خانه / عاشقانه جدید / به یاد و خاطر بودن

به یاد و خاطر بودن

ازبرگی زرد وسرخ درپاییزی زیبا؛
به تواى”دوست”سلام
حالت آیا خوبست؟
روزگارت آبی ست؟
همه اینجا خوبند
باز پاییزآمد،مهرتان پرمهرباد،
مدرسه باز شده! 
آب،بابا،نان،… عشق!?!?
قاصدک مى رقصد
بادهم عاشق شده است
تومرایادکنی یانکنی من به یادت هستم
روزگارت آرام ،پاییزت بهار …

دیدی بازهم غافلکیرت کردم!درست لحظه ای که بیادم نبؤدی بیادت بؤدم
آرزویم اینست: تو به باور برسی که در این کنج هیاهوی زمان 
بین بی باوری آدم ها
یک نفر می خواهد، تو سلامت باشی و بخندی همه عمر.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ،ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﻭﯾکﺭﻭﺩ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻨﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺩ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ
ﺩﻣﯽ
ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻝ نبرم
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﻮﺁﻧـﮧ ﺗــَـﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ !
ﻭ ﻫﯿﭻ ڪﺲ ﻧـِـﻤـﮯﺩﺁﻧﺪ
ﭘﺸﺖ ﺍﯾـטּ ﺩﯾﻮﺁﻧﮕـﮯ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺷـﮯ
ﭼـﮧ ﺩﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎטּ ڪﺮﺩﻩ ﺍَﻡ . . .
ﺩﺭﺩ ﻧـﺒﻮﺩﻧﺖ!
ﺒﻮﺩﻧــﺶ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .. ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﻋﺬﺍﺑﻢ ﻣﻴﺪﻫﺪ ..
ﻓﻨﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ..
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯﻩ .. ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻢ ..
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻢ ..
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﻓﺖ ..
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ ….
قاصدکی از باغ دلم به دیدارت آمد،
تا ندایت دهد در تمام لحظه ها بیادتم
ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻭﯼ ﻭ ﻣﻦ

ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ…

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ

ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻫﮏ ﺷﺪﻩ…

ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ…

ﻭ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ همه ی دنیایی….

پیام امد دوست داشتن را چی کسی است لایق
پاسخ دادم انکه یادت می کند در هر دقایق
بازی هر روزه مان بود ،
من و تو: گرگم و گله میبرم.
تو و من:چوپون دارم نمیزارم.
یادم لبریز تنفر از تصویر مبهم پسرکی است
که کاش چوپانم نبود.
نبود و تو میبردی مرا.
نبود و من می بردم تو را.
کجایی؟
باد ما را برد.
در کدام جنگل ،گرگی؟
در کدام چمنزار گوسفند؟
من اینجایم،
چوپان خاطره هایی که شعر می شود به یاد ت
ﺩﻝ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ، ﻛﺎﺵ ﺑﻮﺩﻱ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
به یادتم!
حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام دنیا را قدم بزنم.
ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ… ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ.
ﻫــــﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻦ، ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ …
ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺑﺎﺵ …
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺶ، ﻫﻮﺍﺵُ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ …
ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ، ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﭘُﺰﺕُ ﺑﺪﻩ، ﮐﯿﻒ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ …
ﺑﺎﺑﺎﺕُ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ، ﭼﺎﯾﯿﺶُ ﺗﻮ ﺑﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ، ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺵ ﺑﮕﻪ، ﺑﺸﯿﻦ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺶ، ﺩﺭﺩﺩﻟﺶ …
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎﺱ، ﺍﮔﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ، ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮﺭﺵ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ،ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﻠﺨﺎﺵ؛ ﺗﻮ
ﻫﻮﺍﺵُ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﺵ ﻧﺬﺍﺭ …
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ …
ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ …
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !!!..
تنهاچیزی که هیچ وقت ازقلبم پاک نمیشه”یادِتواٍ”
فراموش کردنت محاله… تودرقلب”منی عشقم”
آن روز که دیدمت بسیار خوشحال شدم
تو بودی همان خنده زیبا
همان طنین همان صدا
همان نوای آشنا
همان چشمان توانا
خواستم فقط بگویم مرا یادت هست
ولی تا نزدیک شدی
تازه دیدم که دیگر
تنها نیستی …
من یاد دل و دل یاد تو را میگیرد
دانی دل اگر یاده رفیقش نکند میمیرد؟
شب آرام مى گذرد من تنها بایاد تو نشسته ام.اگر شب بگذرد هم من از یاد تو نمى گذرم.
اس ام اس یعنى بیصدا وآروم توقلباسرک بکشى وبا زبون بی زبونى بگى بیادتم
روز وصل دوستداران یاد باد/
یاد باد آن روزگاران یاد باد/
گرچه یاران فارغند از یاد من/
از من ایشان را هزاران یاد باد/
بعد از این هم آشایانت هر کس است
باش با او یاد تو ما را بس است
به تو فکر کردم
به تو آره آره…
به تو فکر کردم که بارون بباره…
به تو فکر کردم
…دوباره دوباره…
به تو فکر کردن عجب حالی داره…
درسکوتی که درآن مرگ رواست،سهم من ازتوفقط خاطره هاست،فکرنکن بی تو وبی فکرتوأم،خاطرت درخاطرم سبزترین خاطره هاست
ﺷﻢ ﭼﺸﻢ دو اﺑﺮو ﻧﮕﺎه ﻣن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﻢ ؟ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺲ ﺗﻮ
ﮐﻮ ؟ ﮔﻮش ﮔﻮش دوﺗﺎ ﮔﻮش ، ﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﺎز ﯾﻪ آﻏﻮش ﺑﯿﺎ ﺑﮕﯿﺮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ، ﯾﺎدم
ﺗﻮرا ﻓﺮاﻣﻮش ﭼﻮب ﭼﻮب ﯾﻪ ﮔﺮدن ، ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮی ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻦ ! دق ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﯿﻤﯿﺮم ، اﮔﻪ دور ﺑﺸﯽ از ﻣﻦ دﺳﺖ دﺳﺖ دوﺗﺎ ﭘﺎ ، ﯾﺎد ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪه اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎدت
ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ، ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺮم ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻣﻦ ؟ ﻣﻦ ؟ ﯾﻪ ﻋﺎﺷﻖ ، ﻫﻤﻮن ﻣﺠﻨﻮن…
ﺳﺎﺑﻖ…..
گریه های شبونه این خط___اینم نشونه+
آن دو چشمان تیز بین و نکته گیر
در من انگار نکته بد دیده است
من نمیدانم که او
با چه مقیاسى مرا سنجیده است
من همان هستم که بودم
شاید او
چون مرا دیوانه ى خود دیده است
بی وفایى میکند
تا بلکه من
دور ز دیدار او عاقل شوم
او نمیداند که من
دوست میدارم ” جنون عشق ” را
من نمی خواهم که حتى لحظه اى
لحظه اى از یاد او غافل شوم
“به یادهم” بودن قشنگ ترین هدیه اى است که نیازبه “باهم بودن” ندارد.
آن نازنین کجاست که یادم نمیکند.صدغم به سینه دارم وشادم نمیکند.یک لحظه آنکه بی من هرگزنمی نشست.امروز به یادکیست که یادم نمیکند.
شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم،ز تو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم
صدای پایش آرام آرام به گوشم می رسد
چیک چیک
گونه ام را بوسید
نم نم
از گوشه چشمم چکید
باز هم خاطراتم زنده شد
من و تو به یاد باران
یا شاید
به یاد تو , من و باران
فرقی نمی کند
چه در کنارم باشی
چه در کنارش باشی
زیر باران یاد تو مرا خیس میکند !
دردیده ی مانقش رخ دوست اگرنیست یادش به دلم لحظه ای ازسینه جدانیست درسینه ی بی کینه ی مانقش توجاریست هرچندکه دردیده ی ماجای توخالیست.
از شوق نگاه من
تا
شرم نگاه تو
بیداد مى کند
اضطراب لحظه دیدار.
(مهدی رودسرابی)
از عاشق پرسیدن عشق غم است یا شادی ؟سر بر دیوار گذاشت گفت انتظار
ققشنگترین گلهارابه آستان نیلوفری چشمانت هدیه میکنم تابدانی بیادت هستم.
صفاى عالم مستى غمم را برده از یادم,,,,,,بیادم باش و یادم کن که با یاد تو من شادم,,,,؟
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﯼ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﻤﺮﺩ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﯼ ……….

ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ!

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ…..!!
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺍﺻﻼ‌ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ…..!
ﺍﻣﺎ ﺕ♥ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ…..
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ…..
به رسیدن فکر نمی‌کنم !

به تـــــــــــــــــــو فکر می‌کنم. . .

و می‌رسم. . . .✔

آرزوی من اینست که دو روز طولانی
در کنار تو باشم فارغ از پشیمانی
آرزوی من اینست یا شوی فراموشم
یا که مثل غم هر شب گیرمت در آغوشم
*سیاهی شب* جالب نیست..

اما چون سکوتش تورا به یادم میاورد..میپرستمش…

درسرزمین خاطره هاآنان که خوبندهمیشه سبزندوآنانکه محبت هاودوستى هارابرقلبشان برافراشتندهمیشه به یادمى مانند
تلخی دوریت رابه دل میکشم روی خیالت اشک میریزم هیچ وقت خیال نکن تورافراموش میکنم مگه روزی که کوچ به سوی خاک کنم.
فاصله ها هیچگاه رقیب خاطره ها نیستند بیادتم
بخاطــــربسپارکه درتقویم رفاقــــت روزی بنـــــام فراموشــــی وجودندارد! همیشه بیادتم!
“تو”ان نیستی که به یادت بیاورم،”تو”ان همیشه ای که به یادم می مانی
آنقدر نگاهم را به راه آمدنت دوخته ام
که شبها فقط خواب خیابان میبینم …
اگه تمام دنیای عاشق ها عوض بشه های های خاطرات باهم بودن ازیاد نمیره
تا جام اجل نکرده ام نوش /تا خاک نکند مرا در آغوش /هرگز نکنم تو را فراموش
اگر یک روز نتوانستی حتی به چیزی فکر کنی
نتوانستی کاری انجام دهی
قلبت تیر میکشید
به زور نفس میکشیدی
موهایت از درد سفید شد
اشک هایت بس که ریختی خشک شد
یاد کمترینت بیفت
یاد آن چه با او کردی
از آن زمانی که آن پیام را دادی تا به الان به دنبال شارژ در خیابان ها دویدم تا فقط به تو ثابت کنم به یادتم.
“تلخی دوریت رابه دل میکشم وروی خیالت اشک میریزم. هیچ وقت خیال نکن تورافراموش میکنم مگه روزی که کوچ به سوی خاک کنم”
بیشترین رازها ویادها درسکوت است اگر چه ساکتم ولی باهمه وجودم بیادتم
به یادتم چون دوست دارم به فکرتم چون برام عزیزی از دور می بوسمت چون بهترینی ناراحتم چون ازم دوری دلم گرفته چون نمی بیینمت؟:-) دوست دارم
ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﯼ ﮐﻪ ” ﺗﻮﯾـــﯽ ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻨﺪ ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ
” ﻣﯿـــﺨﻮﺍﻫــﻤــــــــﺖ ” …
ﺍﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﯼ ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘــــﺎﻧﻪ ﺩﻧـــﯿﺎﺳﺖ …
ﺩﻡ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ
ﻭ ﻋﯿﺎﻥ ﺗﺮ ، ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ
ﻫﺮﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ،ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ…
سرمای زمستان را بیاد میاوری؟
همان روزها بود….
حال مدتی است که از آن زمان میگذرد و
آن روز همانند روزهای دیگرمان به خاطره هایمان پیوست.
خاطرات
خیابان ها…..
نیمکت ها…..
آن نور آبی….
.
زیبات…..
زمستانی دیگر در راه است.
.
.
خاطراتت را فراموش نخواهم کرد.
اندیشیدن به اینکه نمیخواهم به تو بیاندیشم هنوز به تو اندیشیدن است.

پس بگذار بکوشم تا نیاندیشم که نمیخواهم به تو بیاندیشم ..

ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮏ
ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻳﻒ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻡ
ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻮﺱ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺭﺍ …
ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻛﻨﻢ .
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﻢ
ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻱ
ﺍﺯ ﺑﺲ …
ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ …
ﺍﺯ ﺑﺲ …
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻋﮑﺴﺎﯼ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ،ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ
ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
… ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻫﺎ ﺭﻓﺖ …
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻢ
امشب به رسم عاشقی یادی زیاران میکنم درغربتی تاریک وسرد ازغم حکایت میکنم امشب وجودم خسته است ازسردی دلهای سردآیاتوهم دریادمن هستی دراین شبهای سرد
کسی نمیداند که چه سازی میزند فردا؟؟چه میدانی تو از امروز،،چه میدانم من از فردا،،همین یک لحظه را دریاب که یادت در دلم جاریست….
ﺩﻟﻢ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ …
ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻪ
ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻪ ..
..
دلم گاهی می گیرد
گاهی می سوزد
گاهی تنگ میشود
و حتی گاهی…گاهی نه، خیلی وقتها می شکند، اما هنوز می تپد!! با همین دل بیادتم.
نبودنها؛دوربودنها؛
حتی ندیدنها،بهانه ای
نمیشود برای ازیادبردنها:
بیادتم ..
اینجا تابستونه اونجا رو نمیدونم،اینجا گرمه اونجا رو نمیدونم، اینجا تاریکه بی تو اونجا رو نمیدونم،اینجا یه دل برات تنگه اونجا رو نمیدونم
عشق من

شاید با هم بودنمان سخت تکرار شود.

اما به یادت بودن را هر لحظه تکرار خواهم کرد…

اگر باورداری خاطره ها ماندگارند
پس آسوده باش 
که همیشه درخاطرم هستی…
ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ،

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎﻳﺶ ،

ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﮐﺸﺪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ،

ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﻰ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻯ ﮐﺎﺵ .

آن کبوتر که سر بام شما پر زد ورفت..
دل من بود که آمد به شما پر زد ورفت..
ازیادها نخواهند رفت آنان که برقلبها حکومت می کنند
” ﻫﺴﺖ” ﺭﺍ ﺗﺎ ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
ﺑﻮﺩ ” ﻧﺸﺪﻩ ﻗﺪﺭ ﺑﻨﻬﯿﻢ …

آسمان را…
زمین را…
همه را مینگرم…
و اما باز هم زندانیم…
در خاطرات باتو
ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ِ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ !
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ” ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،
ﺗﻮ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ، ﻣـُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ …
باید نوشت
حتی اگر تو نخوانی

باید فریاد زد ، حتی اگر تو صدایم را نشنوی

من همین نزدیکی ها هستم

دور از تو

اما همیشه در یادت …

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ !
چه زود فراموش میشود عادتهای طولانی.
امیدوارم خنده از لبانت نیفته و یک لحظه دلتنگ نشی.

از یادم نخواهی رفت

بی بهانه تو را مرور میکنم تا خاموشیم نشانه ♡♥♣فراموشیم نباشد .
من هنوز از می چشمان سیاهت مستم،گفتم بنویسم که بیادت هستم..
شبات ستاره بارون ، چشات بدون بارون / بدون که من همیشه ، به یادتم فراوون .
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را از ﯾﺎدم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﻗﻠﺒﻢ دارم ﻧﻪ در دﻧﯿﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺪﻡ
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ
ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩ ﻣﻨﻪ
گفتم که یادت نکنم تا تو مگریادم کنی”ترسیدم یادت نکنم ازخاطرت پاکم کنی.
امروز از آن روزهاست که دوست داشتم باشی
صبح بیدار شوم و چشمان ِ مست ِ خوابت را ببینم
لبخند بزنم…خودم را کش بدهم
گلوله شوی در آغوشم ،سرت روی سینه ام باشد
موهایت را نفس بکشم
دستهایم را دورت حلقه کنم، دلم نیاید جدا شوم
امروز را استعلاجی رد کنم، پیشت بمانم
امروز از آن روزهاست
روزهایم تکراری میشوند ولی خاطراتم با تو هرگز , حتی اگر روزی هزار بار تکرارشان کنم …
دست من کوتاه از دیدار توست / قلب من، اما همیشه یاد توست / بهترینم، هر کجا هستی بدان / هرکجا باشم، دلم در یاد توست.
این منصــــفانه نیست
که تـــو
چــون عـــابری میـــــگذری و مــــن
در فــــریادهـــای ِ دلــــم
از نـــام تـــو
بـــرای همــــیشه کـــر میــــشوم…
تا یادت میکنم باران میبارد نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد
شیشه ها شکستنی ست ؛
زندگی گذشتنی ست ؛
این فقط محبت است ؛
که همیشه ماندنی ست.
اگرنسیمی شانه هایت رانوازش کردبدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد . . .
اگرپنهانی ازچشمم /ولی درخاطرم هستی /اگرنزدیک من نیستى /ولى درقلب من هستى .
اگه پیامک مثل دیدن نمیشه،اگه پیامک پیش هم بودن نمیشه، حداقل یاد از عزیزان که میشه
هر جای این دل خسته قاب عکسی از چشمانت آویزان کرده ام کافی است یکبار در سراچه ی قلبم قدم بگذاری تا بدانی تا چه حد به یادت هستم
ﮔﺮﺍﺯﯾﺎﺩﻡ ﺭﻭﺩﻋﺎﻟﻢ*ﺗﻮﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺭﻓﺖ *ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻧﮑﻪ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ*ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍﺯﻣﺎﮐﻨﯽ ﯾﺎﺩﯼ*ﺗﻮ ﺷﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭﻗﻠﺒﻢ *ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ*ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ ﻫﺮﮔﺰ*ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ*
یواشکی یه سلام” یواشکی یه پیام” یواشکی چندکلام” به یادتم بامرام
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎ “ﺷﺮﻭﻉ ” ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ” ﺗﻤﺎﻡ” ﮐﺮﺩﻧﺖ …
ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﭘﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﻌﺪ، ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ، ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﺑﻌﺪ …ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻟﻌﻨﺘﯽ! ؟
بهترین لحظه ها وقتیست که بهترین ها بیادت باشند… بهترین نیستم ولی بیادتم
اگرمیشوددستم رابگیر!دارم ب یادت…می افتم…!
هروقت دفترمحبت را ورق زدی وهرگاه زیرپایت خش خش برگها راحس کردی، هرگاه درمیان ستارگان آسمان، تک ستاره خاموش دیدی، برای یک بار هم که شده گوشه ای ازذهن خود،نه به زبان، بلکه ازته قلب بگو:”به یادتم”.
بی اختیار در خاطرم هستی شاید همین باشد معنای دوست داشتن
ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍَﻡ…
ﮔﺎﻫـــﯽ
ﻫَﺮ ﺍَﺯ ﮔﺎﻫـــﯽ
ﻓﺎﻧـــﻮﺱ ﯾﺎﺩَﺕ ﺭﺍ
ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾـﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑـﯽ ﭼﺮﺍﻍ ﻭ ﺑـﯽ ﭼﻠﭽﻠـﻪ،
ﺭﻭﺷَـﻦ ﮐﻨَﻢ
ﺧﯿﺎﻟـﺖ ﺭﺍﺣـَــﺖ! ﻣَـﻦ ﻫَﻤﺎﻥ ﻣﻨـــَــﻢ؛
ﻫَﻨﻮﺯ ﻫَﻢ ﺩَﺭ ﺍﯾﻦ ﺷَﺒﻬﺎﯼ ﺑـﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑـﯽ
ﺧﺎﻃـــِﺮﻩ
ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼـﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﭘَﺮﺳـﻪ ﻣﯿﺰَﻧـَﻢ
ﺍَﻣﺎ ﺑـﻪ ﻫﯿﭻ ﺳِﺘﺎﺭﻩﯼ ﺩﯾﮕـَﺮﯼ ﺳَﻼﻡ ﻧَﺨﻮﺍﻫــَـﻢ ﮐَﺮﺩ…
به که پیغام دهم ؟
به شباهنگ که شب مانده به راه ؟ / یا به انبوه کلاغان سیاه
به پرستو که سفر میکند از سردی فصل / یا به مرغان نکوچیده شهر ؟
به که پیغام دهم که به یادت هستم ……….؟؟؟؟؟؟؟؟
امدم .با یک دنیا شوق امدم.
دیدم،لرزیدم.
شدی همه ی وجودم
دنیای کوچکی ساختیم.به ظاهر دور از هم.اما کنار هم.
یادت همیشه با من است.در همین دنیای کوچک خیالی.
هر روز با شوق امدنت انجا را اب و جارو میکنم شاید دوباره قدم به دنیای کوچکمان گذاری.
هر وقت امدی قدمت بر چشم.
اینجا همه خوبند

خیالت راحت!

من مانده ام و چهار تا هم صحبت.

این گوشه نشسته ایم و دل تنگ توییم.

من
عشق
خدا
عقربه هاى ساعت.

♥•●•♥•●•♥•●•♥•●•♥•●•♥

اگه میبینی چشمامو میبندمو باز نمیکنم تنها یه دلیل دارم… اخه نمیخوام جای خالی تو ببینم…. و میخوام تو خیالم جاتو پرکنم…
آسمان رنگ شب گرفت. . .

یاد تو آمد به قلبم جاگرفت. . .
تاسحرغم بادلم همخانه بود


ازفراق تو دلم دیوانه بود

یادتو چندیست مهمانم شده


خاطراتت آفت جانم شده
هرچه میگویم سخن
ازیادتوست درسکوت من فقط
فریادتوست..✔

اتل متل یه رویا/به یادتم یه دریا/خواستم اینوبدونى/که توتکى تودنیا
ازتک تک چیزهای که مرایاد او می اندازد نفرت دارم، خودش که دیگر هیچ…
اموختم هرگاه کسی یادم نکرد،من یادش کنم شاید او تنهاتر از من باشد…;
اینکه رفتی و دیگر ندارم ات …تقصیر خودم بودکه ته ِ هیـــچ شعری نقطه نگذاشتم( مهران پیرستانی / خرداد ۹۱ )
******
۶ماه گذشت… و من هنوز شبها بالشم خیس میشود از یادت…
سکــــوت و صبـــوریـم را بـه حســاب ضـعــف و بی کسـی ام نگـــذار ..
دلــم به چیـــز هایـی پایـبـنـد اسـت که تـو یـادت نمـی آیــد…
ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺴﺖ، ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﯾﮑﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﻮﻣﺪﻡ، ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻧﻤﯿﺎﻡ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﺩﺵ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺴﺘﻢ…………………………………..
ﺁﻫﺎﯼ ﯾﮑﯽ، ﻫﻨﻮﺯ ﺗﮑﻰ.!
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ “ﺑﯿﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ”
ﺗﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ ؛
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﯽ ،
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﻮﺩﯼ ،
ﺩﻭﺳــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﻭ ﻧﺸــــﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ
ﻭﮔﺮﻧـــﻪ ﻫﻤــــــــــــﻪ ﺗﻮﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺸﻮﻥ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯽ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﮔﻞ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻗﻬﻮﻩ ﺭﻗﯿﻘﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻢ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ؟….✘
اگه هر کجایِ دنیا یکی هست که به فکر خوشحال کردنته
این یعنی خوشبختی ღ ღ

حالا خوشبختین یا نه؟

اگر همه ی عالم را به فراموشی بسپارند،با تو بودن را هرگز فراموش نخواهم کرد.
به یادتم!حتی اگرقرارباشد شبی بی چراغ درحسرت یافتنت تمام دنیاراقدم بزنم
ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﺳﻤﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺳﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻋﻄﺮﺕ ﺑﻴﺎﺩﻭ ﺑﭙﻴﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻴﺎﯼ و ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﻌﺪﻭﻧﯽ ﺑﺰﺍﺭﻣﺘﻮ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺭﻩ ﺁﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺒﺎﺭﻩ ﺑﺖ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻭﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺠﺐ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ و ﺧﺎﮎ ﮔﻠﺪﻭﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ و ﺧﻮﻳﺸﻴﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺩﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻓﻴﻖ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ ﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻳﻪ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺭﻩ ﺁﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩم ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺒﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺠﺐ ﺣﺎﻟﯽ داره…..
درخیالم باخیالت بی خیال عالمم…تاکه هستی درخیالم ؛
باخیالت زنده ام…
صبح امروز کسی گفت به من:تو چقدر تــنهـــــــایی!!!!!گفتمش در پاسخ:تن من گر تنهاســـت، دل من با دل هـــاست.دوستــــانی دارم، همه از جنس بلــــوریادشان در دل من، قلبشان منزل من!
آموخته ام ‌ که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد،
فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی…
به کلبه کوچک قلبم دعوتت میکنم تابدانى دراجاق دلم چیزى جز یادتو نمیسوزد
ﺗـﺒﺮﻳﮏ ﻧـﻤﻲ ﮔﻮﻳﻲ؟ﺯﻧﺪﮔـﻴﻪ ﻣـﺸﺘﺮﮐﻢ ﺭﺍ ﺷـﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡﺩﻳﺮﻭﺯ ﻋـﻘﺪﻡ ﮐـﺮﺩﻧﺪﻣــﻦ ﻭ ﻳـــﺎﺩ ﺗــﻮﻫـﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺑـﻬﺘﺮﻫـﻢ ﺩﻭﺳــﺘﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻫـﻢ ﺗـﺮﮐﻢ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺧـــﻮﺷﺒـﺨﺘﻴﻢ, ﻭﻟـﻲﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻲ ﻣــﺸﮑﻞ ﻧـﻤﻴﺸﻮﺩﻳــﮏ ﺗـﻦِ ﻭﺍﻗـﻌﻲ ﮐـﻢ ﺩﺍﺭﻳــﻢﻳـــﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﮐـﻪ ﺩﺍﺩﻱﮐـﺎﺵ ﺗــﻨـﺖ ﺭﺍ ﻫـﻢ ﻣـــﻲ ﺩﺍﺩﻱ
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ …
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ …
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ …
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ …
ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ !.!.!.
“گفتم که یادت نکنم تاتومگریادم کنی،ترسیدم یادت نکنم ازخاطرت پاکم کنی..
روزی برای بعضی از ادمها فقط یک خاطره خواهید بود همه سعیتان را بکنید تا خاطره ای خوش باشید
زندگى تنها عبور نفسها نیست،تداعی لحظه هاییىست که به یاد دوست میگذرد…
به یادتم تا آخر…
تا آخرای باور…
تا آخر زمونه…
این خط___ و این نشونه+
ادماى زیادى روى تختهاى دو نفره میخوابند اما قشنگ اونه که روى تخت یه نفره به یاد هم بیدارن.!
ﻓﻘﻂ ” ﺗﻮ” ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ، ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ
ﺫﻫﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﻡ، ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !
باتو بودن تا یادتو بودن، یک نقطه فاصله دارد، ولی! باتو بودن کجا و یادتو بودن کجا!✘♡
آنچنان رفته ایی
که انگار مرده ام….
بی عاطفه ….بی احساس!
مُرده ها را هم …
یاد می کنند گاهی….
با گلی….گریه ایی…..آهی
زیبایى ها را چشم مى بیند و مهربانى ها را دل!چشم فراموش میکند اما دل هرگز…!پس بدان تا زمانى که دل زنده است فراموش نخواهى شد.
ای کاش گیسوانت، نقشه ی سرزمین های ناشناخته ی جهان بود
تا هر کجا که میرفتم، به زیبایی گیسوان تو بود
ﺧﻮﺩﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪﻡ …..
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ! ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺗﻨﻢ …..
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻮﺷﺖ …..

ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ … ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ …. ﻭ
ﺑﺮﻭ !!….

این موهبت الهی است صبح چشم بگشایی و یادت بیاید دوستی داری آبی تر از آسمان،زلالتر از شبنم و روشنتر از صبح…
golam Az man dori!AMA be to andishidan ra,adati sakhteam be har tanhaei khish
به یاد کسى بودن قشنگ ترین هدیه اى که نیاز به بسته بندى ندارد!
قطرات بارون ممکنه کوچیک باشه اما یه گل تشنه منتظر باریدنشه
یه اس ام اس ممکنه ساده به نظربرسه اما قلب فرستندش همیشه به یادته
ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ …
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ …
ﻭ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ …
ﺳﻮﺳﻮﯼ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﺷﺒﮕﺮﺩﺍﻥ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰ
ﭼﻨﺪ ﺳﮓ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﻭﺱ …
ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ …
ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺁﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﻡ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ …
ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯿﺴﺖ
به دلم افتاده بود امشب حتما خوابت را میبینم…انقدر خوشحال بودم که تا صبح خوابم نبرد
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﯿﺎﯼ، ﺑﯿﺎ!
ﻭﻟﯽ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻋﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺰﻧﯽ
ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﻫﯿﭻ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﯾﻪ ﻋﻄﺮ، ﺑﺎ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻨﻪ
ﺑﯿﺎ! ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺑﻮ، ﺑﯽ ﺻﺪﺍ…
ﺑـــﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣیبـــاﺭﺩ
ﻳﮑﻲ ﺑـــــﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺯﻧـــﮓ ﺑﺰﻧﺪ
ﻭ ﺑﮕـــﻮﻳﺪ ﭼﺘــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑـُـــﺮﺩﻩ ﺍﻱ!؟
ﻳﮑــــﻲ ﮐﻪ ﻧـــﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣــــﺘﻲ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺯﻳـــﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻟﻄﻴﻔـــﻲ ﺧــﻴﺲ
ﺷﻮﻱ …
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﻳـــﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺳـــﺖ ﺑﮑﺸﺪ ﺗــــﻮﻱ ﺳــﺮﺕ
ﻭ ﺁﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨـــﺎﺭ ﺑﺰﻧﺪ…

ﭘﺎﺑﻠـــﻨﺪﻱ ﮐـﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫـــﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻣﻮﻫــﺎﻳﺖ ﺭﺍ
ﺧـُــﺸﮏ ﮐﻨﺪ !
ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﭽﺴﺒـــﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗـــﻮ
ﻭ ﺍﻳـﻦ ﺟﺴـــﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﻳـﮏ ﭼـــﺎﻱ ﺩﺍﻍ ,
ﺩﺍﻏــــﻲ ﻟـَــﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣـﺲ ﮐﻨــﻲ. .

ﭼــــﻨﺪ ﻭﻗﺘﻴﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ میبـــارد

ﺍﺻـــﻼ ﻫـﻤﻪ ﻱ ﺍﻳﻨﻬـــﺎ ﺑﻬﺎﻧـــﻪ ﺍﻳﺴﺖ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑــــﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﻳــــﮑﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮ ﻳﺎﺩ ﺗــــﻮ ﺑﻴﻔﺘﻢ . . .!

امشب می تونی هرآرزویی داری بگی

امشب یکی هست که صدات رو میشنوه

یکی که توی خلوت اشکات پا میذاره

شب آرزوهاست

منو از یاد نبر . . .

ﻋﺰﯾﺰ ! ﯾﺎﺩﯼ ﺑﮑﻦ ﺍﺯ ﯾﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ
ﻏﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺩﮔﺮ ﺗﯿﺮﯼ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻏﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ
چگونه بفرستم نفسهای قلبم رابرای توتامطمئن شوی هیچوقت ازیادم نمیروی.!
اگ تنهایم چشم مرا بست اگر دل از تنم افتادو بشکست.فدای قلب پاک آن عزیزی که در هر جا که باشد یاد ماهست.
یادم باشه که یادت بدم که یاد بگیری که یادت نره که یادت همیشه در یادمه.
زندگی یک پاداش است نه یک مکافات.
فرصتیست کوتاه تا ببالی .بیابی.بدانی.بیندیشی.و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی…
اقرارنمیکنم ک همیشه ب یادتم امااقرارمیکنم توبهترین شرایط ب یادتم
درکنارم نیستى امابه حجم تمام سکوتى که درقلبم گذاشته اى به”یادت”هستم!
از حقیقتهای تلخ خسته ام
یک دروغ شیرین بگو
بگو بیادم هستی
بگو
الزایمر می تواند بهترین بیماری دنیا باشدتا هرثانیه یادم بیفتد که تو سهم من نیستی
برایم دعا کن
اجابتش مهم نیست
نیازمن به آرامشےست
که بدانم تو
به یادمنی
میــ ـگن عـــ ـاشقا بارون رو دوس دارن…
ولــ ـے من یــ ـه چیــ ـزے رو
هیــ ـچوقت نگفــ ـتم!
چـ ـه بارون بباره…
چــ ـه بارون نباره…
با هر اتــ ـفاقــ ـے به یــ ـادت میفتم♥
امروز هم با بـــی تو بودن گذشتــــــ …
خوش به حال ” یادمــــ ” که همیشه با توستــــــــــ
امروز شوق فردا داریم و حسرت دیروز را…اما امروز زیباتر ازدیروز است…بیادتم وبیادم باش،شاید فردایی نباشد
__/ΠΠ__,
O——–O >=>=®

ﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﻧﻴﺴﺘﻤﺎﺍﺍ،ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ..
🙁

ببین با یاد تو زندگی میکنم چه کم خرج است.
نه خواب میخواهد نه خوراک!!!!!!
زندگی میگذرد آن چه بگذشت نمی اید باز،قصه ای هست که نتوان شد تکرار … آن چه می ماند از این عهد به جای، خاطراتیست به بلندای خیال
ه ه
 دلم برات تنگ شده بود
 چشمامو فرستادم تا ببینمت.
همیشه تو را در قلبم مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد.
ای صمیمی ای دوست/گاه بی گاه لب پنجره ی خاطره ها می آیی/ای قدیمی ای خوب/تو مرا یاد کنی یا نکنی/من به یادت هستم/ارزویم همه سرسبزی توست/دایم از خنده لبانت لبریز،دامنت پر گل باد
23آرام باش ،ما تا همیشه مال همیم ، همیشه عاشق و یار همیم آرام باش عشق من ، تو تا ابد در قلبمی ، تو همه ی وجودمی بیا در آغوشم ، جایی که همیشه آرزویش را داشتی جایی که برایت سرچشمه آرامش …
هر قطره ی اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشانه ی تنهایی است ، هر لبخند نشانه ی مهر است و … هر اس ام اس نشانه ی یاد شما در دل من !
آدماى ساده رو یاد میکنم؛
همونایى که
بدى هیچکسو باور ندارند!
همونایى که براى همه لبخند دارند!
همونایى که بوى ناب “آدم”میدن.
و من در پس این دل گرفتنا
همچنان باور دارم که
تو از همونایی …
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ
زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند یادی بخاطرش در هیاهوست
شاید با هم بودن سخت تکرار شود .اما به یاد هم بودن را هر لحظه تکرار کرد…..
الان که چشمای قشنگت رو باز کردی یادت باشه که دیشب یکی به یادتو چشماشو بست……….
یکی بود
.
.
.
هنوزم هست و بااینکه تنهاست ولى همیشه به یادته✔
ﮔﻞ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ
ﺯ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺟﺰ ﺗﻨﯽ ﺁﺯﺭﺩﻩ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻩ
زیباترین حکمت دوستی بیاد هم بودنه نه درکنار هم بودن.
.
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺎﻭﺭﺍﻧﻨﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻓﺮﺍﻣـــــﻮﺵ …
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﻗﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻢ !…
هروقت ازغروب بی عاطفه شب خسته شدی به یادتنهاکسی باش که به یادتوست.
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ، روزﻫﺎ ، ﻣﺎﻫﻬﺎ ، ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
یاد کس کردن دل میخواهد نه دلیل ، از ته دل یادت کردم بی دلیل
آری من از رویاهای پراکنده ام در سرزمینی یاد میکنم که انگار وطن من بود ودلم ودلم برای تو نامهربان نه مثل همیشه که بیشتر از همیشه…….تنگ میشود
چرخ روزگار را دو چیز می چرخاند
دوری و دوستی!با اینکه ازت دورم ولی به یادتم
از یاد…
از دست…
از حال…
از رو…
از بین…
به خودت که میای میبینى,
رفته اى…!
پیامک یعنی: آروم توی قلب کسی که به فکرشی
 سرک بکشی..
 و با زبون بی زبونی بگی:نیستم کنارت
 ولی…
 به یادتم.
کاش بدونی نبودنت…یا تا ابد ندیدنت…هیچ وقت بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت…
تایادی هست من به یادتوام
مگرآن روزکه
نه منی هست
نه یادی
نه خیالی.
به یاد اشنایان اشنا باش”” به پیوندی که بستیم باوفاباش”” همیشه یاد تو در خاطرم هست ””تو هر جا هستی یاد ماباش.
ﯾﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﺴﺖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻡ!! ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪﺗﻮ ﺑﻬﻢ ﯾﺎﺩﺍﻭﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!! ﺑﺎ ﺳﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ… ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﭽﺮﺧﻮﻧﻢ!.. ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺎﺗﻮﺑﻮﺩﻥ… ﻫﻤﻪ ﺫﻫﻨﻤﻮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!……
به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ای است که نیازی به با هم ندارد.
سال هاست عبور کرده ام از خویش…
یادم بخیر…!!
یادت ؛ پرچم صلحی است میان شورش این همه
فکر…
به یادت هستم بی هیچ بهانه ای
شاید دوست داشتن همین باشد
به آسمان نرسد هرکه خاک پای تو نیست
فرو رود به زمین دلی که به یاد تو نیست.
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺳﺘﺎﺭﻩ
انتهای آسمانم قلب توست مهربان،این آسمان ازآن توست آسمانم هدیه ای ازسوی من تابدانی قلب من هم یاد توست
با خیال توهنوزم مثل هرروز و همیشه
هرشب حافظه من پر تصویر تو میشه
با من غریبگی نکن
با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار
من مات تصویر توام
ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﻧﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻭ ﯾﺎﺩِ ﺗﻮ
ﺑﻮﺩ ..✘
از یاد تو یک نفس دلم غافل نیست، هر چند که جز حسرت و غم حاصل نیست/از شوق تو میسوزم و می سازم چون، آن دل که ز شوق تو نسوزد دل نیست.
اززندگی هم شانس نیوردیم که حداقل شهرمون نزدیک دریاباشه که وقتی شکست عشقی میخوریم دم غروب بریم لب ساحل قدم بزنیم به دریانگاه کنیم بایه اهنگ ملایم به خاطرات بااون بودن فکرکنیم..
آن کس که قلب خاکی اش را سنگفرش……….قدمهایت میکند .
…منم…
از فراق تو مرا هر نفسی صد آه است،از تو غافل نیستم ای عزیزم خدا آگاه است.
از خودم
دور می شوم
تا به تو
نزدیکتر باشم
این روزها
“خیال”
تنها راهِ با تو بودن است✔
اسمان راستاره زیبامیکند
باغ راگل
عشق رامحبت
چشم رااشک
دل منم رایادشما
درثانیه ثانیه زندگی ات اگرحضورم نیست دلم ودعایم همیشه وهمه جاباتوست..
رنج دوری، یاد خوبان کار ماست، یک پیام هم حکم یک دیدار ماست، این نفس فردا نمی اید بدست، پس به شادی بگذرانش تا که هست..
ﻟﺮﺯﺵ ﺻﺪﺍﯾﻢ،ﻣﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﯼ ﺍﺷﮏ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻡ ﻫﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ
ﭼﯿﺰﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ، ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﺗﻮﺍﻡ ..
ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﭼﻤﺪﺍﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ؟
ﻏﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺿﺮﺑﻪ ﺍﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩ
ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﻜﺴﺖ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺍﻡ ﺧﻨﺪﻳﺪﻱ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﻳﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﺑﺮﻭ … ﺑﺮﻭ
ﺗﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺗﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﺯﻧﻢ
بى هیچ دلیلى به یادت هستم تا نقض کنم قانونى را که هنوز علت میطلبد…
زمانی که فکر می کنی توی آسمون یک ستاره هم نداری، یکی یه گوشه ی دنیا هست که برای دیدنت لحظه شماری می کنه
ببیـــــــن
من هم
مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها
از تو یـــــادگاری دارم
ولــــی
یــــادگـــاری من
با بقیه فــــرق دارد
یــــــادگــــــاری مــــن
ازتو
ســــینه ای پر از درد اســـــت …
امروزهم با “بى تو” بودن گذشت
خوش به حال “یادم” که همیشه با توست.
محبت نه حساب است که مسدود شود نه چراغ است که بی نور شود. در امن ترین گوشه قلبم انجا که خبر از وفاست، باور کن که همیشه یادت می درخشد.
برف که می آید
از کنار پنجره مه گرفته اتاقم !!
تمام رد پاهای این خیابان را
تا خیالت ،
قدم می زنم !!!
روز ها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت
سال ها رفت و دل ساده ی من سنگ نگشت
ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو شد
یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت
زندگی سه چیزش خوبه: ندونی و دعات کنن،نبینی و نگات کنن،نباشی و یادت کنن
فاصله ها هرگز مانع فراموش کردن بهترین هایمان نمیشود
 مهم قلبهایمان است که از پشت فاصله ها برای بهترین هایمان می تپد…
ازدوست پرسیدم:محبت راکیست لایق؟پاسخ آمد: او که یادت میکند در هر دقایق!
“هـــــــرکجـــــــا هســـــتی خـــــــدایـــــارتوباد”
“خـــــــالــق هستی نـــــــــگهدارتو
بــــــاد”بـــــرسر راهــــــــــت نیفتدخار غــم” این جـــهان پیوسته گلزارتوبــــاد”
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﯾﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻥ
ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭﺕ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻦ
ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺖ ﺑﺪﻥ
ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺭﻭ
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺭﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ
ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺬﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ
۴۰ ﺭﻭﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﻤﻮﻧﻦ
ﺗﺎ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮﺍﺕ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺸﻪ
ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺩﻣﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻧﺪ …
هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره
که اون بی معرفت
دوست داشتنی ترین آدمه روزگاره !
بی معرفت ، به یادتم…
یادت چقدر زیباست …
اگر خودت بودی که غوغایی به پا بود
درتکاپوی دلت یاددل من هم باش!یادمن نه یادخودباش که درآن جای داری!
از دیشب تااین لحظه چشم هایم باز بود به روی تمام خاطراتی که باهاش داشتم، حس عجیبی داشتم وقتی ک عکسها وخاطرات گذشته برایم مرور میشد ،اصلا نبودنش راحس نمیکردم باوجودانکه همش اشک میریختم اما حضورش رادرکنارم باتمام وجود حس میکردم،وجودش را در اتاقی که بوی او میداد رنگ او داشت ،رخت خوابی که دیگر با موهای پریشان ورنگینش هم جنس شده بود،سینه ام جای سرش راحس میکرد سینه ای که زیرسرش بود ازشب تاصبح ک با تبش قلبم به خواب میرفت···اما افسوس که دیگر دران سینه قلبی شکسته ای بیش نیست ··· افسوس که دیگر صبح شده است و او واقعا نبست، اری میدانم که او دیگر رفته است، اما چرا ···؟
*···همیشه بیادت و به انتظار دیدنت خواهم ماند ای بهترینم···*
ﺑﻪ ﻛﻮﺭﯼ ﭼﺸـــــــﻢ ﺗﻮ ﻫـــــــﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ِ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺘـــــــــــ
ﺍﺻـــــــــﻼ ﻫـﻢ ﺩﻟــــــﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﺸـــﺪﻩ
ﺣﺘــﯽ ﺑﻪ ﺗــــــــــــﻮ ﻓﻜﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻛﻨـــــــــــــﻢ
ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻤــــــــﯽﺁﻭﺭﺩ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿـــــــــﻦ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣـــــﯽﺑﺎﺭﺩ …
ﻻﺑـــﺪ ﺣﺎﻻ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﯾﺮ ﺑـــﺎﺭﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﻣــــﯽﺯﻧﯽ
.
.
.
ﺍﻣــــﺎ …
ﭼــﺘﺮﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧﻜﻦ !
ﻟﺒـــــــــــــﺍﺱ ﮔـــﺮﻡ ﺭﺍ ﻫــــــــﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﺭﯼ ﭼﺸـــــــﻢ ﺗﻮ ﻫـــــــﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ِ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺘـــــــــــ
ﺍﺻـــــــــﻼ ﻫـﻢ ﺩﻟــــــﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﺸـــﺪﻩ
ﺣﺘــﯽ ﺑﻪ ﺗــــــــــــﻮ ﻓﻜﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻛﻨـــــــــــــﻢ
ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻤــــــــﯽﺁﻭﺭﺩ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿـــــــــﻦ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣـــــﯽﺑﺎﺭﺩ …
ﻻﺑـــﺪ ﺣﺎﻻ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﯾﺮ ﺑـــﺎﺭﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﻣــــﯽﺯﻧﯽ
.
.
.
ﺍﻣــــﺎ …
ﭼــﺘﺮﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧﻜﻦ !
ﻟﺒـــــــــــــﺍﺱ ﮔـــﺮﻡ ﺭﺍ ﻫــــــــﻢ•••♥
ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﮐﯿﺴﺖ ﻻﯾﻖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻣﺪ: ﺍﻭ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻗﺎﯾﻖ!
یکی بود…..
‏:
‏:
‏:
‏:
.
.
.
.
.
.
.
.
هنوزم هست
و تا هست به یادته!
بازهم تنهانشستم دل گرفت!!گفتمش یادی کنم ازآنکه یادم میکند…یادت ازمن بوی حکمت میدهد!من نمیدانم چرا…امادلت بوی”محبت “میدهد!
پیامی میزنم اینک برایت / به جبران پیام های زیادت از آن بابت پیامی می فرستم / بدانی بنده هم هستم بیادت !
باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد
غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست …
ﺧﺎﻃﺮﻩ الکل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﻩ ! ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ س …
می مونه ﻭ دمار از روزگارت در میاره !
ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﻭﺍﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ .
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯﺧﻮﺵ ﺻﺪﺍﺗﺮﯾﻦ ﺧﻨﯿﺎ ﮔﺮﺟﻬﺎﻥ .
ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻣﯿﺪ ، ﻣﺮﺍﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻧﯿﺰ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
،ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﺩﺕ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮ ﮐﺮﺩ! ﺍﺯﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺮﻡ ﺳﻼﻣﺖﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻡ ﺯﯾﺮ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ! ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ! ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻡ! ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﻦﺑﺎﺵ! ﻣﻦ ﮐﻪﺑﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻡ
اگر “تو” را امتحان میگرفتند
بی شک من رتبه اول میشدم
بس که تکرار کردم نامت را
درون خاطراتم…!
پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت,ارزش دیروز را امروز باور می کنیم! امروز بیشتر ازدیروز بیادتم
ﻭ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺷﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺕ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ …
کنارم نیستی؛ امابه حجم تمام سکوتی که درقلبم جاگذاشته ای به یادت هستم
ﯾـــــــــــﻦ ﮐﻪ ﭼﻘـــــــــــﺪﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘــــــﻪ،
ﯾﺎ ﺍﯾﻨـــــــﮑﻪ ﭼﻘــــﺪﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﯾﻤﺎﻥ ﻋــــــــﻮﺽ ﺷــــــــﺪﻩ ﺍﯾﻢ،
ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻣـــــــــــ ـﻤﺎﻥ ﮐﺠﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻓـــــــﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾﻢ…
ﺍﺻـــــــﻼ ﻣﻬــــــــﻢ ﻧﯿـــــــﺴﺖ !
ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺒـــــــﺎﺭﺩ،
ﻫــــــــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺷـــــــــﺪ،
ﺩﻟــــــــﻢ ﻫـــــــــﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑـــــــــﻨﺪ…
بی هیچ دلیلی به یادت هستم تانقض کند قانونی را که هنوز علت می طلبد …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ

ﺑﯽ ﺷﮏ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ
ﺳﺎﻟــﻬﺎﺳﺖ ﺑـﻪ ﺍﻧﺘــﻈﺎﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ
ﻣﻦ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯾــــــﻢ

ﺷﺒﻬـــﺎ ﺯﻳـــﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﺏ ﺳــﺮﺩ ..
ﺑﻲ ﺻﺪﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﮐـﻨﺪ ,
ﺑــﻐﺾ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﻳـَﺶ ﺭﺍ …
ﻭ ﻫــﻤﻪ ﻣﻲ ﮔــﻮﻳﻨﺪ …
ﺧـــﻮﺵ ﺑــﻪ ﺣــﺎﻟـﺶ
ﭼـــﻪ ﺁﺳـــﺎﻥ ﻓـــﺮﺍﻣــﻮﺵ ﮐــــﺮﺩ !!!
شدم غرق تویه زندگى ساده … بایه قلب خالى از تو که تنهایش زیاده….شدم حبس میونه خاطرات با تو همیشگى نبودى اما همیشه یادمه نگاتو….
یه سلام عاشقونه با یه بغض بی بهونه مینو یسم تا بدونی یاد تو ، تو دل من میمونه….
یاد تو:حس قشنگیست که دردل دارم،چه تو باشی چه نباشی
” نگهش میدارم”
-ﻣﻲ ” ، ﭘﺴﺖ و ﺣﺮاﻣﺴﺖ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺧﻮرد! آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و ” دﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺧﻮرد! ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻧﻜﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدان، ﺑﺎ ﻟﻮﻃﻲ و ﺑﺎﻣﻄﺮب و ﺑﺎ ﻫﻤﺪردان! ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدت ﻫﺴﺘﻢ،ﺗﺎ ﻛﻮر ﺷﻮﻧﺪ اول وآﺧﺮ .ﻧﺎﻣﺮدان
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ …
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺍﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺍﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ
” هـــــــرکجـــــــا هســـــتی خـــــــدایـــــارتوباد”
”خـــــــالــق هستی نـــــــــگهدارتو 
بــــــاد”بـــــرسر راهــــــــــت نیفتدخارغم “این جهان پیوسته گلذارتوباد%
ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ . . .
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺩﻟﮑﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ؟
افلاطون میگه: هروقت نتونستی کسی رو فراموش کنی؛بدان هنوز در خاطراو هستی
ﺗـــﻮ ﺑـﺮﻭ …
ﻣــــﻦ ﻫــﻤـــ ﺑـﺮﺍﯾـــﹻ ﺍﯾﻨـــﮑـــ ﻩ ﺭﺍﺣـﺘـــ ﺑــﺮﻭﯾــــ ﻣﯿـــ ﮔـﻮﯾــﻤـــ:
” ﺑــﺎﺷـﺪ … ﺑـــﺮﻭ … ﺧــﯿــﺎﻟﯿـــ ﻧﯿـــﺴـﺘـــ!!! ”
ﺍﻣـﹽــﺎ
ﮐﯿـــﺴـﺘـــ ﮐــ ﻩ ﻧــﺪﺍﻧــﺪ…
ﺑﯿــــ ﺗـــﻮ
ﺗـــﻨـــﻬـﺎ ﭼﯿــــﺰﯾـــ ﮐــ ﻩ ﻫـﺴـﺘـــ…
ﺧﯿــــﺎﻟﹻ ﺗـــﻮﺳﺘــــ…
تـفــــــــــریح نـاسـالـم می خـــــواهد. . .

مثــــــــل فـکــر کــــــــــردن بـه تـــــــــو .. .!

آن هــــــم ایــــن وقـــــت شـــــب !

در خــــیابان ….. بـــا پــای بــرهــنـه!✔

آموختم کسی یادم نکرد!من یادش کنم شاید اوتنهاتر ازمن باشد
ﺧﻴﻠـــﻲ ﺳﺨـــﺖ ﻭ ﻏــﻢ ﺍﻧﮕﻴــــﺰﻩ ﻛــــﻪ : ﻣﺮﺗــــﺐ ﺧﻮﺩﺗـــــﻮ
ﺑـــﻪ ﻳـــﻪ ﻧﻔـــﺮ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨـــﻲ … ﺗـــﺎ ﺍﻳﻨﻜـــﻪ
ﻓــﺮﺍﻣــﻮﺷــﺖ ﻧﻜﻨـــﻪ
دیشب به یادت تمام ستاره های آسمون را شمردم ،تازه فهمیدم چقدر آسمون کوچک است
رسم دنیافراموشیست اماتوفراموش نکن که کسی درلابه لای گذرزمان بیادتوست!
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻻﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﺯﻭﺭﻕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍ
ﺭﻭﯼ ﺗﭙﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﺑﺒﺮﺩ ﻃﻨﯿﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ
ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻫﺎﺕ ﮐﻨﻪ
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺳﺨﺘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮﺵ … ﺍﺳﻤﺶ .. ﯾﺎﺩﺵ.. ﺭﻫﺎﺕ ﻧﮑﻨﻪ !…..
زندگی دفتری ازخاطره هاست،یک نفردردل شب،یک نفردردل خاک یکنفرهمدم خوشبختی ها،یک نفر همسفر سختیها،چشم تابازکنیم عمرمان میگذرد،ما همه رهگذریم ،آنچه باقیست فقط خوبیها ست.
اگه گفتى امروزچه روزیه؟…..بگودیگه….زیادفکرنکن.امروزهمون روزیه که دلم برات تنگ شده!
ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت میتوان فهمید۰یادت میکنم نه برای این که یادم کنی تنها برای این که از یادم نمیروی
وقتی صدای اس ام اس گوشیت میاد، معنیش این نیست که پیام داری، معنیش اینه که یکی بیادته! پس تو هم بیادش باش!
به تو نامه مینویسم
نامه ای نوشته بر باد
که به یاد تو رسیدم
قلمم به گریه افتاد
ازراه دوربادلی نزدیک زیباترین عشق هاراتقدیمت میکنم تابدانی ندیدنت دلیل نبودنت نیست پیوسته بیادتم 😉
ﺳَﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎﻣـ ـ
ﯾﺎבﺕ ڪﻪ ﻣﯽ ﺍُﻓﺘﻢ ﺑُﻐﺾ ﻣﯿﮑُﻨَﻤـ ـ
ﺍﺷﮏ בَﺭ ﭼِﺸﻤﺎﻧَﻤـ ﺣﻠﻘﻬـ ﻣﯿﺰَﻧَﺪ
ﻫـ ـﻤﻬـ ﻣُﺘِﻌَﺠِﺒـ ﻧِﮕﺎﻫَـَﻤـ ﻣﯿﮑُﻨﻨَﺪ
]ﻟَﺒﺨﻨﺪ [ ﻣﯿﺰﻧَﻤـ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾَﻤـ :
ﭼﻘﺪﺭ בﺍﻍ ﺑﻮﺩ !
دلم کرفته از دلم که از تو دوره
خاطره هات همیشه در حال عبوره
جیزی ازم نمونده و هنوز می خونم
یاد تو مثل اتیش مثل تنوره
bazi vaghta moghe khodahafezi az kasi khaste ya nakhaste behesh migim”movazebe khodet bash”
movazebe khodet bash yani”fekram pishe toe!”
movazebe khodet bash yani”baram mohemi!”
movazebe khodet bash yani”negaranetam”
movazebe khodet bash yani”lebase monaseb beposh sarma nakhori!”
movazebe khodet bash yani”ahaiii divone Doset Daram,vaghean movazebe khodet bash!!”
ازوقتی که رفته ای اندوهـم راپـایـانی نیـست… امامن توراهمـیشه درقلبم خواهم داشت “حتی اگردیگریادی ازمن نکنی….من تـمام ثانیه های دردآوربدون توتحمل خواهم کرد…..حتی اگربدونم درقلبت به وسعت یک یادکوچک نیزجایی ندارم ♥من تورادوست خواهم داشت وباخاطرات توزندگی خواهم کردکه تمام امروزوفردای من دردیروزباتوبودن خلاصه شده است♥”
هرگز نمی توان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه رااز حافظه ی آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن ازیادم رفته ای!
♥ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﻭﻧﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭﯾﺎﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺕ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ.
این روزها …

از تمام آسمان یک باران می خواهم

از تمام زمین یک خیابان …

از تمام دنیا تو را می خواهم…

و از تمام تو یک نگاه …

از تمام لحظاتم

با تو بودن را می خواهم…

و از تمام فکرم یادت را …

میدانم که فراموش شده ام میدانم دراین تنهایی غربت تنها شده ام،اما من با قلبی شکسته،بغضی گرفته وچشمانی بارانی هنوز قلبم به عشق کسانی میتپد که روزى با آنها برسرسفره روزگار نان وفادارى ونمک معرفت خوردم،پس یاد میکنم ازانها تا بدانند گرنان و نمک نیست ما هنوز وفاداریم.
من وقت بی وقت.دم وقت.اول وقت.وسط وقت.اخرموقت وخلاصه همه وقت به یادتم
ساده نوشتن چون ساده زیستن زیباست ، پس ساده مینویسم”فراموش شدنی نیستی”
سرفه هایم ازقلیان نیست خاطرات توست ک دردلم خاک میخورد..!
دور دست جایی است که تونیستی واندوه یعنی لحظه ای که بدون حضورت می گذرد، به یادتم همیشه و همه جا.
ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ
ﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﺵ
ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﺩ
ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ
ﮐﻤﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ
ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﻭ ﻣﻦ
ﺁﺭﺍﻡ
ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ
عزیزتر از آنی که بگویم دوستت دارم،
محبوب تر از آنی که بگویم می خواهمت،
نمی گویم مال من باش!
فقط گاهی به یادم باش!
bargard…..!
chon man nagzashtam roye sandaiye to hich kas benshinad..
hata ghobar………!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻥ،ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﻭﻗﺘﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
عشق
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﺑﯽ ﺑﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻣﯿﺒﺎﻟﻢ
علت بی خوابی ام را چه بگویم؟!وقتی یادت از سقف اتاقم چکه میکند..!!
“یادکسی کردن دل میخواهد نه دلیل” ازته دل بیادتم بی هیچ دلیلی…
آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت

که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف

و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت

این بار که آمدی
دستانت را روی قلبم بگذار
تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد
میلـــرزد . . .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ
ﻧﯿﺴﺘﻢ؟
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﻡ …
ﺩﺍﺋﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻢ ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺮﺕ ﺳﺮﺩ ، ﺟﺰ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺭﻓﺖ …
ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ، ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﺝ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ…
ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﺗﺮ ﺷﺪﻩ ، ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﻭ
ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﺪﻩ
ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻟﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺰ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻮ
ﺩﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ، ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ
ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ، ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ
ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﻨﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ … ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻤﺎﻧﻢ .…
ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺒﺮﻡ ، ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﻡ
دوستت دارم ای بهترینم
گل هستی و از نام گلت بوی وفا می‌آید.
گر چه دوری زه برم،
یاد تو هر دم به دلم می‌آید.
تایادی هست

من به یادتوأم،

مگرآن روزکه

نه منی هست

نه یادی نه خیالی…

ﺑﻪیاد اشنا یان اشنا باش به پیمانی که بستی باوفا باش چو یادت روز وشب در خاطرم هست تو هم هر جا که هستی یاد ما باش
اگرمی توانستم ترتیب حروف الفبای انگلیسی رادوباره چنین کنم حرفuوi رادرکنارهم می گذاشتم.
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،
ﺣﺘﯽ ﮏﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﺩﻝ ﻧﺒﺴﺖ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ ،
ﻫﻤﯿﻦ ﻭ ﺑﺲ
بعضی وقتا نه یادش ارومت میکنه…
نه عکس ش …
فقط
باید خودش باشه…
فقط خودش…
به یادت هستم…..
حتی آن زمان که گمان فراموشی در ذهنت نقش می بندد.
اگر ب سرم شلیک کنی،به جای خون…
فکر تو
می پاشد به دیوار…!
ستاره ها با نگاه خورشیدپنهان میشوند…
اما هیچ وقت از خاطر آسمان نمیروند!
و تو آن ستاره خوبی که با ندیدنت از یاد نمیروی…
gahi mara yad kon,
man hamanam ke agar [email protected] az man bikhabar budi,asman ra be zamin midukhti.
بیادتم به وسعت قلب کوچکم!
میدانم کم است!
اما قلب هرکس تمام زندگی اوست!
قشنگترین حس وقتیه که بدونى هرگز فراموش نمیشى…این حس تقدیم به وجود نازت
آهای تو که عشق منی به فکر من باش یکمی
به فکر من که عاشقم ولی تو بی خیالمی
به فکر من که بعد تو خسته و بی طاقت شدم
آهای به فکرتم هنوز
به فکر من باش یکمی
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ !!
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺁﻏﻮﺷﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :
ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ . .
زندگى فرصت نیست..!
تجربه ایست ؛ تا بدانیم که حقیقت نیستیم، “خاطره ایم”
سنگ در برکه می اندازم و میپندارم با همین سنگ زدن،ماه به هم میریزد! کی با انداختن سنگ پیاپی در آب،ماه را میشود از حافظه ی آب گرفت؟!!…
اولش دلت برا اون آدم تنگ میشه ، بعد دلت برا اون روزاتون تنگ میشه ، آخرش دلت برا خودت تنگ میشه ؛ آدمی که تو اون روزا بودی و دیگه نیستی…
اگرتوبخواھی دور می ایستم
ھمچون آخرین خیابان!
اما……..
روشن
ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﯽ
ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ : ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ !!
” ﺗﻮ ” ﻣﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺑﺪﺭﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ .
” ﺗﻮ ” ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﻫﻖ ﻫﻖ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﻭﺭﯼ ” ﺗﻮ ” ﺑﻮﺩ .
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ
ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ
ﻭ ” ﺗﻮ ” ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺑﻬﻢ
ﺑﮕﯽ ﻧﺘﺮﺱ
ﺍﻣﺮﻭﺯﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ، ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻦ ﻭ
ﻣﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ،
ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﺁﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ،
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻮﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮ ﮐﻼﺱ ﻭ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﺯ ” ﺗﻮ ” ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺖ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ !
ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺷﮏﺳﺘﻢ ……
ﻓﺎﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﺩﻧﺖ ﺍﺯ ﭘﻰ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ ﮐﻴﺴﺖ…؟
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ…
ﻫﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻳﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ ﻣﻦ…
ﺁﺳﻤـــــــــﺎﻥرا بفرستم که بدانى همه جا یاد توام…
ﭼﺮﺥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ! ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯﺕ ﺩﻭﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ
همیشه نامت برزبان ویادت در قلبمان است
آفتاب روز وماهتاب شبانگاه مایی
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻟﺖ ﻫﻮﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﻨﮕﺮ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﭙﻨﺪ …
ﺑﯿﺎﺩﺗﻢ ﺣﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﺭﻕ ﻣﯿﺰﻧﻢ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻥ ﻭﺭﻗﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ …
پیامت زیبا،مرامت بی همتا،دوستیمون پابرجا،به یادتم همه جا……
اندیشه من دوری تو ولحظه های با توبودن همیشه آرام بخش دل من وقلب من جای تو وچشمای تو نور جاده پر سرعت من به خاطر رسیدن به تو هرجا باشم مهر تو نام تو ویاد تو درقلب من است
این روزهاخوبم، کار میکنم ،شعرمیخوانم قصه می نویسم و گـــــــــــاهی دلـღــم که برایتــــــــــــ . . .تنگ میشود تمام خیابانها را ، بایادتــــــ . . پیاده میروم . .
میدونی محبت یعنی چی ؟ م = من ح= حالا ب= به یاد ت = توام
تک تک لحظه های من همپای خاطرات توست خونه قلبم کوچیکه اما همش بیادتوست.
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻳﺎﺩﺕ ﺑﻬﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﺮﺩ”ﺣﺘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ”
عادتم داده صفای توکه یادت باشم/ یادآن معرفت ومهر ومرامت باشم/ از برای همه لطفی که بدیدم زشما/ کمترین کارهمین است که یادت باشم؛
♥به کبوترآسمان گفتم برای بهترینم چه بنویسم گفت بنویس”تاهستم به یادتم”
ببار باران که دلم هوای یارم کرده
ببار باران عطش وجودم را تو سیراب کن
با یاد تو زندگی کردن

چه کم خرج است…

نه خواب میخواهد …
نه خوراک… !!!!!

*********
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیامک یعنى اروم و بىصدا تو قلبها سرک بکشى و با زبون بىزبونى بگى به یادتم…
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺠﻢ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺳﺖ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻋﺰﯾﺰﯼ .
ﺑﺮﻑ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺗﺎﻗﻢ !!
ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺩ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ،
ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ !!!
ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺟﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻧﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ
ﻓﻘﻂ …
ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻬﻤﻪ
شاد باش که زشادی تو من هم شادم
تا تو شادی ز غم هر دو جهان آزادم
لذت زندگی من همه خرسندی توست
به وفایت که وفایت نرود از یادم
آرام چشم هایت را ببند…
یک نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است…
یکه نفر که از همه زیبایی های دنیا…
تنها تو را باور دارد…
از این خیابونا هر وقت رد میشم، دیوونه تر میشم بی حد واندازه
باور کن این روزا هر چی که میبینم، فکر منو داره یاد تو میندازه
از این خیابونا حیرون و سرگردون، هر روز رد میشم
فک می کنم کم کم دیونه بازی رو، دارم بلد میشم

انگار قدمام به این خیابونا، وقتی که تو نیستی بدجوری وابسته است
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا، حتی خیابونم از قدمام خسته است
تو این پیاده رو، بین همین مردم، با اشتباه اما، خیلی تو رو دیدم
این که چرا نیستی، من این سوال و از، هرکس که میدیدم صد بار پرسیدم
وقتی حواس تو درگیر رفتن بود، بیهوده جنگیدم تو از همون اول، منو نمیخواستی من دیر فهمیدم…

باز باران! اما ااین بار بئ ترانه کریه هاى بى بهانه مى خورد بر سقف قلبم یادم ارد روئ ماهت ( باورت شائد نباشدکه دلم تنک است برایت .
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﻢ ﺭﻫﺎ ﺷﻢ
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ، ﺷﺎﻳﺪ ﻏﺼﻪ ﺭﺩ ﺷﺪ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺑﻠﺪ ﺷﺪ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭﻡ، ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ، ﺑﺎﺯﻡ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ، ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻤﻮﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﻭ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺑﺨﻮﻧﻲ
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ، ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻝ ﺳﭙﺮﺩﻱ
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺮﺩﻱ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭﻡ، ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ، ﺑﺎﺯﻡ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ
ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺟﺪﺍﻳﻲ
ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻱ ﭘﺮ ﺑﮕﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺑﺮﺍﺕ ﺣﺮﻑ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﺪﻩ، ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩ
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ، ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻤﻮﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﻭ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺑﺨﻮﻧﻲ
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ، ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻝ ﺳﭙﺮﺩﻱ
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺮﺩﻱ
.چشم چشم دو ابرو نگاه من به هر سو نگاه خیس تو کو؟گوش گوش دو تا گوش یه دست باز یه اغوش بیا بگیر قلبمو؛یادم تو رو فرامو
ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﻮﯼ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﺪ!!!
ﻧﮑﻨﺪ
ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺗﺮﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ…!!!
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻔﺖ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﺍﻧﺪ .
ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ
ﮐﻼﻩ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﺑﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻭﺯﯾﺪﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ .
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺑﺮﺩ .
ﺑﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﮐﻪ
روزهایی که نگرانم بار سخته بر دوش
با کلمات تو من میشم مست و مدهوش
میخونم اینو بدونی تا روزی که بمیرم
تک تک کلمات تو از یاد من نمیرن
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﻓﻘﻂ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﻻ‌ﻥ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻪ
بی بهانه تو را مرور میکنم تاخاموشیم نشان فراموشیم نباشد…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ﺭﻭﺯﻫﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ . 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
یکى بودیکى نبود/دل من تنگ توبود/اس ام اس بهونه بود/فکرمن یاد تو بود…
به که بیغام دهم به شباهنگ به ماه،به شب مانده براه یابه انبوه کلاغان سیاه،به پرستوکه سفرمیکندازسردىفصل یابه مرغان نکوچیده شهر
به که پیغام دهم که بیادت هستم…
روی ماهت گر زچشم بی قرارم غایب است
یاد زیبایت همیشه در دل من زنده است
روز پاییزی میلاد تو در یادم هست / روز خاکستری سرد سفر یادت نیست

ناله ی ناخوش از شاخه جدا ماندن من / در شب آخر پرواز خطر یادت نیست

تلخی فاصله ها نیز به یادت مانده ست / نیزه بر باد نشسته ست و سپر یادت نیست

یادم هست …. یادت نیست

؛بازیادت میکنم تانگویى بى وفاست،ازتودورم گرچه این دل لحظه لحظه باشماست
افتخارم همه اینست که تو در یاد منی،هر چی دیدم همه هیچند تو دنیای منی
دوست داری بدونی من با کیم. دل دادم به کی. آره میدونم دوست داری کجا هستم بخدا بخدا کنارتم هنوز. سرتو بالا بگیر بخدا بیادتم هنوز سر تو بالا بگیر من چشم به راهتم
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻟﻌﻨﺘﯽ …
هرروز پنجره یه خاطراتم را گرد روبی می کنم تا شفاف وبی آلایش به یاد کسانی بنگرم که دوستشان دارم..
قاب عکس هایشان را در خانه ی قلبم پاک نگه میدارم…تاهرقدر زمان گذشت هم چون روزه اولین دیدارم با آنها زنده باشد
قاب عکس ویادت همیشه در دلم میدرخشن
به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی
تک و تنها به تو می اندیشم همه وقت و همه جا
من به هر حال که باشم به تو می اندیشم
تو بدان این را تنها تو بدان ! تو بیا و تو بمان با من . تنها تو بمان
جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب✔
قانعم ب یادت …پس یادت را از من نگیر ک یادت مهربانترین تصویر دنیاست.
ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ﻭ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻝ…ﭼﺸﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻝ ﻫﺮﮔﺰ…….ﭘﺲ
ﺑﺪﺍﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪ………….
انسان چیست؟
شنبه به دنیا می اید…!
یکشنبه راه میرود…!
دوشنبه عاشق میشود…!
سه شنبه شکست میخورد…!
چهارشنبه ازدواج میکند…!
پنج شنبه بیمار میشود…!
جمعه میمیرد…!
بیابیم که چقدر فرصت باهم بودن کم است
مرا از یاد خواهی برد ؟؟
نمیدانم!!
ولی میدانم از یادم نخواهی رفت..
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻛﻠﺒﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺴﺎﺯﻡ ﺗﺎ ﻧﮕﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﻥ
ﻛﻪ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﻓﺖ
امشب بی دلیل به اندازه ی یک دنیا می خواهم که ببارم
می خواهم که باز ورق بزنم روزهای  انسان بودنت را

بی رحم

چه بودی و چه شدی…؟؟

امشب بی دلیل فریادهای بی صدایی در گلوی من خاموش می شود

امشب بی دلیل باز یاد تو بودم

بی انصاف بس است دیگر

تصمیمت را بگیر که از یادم بری…

❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤

هر کجا باشم هرچقدر دور
هرچقدر نزدیک
هرچقدر شاد
هرچقدر غمگین
بیادتم ای بهترین….
اى تو که احساس مرا تاج بر سر کردى ،

پادشاهى کن بر قلبم…

مرا در خانهء چشمانت مینشانى،

چشم میبندى و من اسیر تو میگردم….

به روى گیسوانت تاب میخورم ، بر بام شانه هایت ……

 در این چرخش از خود به تو میرسم و از وراى تو ، هر چه میبینم تویى…

باوفا !
مهرت اندر جان ماست… زندگے بے دوستے زندان ماست… کم بزن آتش دل بے تاب را یاد خوبت روز و شب مهمان ماست…
r&h
“یاد”میراث قشنگیست که”دل”وارث آن است.
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻮ …

ﺭﻭ ﺫﻫﻦ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ…

ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺷﺪﻩ …

ﺍﯾﻨﻮ ﯾﺎﺩﺕ
ﻧﺮﻩ !….

سلامت وشادباشدکسی ک دراین”باهم نبودنها”بودنش همیشه در یادم زنده است.
زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت .بیادتم چون شاید فردا فرصتی برای گفتن نباشد
از غمت اشک نریزم تو بگو پس چه کنم”آتش سینه خود را با چه خاموش کنم”مطمن باش که مهرت نرود از دل من مگر آنکه در خاک شود منزل من “
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻓﻬﺎ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎد آن روز ﻧﺨﺴﺖ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ در آن ﯾﺎد ﺗﻮﺳﺖ
<رفیق>چهارحرفه
ولی اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه…
به یادتم رفیق..
یاد را باید نوشت یادگار را باید گرفت. پس در دفتر خاطراتت یادم را بنویس تا روزی ک دفترت را ب یادگار گرفتم بانم به یادم بودی
اون منم ک عاشقونه شعرچشماتومیگفتم،هنوزم خیس میشه چشمام وقتی یادتومی افتم،هنوزم میای توخوابم،توشبای پرستاره،هنوزم میگم
خدایاکاشکی برگرده دوباره!
ﺑﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﻫﻢ ؟ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﮐﻼ‌ﻏﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﯼ ﻓﺼﻞ ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻧﮑﻮ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﻬﺮ ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ ؟
صبح که بیدار میشیم کاش یادمون باشه که به خدا بگیم یادمون یباره که یادش باشیم
تو شلوغی این دنیای دنیا زده.
ای که یادت بهترین مفهوم بیداریست،عطر یادت تا ابد در وجودم جاریست.
تاجان به تنم باشد، یادت به سرم باشد/تا سرندهم برباد، هرگزنروی از یـــــــ ـــاد ♡♥♡♥♡♥♡♥
اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست
باز هـــــم خیال تومـــــــــرا“برداشـــــت”کجا میبرد نمیدانم !هــــــــــــــی نارفــــــــــــــیـــــــق … !!!بازی ات که تمـــــــــام شدمرا دوباره ،با همین لباس بی قــــــــراری دیدن دوباره ات ؛بر سر شعرهـــــــــــایم بنشان …
سخت افسوس می خورم

برای تمام روزهایی

که بی تو ..

گذشتند

و

تمام شب هایی

که با تو ..

نمی گذرند!

می بینی دلبندم؟

هنوز رویایت تمام زندگی من است!

آری
تـو رفـتی و…
مـن مـانـدمو….
یـاده تــو…
هــوس است یا عــشق نـمی دانم،
هـنوز هـم بـه یــادت..
ارضـا مـی شود تـمامه آرزوهـایــم√
آرامگاه حقیقی ما در خاک نیست،

در سینه کسانی است که

فراموشمان نمی کنند

این روزهای بارانی من هر لحظه اش به یاد تو ام. . . .

البته فرقی ندارد!
من همیشه بهانه ای برای به یادت بودن دارم!

باران ،گل ،آفتاب ،زندگی ،……. هرچه!

آدما عزیزاشون رو فراموش نمیکنن بلکه به ندیدنشون عادت میکنند تقدیم به کسی که عادت به ندیدنش مثل فراموش کردنش غیر ممکنه
یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره…یادت نره
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺎﻫﺪﻡ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻧﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﺭﻭ ﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ؟ !
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺘﻢ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﺠﺎﺋﯽ؟ !
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟!
ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋــــــﺎﺷﻘﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اسمت را موج می برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را دفتر گمشده ام
این حقیقته که رفتی تا همیشه
اما یاد تو ازم جدا نمیشه
روزیکه دوتا عاشق دست تو دست هم از جلوم رد بشن، اون روز از شب سیاهم سیاهتره، بیا
آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد به یاد من باش که همیشه به یاد توام..
(سوره بقره آیه ۱۵۲)
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم
چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم
به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور
به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور
به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری
که سراغش ز غزلهای خودم می گیری
آنقدر پشت سرت آب ریختم که تمام کوچه سبز شد….
ﭘس چرا نمیایی..؟
به یادت هستم شاهدی ندارم جز کوچه پس کوچه های باران
ﺍﻳـﻦ ﺗــﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻳـﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻱ
ﺍﻳـﻦ ﻣﻨـــﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳـﺎﺩﻡ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻢ
ﺣﺘـــﻲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﺫﻫـﻦ ﺗــﻮ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ
ﺻﺤﺒـــﺖ ﺍﺯ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺷﻲ ﻧﻴﺴــــﺖ ….
ﺻﺤﺒــــﺖ ﺍﺯ ﻟﻴـﺎﻗـــﺖ ﺍﺳـــﺖ
ﺁﺭﺵ ﻧﯿﺴﺘَـــــﻢ
ﮐــــﻪ ﮐَﻤـــــﺎﻥ ﺑﺪﺳﺘــــــ ﮔﯿـــــﺮَﻡ
ﺍﻣــــــﺎ
ﻟﺤﻈــــــﻪ ﻫﺎﯼ ﺑــــﺎ ﺗـــــﻮ ﺑـــــﻮﺩﻥ ﺭﺍ
ﺧﻮﺑـــــ ﺷﮑــــــﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨَـــــــﻢ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﻦ
ﺧﺎﻃــــــﺮﺍﺗَــــــﻢ
تا آسمان خیال تو چقدر راه است؟؟ دو بال برایم کافیست؟؟ میخواهم ب هواى تو….براى تو……اوج بگیرم. منتظرم میمانى؟؟
انتهای نگاهت کلبه ای میسازم تامبادابگویی” ازدل برودهرآنکه ازدیده برفت”
یادت نرودکه یاد تو در یاداست /آبادی دل برای تو آباد است /از یاد نبر دل حقیرمارا/ دراین دل من همیشه یادت یاد است……
ازشکستن دوچیزبترس:دلی که صادقانه دوست داره.دلی که صادقانه بیادت هست.
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﻤﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﻡ ﺷﻮﯼ …
ﺩﻟﺖ ﻫﻮﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ …
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ …
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭﺭﺩ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ …
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ …
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻏﻮﺷﻢ ﺭﺍ …
ﻣﻄﺌﻨﻢ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ:ﻣﻦ ﺍﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ …
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ چـــــﻘﺪﺭ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﯾﻤﺎﻥ ﻋــــﻮﺽ ﺷﺪﻩ
ﺍﯾﻢ،
ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻣــــــﻣﺎﻥ ﮐﺠﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾـــــﻢ …
ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﺎﺯ ﺑـــــــــــــــﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺒﺎﺭﺩ،
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﻟـــــــــــــــــﻢ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ !!……
ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮ …
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺑﮕﻮﯾﻢ …
” ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎ ” ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ **
روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت،ماه ها رفت و دل ساده من سنگ نگشت،ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود،نامت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت.
To mah ra bishtar az hame dust midashti….
va hala mah,harshab tora yade man miavarad.. mikhaham faramushat konam ama in mah ba hich dastmali az Panjereh pak nemishavad…..
ﻏﺮﻗﻢ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺩﻭﺭ
ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﻩ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ، ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ !
ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺪﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺍﯾﻦ ﺭﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎ ﺩﻟﯽ ﭘﺮﺍﻣﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ
یک نفرهمره باد
آن یکی همسفرشعروشمیم
یک نفرخسته ازاین دغدغه ها
آن یکی منتظربوی نسیم
همه هستیم دراین شهرشلوغ
این کفایت که همه یادهمیم!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ … ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎﯼ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ … ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ
ﺍﺕ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻋﺼﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ بود…
ﺩﺭﺩ ، ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ…

ﻣﻦ ، ﺗﻮ ﺭﺍ…

ﺗﻮ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ…

ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﻭ !

ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻧﺒﺎﺵ

ﻣﻦ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ…

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …. ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺍ … ﺩﺭﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ….ﻭ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺳﻔﺖ …
ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﯼ … ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ … ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ !….
زندگى زنده ماندن ونفس کشیدن نیست زندگى قانون باورهاست
پس باورکن بیادتم
من تورابه یادمیاورم به هربهانه اى شایداین فراترازدوست داشتن باشد
آسانسوری شده ام

تنها در برجی متروک…

که سالهاست. . .

بهانه ای برای اوج گرفتن نداشته است. . .

به خانه ام بیا. . .

خسته ام ازاین همه ایستادگی…

برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما: “یادت روشنم میدارد…”
ye nafar…
ye jaei…..
ye vaghti….
tamame royahash to bodi…
harvaght b to fkr mikone ehsas mikone zendegi vaghean ba arzeshe !
pas harvagh delet gereft in haghighato b khater dashte bash:
ye nafar…
ye jaei…
bighararete!
ﺩﺭ ﺍﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ /ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ
تو اشیان چشمام جای تو مونده خالی/ماکه همش به یادتیم تو اونجا در چه حالی
آرش نیستَم
که کَمان بدست گیرَم
اما
لحظه های با تو بودن را
خوب شکار میکنَم از بین خاطراتَم.
همیشه به یادتم
بیادتم چون دوستت دارم، به فکرتم چون برام عزیزی، ناراحتم چون ازم دوری، دلم گرفته چون نمی بینمت.
اکرکسی بیادته علتش محبت نیست لیاقت خودته که بیاد ماندنی هستی
ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺎﺵ
محبوب بودنت را درهمین لحظه باور کن!
لحظه ای که دلی به یادتوست.
شـــــــب کــه می شـــــــود. . . .

تـــــو آرام و بیخیــــال می خــوابی. . . .

مََََــــــــــــــــــــــــــن امـــا. . . .؛

شـُُــروع می شــود آن لحظـه . . . .

گــریــه هــــــای بی امــانــــم. . . .

اشـــک هـٰٰای بـــی صـــــدایــــم. . . .

و. . . . . .

» یــــــــــاد ِِِِ تـــــــــــــــــــــــو « . . . .!

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﺎﺩﻡ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺷﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد / مرا روزی نباد آن دم که بی یاد تو بنشینم . .
اگرخوابی بخواب آرام،که من در خواب وبیداری، بیادت مانده ام بیدار، اگرشادی بمان درشوق این مستی، که من از شادیت شادم دراین دنیای ناهموار
آن لحظه که فکرش رانمیکنی،کسی دردوردستهاخاطره خوبیهایت راورق میزند…
برایم دعاکن!اجابتش مهم نیست!نیازمن آرامشی است که بدانم توبه یادمنی…
ﺷَﺒ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺏ ﻧﻤی ﺪﻫﻢ . . .

ﺣَﺘّﯽ ﺑﺎ ﻳﺎﺩَﺕ . . .

### o-<-< ### می دونی این چیه ؟ این منم خوبیدم رو ریل قطار ، تا اس ام اس ندی پا نمی شم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شعله گشتم از فراقت،سوختم در انتظارت،هرگز ازیادم نرفتی،من فدای روی ماهت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آلزایمر هم بگیرم یادم نمیرود که فراموشت شدم...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ta bodan man bodan to bodan hasti to dar delam hasti[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮﺩﻣﺶ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ؛ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ؛ ﺑﻐﻞ ﻏﺮﯾﺒﻪ؛ ﻣﺴﺖ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩِ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﺶ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]*درخیالم باخیالت بی خیال عالمم تاکه هستی درخیالم باخیالت زنده ام*[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سینماى ذهنم هر شب همان فیلم همیشگى را پخش میکند... خاطرات بودنت را...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺷﺐ ﻫﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﺍﺗﻪ ﺭﻭﺯﺍﺕ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﯿﺰﺍﺭ . ﺑُﺮﺩﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺗﯽ ﻫﻤﺮﺍﺕ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﯾﺎﺭ ﺗﻮ " ﺍﯼ ﮐﺎﺵ " ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تختی که هر شب ، تنها .... با یاد کسی روش بخوابی تخت نیست که تابـــــــــــــــــــوته .... تختی که هر شب ، تنها .... با یاد کسی روش بخوابی تخت نیست که تابـــــــــــــــــــوته ....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی وقتا سکوت فریاد معرفته ،گرچه ساکتم ولی به یادتم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مدت هاست باران می بارد و کسی از من نپرسیده چترت را برده ای ؟. . . . کسی هم نگران سرد بودن دستانم زیر باران نیست. . . . راستی! همه ی این ها بهانه ایست که باز هم یادت بیفتم. . . . این روزها کجایی؟ چترت را برده ای؟. . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی باید خلوت کسی را شکست تا بداند به یادش هستی![divider style="solid" top="20" bottom="20"]عادتم دادخیال توکه یادم باشد،یادمن هم نکنی بازبه یادت باشم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]کهنه رفیق ، یاد ایام قشنگى که گذشت، کنج قلبم گرم است درهمه حال بیادت هستم آرزویم این است تن تو سالم و روحت شاداب روزگارت خوش باد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینقدر تو خواب تورو دیدم دیگه نمیگم : خوابم میاد میگم : عشقم میاد وعده ی ما همون رویای همیشگی. . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺪﺍﺭﯼ 25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ... ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ 25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﻓﺮ ﺻﺖ ﺩﺍﺭﯼ 25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﻘﻂ 25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ...! ﺑﯿﺎ 25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﻨﯿﻢ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﭘﺎﮐــ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻤـــﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻣــ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﻃﻌﻤــــ ِ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧـــﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨـــــــــﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻋﺘـــــــﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺯﻫﺮ ﻣـــــﺎﺭ ﮐﻨﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدم خـــودشـــم بـــخواد فـــراموش کـــنه یـــادگــــاری هــا و خــاطــره ها نمــــیذارن.....!✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نمیدانم تاکدام غروب زنده ام وتاکدام طلوع مرده ولی تاهستم بیادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شیرینی زندگی به این است که ندانی چه کسی چه زمانی ودرکجا بیادته.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بی هیچ بهانه بخاطر آوردمت ، دوست داشتن شاید همین باشد ! بی بهانه یاد کردن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"بیادتم" نگوکه تکراریست، شاید روزی برسدکه نباشم تاتکرارش کنم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺷﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺷﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺷﺪ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه وطنم کویره،اگه نگام فقیره،یه قلب پاک و ساده،به یادتو اسیره[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﮔﺮ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ، ﺑﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻮﺍﯼﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ب سرم اگرشلیک کنند! جای خون... فکرتومیپاشدروی دیوار...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگردیوانگی نیست
پس چیست؟
وقتی دراین دنیای به این بزرگی
دلت فقط هوای یک نفررامیکند...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]و ساده رد شدی از اون همه ارادتم منتی گردن تو نیست فقط بدون بیادتم گذشتی از خاطره ها فاصله رو نفس دادی قلبمو با تنهاییاش مهمونی قفس دادی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نه شا عرم تابتونم واسه نگات غزل بگم نه قادرم تابتونم واسه چشات قصه بگم فقط اینو خوب میدونم تازنذه ام تاجون دارم بیادتم؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نمی گویم فراموشم مکن هرگز،ولی گاهی بیاد آور،رفیقی را که میدانی نخواهی رفت از یادش[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شاید دیر به دیر سراغت را بگیرم،ولی "تو" بزرگتر از آنی که فراموش شوی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادهمه کسایی که یه روزی یه حلقه ای روخریدن برای تعهد، ولی حلقه شون موند وآدمش نموند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از میان بازیهای کودکانه تنها " یادم تو را فراموش " را خوب بلد بودی ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]عاقبت روزی مزار سرد من.. جای دنجی برایت میشود.. عکس من با آخرین لبخند من.. شاهد شب گریه هایت میشود.. میگذاری سربه روی گور من.. سنگ قبرم میشود دنیای تو.. از تمام انچه با هم داشتیم.. یاد تو میماند و فردای تو...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﺩ .. ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﺫﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بارانی نیست پس چرا من ، خیسِ یادِ توام ..![divider style="solid" top="20" bottom="20"]هرگاه دفتر محبت را ورق زدی... هرگاه زیر پاهایت خش خش برگ ها را احساس کردی... هرگاه درمیان ستارگان آسمان تک ستاره ای خاموش دیدی... برای یکبار در گوشه ای از ذهن خود... نه به زبان... بلکه از ته قلب خود بگو: یادت بخیر.....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادت چه حال داریم امشب منو بارون....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بــــه یـــــــٰٰٰـاد آوردن ات. . . . هـــــــــــــــــــــــــر روز. . . . درد آور تـــریـن شـکـــــل ِِِِ فــــــرامــوشـی ســت. . . . ‧٠•◆●♦▶┃ℳ┃◀♦●◆•٠‧[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻨﻮز اون روز ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺸﻨﮕﺖ روی ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪی ﻋﮑﺲ ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﻮﺷﺘﯽ واﺳﻪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﻫﻤﯿﺸﻪ [divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادت را دوست دارم خاطراتت برایم سخت است نمیدانم ..آیا میتوانم با خیالت لحظات زردم را سپری کنم…?باز هم شب شد…این بغض لعنتی امانم نمیدهدکاش اشکی داشتم شاید میتوانستم خود را سبک کنم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]- تو که تمام بزرگراه های خلوت خیال مرا قرق کرده ای کاش در کوچه پس کوچه های شلوغ شهرت ، لحظه ای یاد مرا عبور دهی .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻧﺒﺎﻝﻭﺍﮊﻩﻣﺒﺎﺵ... کلمات فریبمان میدهند ! وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش میرود ؛ فاتحه ی بقیه ی حروف را باید خواند...
بی واژه بیادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سالهاست که عبور کرده ام ازخویش...یادم بخیر... [divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه به یادتم اما شاهدی ندارم جز کلاغ بام خانیمان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باتوآسان میشودازدست سیاهیها گریخت،بی توای والاکلام گرنباشی درمیان،بایدکه ازدنیاگریخت،یادتوهرجاکه هستم بامنه،داره عمروزندگی منوآتیش میزنه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به صدایت معتاد شده بودم ... رفتی ! حالا هر روز “یادت” را تزریق میکنم√[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرچه نازنینان را وفا نیست گلستانی چو باغ آشنا نیست اگر بر چرخ هفتم پا گذارم دلم یک لحظه از یادت جدا نیست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گرمیان هرنگاهی صوت غمگینی شنیدی,یادکن ازقلب بی تابی که هردم یاتوست***[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ... ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻳﺎﺵ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ، ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﺵ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻪ ... ﭘﺲ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، ﺑﺪﺍﻥ ... ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﻮﺳﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ !!!... . ﻣﻦ ﻫﻢ !!!... . ﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻡ !!!.. . ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ !!!..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زغم کسى اسیرم که زمن خبر ندارد.عجب از محبت من که در اواثر ندارد.غلط است هرکه گوید:دل به دل راه دارد.دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺷﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﭘﻠﮑﻬﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ "ﯾﺎﺩﺕ" [divider style="solid" top="20" bottom="20"]پیامک کم بهاترین چیزیست که باآن میتوان ازگرانبهاترین عزیز یادى کرد..![divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادها فراموش نخواهند شد حتی با اجبار و دوستی هاماندنی اند حتی با سکوت... به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻭ ﺭﮐﻌﺖ ﮔـ ـ ــﺮﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧـــﺎﻃـﺮﻩ ﻫـــﺎﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﻨـــﻮﺕ ﺳــﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﯾـــﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﺳﺠــــﺪﻩ ﺑﯽ ﻗـــﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸـ ـ ـﻖِ ﺑﺮﺑــــﺎﺩ ﺭﻓﺘــﻪ ﯾﮏ ﺗﺸـﻬﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣـــﺮﮒ ﺩﻟـ ـ ــﻢ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اس ام اس ها گاهی پیامی ندارن فقط ارسال میشن که باور کنی اونی که فکرشو نمی کنی الان به یادته[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﯿﺎﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﭘﯿﺸَﻢ ﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺍَﺑﺮﯾﯿَﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺭﻭﻧﯿﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺭﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺶ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﯿﻪ …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗــــﺮﮐـﺖ ﮐـــﺮﺩﻩ ؟؟؟ ﺷــﺐ ﻫـــﺎ ﺑﻪ ﻳـــﺎﺩﺵ ﮔـــــﺮﻳﻪ ﻣﻴـﮑﻨــــﻲ؟! ﻧـــﺎﺭﺍﺣــــﺖ ﻧﺒـــﺎﺵ .... ﻳــــﻪ ﺭﻭﺯ ﺗـــ ﻭ ﺗﻨﻬــــﺎ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺯﻧــــﺪﮔﻴـــﺶ ﻣﻴﺸـــﻲ !! ﺍﻳــﻦ ﺑـــﺪﺗـــﺮﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘـــﺎﻣــــﻪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﯼ، ﻣﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ، ﺗﻮ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺮﻓﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﯾﺎﺩﻡ، ﺗﻮ ﺭﻓﺘﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ ﺷﺪﻡ ﻣﻦ، ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻡ ﻣﻦ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﻃﻌﻢ ِ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ﮐﻨﺪ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]این روزها که سپری میشوند یاد تو را با خود می برند حسادت میکنم به این روزها که حتی یادی از تورا با خود دارند....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]*ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻭﻓﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﺩﮐﺘﺮﻩ ، ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ... ﺑﮕﻮ ﮐﺠﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭی؟ ﭼﺘﻪ ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ؟ !! ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ... ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﮕﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟؟ ... ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩﯾﻢ؟ ... ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻥ، ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ... ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺩﺭﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ... ﺣﺎﻼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟ ﺧﺐ ، ﺗﻮ ﺟﻮﻮﻥ ﺷﺪﯼ ، ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !!! ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺶ ... ﺣﺎﻼ ﻭﻗﺘﺸﻪ ، ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ... ﺣﺴﺶ ﮐﻨﯽ!!! ﺣﺎﻼ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻪ ... ﻣﺜﻞﻫﻤﯿﺸﻪ !!! ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺎﺷﻪ ...*[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اوج گریه های من هرشب همانجاست که یادم می آید: هر چه ''''من'''' مینویسم ، برای او میخوانی. . . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]می " ، پست و حرامست ولی تا که خورد/آنگه به چه مقدار و دگر با که خورد/ما مست نکردیم به جز با مردان/با لوطی و بامطرب و با همدردان/ گفتم بنویسم که به یادت هستم/تا کور شوند اول وآخرنامردان.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزگار ما را به تنها گذاشتن آنهایى که دوست داریم مجبور کرد اما اصالت به ما یاد داد آنهایى را که دوست داریم هرگز فراموش نکنیم ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﺳﺘﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﺸﺐ ﺧﯿﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪ ﺧﯿﺲ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ هنوز[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آسمونی یازمینی؟هرچه هستی نازنینی؛توی قلب کوچک من؛همیشه عزیزترینی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ٬ ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود ؟ زنده را تا زنده است قدرش بدان ٬ ورنه بر روی مزارش کوزه گل چیدن چه سود ؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فراموش کردن بی احترامى به قانون خاطرهاست،ارادت مراهرروزدرسررسیدت تیک بزن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شایدفاصله هابتواند جسمها ونگاههارا از هم دورکند،ولى قدرت این رانداردکه قلبها ویادهاراازهم جداکند ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]موجی ازسلام را برساحل دلت میفرستم تابدانی فراموش شدنی نیستی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بازهم نشسته بودم و فکر میکردم خسته شده بودم از بس به تو فکر کرده بودم دنبال چیز دیگری برای فکر کردن بودم اما جز تو چیز دیگری در قلبم،ذهنم و روحم نمیافتم آخر تو که بودی که از همان نگاه اول صاحب تمام قلبم شدی؟ بیا تا آرام و قرار گیرم بیا تا تنها نباشم یا اگر نمیایی نشانه ای بفرست... اثری،نامه ای.... این ها را به تو گفتم.... و چند روز بعد دلم را شکسته دیدم و فهمیدم این همان نشانه ی تو بود!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزی از دل پرسیدن کی شادی گفت هر وقت عزیزی یادم کند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من به یادت هستم، چه به هنگام دعا، چه به هنگام نشستن به لب پنجره خاطره ها[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زمزمه دلتنگی ام رابه نسیم میسپارم تابه توبرساندبه یادت هستم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه قصه تلخ آدما تنها شدنه! امازیباترین حکمت به یاد هم بودنه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست همیشه به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"یادها" فراموش نخواهندشد حتی با اجبار و"دوستیها" ماندنی اند حتی باسکوت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دنیا به ما یاد میده دوری کسی که خاطرش برامون عزیزه رو تحمل کنیم اما وفا به ادم یاد میده کسی که خاطرش برامون عزیزه رو هرگز فراموش نکنیم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]mesle asemun ke tanha omidesh chand setare ast, didane dobareye to vasam omre dobarast.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺟــﺂﯼ ﺧـﺂﻟـﯿَـﺖ ﺭﺍ ﺑﺂ | ﺧﯿـــﺎﻝ | ﭘــُﺮ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﻡ ... ﺣــَﺮﺁﻣــَﺶ ﺑـﺂﺩ ﺁﻧـﮑـﻪ ﭘـُﺮ ﮐــﺮﺩ ﺟــﺂﯼ ﻣــَﺮﺁ ..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اون طوری هم که تو فکر میکنی نیست،شاید عاشقت بودم روزی... ولی ببین بی تو هم زنده ام،هم زندگی میکنم،فقط گاهی در این میان یادت...‏ زهر میکند به کامم زندگی را...‏‎ ‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ … ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ … ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺰ ﺍﻭ … ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﺩ … ﻭ ﺗﻮ … ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤــﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﻣــﺮﺍ ﻧﻤﯽ ﺑـــﺮﺩ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ! ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻓﺮﺳﻨﮕــــﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠـﻪ .....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻣﺸﺐ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺸﺐ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ . ﺍﻣﺸﺐ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻪ ..... ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﻫﻤﭽﻮ ﺍﺑﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﮔﺸﺎﻳﺸﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﻳﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ..... ﺗﻮ ﺣﺘﻤﺎًﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ﻓﺮﺩﺍ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﺻﻔﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﻨﺎﻛﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﺮﺩ ....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من به صد خواهش و منت ز خدا خواسته ام که در این ساعت خیر، مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هرکجا ذکر خدا بود تو را یادم هست،هرکجا یاد خدا هست مرا یاد آور[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سلام به کسی که به رسم جاده ها دور است و به رسم دل چه نزدیک. به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]*این* قاصدک* ها* *رو*فوت* کردم* *تا*بیان* *بهت*بگن*
*به یادتم**[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیاکه گاهی به حرمت لحظاتی که باهم بودیم حتی باپیامکی هم شده نگذاریم خاطراتمان محوشوند. تنهابایک جمله به یادتــــــــم[divider style="solid" top="20" bottom="20"](. خوبـی ؟ .) . . گاهی با تمام ِ تکـراری بودنَش غوغــا می کند....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی گذشتنی ست ، چهره ها شکستنی ست ، این فقط محبت است که همیشه ماندنی ست .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺩﻭﺭﯼ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﯽ آﻭﺭﺩ!؟ ﻭﻗﺘﯽ که ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺎ " ﯾﺎﺩت " ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﮔﻴﺮﻡ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﻡ ﺭا ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻨﻲ .....(ﺑﺎ ﺩﻳﻮاﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﻲ)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فرستنده: خاک پا، گیرنده: نورچشم، دلیل: ارادت، هدف: یادعزیزان، نتیجه: دلتنگی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁﺭﺍﻡ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ... ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ... ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این که چقدر از آن روز ها گذشته، یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم، یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم… اصلا مهم نیست باز باران که ببارد هروقت که میخواهد باشد دلم هوایت را میکند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎﺩﺕ ﺩﺭ” ﻣﻦ” ﺿﺮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ “ ﻣﻦ” ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺩﺭ “ ﺗﻮ” … ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟ ﻋﺠﺐ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺖ ؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از اسراییل غاصب تر یاد توست که سال هاست زندگی ام را اشغال کرده[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمیکاهد همیشه هستی،همین حوالی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ازم پرسید بعد من بازم عاشق میشی?گفتم آره!ناراحت شدو خواست بره دستشو گرفتمو گفتم:بعد تو عاشق لحظه هایی میشم ک با یادتو تونبودنت سرمیشه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]صبح که چشمان قشنگتو باز کردى یادت باشه که دیشب یکى به یاد تو چشماشو بست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بهروز وثوقی میگه: اگه به یاد کسی باشی که به یادت نیست, مرام کشش کردی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﯾﺖ ﺑﻔﺸﺎﻧﻢ ﺍﺷﮏ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺁﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺭﺑﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﺎﺯﻡ ؟ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﯿﺮ ﯾﺎﺭﻡ ﻧﻪ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯽ ﺯ ﺑﻨﺪﻡ ﻧﻪ ﮐﺸﯽ ﺯ ﺑﯿﻨﻮﺍﯾﯽ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻮﯼ ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﻢ … ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮﺭﺩ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی سه چیزش قشنگه: ندونی ودعات کنن ،نبینی ونگات کنن، نباشی ویادت کنن.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آسمان وقف نگاهت گل من مانده ام چشم به راهت گل من هرکجاهستی وباشی گویم که خداپشت وپناهت گل من[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ازش پرسید تونستی توی این مدت فراموشش کنی؟ خاک سیگارش رو تکوندو گفت: آره...!! توی این ۲ سال و ۳ ماه و ۲۶ روز و ۴ ساعتی که رفته یه دفعه هم بهش فکر نکردم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این روزها سنگین و نحس اند، چه کنم؟ لحظات هم بهانه ات میگیرند رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ  ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﯼ  ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻡ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ز حال ما اگر پرسی بجز دوری ملالی نیست 
 ملالی هم اگر باشد تو خوش باشی خیالی نیست 
 نمیدانم که درخاطر میبری نام مرا یا نه 
ولی این را بدان هرگز خیالم از تو خالی نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به محض خاموشی چراغ روشن میشود ،هرشب تکلیف من تا مشق کنم (یاد تورا)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ "ﺗﻮ" ﺩﻝ ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﯽ.... ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻐﻀﻢ ﻣﯿﮕﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﻫﯽ.... ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.... ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ.... ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﺪ! ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه ماهی، دریا از یادش بره. اگه درخت،جنگل از یادش بره. اگه بارون،ابر از یادش بره. اگه پرنده،پرواز از یادش بره. من هیچ وقت نمیتونم تورو از یادم ببرم و تا پای جون باهاتم عشقم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]Tik….Tak….Tik….Tak…. . 12 . 9 __ / 3 . 6 . ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻴﻚ ﻳﺎﺩﺕ ﻣﻴﻮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻴﻚ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﻴﺸﻢ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﻫﺴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﻮﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ، ﺁﺧﺮ ﺣﺮﻓﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﻻﻏﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺰ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﻫﺴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﻮﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺍﺳﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیادتم حتی اگرقرارباشدشبی بی چراغ درحسرت یافتنت تمام کوچه هاراقدم بزنم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به کلبه کوچک قلبم بیا تابدانی دراجاق سرد دلم چیزی جزیادتو نمی سوزد ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻏﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻚ ﺑﻲ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﻱ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺳﺮاﺯﻳﺮ اﺳﺖ ﻭاﻱ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﻮﺭ اﺳﺖ ﻃﻌﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگَر دیوانگی نیست پَس چیست؟ وقتی در این دُنیای به این بزرگی... دلت فقط هَوای یک نفر را میڪُند...! ♡[divider style="solid" top="20" bottom="20"]وقتی این پیامو باز میکنی شاید اون کسی نباشم که منتظرشی، شاید اون کسی نباشم که بیادشی، اما مطمئنم اون کسیم که همیشه بیادته.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻴﺪﺍﺭﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻡ ، ﻣﯽ ﭘﻮﻳﻢ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩ ﺯﻳﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻫﻴﺎﻫﻮﻳﯽ ﻫﺴﺖ ... ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ! ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺷﺒﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برف پاک کن خاطرات،
بیهوده پاک میکند!
یادتواین سوی شیشه است....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زیباترین منحنی دنیا لبخند یه دوسته که بی صدا بهت میگه:
به یادت هست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻮ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ... ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻗﺎﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ !!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]یه نفر ... یه جایی... تمام رویاهاش لبخند توست و زمانی که به تو فکر می‌کنه احساس می‌کنه که زندگی واقعا با ارزشه پس هرگاه احساس تنهایی کردی این حقیقت رو به خاطر داشته باش یه نفر... یه جایی... به یادته...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی عبورنفس ها نیست؛تداعی لحظه هاییست که بیاد خوبان میگذرد......[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تصور میکردم دیگر به او فکر نمیکنم اما کافی بود لحظه ای در محلی اندکی آرام، تنها شوم، تا دوباره یاد او به سراغم بیاید! د‌‌وست د‌‌اشتم کسی جایی منتظرم باشد‌‌[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﻧﮑﻨﺪ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]o ( /_ To chera baz inja neshasti? . 100 bar goftam . .+'''''''''''''''' + . +''''''''''''''''+. + jat injast + '''' + . . + '''' ''''''''''''[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باد باشی خاکتم،درخت باشی برگتم،چشمه باشی آبتم،هرجا باشی یادتم..![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧـﺎﻃــﺮﻫـ ﻫــﺎ ﭘــﺎﮐـــ ﻧـﻤـﯿـﮑـﻨـﻢ ؛ ﻣـﯿـﮕــﺬﺍﺭﻡ ﺑـﻤــﺎﻧــﺪ ... ﺗــﺎ ﯾــﺎﺩﻡ ﺑــﺎﺷـﺪ ﭼـﻬـ ﻃـﻌــﻢ ﺗـﻠـﺨـﯽ ﺩﺍﺭﺩ "/ ﺩﺭﻭﻍ /" ﮐـﻬـ ﻣـﯿـﺘـﻮﺍﻧـﺪ ﺣـﺘـﯽ ﺷـ ـﯿـﺮﯾـﻨـﯽ "/ ﻋـﺸـ ـﻖ /" ﻭ "/ﺍﻋـﺘـﻤــﺎﺩ /"ﺭﺍ ﺯﻫــﺮﻣـــﺎﺭ ﮐــﻨــﺪ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻨﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گرچه نیستی ... اما یادت تمام قد میان دلم ایستاده است ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امروز هم با " بی تو بودن " گذشت ! خوش بحال " یادم " که همیشه با " توست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به هرکه می رسم تو را می بینم... عجب سراب عاشقانه ای دارم من... ♡[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ساده تر از این نمی تونم بگم ((به تو می اندیشم))[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ایست که نیازى به باهم بودن ندارد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]‏ . 12 . ‏ 3 __/ 9 ‏ . 6 . باهرتیک بیادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺳﻨــﮕﯿﻦ ﮐﺎﻡ ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮﯼ ﻣـــﺮﺩ !!!... ﺩﺭ ﺍﯾـــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯼ ﺧﯿــﺎﺑﺎﻥ ... ﺑـﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﻋﺸـــﻖ ... ﺧﺎﻃـــﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺩ ﻣــﯽ ﮐﻨــــﯽ ... ؟ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]به اندازه تمام بوسه های بی پاسخی که ماهی به آب دریا میزنه بیادتم نفسم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻮ ﺭﺍ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آستینم که آن شب خیس گریه شد خیس است هنوز پشت الفاظ بی معنایم مفهوم تو پیداست هنوز در گذر خاطره ها یاد تو بهترین است هنوز....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بی بهانه به خاطرم مى ایی شاید همین باشد معنى عزیزبودنت![divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه یادت باشه یادت تو بهترین یاده منه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]پیامهایم گاه گاه است، آنچه ابدیست یاد توست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"یادکردن"همیشه گفتنى نیست،
پس به وسعت تمام ناگفته ها به یادتم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺎطِ روﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺧﯿﺎﻟﺖ در دﻟﻢ و ﺗﺎ ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻗﻄﺎر آرزو ﻫﺎ راﻫﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ آﺧﺮ ﮐﻪ آن را ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آن اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮوک ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺪای ﭘﺎی ﺗﻮ را ...اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻢ [divider style="solid" top="20" bottom="20"]شــَــــب اَســـــت و مـَـــن تـَنـهـــا بـا یــــــــاد تــو نشستــــــه امـــــ.... اگـــــرشــَــــب هـَـــم بـــگذَرد,مـَـن ازیـــــاد "تـــــــو" نمیــگذَرمــــــ....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]وقتیsmsنمیدم خیال نکن بی خیال تو و روزگارتم،توفکرتم،به یادتم،زنده به انتظارتم،اینجوری که به فکرتم حس میکنم کنارتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از وقت سحر تا دل شب یاد توأم. در سوختن از آتش تب یاد توأم. با عشق تو زندگی همی خواهم کرد. آن لحظه که جان رسد به لب یاد توأم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻳﺎﺩﺕ... پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﮔﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ: ﻧﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﺩﻣﻪ. ﺍﮔﻪ ﺍﺯﺕ ﺩﻭﺭﻡ : ﻧﮕﻮ ﺩﻭﺭﻩ، ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ. ﺍﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﮐﺮﺩﻡ : ﻧﮕﻮ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ، ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻤﺶ. ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﻢ : ﻧﮕﻮ ﺭﻓﺘﻪ، ﺑﮕﻮ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ. ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ : ﻧﮕﻮ ﺧﻮﺍﺑﻪ، ﺑﮕﻮ ﺧﻮﺍﺑﻤﻮﻣﯿﺒﯿﻨﻪ. ﺍﮔﻪ ﻣﺮﺩﻡ : ﻧﮕﻮ ﻣﺮﺩﻩ، ﺑﮕﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]/),,/) /),,/) ( '''' ; '''' ) ( '''' ; '''' ) (,,)-(,,)-(,,)-(,,) این دوتاگربه دنبال جیگر میگردن خودتو قایم کن نخورنت جیگره من[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آرزو کردم میان بی کسی های دلم/ لا اقل یادم به قلبت تا ابد مهمان شود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]1ساعت با هم راه رفتیم...با هم گفتیم...با هم خندیدیم... اما یادت رفت اسمتو بهم بگی...بیادتم هنوز...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭﻗﺖ ﺷﺎﻡ ؛ﻭقتی یﺍﺩﺕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ، ﺍشک ﺩﺭﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ ﻭﻫﻤﻪ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻡ کﺭﺩﻧﺪ، ﻭﻣﻨﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ می ﺯﻧﻤﻮ میگﻢ ﭼﻘﺪﺭ غذا ﺩﺍﻍ ﺑﻮﺩ.!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر پرسیدند آخرین نفست به یاد کیست ؟ گویم به یاد کسی است که بی وفایی در ذاتش نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮﯼ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ " ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ " ﻧﯿﺴﺘﻢ ! ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﮑﻦ ! ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻮﺩﯼ ! ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ؟ ! ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺩﻭﯾﻤﺎﻥ ﺑﻮﯼ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤـﺮ ﺑـﻪ ﯾـﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫــﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﮐـﻪ . . . ﻫـﺮﮔـﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿـﺪﻡ . . . ﻣــﺰﻩ ﯼ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ . . !.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﭘﯽ ﻧﺨﻮﺩ ﺳﯿﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ .... ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ......... ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ !!!....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برون نرود از خاطرم,خیال وصالت اگر چه نیست وصالی,ولی خوشم به خیالت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای کاش می دانستی که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻟـﻢﻣـﯽﺧـﻮﺍﻫـﺪ...ﯾـﮏﻣـﯿـﺲﮐـﺎﻝ ﺑـﺎﺷـﻢﺑـﺮﺍﯾـﺖ...ﺷـﻤـﺎﺭهﺍﯼﮐـﻪ...ﺳـﯿـﻮﺵﻧـﮑـﺮﺩﻩﺑـﺎﺷـﯽ!ﺯﯾـﺮﻟـﺐ...ﺗـﮑـﺮﺍﺭﻡﮐـﻨـﯽ ...ﺑـﻪﯾـﺎﺩﻡﻧـﯿـﺎﻭﺭﯼ...ﺩﻟـﻢﻣـﯽﺧـﻮﺍﻫـﺪ...ﺑـﯽﺍﺟـﺎﺯﻩﯼﺗـ ـﻮ..ﭘـﺎﺩﺷـﺎﻫـﯽﮐـﻨـﻢﺩﺭﻧـﺎﺧﻮﺩﺁﮔـﺎﻫـﺖ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]واسه مشق شبت 100باربنویس:اونی که فکرشونمیکنم همیشه به یادمه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]Har vaght ehsase tanhayi mikonam mishinam ()*() (''''.'''') (")(") Badesh cheshmamo mibandam ()*() (-.-) (")(") Va fekr mikonam kenaram neshasti ()�(()*() (''''.'''' (''''.'''') (")((")(") o_O[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینجا همه خوبند خیالت راحت! من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ توایم... من،عشق،خدا،عقربه های ساعت!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ده سال دیگر نه... بیست سال دیگر، روی پل عابر پیاده جلویت را میگیرم... رو در رو به تو میگویم:یادم تو را فراموش و بعد میروم! دخترت بالباس مدرسه از تو میپرسد مادر این که بود؟؟ میگویی دیوانه بود دخترم دیوانه![divider style="solid" top="20" bottom="20"]تمام حجم خیالم از تو لبریز است، خیالم کوچک نیست تو بزرگی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینطور نمیشود... باید همیشه یک غریق نجات کنارم باشد... غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست...!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]تاشیرینی خیالت بامن است تلخی دلتنگیهایم را میگذارم برای بعد....![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻟـﻌـﻨـﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺴـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺧـــﻮد ﻋـﻮﺿــﯿـﺸـﻮن !!!ﺑـﻐـﻞ ﯾﮑـﯽ دﯾـﮕﻪ ﻫـﺴـﺘـﻦ !!!وﻟــﯽ ﯾـﺎد ﮐـﺜـﯿـﻔـﺸـﻮن ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺳــﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]....تو که نباشی بذار بهشت هم بره به جهنم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه تونستی پرکلاغها رو سفید کنی،برف رو سیاه کنی،یه بوسه به آتش بزنی و زیر آب یه نفس عمیق بکشی،..اون موقع من میتونم فراموشت کنم(:''''( .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻮﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﻣﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻔﻬﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه بینمون این جاده ======= یااین کوهها \/\/\/\/ یااین دریا ~~~~~~~ یااین جنگل باشه ¥¥¥¥¥¥¥ هیچ فرقی نمیکنه بازم به فکرتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سخته حرفم ولی باید رفت دیگه تمومه دیگه بریدم دیگه خستم از این که هر چی هی امدمو نرسیدم سخته حرفم ولی باید بدونی که خستم ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺮﻭﯼ، ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ . ﯾﮏﺷﺐ، ﺗﻤﺎﻡِ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﻭﺍﺭ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝَﺕْ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻩﺍَﻡ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سرافراز باد عزیزانی که دراین باهم نبودنها , بودنشان در یاد استوار است..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از کودکی به ما میگفتند که زمان باز نمی گردد.. اما نمی دانم چرا بعد از رفتن تو این بعد از ظهر های جمعه باز می گردند!!✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر پنهانی از چشمم ولی در خاطرم هستی اگر نزدیک من نیستی ولی در قلب من هستی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ ِ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ " ﺗــــﻮ " ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ... ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ِ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ " ﺍﻭ " ﺷﻮﻧﺪ !...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر تنهایی ام چشم مرا بست اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی که در هر جا که باشد یاد ما هست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر جسمم شود در خاک اگــر خاکــم رود بـر بــاد اگـــر یـــادم رود، از یــاد تو از یادم نخواهی رفـت[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ :ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺪﺭﮎ:ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﻟﯿﻞ:ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺪﻑ:ﯾﺎﺩﮐﺮﺩﻥ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ :ﯾﻪ ﮔﻞ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است و من سکوت میکنم تابدانی به یادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بـــــــه یـــاد تنـــــها کسی که تمام دلها بایادش آروم میشن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادتم تاروزی که تابوتم همچون قایقی روان بردوش مردم باشد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نوشته ها بهانه است ، فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم ، باورش با تو!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]باید واژه ها را ادب کنم... یعنی چه که تا پلک به هم میزنم چراغ به دست می گیرند و صفحه را روشن میکنند از خاطرات تو...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]با خیال تو به سربردن اگر هست گناه باخبر باش که من غرق گناهم هر شب[divider style="solid" top="20" bottom="20"]سنگ قبرم را نمیسازد کسی / مانده ام در کوچه های بی کسی / بهترین دوستم مرا از یاد برد / سوختم خاکسترم را باد برد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زمان آرام میگذرد ومن تنها با یادت نشسته ام.دنیا هم بگذرد من از یادت نمیگذرم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻓـَــﻘــَـــﻂ ﻳــِـﻚ ﭘــِـﻴــﻚ ﺍﺯ ﺷــَــ ــــﺮﺁﺏِ ﻧـِــﮕـﺂﻫـَـــ ـــﺖ ﺧـُـﻮﺭﺩﻡ ... ﭼـَــﻨــﺪ ﺳـﺂﻟــﻪ ﺑــﻮﺩ َﻧــﺪ ﺍﻳــﻦ ﭼـِـﺸــﻤـﺂﻧـَــﺕ ؟ ! ﻋـُـﻤــ ـــﺮﯼ ﮔــُﺬﺷــﺘﻮ ﻫـَﻨـــﻮﺯ ﻭﻗــﺘـــﮯ ﺑـِـﻪ ﺗــﻮ ﻓـِـﻜـــﺮ ﻣـﮯ ﻛــﻨـَــﻢ ﺗـ ــﻠـ ـــﻮ ﺗـ ــﻠـ ـــﻮ ﻣـﮯ ﺧــــﻮ ﺭـﻢ ... ﻛـﺂﺵ ﺑـَـﺮ ﻣـﮯ ﮔـَــﺸــﺘـﮯ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قدر سکوتم رادربهار نگاهت دریاب که به اندازه سکوتم به یادتم [divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزی اگر نبودم ،تنها آرزوی ساده ام این است که زیر لب بگویی ...یادش بخیر ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]با صداقت مینویسم من اسیر نازتم گر بخواهی یا نخواهی نازنینم یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برگ ها که میریزه /بارون که میباره / وقتی یکی میگه خیلی دوسم داره/ یاد تو می افتم یاد تو و حرفات وقتی زمستونه /وقتی هوا سرده / وقتی یکی میگه میره که برگرده / یاد تو می افتم یاد تو می افتم 🙁 یاد تو می افتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دلم شکسته...
ولی هنوز میتونم" باخرده هاش برات
بنویسم به یادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه بینمون این جاده ========= یااین کوهها ‏///// یااین دریا ~~~~~~~~~~ یااین جنگل باشه ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ هیچ فرقی نمیکنه بازم به فکرتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]بی بهانه درخاطرم هستی شاید دوست داشتن همین باشد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]. ﺁﺩﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! پیــــامک ﺩﺍﺭﺩ ... ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ ﻫﻲ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﻫﻲ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ... ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﻤﺮﺍﻫﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼﻧﻲ ﺁﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ : ﺳﺒﻚ ﺷﻮ ﺭﻓﻴﻖ ... ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از روزهای رفته نگو روزهای مانده را تعریف کن با چند ماه خداحافظی کنم به چند خورشید سلام تا بیایی .... ؟![divider style="solid" top="20" bottom="20"]: گاهی خلوت دوست را به هم بریز تا بداند که تنهانیست این مرام ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دور بودن از عزیزان مشکل است ، امتحان باوفایی درجدایی حاصل است ، گر چه من دورم زپیشت ای عزیز ، دوریت دریا ویادت ساحل است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]صبح امروزکسی گفت به من:تو چقدر تنهایی! گفتمش درپاسخ: تو چقدر نادانی! تن من گرتنهاست،دل من بادلهاست.دوستانی دارم، همه ازجنس بلور ؛که دعایم گویند و دعاشان گویم. یادشان در دل من، قلبشان منزل من! گفت:خوش باد به حال تو که ثروتمندی![divider style="solid" top="20" bottom="20"]بر همان عهد که با یاد و خیالت بستم یاد من هم نکنی باز به یادت هستم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]وقتی کسی دیر به دیر ازم یاد میکنه نگرانش نمیشم چون حتما شاد بوده که از یادش رفتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اشکالی نداره اگه خواستی ازاین بعدتوبایادم زندگی کن ومن بایادت میمیرم!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺟـﻮﺭ ﻣـﻴـﮑـﻨـﺪ ﺧـﺪﺍ ﺩﺭ ﻭ ﺗـﺨـﺘـﻪ ﺭﺍ ﺑـﺎﻫـﻢ ﺁﻥ ﻃـﻮﺭ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻭ ﻣـﺮﺍ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩ... ﺗــﻮ ﺷﺪﯼ ﺧـﺎﻃـﺮﻩ ﺳـﺎﺯ ﻭ... ﻣـﻦ ﺧـﺎﻃـﺮﻩ ﺑـﺎﺯ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺷﮑﻔﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺴﻢ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه از تمام قلبهاى دنیا خسته شدى به یاد قلب کسى باش که از یاد تو خسته نمیشه.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ار نیایی از فراق از که گیرمت سراغ از چه برزنم چراغ پای من بشد چلاق از مچم به ساق آورد تو را کلاغ این پیام من به باغ در تمام لحظه ها با تمام گریه ها و خنده ها با وجود رفته ها و برده ها من به یاد تو در کنار تو...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل! چشم فراموش میکند اما دل هرگز! پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد. همیشه به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ : ﻭﻟﺶ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺴﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻦ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای زخم تو بر دیده وبر دل مانده قدمم بایادتو درگل اینجا همه جا یاد توهستم واز یادتودرخون دودیده ام نشستم رحمی کن وبر کوچه ما هم قدمی زن تا این غم خسته هم گریزد از تن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر نسیمی شانه هایت رانوازش کرد بدان آن هوای دل من است که بیادت می وزد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قشنگترین گلها را به آستان نیلوفری چشمانت هدیه میکنم تا بدانی بیادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هرگاه ازغروب بی عاطفه شب خسته شدی به یادتنهاکسی باش که بیادتوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭ ﺑــﻮﺩﻥ ﻣـﺤﺎﻟـــﺖ ﺷـــــﺐ، ﺍﺗــﻔﺎﻕ ﺧـﻮﺑﯿـــــﺴﺖ ﺗـﺎ ﺻـــﺒﺢ ﺑــــﺎ ﺧـﯿﺎﻟـــﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برایم تعریف کن.... هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد... تو که هر لحظه در خاطرمی....:)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آمدم تا مست و مدهوشت کنم... اما نشد! عاشقانه تکیه بر دوشت کنم... اما نشد! آمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم... اما نشد! نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم که فراموشت کنم... اما نشد![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سالهاست نام سعیدت را از یاد نبرده ام از همان سالها که دستم را گرفتی رفته ام اما هنوز عاشقانه بیادت هستم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این پیام،فقط جهت زدن حاضری در دفتر عشق بود تابدونی بیادتم..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ما وقت،بی وقت،دم وقت،اول وقت،وسط وقت،آخر وقت،خلاصه همه وقت به یادتیم ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺳﻔﺮﯼ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺩﻟﺖ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﻤﺲ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]درهر ورق زمان نوشته ام به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آن سفرکرده که صد قافله همره اوست.هرکجا هست خدابا به سلامت دارش[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزها، ساعتها، دقیقه‌ ها، حقیر تر از آنند که یادت را از یاد ببرم....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﺰﺍﻥ ﺑﻨﺸﺴﺖ ﻭﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﺩﻫﺎﺭﻓﺖ*ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩﺍﺯﻳﺎﺩﻫﺎﺭﻓﺖ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیادهم بودن تنهاهدیه ای است که نیازبه بسته بندی ندارد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭﻗـﺘـﯽ  ﺣـﺲ ﻣﯿﮑـﻨﻢ ﺟﺂﯾــﯽ ﺩﺭ ﺍﯾــﻦ ﮐﺮِﻩ ﯼ ﺧﺂکﯽ ﺗــﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑــﺸــﯽ ﻭ ﻣـﻦ ﺍﺯ همان نفس هایت نفس میکشم ﺗـﻮ ﺑــﺂﺵ  ﻫـﻮﺁﯾﺘـــ ! ﺑـﻮﯾـﺘـ ! ﺑﺮﺁﯼ ﺯِﻧﺪﻩ  ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ کافـــﯽ ﺍﺳﺖ …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادتان می آورم تا همیشه بدانیدکه زیباترین منش آدمی, محبت اوست. پس محبت کنیدچه به دوست چه به دشمن ،که دوست را بزرگ کند ودشمن را دوست. .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﮔﺮ ﺑﺸﻮﺩ، ﮔﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺍﻣﺎ ... ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یاد تو نوشتم که از جنس بهاری،که در اعماق قلبم همیشه ماندگاری.....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﺮ ﺷﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﻡ ... ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ !!! ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ...ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ... ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]او ز من رنجیده است آن دو چشم نکته بین و نکته گیر در من آخر نکته ای بد دیده است من چه می دانم که او با چه مقیاسی مرا سنجیده است من همان هستم که بودم ، شاید او چون مرا دیوانه ی خود دیده است بیوفایی می کند بلکه من دور از دیدار او عاقل شوم او نمی داند که من ، دوست می دارم جنون عشق را من نمی خواهم که حتی لحظه ای لحظه ای از یاد او غافل شوم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تمام شهر خوابیدن . . . من از فکر تو بیدارم . . . ★[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آن قدر سبزى...
که هزاران پاییز،
برگى از یادت را زرد نمى کند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تــو از آن هــایـی هستــی کــه فکــر بـه تــو ، دیــدن تــوست و دیــدن تــو فکــر تــو[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر تنهایى ام چشم مرا بست/ اگر دل از تنم افتاد و بشکست/ فداى قلب آن عزیزی/ که در هر جا که باشد یاد ما هست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هیچگاه فاصله ها حریف خاطره ها نیستند، هرجا باشی به یادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭﻭﻥ ِ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺠﺒﺎﺯ ... ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺵ، ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺷَﻢ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اولش دلت برا اون"آدم"تنگ میشه... بعد برا "اون روزاتون" تنگ میشه... آخرش... دلت برا خودت تنگ میشه... آدمی که تو اون روزا بودی!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگى معجون تلخى ایست که همه ى ما مجبور به نوشیدن آنیم ، پس مى نوشیم به نام کسانى که دوستشان داریم و خبر ندارند و دوستمان دارند و خبر نداریم !...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آدمهایی فراموشت می کنند که باور نداری فراموشت کردن وکسی تورابیاد دارد که فکر میکنی همیشه فراموشت کرده باشد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر چه قلبم برای بودنت کوچک است اما برای همیشه مهمان این خانه کوچک باش.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به قلب مهربانت بسپار هیچ چیز یادت را از خاطرم نخواهد برد حتى فاصله ها![divider style="solid" top="20" bottom="20"]سال ها از پی هم می آیند و می روند خاطرات کمرنگ و مه آلود می شوند اما بهار تصویر امید دوباره دیدن تو را رنگ آمیزی می کند!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آرزوهایت بلند بود؛دست های من کوتاه.تو نردبان خواسته بودی؛من صندلی بودم.با این همه فراموشم نکن؛وقتی برصندلی فرسوده ات نشسته ای و به ماه فکر میکنی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اتاق بی پنجره گلدان خالی از گل قلم کاغذ من2 سیگار چای از شب جوشیده آهنگِ از سرِ شب گوش داده شده یادِ تو بغضِ گره شده در گلو دستها دور سر دلتنگی جمعمان جمع است فقط جای خالی دق کردنِ بی تو کم بود که به لطف باران آن هم مهیا شد[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یکی بود یکی نبود /دل من تنگ توبود /اس ام اس بهونه بود / قصد من یاد توبود[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من همیشه به یادتم مشتاق روی ماهتم گربمیرم ازین جهان درآن جهان هم یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفت دوستت خواهم داشت ، هیچ میدانی چیست ؟ لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نیست . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی سفری کن به حوالی دلت،شاید خاطره ایی منتظر لمس نگاهت باشد،بیادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آن دل که به یادتونباشددل نیست قلبی که زعشقت نطپدجزگل نیست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادت عالمی را برده ام ازیاد...کافر[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای اس ام اس بر پیش اونی ک دارم بهش فکرمیکنم ی دونه بزن تو سرش برگرد بیا باهم بهش بخندیم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادهم بودن قشنگترین هدیه ای است که نیازبه باهم بودن ندارد...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]...وچه احساس قشنگی است که در خلوت خود.. یاد یک خوب ترا غرق تمنا سازد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه چشمات ترشد،اگه دلت تنگ شد،اگه دیگه نبودکسی امیدوهم نفسی،بدون که هست اینجاکسی،که تو واسش همه کسی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بنویس اسم مرا در کف دستت ای دوست تا به هنگام قنوت نبری از یادم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــــــﺸﻮﺩ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﺣـــــﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﻟﺤﻈـــــــــــﻪ ! ﺣﺘـــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ .... ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ .... !✘[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همیشه بیادت هستم ... اما شاهدی ندارم جز سکوت کوچه پس کوچه های خلوت دلم باورم کن[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﻏﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯿﮕﺮﺍﯾﺪ,ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﭘﺎﮎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ…[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این چرندیـ ـات که می نویسم و کسی نمی خواندشــان ، همه شان برای روز مبـ ـاداست ... وقتــی بیایی ... همه را پرت می کنــم جلویت...! تا بدانی چه گذشت وقتی که نــــبــــودی ....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]Hamishe yadet bashe ke toye vojode man ye jaye kochik vali hamishegi dari , ye jaye kochik be vosate yek "GHALB"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این همه رنجی که دنیابرسرمامی کند غیرماهرکس که باشدترک دنیا می کندبارهاگفتم که فرداترک دنیامی کنم چون به یادتوافتم امروزوفردامی کنم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]چه زود با هـم بودنمان خاطره شد …. و کاش خاطره هامان بیرنگ نشود بیا گه گاهی به حرمت لحظاتی که با هم بودیم حتی با پیامکی هم شده نگذاریم خاطراتمان محو شوند تنها با یک جمله . . . به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این جا.... مهم نیست کجاست... بی تو... همه جا دور دست است...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اولین بودی وتاآخرگرفتارتوام آخرین هستی وازاول وفادارتوام باتوبودن راکسی اندازه من حس نکرد،،،هرکجاهستی وباشی بازیادتوام.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگرتوبخواهی دورمی ایستم! همچون آخرین چراغ خیابان اما، روشن به یادتو...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به کدامین وفایت تو را یاد کنم...آنقدر بار ندامت به دلم آمده جمع که اگر پای از این محلکه آرم به برون لنگ لنگان در دروازه ی هستی گیرم نگذارم که کسی از عدم آید به برون[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻴﺎﺩﺗﻢ !! ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮﻗﺮﺍﺭﺑﺎﺷﺪ .... ﺷﺒﻲ ﺑﻲ ﭼﺮﺍﻍ .. ﺩﺭﺣﺴﺮﺕ ﻳﺎﻓﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﻧﻴﺴﺖ... ﻭﻟﻲ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﺎﻥ همیشگی ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از این به بعد فقط در ذهنم به یاد چند نفر خواهم بود خدا ° تو ° خانواده ° باور هم نداشته باشی بازهم در خاطرم تو را خواهم ساخت با دنیایی زیبایی ¡[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺒﮕﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮﺳﺖ!...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من که میدانم به دنیا اعتباری نیست بین مرگ وزندگی قول وقراری نیست من که میدانم اجل ناخواسته می آید وراه فراری نیست پس چرایادت نباشم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ، ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﮐﻤﯽ ﻏﻤﮕﻴﻦ، ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﺳﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺱ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺱ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﺒﻨﺪﯼ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺭﺅﻳﺎﻫﺎ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ، ﻫﻤﻴﻨﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]˝ﺩﻧﻴﺎﮮ ﻣَﻦ˝ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﮮ ﻣﻦ . . . و ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﮮ ﻣﻦ . . . ﻫﻤﻪ . . . ˝ﺗــــــــــــــــــــــﻮ˝ . . . ★[divider style="solid" top="20" bottom="20"]. سینمای ذهنم هر شب همان فیلم همیشگی را پخش میکند … خاطرات بودنت را …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بعضی موقع ها دلم تفریح نا سالم میخواد ... مثه فک کردن به " تـــو " ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ … ﺷﺶ ﺣﺮﻑ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻘﻄﻪ ، ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﮐﻮﺗﺎﻫﯿﺴﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ … ﮐﺎﺵ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻧﺒﻮﺩﻡ ، ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ “ﯾﺎﺩﺕ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ”[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﭼﺸﺎﻡ ﻫﻤﺶ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺩﻟﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩﺕ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﻣﯽ ﺭﻡ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﯿﺎﺩﺕ ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺩﻝ ﺭﻭ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﺯ ﺩﻟﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺩﻝ ﺑﻪ ﯽﮐ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﻫﻮﺱ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺳﺎﺩ ﻡ ﺑﺮﻭ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﺍﻭﻥ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﺍﻭﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻝ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادتم .چون دوست دارم. به فکرتم. چون برام عزیزی. ناراحتم. چون ازم دوری. دلم گرفته.چون نمیبینمت. از دور میبوسمت. چون بهترینی!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]باران بیاید یا نیاید... خاطرات باشند یا نباشند... من خیس از یاد توام...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]نیمی از یادت را به تمامی دنیا نخواهم داد،بی آنکه بخواهم به یادم باشی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شاید زمان های اندکی را کنارت باشم اما زمان های بسیاری را به یادت هستم شاید همیشه...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تا یادی هست من یادتم مگر ان روز که نه یادی باشد نه خیالی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آرزوم بی تو محاله ، لحظه هام بی تو سوال ، بی تو مقصد خیلی دوره ، راه عشقم بی عبوره ، من نمی خوام تو خیالم بگمت عاشقت هستم ، دوست دارم که راستی راستی ، حس کنم تو رو تو دستم ♥ ♥[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بارانی نیست پس چرا من ، خیس یاد توام ؟ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺮﻡ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﮯ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺳﻔﺖ ﻣﺮﺍ ﻣﮯ ﻓﺸﺎﺭﮮ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ ﻣﮯ ﮐﻨﮯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﺟـــــــﺰ ﺗــــــﻮ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]برایم درردیف کسانی هستی که به قول نیما:نامت روشنم میدارد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روی ماهت گر ز چشم بی قرارم غایب است یاد زیبایت همیشه در دل من حاضر است[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهىوقت ها سکوت فریاد معرفت است گر چه ساکتیم ولى به یادتیم بامعرفت.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باخیال تو به سرکردن اگرهست گناه, باخبر باش که من غرق گناهم هرشب[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭ ﺧﺎﮐﯿﻢ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ! ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﻤﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺻﺪﺍ ﻛﻦ ﻣﺮﺍ ﻛﻪ ﺻﺪﺍﻳﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺍﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍ ﻛﻦ ﻣﺮﺍ ﻛﻪ ﺻﺪﺍﻳﺖ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺻﺪﺍ ﻛﻦ ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺮﺍ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪﺍﻳﻢ ﻛﻨﻲ ﺻﺪﺍﻳﻢ ﻛﻨﻲ ﻭﻣﺤﺒﺖ ﺑﻲ ﺩﺭﻳﻘﺖ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭﻡ ﻛﻨﻲ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادکن ازقلب بی تابی که هردم یادتوست،چون دل بیتاب ما دلواپس دیدارتو ست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"بیادت هستم ولی شاهدی ندارم،جزکوچه پس کوچه های خلوت دلم.."![divider style="solid" top="20" bottom="20"]`با `هیچ `با`را`نی``رد`پایت```از`کو`چه``ها`ی`قلبم``پا```ک``نمی``شو`د``[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر باور داری خاطره های خوب می ماند پس آسوده خاطر باش همیشه می مانى کافیست خاطره اى ... جایى... تورا به یادش بى اندازد...✔[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگـــر تو را امـــتحان میگرفتند ، بی شک من رتبه ی اول میشدم ، بس کــه تــکرار کردم نامـــــت را در مرور خاطرات …![divider style="solid" top="20" bottom="20"]باشدافتخارم که رفاقت باتودارم ،دراین عالم مرابس گلی راچون تودارم،گرچه نیستی درکنارم ،ولی من همیشه یادتورا دارم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]khiyalat hameja ba man ast,amma delam garmaye budanat ra mikhahad na sardiye khiyalat ra...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگردرثانیه های زندگیت حضورندارم دلم.. دعایم.. همیشه.. همه جا.. باتوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای هیچکس... آنقدر خوبی ک یادت کافیست تا پر کندتمام حجم تنهایی مرا.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﺮﺩﻥ ﺗﻮﺳﺖ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول وقراری نیست ،من که می دانم عجل ناخواسته می آیدوراه فراری نیست، پس چرا یادت نباشم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بــــارانی نیــست ،پـــس چرامن، خیـــسِ یادِتــوام..!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ، ﺗﻨﻬﺎ .... ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ ﺭﻭﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑـــــــــــــــــــﻮﺗﻪ ....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه یه روز من مردم و تو منو دوست داشت ی پنجشنبه ها بیا مزارم گل سرخی را رو قبرم بزار تا همیشه اون گل رو که بهت داده بودم به خاطر بیارم ....ولی....اگه تو مرد ی....من فقط یکبار ... میام مزارت ..میام و اون دسته گل سفید مریم رو که با خون خودم سرخش کردم برات هدیه می کنم و عاشقانه کنارت ج ون میدم تا بدونی هیچ وقت تنها نیستی !![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺁﺯُﺭﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮﮮ . . . ﻫﻨـــــــﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﮮ . . . ★[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻝ ! ﭼﺸﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻝ ﻫﺮﮔﺰ ! ﭘﺲ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ …[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادکسی کردن دل میخواهد نه دلیل:ازته دل یادت کردم بیدلیل![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﭘﻴﺎﻣﺖزیبا،مرامت بی همتا،دوستیمون پابرجا،به یادتم همه جا...؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امـیـدم! بهـانه هـای دنیا تـو را از یـادم نـخواهد بـرد مـن تـورا در قلـبم دارم نـه در دنیـا![divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادت هست یادم دادی یادت باشم.حالا یادت باشه یادت نره به یادتم ...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ... ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تاتویی درخاطرم،بادیگران بیگانه ام،باخیالت همنشین،بادوریت دیوانه ام[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باران. . . . مرا عجیب یاد تو می اندازد. . . . میبینی روزگار ما را؟ ؟ ؟. . . . خدا هم اصرار دارد از یادت نبرم. . . . ! (︶︿︶)[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻭﺝ ﻟﺬﺕﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ...ﻭﻗﺘﯽﺗﻮ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﻭ ﺑﻪﮔﻮﺷﯽﻣﯿﮑﻨﯽﻭﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ،ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺯﺵ ﺑﯿﺎﺩﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ:"ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ , ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮ!!!ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﯽ! ♡[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادتم اما شاهدی ندارم! جز کوچه پس کوچه های تنگ و خلوت دلم... چرا که:ارزش قطره های باران را گلهای تشنه می دانند و قدر خوبان را دلهای تنگ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گاهی بی بهانه باید خلوت کسی را شکست تا بداند دوستش داری و بیادش هستی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺍﻭﺭﻧﺪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺮﺍ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بخاطر بسپار: درتقویم رفاقت، روزی به نام "فراموشی" وجود ندارد! بیادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺳﻨﮕﺶ ﻧﺰﻥ ، ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﺮ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ, ﻣﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺵ, ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ , ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻏﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻱ ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮﺵ ﺭﺍﻫﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻗﺖ ﻏﻢ ﺣﺼﺎﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺩﻝ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ•[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دنبال واژه مباش! کلمات فریبمان میدهند،وقتی اولین حرف الفبا کلاه میرود سرش، فاتحه بقیه حروف را باید خواند! بی واژه به یادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زیباترین حس زندگی مرور خاطره های خوبه. پس مرورت میکنم هنگامی ک دلتنگتم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیا امشب قدم بزنیم. . . . تو با '''' یارت '''' من با '''' یادت '''' . . . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺩﻟﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﯾﺎﺩﺕﺁﻥ ﺳﻮﺗــــﻮﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯾــی. . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]همین که یاد ما هستی دمت گرم / همین که مرهم دردی دمت گرم / در این دنیا که مردم بی وفایند / همین که با وفا هستی دمت گرم .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هستم ولی نیستم هرلحظه کنارت.نیستم ولی هستم هرلحظه به یادت...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تقدیم به آنکه به رسم جاده دور است اما به رسم دل با او هیچ فاصله ای نیست.... به یادت هستم بی هیچ بهانه ای ، شاید دوست داشتن همین باشد..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ... ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺯﺟﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ... ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﭙﺮﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ... ﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ ... ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ: ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻡ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻲ ﺭﻭﻡ ﺳﻮﺳﻮﻱ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺪﺍﺭ ﺷﺐ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺻﺪﺍﻱ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﮓ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﻭﺱ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ ﭘﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﺭﻱ! ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ ﭘﺮﻡ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ " ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ"[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه خواستی فراموشت کنم به این سایت مراجعه کن. www.خوابشو ببینی.com[divider style="solid" top="20" bottom="20"]من بی صداترین فریادها رابرایت می فرستم تابدانی درسکوتم هنوزم به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕﯽ ُ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ﯾﺎﺩ ِ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ ... ﺁﻫﻨﮓ ُ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻢ : ﺍِﺷﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮓ ِ ... ﻫﺮ ﻋﮑﺴﯽ ُ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﯾﺎﺩ ِ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ ... ﻋﮑﺲ ُ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻢ : ﺍِﺷﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ِ ... ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺍِﺷﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﻣﻦ ِ ، ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺪﻩ " ﺗـــــــــﻮ " ﻭ " ﯾﺎﺩ ِ ﺗــــــــﻮ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]""تقدیم به کبوتری که بالش منم ""برگلی که خارش منم ""شبی که شب زنده دارش منم ""دوستی که خاطرخواهش منم "" وبه عزیزی که چشم انتظارش منم "[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﯾﺮﯾﺴﺖ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بیادت هستم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بلبل باغ توام ، مشتاق دیدار توام / غم مخور دلدار من ، تا زنده ام یاد توام....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از سکوت پرسیدم برای دوستم چه بنویسم ، گفت بنویس ما را چون روزگار فراموش مکن!!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آنان که با فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست، چرا که جاودانند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]تا جان به تنم باشد،یادت به سرم باشد تا سر ندهم بر باد،هرگز نروی از یاد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]امشب به رسم معرفت یادی ز یاران میکنم در غربت تاریک و سرد از غم حکایت میکنم امشب وجودم خسته است از سردی دلهای سرد آیا تو هم در یاد من هستی در این شبهای سرد؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]بایادتو زنده خواهم بود و بایادتو نفس خواهم کشید ای عشق تا پای عمر پایت میمانم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻫﺴﺖ؟ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻧﺪﺍﻧﯽ، ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺟﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ... ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ! ﺷﻌﺮ ﺍﻣﺸﺒﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ : ﺗــــــ ــﻮ ..پناهم باش..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]*ﮔَـﺮﭼـﻪ ﻧﯿﺴﺘــــــــــــــــﯽ* *ﯾـــﺎﺩَﺗــــْــــــــــــــ ــــ ﺍَﻣـّــﺎ* *ﺗﻤﺎﻡ ﻗـَــﺪ* *بے ﺭﺣﻤﺎﻧﻬـ ؛* *ﻣﯿﺎﻥِ ﺩِﻟـــَــﻢ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ … ! ♥≠♡[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادت را از من نگیر بگذار من هم مثل سهراب بگویم "دلخوشى ها" کم نیست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادم باش که در یادش بمانی/که ماباهم رفیق بودیم زمانی/گذشته هااگرروزی گذشتن/ولی درقلب من باز هم همانی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﺬﺭﻡ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﻡ، ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﻭﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺘﻮ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻢ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﻣﻦ، ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﻩ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﻪ ﺣﺴﺮﺗﻪ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﻩ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻤﻮ ﺁﺧﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺮﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻮﻥ، ﺑﺮﻭ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﮔﻮﺵ نمیدﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ میموﻧﻪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺮﻕ ﺍﻣﯿﺪﻩ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"بیادت هستم" حتی زمانیکه گمان فراموشی در ذهنت نقش میبندد...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزگارم گله مندی شده است، من بگریم توبخندی شده است، اشنایان زمایادنکنند،شایداحوالپرسی هم سهمیه بندی شده است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی درگذراست روزهامیگذرد ابن فقط خاطره هاست که چه شبرینو چه بد به جا میماند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺑﺪﯾﺴﺖ ،ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻣﺖ ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻨﺎﻧﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺍﺷﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺷﮏ ﺷﻮﻕ ،ﺍﺷﮏ ﺣﺴﺮﺕ ﯾﺎ ﺍﺷﮏ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺁﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﺻﺪ ﺁﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ )ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ (.... ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ ﮐﻦ ... ﻧﺘﺮﺱ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]avayel kheili be khabam miomadi Az KHODA khastam harvagt yadam oftadi be khabam biay vali dg be khabam nayomadi manam fahmidam aslan be yadam nisti[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باید فکری برای غرورم بکنم... آخر یکی نیست به من یاد آوری کند... مرا چه به تحمل دوری تو...؟؟؟ مرا چه به این همه فاصله ؟؟؟ وقتی به تو فکرمیکنم... ناخودآگاه از حضورت اشباع می شوم... حضوری سایه وار و بی هیاهو... درست درون قلبم..!! مدت هاست از آخرین سلاممان می گذرد... و من در انتظار سلامی دوباره... تن به این خداحافظی داده ام...!!!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]گر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست / فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست . [divider style="solid" top="20" bottom="20"]بـــاز هم " خـــیال " تـــــو ، مــــــــــــــــــر ا ، " بـــــــــــردا شت " !!! کــــــــــــجا مـــــــی برد نمی دانم ... !!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]مینویسم بر غبار پنجره زندگی ماله منه چون عزیزی مثل تو همیشه در یاد منه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از یاد تو ، از تمامـــ خاطراتـــ رنگینـــ کمانے اتـــ ، شالگردنے براے خود مے بافمـــ ، بهــ گردنمـــ خواهمـــ آویختـــ آنرا و سرشار از تو خواهمـــ شد . مادرمـــ خواهد خندید بهـــ دیوانگی امـــ کهـــ فلسفهــ ے اینـــ شالگردنـــ چیستـــ ؟ مادر فلسفهــ اے در کار نیستـــ ، تابستانـــ را رمقے برای گرمـــ کردنـــ دلمـــ نیستـــ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]پیامى میزنم اینک برایت/به جبران پیامهاى زیادت/ازآن بابت پیامى میفرستم/بدانى بنده هم هستم بیادت.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]گر چه جانم رود از دست در این کنج قفس ، یادت از دل نرود تا که مرا هست نفس[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر با گریه دریایی بسازم اگر با خنده رویایی بسازم اگر خنده شود در من فراموش اگر گریه شود با من هم آغوش تو را هرگز نخواهم کرد فراموش[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ستاره ها چشمک میزنن تابگن، توسکوت وفاصله هم میشه گفت )به یادتم([divider style="solid" top="20" bottom="20"]شنیــده بودم که "خاک سرد است".ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است،که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻭﻗـﺘــﯽ ﺑـﻬـ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻓـﻜـﺮ ﻣـﯿـﻜـﻨـﻤـــ ... ﺑﯽ ﺍﺧـﺘـﯿـﺂﺭ ﻟـﺒـﺨـﻨـﺪ ﻣـﯿـﺰﻧـﻤــ ﻧـﻤـﯿـﺪﺁﻧــﯽ ﻛـﻬـ ﺍﯾـﻦ ﻟـﺒﺨـﻨـﺪ ؛ ﺗـﻠـﺦ ﺗـﺮﯾـﻦ ﻟـﺤـﻈـﻬـ ـﯽ ﺯﻧـﺪﮔــﯽ ﺍﻣــ ﺭﺁ ﺑـﻬـ ﺗـﺼـﻮﯾـﺮ ﻣـﯿـﻜـﺸـﺪ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دست‎ من‎ کوتاه‎ ازدیدارتوست‎،قلب‎ من‎ اماهمیشه‎ یادتوست‎،بهترینم‎ هرکجاهستى‎ بدان‎ هرکجاباشم‎ دلم‎ در‎ یادتوست‎.‎[divider style="solid" top="20" bottom="20"]شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست گرچه دورم ازتومن ولىدلم به یادتوست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺻﺪﺍ .. ﺭﻓﺖ ... !! . . . ﺗﺼﻮﯾﺮ .. ﺭﻓﺖ ... !! . . . ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ .. ﻣﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺮﻓﺖ ... !![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ، ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﯿﻘــــﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺑـﻪ ﯾـــﺎﺩ ﺁﻏـــﻮﺵ ﻫـــﻢ ، ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐـــﻨـــﯿـــﻢ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فراموش شدنی نیستندآنان که باخط مهربرقلبمان حک شدند،حتی اگردورند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]کاش فاصله ها اجازه میدادند ، وقتی قلب ها به یاد هم می تپند ، در کنار هم باشند به یادتــــــــــم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺣﺮﻑ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ … ﻓﻘﻂ ﺧﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ … ﮐﻼﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺳﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺕ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻏﺮﻭﺑﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اتل متل یه رویا به یادتم یه دریا خواستم اینو بدونی که تو تکی تو دنیا[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو میخندی برایم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]/) /) @@ _____/ / / ____ ¤¤ | | | | ^^ ^^ ino savar sho bia bebinamet, delam barat ye zare shode.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یاد سهراب بخیر ، آن سپهرى که به زیبایی گفت: تو مرا یاد کنى یا نکنى ، من به یادت هستم آرزویم همه سرسبزى توست[divider style="solid" top="20" bottom="20"]قسمتی ازمتن موجودنیست*بقیه متن هم موجود نیست*اصلامتنی درکارنیست*همش یه بهونست تابهت بگم بیادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای که بی تو خودم تک و تنها می بینم هرجا که پا میذارم تو رو اونجا می بینم یادمه چشمای تو پر درد و غصه بود قصه غربت تو قد صد تا قصه بود یاد تو هر جا که هستم با منه داره عمر منو آتیش میزنه تو برام خورشید بودی توی این دنیای سرد گونه های خیس مو دستای تو پاک میکرد حالا اون دستا کجاست اون دوتا دستای خوب چرا بیصدا شده لبه قصه های خوب من که باور ندارم اون همه خاطره مرد عاشق آسمونا پشت یک پنجره مرد آسمون سنگی شده خدا انگار خوابیده انگار از اون بالاها گریه هامو ندیده یاد تو هر جا که هستم با منه داره عمر منو آتیش میزنه[divider style="solid" top="20" bottom="20"]نکند فکرکنى در دل من یادتو نیست "گوش کن" نبض دلم زمزمه اش باتو یکیست..[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اشتباه از من بود پر رنگ نوشته بودمت به سختی پاک میشوی... ولی پاکت میکنم!!!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]" ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ ﺑﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ !... "[divider style="solid" top="20" bottom="20"]باز نگران حال تو/بازم شبا خیال تو/وقتی پرازعشق توام/چطور نباشم یاد تو؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﺎﺩﺗــــــــ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻣــــــــــﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ، ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺗـــــــﻮ ، ﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷــــــــﻤﺎﺭﻡ … ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]اشک ها ریزم اگر شب به نهایت برسد شب فقط یاد تو ام کاش به آخر نرسد.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگی شهدگلی ست زنبور زمان میخوردش آنچه میماند عسل شیرین خاطره هاست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر پرسند اخرین نفست به یاد کیست گویم؛یادکسى که بى وفایى در ذاتش نیست...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آسمون که تنها امیدش چندتاستاره ست/ دیدن توواسم عــــمر دوباره ست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺎﺭﺍﻥِ ﺳﺮﺑﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻴﺮﻳﺰﺩ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕـــــﺕــــــ . . .[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فریاد را همه می شنوند، هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است! بی صدا بیادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]In... . . SMS . . Nist . . Tabriko Tasliyat ham Nist . . Bahunast . . . Mikhad Bege . . . 1Ki hast ke doset dare va be yadete[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادتم به وسعت قلب کوچکم،شاید کم باشداماقلب هرکس تمام زندگی اوست.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به یادت هستم،حتی اگردنیاباتمام ناخوشی هایش بخواهدسرگرمم کند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر چه از تو دورهستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]آنچنان رسم وفامرده که ترسم روزی لیلی گرزنده شود یادی زمجنون نکند.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻤﻪ ﺟـــﺎ ﻫﺴﺘﯽ . . ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺧﯿـــــــــﺎﻟﻢ ... ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾـــــــــﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻧﺪﺍﺭَﻣﺖ ﮐﻨــــــﺎﺭَﻡ ﺍﺳﺖ...✘[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادم باشه یادت بدم یاد بگیری یادت نره که یاد تو همیشه تو یاد منه...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگر. پنهانی از چشمم ولی در خاطرم هستی اگر نزدیک من نیستی ولی در قلب من هستی[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺁ هى عجیب میکشم امشب بیاد تو/خود را به صلیب میکشم امشب بیاد تو/نعنا و پرتغال که هیچ است اى رفیق/دارم دوسیب میکشم امشب بیاد تو.. /[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اینجا هنوز هم یادت هست هنوز هم یادت مهربان تر از خودت است...راستی یادت بخیر![divider style="solid" top="20" bottom="20"]تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد ![divider style="solid" top="20" bottom="20"]روزى که رفیقان بجویندخبرازمن/این چهره ى خاموش بمانداثرازمن/مهرت اى دوست زمانى زدلم پاک شودکه همه پیکرمن زیرزمین خاک شود/ گل اگرخشگ شودساقه اش میمانددوست اگردورشودخاطرش میماند[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫﻮﺍﮮ ﺍَﺑﺮﮮ و ﻳﺎﺩِ ﺗـــــــــــــﻮ . . . ﻫـــــــﺮ ﺩﻭ . . . ﺑـــــــﻮﮮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣـے ﺩﻫﻨﺪ . . . [divider style="solid" top="20" bottom="20"]نزدیک ترین آدم به تو اون کسی است ک از دورترین فاصله همیشه به فکرته . .. . . . . به یادتم رفیق [divider style="solid" top="20" bottom="20"]من بیادت هستم همه هنگام نه چون نیما که میگوید شباهنگام[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺍﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﻨّﺖ ﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ؛ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﻭﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎ؛ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ؛ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺑــــﻪ ﯾـــــﺎﺩﺗـــــﻢ، ﺧـــــﻮﺑـــــﻢ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]دوست داشتن نه در ازدحام روزگم میشود ونه درخلوت شب؛ خفته یابیداربیادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]مهربانترین قلبها متعلق به کسانی است که با محبت دیگران را یاد میکنند؛به یادتم.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]هرستاره یه نشان ازغم ودلتنگی من/آسمان رابفرستم که بدانی همه جایادتوام؟[divider style="solid" top="20" bottom="20"]" خـــوبــــی؟" گاهی با تمـــام تکراری بودنش غــوغــــــــا میکند...!!! ودرجوابش میتوان بزرگترین دروغها را گفت... "خوبم"...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺩﺭﻗﻴﺪﻏﻤﻢ،ﺧﺎﻃﺮﺁﺯﺍﺩﮐﺠﺎﺋﻲ؟ﺗﻨﮓﺍﺳﺖﺩﻟﻢ،ﻗﻮﺕﻓﺮﻳﺎﺩﮐﺠﺎﺋﻲ؟ﮐﻮﻫﻤﻨﻔﺴﻲﺗﺎﻧﻔﺴﻲشاد برآرم؟ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجائی.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زیباترین مکان برای حضور،بودن در افکار کسی است.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]از راهی دور با دلی نزدیک بهترینها را برایت آرزو میکنم؛بدان که ندیدنت دلیل نبودنت نیست...به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]"میگن شبا فرشته ها از آرزوی آدما، قصه میگن واسه خدا، خداکنه همین شبا گفته بشه قصه ی تو واسه خدا..."[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه یه روز حس کردی نبودن یه نفر از بودنش بهتره چشماتو ببند و به نبودنش فکر کن ، اگه چشمات خیس شد بدون داری به خودت دروغ میگی...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند، بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره.[divider style="solid" top="20" bottom="20"]این روزا به این فکر می کنم که بارون دیگه لطفی نداره; اگه تو و یادت رو ضمیمه اش نکنند...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﯾﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻻﺑﻼﯼ ﺫﻫﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ. . . ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺭﻭﺯ ﻭﻫﺰﺍﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯽ ﺑﺮَﺩَﻡ . ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯽ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یاد کسی کردن دل میخواهد نه دلیل! از ته دل یادت کردم بی دلیل...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]تو آن نیستى که بیادت بیاورم ... تو آن همیشه اى که بیادم میمانى ...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]اگه خرابی خرابتم اگه هستی کنارتم اگه نیستی به یادتم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﮯ ﺑﺎﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﮯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﮐﻬﻨﻪﺀ ﻧﯿﻤﮑﺘﮯ ﻓﮑﺮ ﻣﮯﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ: " ﺁﻣﺪﻡ ... ﻧﺒﻮﺩﯼ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺻﻔﺎﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻝ ﺑﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]neveshteha bahanas , faghat minevisam ke yadavari konam be yadetam. bavaresh ba to[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ .. ﺍﺟﺎﺑﺘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !! ﻧﯿﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﻨﯽ ...✘[divider style="solid" top="20" bottom="20"]در مخفی گاه ذهنمان کسى که دوستش داریم مى ماند، حتى در دوری و جدایی![divider style="solid" top="20" bottom="20"]آنان که زمادور ولی دردل جادارند,بسیارگرامیتر ازآنند که دانند*[divider style="solid" top="20" bottom="20"]زندگــــے را اشکـے بیش نمــے دانم ، پـس بگـــذار با اشک چشمانم بنویســــم : بیـــــادتم...![divider style="solid" top="20" bottom="20"]این سه نقطه را برای تو گذاشته ام... همیشه اینها نشانه ی سانسور نیست هزار حرف و تصویر و رویا در آن خوابیده مثل من که وقتــی نگاهت می کنم سه نقطه بیشتر نمی بینم: تــــو ، من و خــــدا...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادت هست؟جناق میشکستیم،میگفتیم:یادم تورافراموش!امروزتمام استخوانهایم شکسته،بازهم بیادتم![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﻫــــــــﯽ ﺭﻓﯿﻖ ... ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮑﻦ ! ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ...! ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ ، ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﺪ ! ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ، ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺕ ...! ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺷﻤﺎ !؟ خدا نصیب نکنه من که دوس ندارم اهای رفقا بیاین یکم باوفا باشیم جای دوری نمیره سختم نیس کافیه فراموش نکنیم همین!!![divider style="solid" top="20" bottom="20"]ای یادگارلحظه های زیبا به احترام تمام زیبایی های دنیا فراموشت نمی کنم[divider style="solid" top="20" bottom="20"]فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یاد ها را از هم جدا کند.....[divider style="solid" top="20" bottom="20"]ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ، ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ[divider style="solid" top="20" bottom="20"]یادها فراموش نخواهند شدحتى به اجبار،ودوستیها ماندنى اند حتى با سکوت...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]به کوتاهی لحظات با تو بودن منگر!به وسعت لحظه هایی نگاه کن که بیادت هستم...[divider style="solid" top="20" bottom="20"]

آخرین کلمات ورودی

من تو رو نوشتم گوشه ب گوشه قلبم تا ابدوبرای همیشه از کیست

همچنین ببینید

قهر و آشتی

تسلیم نشو توروخدا یه کم دیگه فقط یه کم نباز نباز که آبروت میره عشقم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *