،که امروز به یاد تو...
تلخ تلخ نوشیدم !
که با هر جرعه...بسیار اندیشیدم،که این طعم را دوست دارم یا نه؟!
و آنقدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن،که انتظار تمام شدنش را نداشتم!
و تمام که شد،فهمیدم،باز هم قهوه مىخواهم!
حتی،تلخ تلخ! ..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست،معجزه توئی که بین میلیون دوست ،تکی..![divider style="solid" top="20" bottom="20"]این روزا دختر و پسرها از عشق و دوستی هیچ نفعی نمیبرند اونایی که منفعت میبرند: رستورانها ، کافی شاپ ها ، ایرانسل و همراه اوله !![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سوزن رفاقتت در تیوب قلبم فرو رفت و کفت فسسسس تازه فهمیدم بنجرتم رفیق[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نظریه ی جدید:یاد کردن دوست گناهیست بزرگ!خوشم میاد اصلا اهل گناه نیستی!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی گلی است ک فقط در دل پاک وبی الایش میروید و تو مفهوم ان گلی[divider style="solid" top="20" bottom="20"](((@....نیم کیلوباش ولی مردباش[email protected])))[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفیق،اگه بین ما چیزى به هم خورده فقط استکان بوده که اونم به سلامتیت...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی معلم بی رحمیست اول امتحانمیگیردبعددرس میدهد ، باشروع هرصبح فکرکن تازه به دنیا آمدی مهربان باش و دوست بدارشاید که فردایی نباشد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آروم باش رفیق...تقصیر ما نیست....بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند....نه ماندگار...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیابا هم باشیم.. نه یکسال بلکه یک عمر.بگذار آوازه ی رفاقتمان چنان درشهر بپیچد که رو سیاه شوند آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درزندگانی به یاد سه تن سوختم اول: مادرم که چشم به اودوختم دوم:پدرم که مردانگی ازاوآموختم.سوم:رفیقی که جز مرام ومعرفت ازش چیزی نیاموختم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت مثل برگ درخته وقتی ازدرخت کنده میشه بازبه پاش میفته، برگتم عزیزم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]رفاقت را از دیده بیاموز، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این اس ام اس رو میفرستم برای همه خوب ها که سخت مشغول شطرنج زندگی هستند و نمیدونند که ما،مات رفاقتشون هستیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه یه روز چشمات پر اشک شد و دنبال یه شونه گشتی که گریه کنی صدام کن . بهت قول نمی دم که ساکتت کنم…ولی قول می دم که پا به پات گریه کنم رفیق![divider style="solid" top="20" bottom="20"]زیاد هستن آدم هایی که میخوان مال اونا باشی. اما خودشون مال تو نیستن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن غروب جاییه که آسمون واسه زمین میمیره. غروبتم رفیق...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]با معرفت ترین چیز البومه چون اگه هزار سال هم سراغش نری باز هم عکستو تو دلش نگه می داره .آلبومتم عزیزم. (‏ ‏(.¤*dihaVahid*¤.)‏ ‏)‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی"گندمکی"است در معبد" یاد "، چون که باخوشه ذخیره است به آفت نرود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻩ، ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻢ ﺷﺪﯼ . ﺑﯿﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ . ﻧﺰﺩﯾﮑﺖ ﺑﺎﺷﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ . ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺨﻨﺪﻩ، ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ، ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﻪ، ﺑﺠﻨﮕﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺨﻮﺍﺩ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ .... ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺩﻭﺳﺖ؛ ... ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ........[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاه یک نگاه آنقدر مهربان است که چشمانمان رهایش نمیکند،.. و گاه یک*دوست*آنقدر عزیز است که برای همیشه در قلبمان میماند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر دیوانگی نیست پس چیست؟ وقتی در دنیای به این بزرگی. . . دلت فقط هوای کسى را میکند که هست ولى نیست. . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست خوب مثل لواشک مى مونه حتی اگه بهش فکر کنی دهنت آب میفته.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دیشب دفترچه قسطامو ورق میزدم تمومی نداره لامصب... تا آخر عمر بدهکار مهربونیاتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]نفهم بی شعور احمق کثافت بی لیاقت به کسی میگن که قدر گلی مثه تو رو ندونه!! //[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به قلب مانزدیک تراست آن کسی که ازچشم های مادوراست![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻳﮏ ﺩﻳﺎﻟﻮﮒ ﺯﻳﺒﺎ (ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﻴﺒﺎﺑﯽ): ﺑﺒﻴﻦ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ، ﺑﺎﺵ. ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﺎﺵ. ﻗﻬﺮﯼ، ﺑﺎﺵ. ﻫﺮﭼﯽ ﻣﻴﺨﻮﺍﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺵ. ﻭﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯽ! ﻓﻤــــﻴﺪﯼ؟؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فکر کردن به بعضی ها لبخندی از شادی بر لبانم مینشاند چقدر دوست داشتنی هستند این بعضی ها[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آییـــنه بهترین دوست این روزهاى من شده هر چقدر هم که گریه کنم... هــــــــرگز نمـــــــــى خنده...✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]dir shenakhtamat!to kheili khub budi...vali khodat nabudi!be rasme refagate dirineman,cheshmanam ra mibandam,,to ham negabat ra bardar, rafig...bogzar suratat havayi bokhorad!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزهای سختم که تموم شد ، میرم میزنم رو شونه خدا، میگم جنبه رو حال کردی........؟![divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه باغبون برای داشتن یه گل قشنگ نوکر هزار خار میشه!باغبونتم گلم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تقدیم به تنها صدف دریای خاطره ها، که مرام او بی کرانی اقیانوس هاست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ازپنجره روزگار که به درخت عمر مینگرم خوشتر از یاد رفیقان ثمری نیست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تورو برای کریسمس میخوام!:*@};-;)‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میگن تمام گلهای دنیا احتیاج به خاک دارند پس خاک زیر پاتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]گوته می گه: دوست خوب مثل کوه می مونه وقتی نزدیکشی نمی بینیش. ولی وقتی ازش دور می شی تازه می بینی چقدر بزرگه؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]----------*---------- این یه تار موی توه که به تمام دنیا نمیدمش.... حتا اون شپش وسطشو رفیق![divider style="solid" top="20" bottom="20"]احکام رفیق... 1.دیدنت واجب 2.به یادت بودن مستحب 3.فراموشیت مکروه 4.ندیدنت حرامه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣـﺮﮔـﻢ ... ﻣـﺮﺍ ﺑـﻪ ﺧــﺎﮐــ ﻧﺴﭙـﺎﺭﯾــﺪ؛ ﺩﻭﺳـﺘـﺎﻧــﻢ ﻋﺎﺩﺗـــ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﮐـﻪ ... ﺩﯾــــﺮ ﺑﯿــﺎﯾﻨـــــﺪ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدمهای ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند. آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب “آدمیّت” می دهند..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]می گن خدا ابر رو به گریه در میاره تا گل بخنده پس هر وقت بارون اومد یادت نره بخندی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]" رای دادگاه"درخصوص اتهام شما دایربرحمل مرام و توزیع بی رویه محبت ونگهداری بی حد معرفت وعلاقه وافر به دوستان,باتوجه به سوابق ودفعات وبیم ارتکاب مجدد,بارعایت ماده٢٢ق.م.ا.به حبس ابددرقلب اینجانب محکوم میشوید.رای صادره حضوری وقطعی است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]می دونی فرق تو با عطر چیه؟؟؟ عطر یه روز گل بوده ولی تو همیشه گلی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امشب با بقیه شبها فرق میکنم... بدجور خواب دارم... حس میکنم پلکایم همدیگر را لمس کنند ... دیگ از هم جدا نمیشوند... پیامى بزن تا خواب از بى خواب شوم...✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺳﻮﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﻑ ﺩﺍﺭﻩ،ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ/ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﺩﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ : .1 ﺗﻮ .2ﺑﻘﯿﻪ ﺁﺭﻩ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﺎﺳﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هی لوطی ... اگه مسیرت جلوی آینه افتاد: بی زحمت این رفیق ما رو ببوس... //[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بایک فنجان چای هم میتوان مست شد...اگربه سلامتی توباشد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]در گذر زمان،لابلای ازدحام آمد و شد روزها، از مهر من به تو کم نخواهد شد،چرا که ریشه های دوستیمان ژرفتر از عبور لحظه هاست.حتی اگر مجال صحبتمان نباشد یاد تو با خاطر من در گفت و گوست ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]In toee: O-----<-----< in ham manam: o-<-< gerefti matlabo? . . . . . baba migam: kuchiketam;-)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه ، پس هیچ وقت زیر بارون نرو ، چون شیرین ترین دوستم را از دست می دم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی خلوت دوستت را به هم بریز! تا بداند که تنها نیست... ارزوی ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم حتی به وسعت یک یاد....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دیروز روز جهانی آوارگان بود توقع داشتم یه تشکر خشک و خالی از ما میکردی که یه عمره آوارتیم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای smsلطفا ب بعضیا بگو که بعضیا خاطر بعضیا رو نه بعضی وقتا، بلکه همیشه ی وقتا خیلی بیشتر از بعضیا میخوان... از طرف (بعضیا)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عشق فقط عشق لاتی، شیش ماه زندان بی ملاقاتی، عرقو شراب باهم قاطی، فک نکنی ما لاتیم، ما فقط خاطر خواتیم.,,[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یک نظر در خود نگر تا کیستى عاشقى, مستى, خمارى, چیستى, جمع هستى را بزن برنیستی;-)هرچه هستی بامرامی بیستی:-*[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﯽ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻭﻋﺪﻩ " ﻫﺎ " ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ - ﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ، ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣــــﺘﯽ ﻣﺠﺎﺯﯼ . ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺒﯿﻦ ، ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻮﺩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر جا هستی از سمت چپ و راست تا ۱۰۰ کیلومتریت هرچی آدمه فدات رفیق....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]پیکان 48دیدی؟
خراب میشه دیگه درست نمیشه! اونجوری خرابتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستان فرشته هایی هستند که شما را بر روی پاهایتان بلند میکنند،زمانی که بال های شما به سختی به یاد مى آوردند چگونه پرواز کنند![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه غم داشتی یه روز...اگه حس کردی خدا حواسش نیست به شما...اگه دنیا به سازت نمرقصید...تو برقص....نترس...بمون...بدون تنهات نمیزارم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امروزبرایت اینگونه دعا کردم:خدایا بجزخودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگاراو!پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین دردلش!اخلاص در کردارش!روشنی دردیده اش!بصیرت درقلبش و روزی پربرکت درزندگیش![divider style="solid" top="20" bottom="20"]برلب دریاى حسرت، خانه اى دارم قدیمی.
از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمى،گاه وبیگاه یادی از ما میکند، بامرامش شرمسارم میکند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عاقبت گر عمر باشد ماندگار.میگذارم این سخن بر یادگار. می نویسم. روی کوه بیستون. زنده باد دوستان خوب روزگار![divider style="solid" top="20" bottom="20"]رسم رفاقت ان است باهم پیر شیم نه ان که نصف راه از هم سیر[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این پیام جهت زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی همیشه به یادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی را دوست ، معنی میدهد قهر هم با دوست ، معنی میدهد هیچ کس با دشمن خود ، قهر نیست قهری او هم نشان دوستی است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی... یادی... نگاهی... اهی... دیدگاهی..پیامی.. کوفتی... لنگه کفشی چیزی بفرس دلمون گرفت...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﺯ ﻫﺠﺮﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﺩﻳﻜﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ ؟ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﻍ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺩ؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺪ ، ﻫﻤﻪ ﺩﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ !! ﺑﺸﻤﺎﺭ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﺸﻤﺎﺭ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﯼ ﺑﺸﻤﺎﺭ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ ﻭ ﻏﻢ ﺭﯾﺨﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺯﺭﺩﯼ ﺑﻮﺩ ،ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺩﯼ ؟ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻤﺎﺭﯾﻢ . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بگذار آواز رفاقتمان در شهر بپیچد! تا رو سیاه شوند آنانکه بر سر جداییمان شرط بسته اند..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گفتند:دنیا را دوست داری یا دوستت را؟ گفتم: ای بی خبران ! دوست من دنیای من است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست / در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میدونی دلیل خسوف و کسوف چیه ؟ خورشید و ماه واسه دیدنت دعوا می کنند![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دلم پیاده روی میخواد، با یه دوست خوب! دلم یه دوست جدید میخواد!! ازونا که حس میکنی سالها دوستت میمونه... بی حاشیه... بی بهانه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست این روزها باهرکه دوست میشوم احساس میکنم آن قدر دوست بودیم که دیگر وقت خیانت است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باچترباشم یا بدون چتر ،فرقی نمى کند،بی دوست خیس بارانم ،دوستی من شبیه باران نیست که گاهی بیاید و گاهی نه ،دوستی من شبیه هواست ،ساکت اما ،همیشه دراطراف تو .(اگه قابل بدونی)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زده ام به خط بی کسی خورده دلم به تکرار تکرار به تکرار من احساساتم تکراری نبود. او دلش ,تنی گرمتر از تن عشق یعنی تن هوس میخواست ای احساسم شرمنده. ,همه چیز تقصیر من بود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ارزش قلب به عشقه،ارزش سخن به صداقته،ارزش چشم به پاکیه،ارزش دوست به وفاست،ولی ارزش تو به اندازه تمام دنیاست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهترین ها همیشه می مانند، شاید جلوى دیدگان نباشند، اما در دل ماندگارند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از غریبى ها نگو من هم غریبم بى خیال... با همه خوش باورى ها بى نصیبم بى خیال... گرچه با هر کس نشستیم باهمه هم پا شدیم... وقت گریه چون همیشه بى رفیقیم ... بى خیال...✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای صمیمی ای دوست , کاه بیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی . ای قدیمی ای خوب , تومرا یادکنی یانکنی , من به یادت هستم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست... این روزها با هر که دوست می شوم احساس میکنم انقدر دوست بوده ایم, که دیگر وقت خیانت است..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه ازخدابخواه تورو تمنای دلی کنه که مثل دل خودت پر ازمحبت باشه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ !! ﻣﻦ ... ﺑﺎ" ﺗـــــﻮ" ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺩﺍﺭﻡ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر کارگردان بودم ؛ صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دلم هوس یک دوست قدیمی کرده یک رفیق شش دانگ،یک آرام دل کسی که امتحان رو در رفاقت پس داده رفیقی که من نگم و اون بشنوه بخندم و حجم بغضم رو در خندم ببینه رفیقی که بگم برو ولی بمونه،وقتی موندنش آرومم میکنه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همه کشنده ها ، ریلی، دریایی، هوایی، زمینی، زیرزمینی، زیردریایی، حبس کشا، مسافرکشا، دندون کشا، منت کشا، نازکشا، دودکشا، عربده کشا، نفت کشا، تیزی کشا، قمه کشا، علامت کشا، پاشنه کشا، دردکشا،
سیگاری کشا، تل کشا، یدک کشا، آبکشا، سر
کشا، ترکشا، سیم کشا،ماله کشا،بندکشا،غم کشا،نقشه کشا،کیسه کشا، زیروروکشا، همشون نمیتونن یه ذره ازمرامتو بکشن رفیق.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻣﺸﺐ ﺭﺍ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ،ﺁﻣﯿﻦ ﮔﻮﯼ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﻋﺎﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مردم هرکدوم آرزویى دارند،یکىثروت مىخواد،یکىجمال،یکى افتخار ولى به عقیده من،دوست خوب ازتمام این هابهتر است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شنیده بودم میگفتند، هر وقت دلت تنگ شد برو کنار ساحل، دریا آدم رو آروم میکنه، اما بعد فهمیدم معرفت بعضی آدما حتی دریا رو هم آروم میکنه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه دزد بودی اولین چیزی که از من می دزدیدی چی بود؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ا١٠+١٠+١٠رتم! نتونستى بخونى!؟ اول جمع کن بعد بخون،نوشتم:اسیرتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یه نفرمیگن اگه توی بهشت باشی وبفهمی رفیقت توی جهنمه چیکارمیکردی?گفت به خداقسم بهشت راهمانندجهنم به آتش میکشیدم تابه همه ی دنیاثابت کنم که لذتی که درهمدردی بارفیق هست دربهشت نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی با صدا شروع میشه بیصدا تموم میشه! عشق با ترس شروع میشه با اشک تموم میشه! دوستی هر جایی میتونه شروع بشه اما هیچ جا تموم نمیشه...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستان سایه گستر لحظه‌های تلخ و شیرین روزگارند،سایه‌ات برقرار.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این"♥" تقدیم به گلى که قشنگترین مخلوق خداست و جاش فقط تو"♥"ماست //[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻬﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فرشته هاهمیشه وجوددارن اما بعضی وقتاچون بال ندارن مابهشون میگیم دوست.تقدیم به زیباترین فرشته ی بی بالم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستیت: زلال، مرامت: عسل، ظاهرت: طلا، باطنت: برف، وجودت: نعمت، داشتنت: غنیمت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]__[ ]_____| ‘[email protected]——@- ‘ این نیسان با یک بشکه محبت قاچاق تقدیم به تو فقط دمت گرم بی زحمت مسیج رو پاک کن نیسان دزدیه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای دوست...!از بس ک صدا نزدی اسمم را"جانم"را ک برایت کنار گذاشته بودم گندید...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست واقعی کسی است که اگر ساعت ها درکنارش بنشینی و صحبتی بینتان ردو بدل نشود،بعد از خداحافظی احساس کنی که ساعت هابااو دردودل کردی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فدای رفیقی که:قلبش یه رنگه عشقش پررنگه چشاش خوش رنگه دل ماواسش تنگه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانى بهترین عطرى است که درگل جاریست وشماخوش بوترین شاخه گل دنیاید[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هروقت بارون اومدبروزیرش تاخیس شی آخه گلهازیربارون خوشبوترمیشن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﺪ . ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ .ﺍﺷﮑﻢ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺍﺯﺣﺴﺮﺕ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺪﻱ ﻭﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ . ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻭﺭ ................[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند..... سلام پادشاه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـــــــــــﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ” ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑــــــﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی آرامشت را بر هم میزنم فقط برای اینکه به یاد بیاوری که تنها نیستی... دوستی داری که دوستت دارد همین...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر وقت گلی رو بو کردی هرگز اون رو نگاهش نکن. چون اگه نگاتو به خاطر بسپاره شوق دوباره دیدنت اون رو پرپر می کنه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گرچه دنیافراموش کندخاطره هارا توفراموش مکن خاطرمارا[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیا دوستی هامون رو محکم به هم گره بزنی که هیچی نتونه بازش کنه حتی " دندون روزگار"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻧﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻫـﻢ ﮐـﻤـﯽ ﺭﺍﺣـﺖ ﺑـﺎﺷـﻢ ... ﻭ ﭘـﺸـﺖ ﺳـﺮ ﺩﻟـﻢ ﺣـﺮﻑ ﺑـﺰﻧـﻢ ! ﺷـﻤـﺎ ﻧـﺸـﻨـﯿـﺪﻩ ﺑـﮕـﯿـﺮﯾـﺪ ؛ ﺩﻝ ﺍﺳـﺖ ﺩﯾـﮕـﺮ ... ﺷـﻌـﻮﺭ ﺍﮔـﺮ ﺩﺍﺷـﺖ ... ﻧـﻤـﯽ ﮔـﺮﻓـﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این SMS نیست! یک احساس پاکه که با صدای SMS میاد تا بگه "به یادتم" /[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﭽــــﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑـــﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡﻓﻘـــﻂ ﺯﻧﺒــــﻮﺭﻫﺎ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨـــﺪﺑـــــــﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ... .ﺩﯾـــﺪﻡ, ﺷﻨﯿـــﺪﻡ, ﺭﻓﺘــــﻢ, ﺁﻣـــﺪﻡ ... .ﻭ ﯾــــﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘــــﻢ .... .ﻧــــﻪ, ﺁﺩﻣــــــﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﯿــــﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨـــﺪ ... .ﻫﺮ ﭼﻘـﺪﺭ ﺻﻤﯿــــــﻤﯽ ﺗﺮ, ﻋﺰﯾــــﺰﺗﺮ ... .ﻧﯿﺸﺸـــﺎﻥ ﺳـــــﻤﯽ ﺗــــﺮ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]هر وقت لبخند به دنبال جایی برای نشستن میگردد,آرزو میکنم لبانت ان نزدیکی باشد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آرام بــــــاش رفیق ! هیچ گرسنـــــــه ای باقـــی نمیـــمانــد.. . شکــــ ندارم همین روزهــــا همه سیر می شوند از "زنــــدگــی"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مخلص کسی که مرامش اونقدر فابریکه که توی هیچ نمایندگی قطعاتش پیدانمیشه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی فدای یه تار موی گلی مثل تو[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه گنج یه دوست خوب همیشگی نیست ولی یه دوست یه گنج همیشگیه!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوستی حرف قشنگی است به خاطر بسپار"تا ز یادت نرود آنچه میان من و توست"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گل لاله,گل نرگس,گل پونه,گل یاس. همه تقدیم به کسی که خودش سالار گلهاست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درتنهاییت کنار پنجره خاطرات، یک استکان چای داغ میهمان من؛
چای رفاقت من همیشه تازه دم است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر دیدی یک پروآنه روی سرت نشسته هیچ وقت آن را نپران.چون آدرس بهترین گل دنیا را به او دادم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست دارم که یه تریلی بخرم..تو بیای کنارم..نه بخاطر اینکه چایی دستم بدی...نه...میخوام پشتش بنویسم ::بوق نزن...سالار خوابه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه رفتن بهترین نیست گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست چه قهر باشیم چه آشتی اصل درست این است که دوستان ما در خانه ی دل ما جا دارند....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﺎهر چی که تلخی بود امتحان کردیم اما دیدیم هیچ چیز تلخ تر از ندیدنت نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینجارادیودل است صدای مراازعمق قلبم میشنویداین یک پیامک نیست یک احساس پاک است که میگوید فراموشی درمرام مانیست![divider style="solid" top="20" bottom="20"]عشق فقط عشق لاتی
6ماه زندانی بی ملاقاتی
عرق و آبجو با هم قاطی
فکر نکنی که ما لاتیم
ما فقط خاطر خواتیم ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]فدای رفیقی که اگه تو دنیاجا نباشه، تو قلبم اندازه ی تموم دنیا واسش جا هست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بـعـضے سَـطـرهـآ رآ نـنوشته میـشود خــوآند مـآنند آدمـ هـآیـے کـ ـﮧ نـدیـده مـیتوآטּ فَـهمید درک کــرد بـا آטּ هـآ بـود و از آטּ هـآ لـذت بـرد مـثل ِ "تــو" مـثل ِ هـمه ے آטּ هآیے کـﮧ ندیدمـ و یـک روز از بـیـטּِ ایـטּ هـمــﮧ فـآصلــﮧ آمـدند و مَـحرمـِ دلـمـ شـدنـد آمـدنـد و شـدنـد "دوســت" دوسـت هـآیـے کــﮧ شـآیـد سَـطر نـنوشـتــﮧ اے بـآشـند بـرآی خـوآنـدטּ و سـطر نـنوشـتــﮧ ے دلــمـ رآ بـخوآنـند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر آدرس منو نداری یاداشت کن :شهرصداقت! میدان عشق! خیابان وفا! جاده صمیمیت! کوچه دل پلا ک راستی ! ایستگاه قلب ! روبروی فروشگاه عشق!جنب تعمیرگاه قلبهای شکسته![divider style="solid" top="20" bottom="20"]از خدا میخواهم انچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه انچه را ارزو دارى زیرا.... گاهى ارزو هاى تو کوچک است وشایستگی تو بسیار...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ... ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ... ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺑﻐﺾ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ... ﺍﺧﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هواشناسى دوست: به دلیل دورى شماهواى دل ناصاف تاقسمتى ابرى همراه باآه پراکنده میباشداین سامانه سوزناک تاروز دیدار پایدار خواهد ماند.‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانی راازمعرفت توآموختم پس مهربان ماندم که معرفت توراماندگارکنم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرچه قیامت عظیم و پرخطراست "امافراق عزیزان قیامتی دگراست"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻮﺩﻧﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺍﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]در قمار زندگی ما در نهایت باختیم !!!! بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برای اینکه یک دوست خوب داشته باشید،یک دوست خوب باشید.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭﻭﻗﺖ ﺍجل، ﻧﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺭﻓﺘﻦ ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺳﺖ ﺟﺪﺍﻣﯿﺸﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯﺁﻥ ﺍﺳﺖ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این یه قانونه! هرچی کمتر در دسترس باشی ارزشت بیشتره! زیاد که باشی میره به حساب آویزون بودنت![divider style="solid" top="20" bottom="20"]باران تکراری نمیشود،هروقت ببارد دوست داشتنیست،تو برای من بارانی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ازکسانیکه از من مـــــــــــتنفرند سپاسگزارم. ، آنها مرا قویتر میکنند
از کسانیکه مرا دوســـــــــــــــــــــت دارند ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر میکنند.
ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشـــــــــــــکرم،آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست .
از کسانیکه با من مـــــیمانند سپاسگزارم، آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتر است مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زنده بادخودمون!!!که همیشه همینی بودیم که هستیم،اماهرکی باهامون بوداون چیزی که نشون میداد نبود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام امشب شب مهربونیه(*)این ستاره روبفرست به دوستای مهربونت(حتی به من البته اگه هستم)بعدش آرزوکن اگه سه تاش برگشت به آرزوت میرسی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام میدونی رفیق? اگه حماقت وجود نداشت نادانی هم معنی نداشت، اگه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود. می بینی؟ دنیا به تو هم نیاز داره.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻭ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﺗﺮ، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به همان قدر که چشم تو پر از زیباییست بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﺎﺭ ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﻓﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ... ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻋﺠﺐ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزمرگم هرکه شیون کند،از دور و برم دور کنید/همه را،مست و خراب ازمی انگورکنید/مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید/ مست ومست ازهمه جا،حال خرابش بدهید /بر مزارم مگذارید بیاید،واعظ/ پیرمیخانه بخواندغزلی،ازحافظ/جای تلقین به بالای سرم،دف بزنید/شاهدی رقص کند،جمله شماکف بزنید روزمرگم،وسطه سینه من چاک زنید/ اندرون دل من،یک قلمه،تاک زنید/روی قبرم بنویسیدکه وفادار برفت/آن جگر سوخته هم،خسته ازاین دار برفت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه اشکم شراب بشه.....! امید هام سراب بشه! جوانیم خراب بشه! تمام هستیم فنا بشه باز هم بیادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]معرفت وصفای دلت را به رخ آسمان میکشم تا به زیبایی مهتابش ننازد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نه سوسولیم نه لاتیم
هرجا باشی باهاتیم
دربه در نگاتیم
خلاصه خاک پاتیم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]دو کس هرگز از ذهن انسان فراموش نمی شوند. اول خدا، دوم رفیق با وفا!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]شبی بادوست به سر بردن دوصددنیابهادارد/ خوشاآن کس که دردنیا رفیقی باوفادارد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زمانه بی رفیقان سخت تلخ است * دل بی دوست گویی پر ز درد است * خوشا با دوستان یکجا نشستن * که دنیا بی رفیقان مثل قبراست .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زخم ها تلنگری شدند بر یک ثانیه احساس زندگی از آخرین ضرربه تو سالها میگذرد اما قلب من هنوز کبود است...!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سرنوشتم مانند قلیان شد....تاکه طعم داشتم بامن بودند....ازطعم که افتادم گفتند: "<سوخت>”
بریم….

شکفتن هیچ گلی به زیبایی لبخند دوست نیست.
بخت واقبال اگربادل ماکج بکند=یازمین داغ شودابرسیاه لج بکند*خشک گردداگرچشمه،اگردریاچه=یااگرماشویم روی زمین بازیچه*بازهم این دل من تشنه یک جرعه وفاست=بازهم یادشماراحتی خاطر ماست
این مسیج فقط برای سالار دلهاست ،
پس برای کسی نفرست ، چون فقط خودت سالاری!
زندگی قشنگه انگار

حتی با پای برهنه

حتی وقتی آرزوهات

قد یه اتاق رهنه. . .

مارابه عنوان هیزم رفاقت قبول کن تا به احترامت خاکسترشویم…
ﺧﯿﻠـــــﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ، ﻧﻪ
ﻃﺎﻗﺖ ….
ﻃﺎﻗﺖ ﮏﯾ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤــــﻮﻡ ﻣﯽﺷﻪ ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧــــــﻪ
آهای سالار
‏|””””””””””|_:!””-.,
‏”@@”””””” “”@”””
یه کامیون محبت برات آوردم.کرایه ما باکیه ؟
علم بهتره یا ثروت؟ هیچکدوم!یه ذره معرفت!؟ که تو یه دنیاشو داری.
یخ واسه اینکه آب رو خنک کنه خودشو فدا میکنه ، آهاى رفیق ! یخ روزگارتم!
کلمه دوست بسیار کلمه بزرگ و زیباییه :
د : دل دریایی
و : وفاداری
س: سعادت یکی شدن
ت : تایی که هیچوقت نباید بین من و تو باشه  . . .
همیشه داشتن”بهترینها”به آدم غرورخاصی میده “مغرورترینم”چون توبهترینی.
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻡ ﻫﺮﮔﺰ *ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ ﺭﻓﯿﻖ*
احمقانه ست !

ولی با همه ی بدیهات ، هنوزم رفیقتم………… نه حریفت !!

کاش اینُ می فهمیدی………!✔

شادی زندگی قابل تقسیم به هر چند بخواهی میشود تو بخشنده باشو شادیت را به همه ببخش
ولی غم هایت را بر دوش دیگران نگذار
نگران فردا نباش ، خدای دیروز و امروزت فردا هم هست. فردایت قشنگ
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﯿﮕﺎﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻓﻨﺪﮎ
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﻮﺯﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﺳﺖ …
ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﺵ ـــ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺷﺎﻝ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ،
.
ﻭ ﺳﺮﺵ ﮐﻼﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ !
.
.
.
.
.
ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺁﺏ ﮐﺮﺩ . . .
اگر قرارست برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم،بهتر آن است آنرا خرج لطافت یک لبخند ویا نوازشی عاشقانه کنیم.شکسپیر
فرستنده :دوست مدرک:رفاقت دلیل:دوست داشتن هدف:یادکردن گیرنده :یه گل
مى د ونى کوچک ترین ذ ره د نیا چیه ? دل منه , چون واسه دیدنت یه ذ ره شده
عمری دیوار بودم و تکیه گاه رفقا،اکنون نیز خراب شده ام و خاک پای رفقا
این پیامکوروبخونى اسیرمنی@نخونی به فکرمی@جواب ندی عاشقمی@جواب بدی دیوونمی@حذف کنی دوستم داری@تک زنگ بزنى خاطر خوامی@حالاچیکارمیکنى؟
بگو
شنیده بودم میگفتند
هروقت دلت تنگ شدبروکنارساحل،آدم روآروم میکنه
امابعدفهمیدم معرفت بعضى آدماحتى دریاروهم آروم میکنه.
ﺳﺎﻣﻮﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﻨﺎﺯﻥ-ﻻﺗﻬﺎﺑﻪ ﻗﻤﺸﻮﻥ-ﮐﺮﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ-ﺷﯿﺮﻫﺎﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺸﻮﻥ-ﺯﻧﺪﻭﻧﯿﻬﺎﺑﻪ ﺣﺒﺴﺸﻮﻥ-ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﮐﻮﺯﺍﺷﻮﻥ -ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﺷﻮﻥ-ﺑﻮﮐﺴﻮﺭﻫﺎﺑﻪ ﻣﺸﺘﺸﻮﻥ-ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﺑﺎﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻣﯿﻨﺎﺯﯾﻢ!
اگه یه وقت توپت افتاد خونه همسایه اونم پارش کرد اصلا ناراحت نباش چون هنوز یه رفیق داری که حاضره دلشو بندازه زیرپات تا باهاش بازی کنی
میگن وقتی لحظه ی مرگ آدما فرا میسره دل کندن از رفیق سخت تر از دل کندن از دنیاست خدایا فقط به عشق رفیقم نه به خاطر دنیا از مرگ بیزارم
دوستی را در دل به جای عشق سپردم!
تا با یاد دوست از غم هیچ عشقی نسوزم…!!
بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی.از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی.گاه و بیگاه یادی از ما میکند.با مرامش مارا شرمسار میکند.
زنده باد کسی که وقتی بردم گفت:
اون رفیق منه
اما وقتی باختم گفت:
من رفیق اونم!!!!
دوستانی هستند به مانند کوههای سر به فلک کشیده، استوار،راسخ و بزرگ،هم صحبتی با آنها شرف است و رفاقت با آنان ضمانت سلامت، در کنارآنها بودن حق است،فراموشی آنان محال و دعا برایشان واجب و شما مصداق آنی.
زیباترین ستایشها نثارآنکه،کاستی هایم رامی بیندوبازهم دوستی رابجامیاورد
گرگها هرگز گریه نمیکنند
بلکه هرگاه دلتنگ میشونند برفراز بلد ترین کوه ها میروند و دردناک ترین زوزه هارا میکشند
گرگتیم داداش
فداى رفیقى که رو طاقچه دلش گاهى قاب مارو هم یه دستمال میکشه

آخرین کلمات ورودی

https://sms ir24 org/رفاقتی-۲/

همچنین ببینید

قهر و آشتی

تسلیم نشو توروخدا یه کم دیگه فقط یه کم نباز نباز که آبروت میره عشقم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *